D. I. Mendeleyev oldindan bashorat qilgan elementlarni toping?
Download 16.07 Kb.
Sana08.05.2021
Hajmi16.07 Kb.

Kimyo

8-sinf I-variant.


1. Ozon va kislorod aralashmasining o’rtacha molekulyar massasi 40 g, aralashmadagi ozonning massa ulushini foizda toping.

a) 18,4 % b) 40 % c) 60 % d) 50 %

2. 8,67 gramm H2S normal sharoitda qancha hajmni egallaydi.

a) 8,198 l b) 5,27 l c) 5,712 l d) 5,66 l

3. .3,25 gramm rux mol miqdor xlorid kislotada normal sharoitda eritilganda o’lchanganda qancha hajm vodorod ajralib chiqadi.

a) 1,12 l b) 2,24 l c) 5,6 l d) 4,48 l

4. 30 m3 ammiakni katalitiк oksidlash uchun normal sharoitda. Qancha hajm (m3) havo sarflanadi? (ω(O2) = 0,21)

a) 184,8 b) 178,57 c) 107,14 d) 169,46

5. Amfoter oksidlarni tanlang.

a) Al2 O3 , Cr2O3, BeO b) CaO, Al2O3, ZnO

c) ZnO, MgO, CaO d) CO2, SnO2, PbO2

6.Quyidagilarning qaysilari ishqorlar deyiladi

a) KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 b) MgCO3, Ca(HCO3)2

c)NaOH, KOH, CsOH d) RbOH, Fe (OH)2, H2O

7.Quyidagi keltirilgan elementlarning qaysi biri s-oilasi tarkibiga kiradi?

1) H 2) He 3) Ne 4) F

a) 1 b) 1, 2 c) 3, 4 d) 2, 4

8.D.I.Mendeleyev oldindan bashorat qilgan elementlarni toping?

a) Mg, Si, Cs b) Ga, He, Si c) Ga, Ge, Sc d) B, Al, Si

9.Alyuminiy atomida nechta neytron bor?

a) 13 b)27 c) 12 d) 14

10.Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23p64s23d3 bo’lgan elementni guruhini aniqlang.

a) V guruh b) III guruh c) II guruh d) VI guruh

11. Quyidagilarning qaysilari oddiy modda?

a) P4, S8, O2, O3 b) Al2O3, CO2, CaO, ZnO

c) CaCO3, MgSO4, HCl, H2O3 d) HCl, HF, HBr, H3

12. Kaliy bromidning bog’lanish turini aniqlang.

a) qutbsiz kovalent b) ionli

c) qutbli kovalent d) metal

13. Quruq muz qanday kristall panjaraga ega?

a) ion kristall panjara b) metall kristall panjara

c) atom kristall panjara d) molekulyar kristall panjara

14. Kuchsiz elektrolitlar qatorini ko’rsating.

a)NH4OH, H2O, H2CO3, HCW b)Cu3COOH, Cu3COONa, Mg(OH)2, NH4OH

c) NaOH, NaCl, Na2SO3, H2SO4 d) H2S, H2SO3, H2SO4, H2S2O3

15.Karnallit formulasini toping.

a)KCl∙NaCl b)KCl∙MgSO4∙3H2O

c) KCl d) KCl∙MgCl2∙6H2O

16.Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning qaysilari oxirigacha sodir bo’ladi

a) NaCl+ K2SO4→ b)BaCl2+ K2SO4

c) HCl+HNO3 → d) CaCO3+ HNO3

17. Qaysi tuzlar faqat anioni bo’yicha gidrolizga uchraydi

1) KCN 2) NaF 3) KClO4 4) CuSO4 5) ZnCl2 6) FeCl2 7) KNO2

a) 1, 2, 3 b)2,3,4

c) 1,2,7 d) 3,5,7

18. 490 g H2SO4 yetarli miqdordagi Ba(OH)2 bilan reaksiyaga kirishganda 1050 g BaSO4 hosil bo’lsa reaksiya unumi necha foizni tashkil qiladi

a) 90,13 % b)89,12 %

c) 46,67 % d) 9,87 %

19.Kislorodning suyuqlanish temperaturasi nechaga teng.

20.Mazut qanday yonilg’i turiga kiradi.

21.Nikel (II) – gidroksid qanday rangda?

22. Kaliy nitratda nechta kimyoviy bog’ mavjud.

23.Vodorod izotoplarining nechtasi tabiiy izotop hisoblanadi?

44.Qaysi olim 1896-yilda uran tuzlaridan rentgen nurlariga o’xshash nurlar chiqishini aniqladi?25. Bor izotopi 10B neytronni qamrab olib borning boshqa barqaror izotopiga aylanadi. Izotopning nisbiy atom massasini toping.
Download 16.07 Kb.
Download 16.07 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaD. I. Mendeleyev oldindan bashorat qilgan elementlarni toping?

Download 16.07 Kb.