• Tarbiyaviy maqsad
 • Darsning usuli
 • Darsning shiori
 • Darsning maqsadi: Ta’limiy maqsad
  Download 83.52 Kb.
  Sana08.04.2020
  Hajmi83.52 Kb.

  Mavzu: Alisher Navoiy hayoti va ijodi

   

  Darsning maqsadi:  Ta’limiy maqsad:O’quvchilarga adabiyotning mazmun-mohiyati xususida umumiy ma’lumot berish, o’quvchilarning Alisher Navoiy hayoti va ijod yo`liga oid bilimlarini kengaytirish, yangi ma’lumotlar bilan tanishtirish.

  Tarbiyaviy maqsad:Navoiyning o’zbek millati uchun qilgan xizmatlarini ta’kidlagan holda o’quvchilarga milliy iftixor tuyg’usini shakllantirish, ularning kitobga bo’lgan e’tibori va qiziqishini kuchaytirish.

  Rivojlantiruvchi maqsad: Adib ijodi orqali o’quvchilar dunyoqarashini rivojlantirish.

  Darsning metodi: Interfaol, guruhlararo musobaqa.

  Darsning usuli: Aqliy hujum, klaster, "BBB”metodi, "Xotira”, "Zinama-zina”, "Oq terakmi ko`k terak” o’yini asosida savol javob.

  Darsning jihozi:

  Navoiy haqidagi asarlar va Navoiy asarlari to’plami, rasmli ko’rgazmalar, slaydlar, testlar, krossvord, tarqatmali materiallar, o`quvchilar bilimini ballash uchun turli xil rangdagi gullar.  Darsning shiori: Odami ersang, demagil odami,

  Onikim yo’q, xalq g’amidin g’ami.  Dars taqsimoti:

  Tashkiliy qism 5 daqiqa

  O`tilgan mavzuni so`rash 10 daqiqa

  Yangi mavzu bayoni 10 daqiqa

  Yangi mavzuni mustahkamlash 10 daqiqa

  O`quvchilarning bilimini ballash 5 daqiqa

  Uyga vazifa berish 5 daqiqa

  Darsningborishi:

  I. Tashkiliyqism:

  1. Salomlashish.

  -Assalomu alaykum, dono o’quvchilarim!

  -Valaykum assalom, aziz ustoz, muallim!

  Bizlar shaymiz saboqqa, hamda bilim olmoqqa,

  Jon-u dildantinglaymiz, o’zingizberingta’lim

  2.O’zbekistonRespublikasiDavlatMadhiyasinikuylash:

  -Assalomona yurt tog’laro’lkasi,

  Ta’rif, tavsifingniyo’qnihoyasi,

  Sengabag’ishlanurmuqaddasqo’shiq-

  Bu o’zbekeliningo’zmadhiyasi!

  3.Adabiyotgakirish:

  -Barakalladonolarim, aqlirasozukkolarim

  Adabiyot so’zi nima, tili shirin burrolarim?

  -Adabiyotshe’r, dostonemas,

  Roman emas, hikoyaemas.

  Adabiyotrutubataro,

  Hayratbilanyutilgannafas

  -Adabiyotnasokinohang,

  Na baqiriq, naqayg’uli un,

  Adabiyotonaxalquchun,

  Vatanuchun, sevgiuchunjang.

  -Adabiyotchetititilgan

  Qo’lyozmamas, qo’yilsaasrab.

  Adabiyotdorgatortilgan

  Shoir-BoborahimMashrab!

  -Demak, adabiyotbu:  A-llomalaribrati,

  D-onolarninghikmati,

  A-lisher "Xamsa”si-yu,

  B-oburshohshe’riyati.

  I-jodkormahsuli-yu,

  Y-ozuvchilarromani,

  O-doblilarmakoni-yu,

  T-alantsizlararmoni.

  Shundanso’ngbugungidarsqoidalaribilano’quvchilarnitanishtiriladi.  Darsqoidalari:

  1. O’zarohurmat2. Erkinfikrlash

  3. Do’stonamunosabat4. O’zgalarfikrinihurmatqilish

  5. Ahiljamoagaaylanish6. Vaqtgaamalqilish

  1. Sinfo’quvchilariniguruhlargabo’lish:

  Undao’quvchilarniuchguruhlargabo’lamiz.

  1. "Topqirlar”

  2. "Zukkolar”

  3. "Bilimdonlar”

  Ulardanuchnafaro’quvchinitanlab, ekspertguruhinituzibolamiz. (darsnikuzatishuchunkirgano’qituvchilardanekspertguruhituzsa ham bo’ladi.) Ekspertguruhia’zolario’quvchilarningharbirshartbo’yichaberganjavoblarinibaholabboradilar.

  Bundao’zlarigasardorhamdashiortanlaydilar

  Shiorlar: 1. Adabiyotyashasa – millatyashaydi.

  2. Oz-oz o’rganib dono bo’lur,

  Qatra- qatra yig’ilib daryo bo’lur

  3. Intilganga tole’ yor.

  Tashkiliy qismdan so’ng, ma’naviyat daqiqasi o’tkaziladi. Bunda har bir guruhdan o’quvchi chiqib, rag’bat so’zlari ortiga yashiringan savollarga javob beradilar.

  -O’quvchilar sizlar bilan siyosiy bilimlarimizni takrorlab olishimiz uchun "Xotira” o’yinini o’tkazib olamiz.

  Shundan so’ng siyosiy savol-javob o’tkaziladi.  II. O`tgan mavzuni so`rash va mustahkamlash.

  O`tilgan mavzuni so`rash uchun «Oq terakmi, ko`k terak» o`yin qo`shig`i asosida savol-javob o`tkaziladi.

  O`qituvchi: O`tgan darsda qanday mavzu o`tilgan edi?

  O`quvchi: Xalq qo`shiqlari.

  O`qituvchi Qo`shiq necha xil bo`ladi ?

  O`qituvchi: "Qo`shiq- jon ozig`i” deganda nimani tushunasiz?

  O`qituvchi: Xalq qo`shiqlari qanday xususiyatlarga ega?

  O`qituvchi Qaysi qo`shiqlarni o`yin qo`shiqlari deya olamiz.

  O`qituvchi: Mavsum qo`shiqlari sirasiga qaysi qo`shiqlar kiradi?

  "Baliq skeleti” chizmasi asosida qo`shiq turlari yoritilishi.  Mavsumiyqo`shiqlar
  Mehnatqo`shiqlari
  Marosimqo`shiqlari
  O`yinqo`shiqlar
   
  Xalqqo`shiqlari

   

  III. Yangi mavzu bayoni: "BBB” metodi asosida.

  Dastlab o`quvchilardan Alisher Navoiy hayoti va ijodi to`g`risida bilgan ma`lumotlarini so`rayman, keyin qanday ma`lumotlarni bilishni xohlashlarini va dars oxirida qanday ma`lumotlarni bilib olganliklarini so`rayman.

   

  Darsning qisqacha mazmuni:

  M A ‘ L U M O T L A R

  Buyuk mutafakkir shoir, olim, musiqachi, rassom va davlat arbobi, o’zbek adabiy tilining asoschisi, Bobur ta’biricha, «tili Andijon shevasi bilan rost» bo’lgan Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotning Bog’i Davlatxona atalmish joyida dunyoga kelgan.

  Navoiy 7-8 yoshlaridanboshlabshe’rlaryozaboshlaganva 15 yoshidashoirsifatidatanilgan. O’zbekchashe’rlarigaNavoiy («navo» - kuy, ohang; bahra, dard, g’am), forschashe’rlarigaFoniy («o’tkinchi») taxal-luslariniqo’llagan.

  U ko’pginaxalqparvarliksiyosatiniamalgaoshirishgaurindi: shaharlarniobodqildirdi, ariqlarqazdirdi, shifoxonalar, kutubxonalarqurdirdi. U Ixlosiya, Nizomiy, Xisraviyakabimadrasalar, Xalosiya, Shifoiya, Fanoiya, kabixonahoqlar, o’nlabmasjidlar, 52 rabot, 20 hovuz, 16 ko’prikva 9 hammomqurdirgan.

  NavoiytarixchiMirxond, she’rilminingbilimdoniAtoullohHusayniy, ko’pfanlarniegallabshuhratqozonganHusaynVoizKoshifiykabilarnitarbiyalagan.  ASARLARI

  «Vaqfiya», «Xamsa», «TariximulukiAjam», «Sab’atiabhur» («Ettidengiz» lug’atshunoslikkaoid), «Muhokamatul-lug’atayn», «Mezonul-avzon», «Munshaot», «Majolis un-nafois», «Lisonut-tayr», «Tarixianbiyovahukamo», «Sirojul-muslimin» («Musulmonliknuri» 1488), «HolotiSayidHasanArdasher», «HolotiPahlavon Muhammad», «Xamsatulmutahayyirin», «Nazmul-javohir»(1485, 266 ruboiydaniborat), «Nasoimul-muhabbat», «Mufradot», «Hiloliya»(1469), «Tuhfatul-afkor», «Aynul-hayot» (qasida), «Fusuliarba’» («To’rtfasl», qasidalarto’plami), «Sittaizaruriya» («Oltizaruriyat», qasidalarto’plami), «Mahbubul-qulub» vaboshqalar  O’qituvchiyangimavzunibayonlagandanso’ng, o’quvchilarolganbilmlariasosidaklasteryasaydilar.


   

   

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  G

   

   

   

   

   

   

   

  2

  A

   

   

   

  U

   

   

   

   

   

   

   

  F

  M

  6

   

   

  L

   

   

  7

  1

  G’

  I

  Y

  O

  S

  I

  D

  D

  I

  N

   

  X

   

   

   

   

  N

  A

  X

   

   

   

   

   

  A

   

   

   

   

  I

   

  L

   

   

   

   

  4

  L

  U

  T

  F

  I

  Y

   

  O

   

   

   

   

   

  O

   

   

   

   

   

   

  S

   

   

   

   

   

  S

   

   

   

   

   

   

  I

   

   

   

   

   

  I

   

   

   

   

   

   

  Y

   

   


   

   

   

   

  Y

   

   

   

   

   

   

  A

   

   

   

   

   

  A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  IV. Yangimavzunimustahkamlash:

  Shoirijodigadoirkrossvordyechish

  1-guruh uchunsavollar:

  1. Navoiyningotasiniismi?

  2. Navoiyningforschataxallusi?

  3. Navoiyningmashhurasari?

  4. Navoiyningustozi?

  5. Navoiyningsevgilisi?

  6. Navoiyqurdirgan madrasa nomi

  7. Navoiyqurdirganxonaqohlardanbiri

   

  5

      

   

      

   

  2-guruh uchunsavollar:

  1. Navoiytug’ilganshahar

  2. Navoiyningukasi  3. Navoiyningdo’sti


   

  5

   

  2

   

   

   

   

   

   

  B

   

  D

  3

   

   

   

   

   

  E

   

  A

  B

   

   

   

   

  1

  H

  I

  R

  O

  T

   

   

   

   

  Z

   

  V

  Y

   

   

   

   

   

  O

   

  I

  Q

  6

   

  7

   

   

  D

   

  SH

  A

  N

   

  SH

   

   

  4

  G’

  A

  R

  I

  B

  I

  Y

   

   

   

  L

  O

  Z

   

  F

   

   

   

   

  I

   

  O

   

  O

   

   

   

   

   

   

  M

   

  I

   

   

   

   

   

   

  I

   

  Y

   

   

   

   

   

   

  Y

   

  A

   

   

   

   

   

   

  A

   

   

   
   

  4. Navoiyningto’g’asi

  5. Navoiyqaysimashhurrassomnio’zhomiyligigaolgan?

  6. Navoiyqurdirgan madrasa nomi

  7. Navoiyqurdirganxonaqohlardanbiri

   

      

   

  V. O’quvchilarnibaholashvadarsniyakunlash:  Darsso’nggidao’quvchilarbeshshartbo’yichato’plagan "Rag’bat” va "Jarima” kartochkalariekspertguruhitomonidansanaladivag’olibguruhaniqlanadi. Guruha’zolaridanfaolqatnashgano’quvchilaro’qituvchitomonidanbaholanadi.

  VI. Uygavazifaberish.

  Shoirninghayotivaijodinio’rganib, uningg’azallaridanyodolish.

  Download 83.52 Kb.
  Download 83.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Darsning maqsadi: Ta’limiy maqsad

  Download 83.52 Kb.