Dərs № Mövzular Standartlar Resurs İnteqrasiya
Download 40.45 Kb.
Sana04.01.2022
Hajmi40.45 Kb.
#6597
TuriDərs

VIII sinif Fizika fənni üzrə illik (perspektiv) planlaşdırma. (həftədə 2 saat, illik 68 saat.)


Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətləndirmə

SaatTarix

Qeyd1. Molekulların istilik hərəkəti. Daxili enerji.1.

2.
3.


4.
5.
6.

7.
8.


9.
10.
11.


1. Molekulların istilik hərəkəti. Daxili enerji. 10 saat.
1.1.Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur.
1.2.Cisimlərin istidən genişlənməsi.
1.3.İstilik tarazlığı.Temperatur şkalaları.
Məsələ həlli.
1.4. .Daxili enerji.
1.5. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. Mexaniki işgörmə və istilikvermə
1.6. İstilikkeçirmə.
1.7. Konveksiya.
1.8. Şüalanma.
Məsələ həlli.


1.1.1, 1.1.3

2.1.1, 2.1.2


1.1.2, 3.1.1.

3.1.2.


1.1.2
1.1.1, 2.1.1.
1.1.1,1.1.5

2.1.1
1.1.1.,2.1.1


1.1.1, 2.1.1
1.1.1, 2.1.1
1.1.2

Dərslik. iş vərəqələri
Multimedia diski komp.

Müş vər. termometr

Plakatlar
Kolba,hava alışqanı

Termometr

iş. v.
Isti su dolu stək,çay qaşığı

Şam,kibrit,fırlanğıc

Lövhəciklər,komüter

Dərslik,iş vərəqələriC.1.2.1. Riy.5.1.1. Kim.1.1.1. İnf.3.3.2. H.b.4.2.1.

C.1.2.1. Riy.2.1.2.-4.1.1.

Riy.4.2.1, 4.1.1.2.1.2. Tex1.11. İnf.3.3.2.
C.2.1.4,1.2.1. Riy.5.1.1.

Riy.1.2.5, 2.1.2. İnf.3.3.2. Kim.1.1.1.


C.1.2.1.Riy.4.1.1,5.1.1.2.1.2.Kim.1.1.1.İnf.3.3.2.-3.2.1.

C.2.1.5,1.2.1.İnf.3.3.2. Riy.4.1.1.


C.2.1.5.İnf.3.3.2.Riy.4.1.1., 5.1.1

Riy.4.1.1.-5.1.1.Tex.1.1.1


C.2.1.5.İnf.3.3.2.Riy.4.1.1.-5.1.1.
İnf.3.3.2, Riy.1.1.1

formativ

formativ
formativ


formativ
formativ
formativ

formativ
formativ


formativ
formativ


1

1
1
1


1
1

1
1
1


1


KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 1

Summativ

1Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd2.İstilik hadisələrində enerjinin saxlanması qanunu.


12.
13.


14.
15.
16.

17.
18.


19.

20.


21.2. İstilik hadisələrində enerjinin saxlanması qanunu. 8 saat.
2.1. İstilik miqdarı.
2.2. Xüsusi istilik tutumu
2.3.Yanacağın yanma istiliyi
Məsələ həlli
2.4. İstilik proseslərində enerjinin saxlanması qanunu
2.5.İstilik balansı tənliyi
Məsələ həlli.
2.6. Praktiki iş. Cismin xüsusi istilik tutumunun təyini.

1.1.1, 2.1.1


1.1.1, 2.1.1
1.1.5, 2.2.3
1.1.2
1.1.1. 1.1.3.

1.1.5.
1.1.1, 1.1.2.


1.1.3.
3.1.1.,3.1.2.

Rəngli sular, termometr

Məsələ kitabı,sorğu vərəqələri

Şəkillər,plakatlar,

D.,kom,proyektor

Iş vərəqələri, dərslik


Pozan,şam,kağız,karandaş
e.t.v.plakatlar
Iş vərəqələri, dərslik
Metal slindr, termomtr

Riy.4.1.1.inf.3.3.2.3.2.1.əd.2.2.1

Kim.1.1.1.h.b.4.2.1, 1.1.1.
B.4.1.1.riy.4.2.1.4.1.1. tex.1.1.1. inf.3.3.2.

Riy.4.1.1.-1.2.5.2.1.2. kim.1.1.1

Riy.1.2.5.-5.1.1.inf.

Riy.1.2.5.-5.1.1.4.1.1. inf.3.2.1

Riy.4.1.1.,5.1.1.
Riy.1.2.5.4.1.1.4.2.1. tex.1.1.1.

formativ
formativ


formativ
formativ
formativ

formativ
formativ


formativ

1
1
1


1
1

1
1
1
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 2


Summativ

13. Maddənin aqreqat hallarımım dəyişməsi. 8 saat.
3.1. Ərimə və bərkimə

1.1.3.,2.1.1.


Buz,kolba,termometr


ədəb.2.2.1. h.b.4.2.1.


Müşahidə, Rubrik


1


Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd3. Maddənin aqreqat hallarımım dəyişməsi.

22.
23.


24.
25.
26.
27.
28.

3.2. Xüsusi ərimə istiliyi


3.3. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya
3.4. Doymuş və doymamış buxar. Qaynama.

3.5. Xüsusi buxarlanma istiliyi


3.6. Havanın rütubəti
3.7. Rütubəti ölçən cihazlar
Məsələ həlli

2.1.1.,2.2.1


1.1.3.,2.1.4
1.1.3.,2.1.1.
1.1.3.,2.1.1.

2.1.2


1.1.3.,3.1.1.

3.1.2


2.1.1.,3.1.1.

3.1.2.


2.1.2., 2.2.2.

ərimə istiliyinə aid plakatlar

Şüşətıxac,kolba,termometr

diski,komputer, proyektor

Dərslik,iş vərəqələri

Hiqrometr,nisbi rütubətə aid cəd.

Kondensasiyalı hiqrometr,psixro

Məsələ həllinə aid cədvəl


Riy.4.1.1.,4.2.1.5.1.1. inf3.2.1.c.1.2.1.riy.4.1.1.-

Riy.5.1.1.-2.1.2.
inf.3.3.2.3.2.1.
Riy.5.1.1.tex 1.1.1. ədəb.2.2.1.

Inf.3.3.2.h.b.1.1.1.4.2.1. riy.4.2.1

C.1.2.1.əd.2.2.1.riy.4.1.1.
Riy.5.1.1.-4.1.1.-2.1.2

formativ
formativ


formativ
formativ
formativ
formativ
formativ

1
1
1


1
1
1
1


29.


KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 3


Summativ

130.


BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 1


Summativ

1


31.


32.
4. İstilik mühərrikləri. 6 saat.
4.1. İstilik mühərriki.İstilik mühərrikinin F.İ.Ə.
4.2. Buxar turbinini.

1.1.5.,3.2.1.

3.2.1.,3.2.2.


Şəkillər,multimedia diski, komputer


Buxar turbini modeli

t.i.2.1.2.inf.3.2.1.-3.3.2

Riy.4.1.1.-5.1.1.tex.1.1.1.

formativ


formativ

1

1Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd

5. Elektrik yükü.Elektrik sahəsi. 4. İstilik mühərrikləri.

33.
34.


35.

36.

4.3. Daxiliyanma mühərrikləri.
4.4. Reaktiv mühərrik.
4.5. İstilik mühərrikləri və ətraf mühitin mühafizəsi
Məsələ həlli

3.2.1., 3.2.2.


1.1.1.,3.2.1

3.2.2.


1.1.1., 3.2.1.

3.2.2.
2.2.3


Daxili yanma mühərrik modeli

Raketlərhaqqında təqdimat

Cədvəllər,şəkillər


Dərslik,iş vərəqələri

h.b.4.2.1.c.3.2.5.


Riy.1.2.4.4.1.1.2.1.2. T.i.2.1.2.

Kim.4.2.1.riy.4.2.1. b.4.2.1. , 4.1.1.


Riy.4.1.1.,5.1.1.

formativ
formativ


formativ

formativ

1
1
1

1


37.11. KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 4


Summativ


1


38.


39.

40.
41.


42.
43.


5. Elektrik yükü.Elektrik sahəsi. 11 s.
5.1. Cisimlərin elektriklənməsi.Elektrik yükü.
5.2. Atomun quruluşu.Elektriklənmənin təbiəti
5.3. Keçiricilər və dielektriklər
5.4. Elektrostatik induksiya
5.5. Elektroskop.Elektrometr
5.6. Elektrik yükünün saxlanması qanunu.

1.1.1., 1.1.2.

2.1.1.
1.1.1.,2.2.2.

2.1.1., 2.2.2.


1.1.1., 2.1.4.

2.2.2.


1.1.1., 1.1.2.

3.1.1.


1.1.2., 2.2.3.

Qələm,kağız qırıntıları


Mendeleyev cədvəli,atom modelləri
Elektrik keçirən və keçirməyən cisimlər
Komputer,proyektor
Plakatlar,dərslik,şəkillər

Komputer,proyektor


Riy.5.1.1.tex.2.2.1. 2.2.2.1.1.1.


Kim3.2.1.-1.2.1. riy.5.1.1.,5.1.2.
Riy.1.2.4.1.2.5.
Kim.1.3.1.-1.2.1. inf.3.2.1.

Riy.5.1.1.tex.2.2.1.-2.2.2.

Kim.1.2.1. riy.5.1.1. 2.1.2

formativ


formativ

formativ
formativ


formativ
formativ

1

11
1
1
1

Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd

6. Elektrik cərəyanı 5. Elektrik yükü.Elektrik sahəsi.

44.


45.

46.
47.


48.

5.7. Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu


5.8. Elektr.yüklərini ayıran,toplayan qurğular
5.9. Elektrik sahəsi.Sahə intensivliyi.
5.10. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri.
Məsələ həlli

2.1.3, 2.1.4

2.2.2., 2.2.3.

2.1.3, 2.1.4.


2.1.3., 2.1.4.
1.1.2.

Hava doldurulmuş rezin şarlar

Krossvord, slaydlar
Plakatlar,sürtünmə ilə yüklənəcək cisimlər
Dərslik,şəkillər
Iş vərəqələri, plakatlar

Riy.1.3.1.-5.1.1.-4.2.1. inf.3.3.2


Riy.1.2.5.-4.2.1. kim.1.2.1
Kim1.2.1.-1.3.1. h.b.4.2.1.

h.b.4.1.1.ədəb.2.2.1


Riy.1.2.5.-4.2.1.5.1.1.

formativ


formativ

formativ
formativ


formativ

1

11
1
1

49.KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 5


Summativ


1


50.
51.


52.

53.
54.

6. Elektrik cərəyanı. 16 saat.
6.1. Elektrik cərəyanıə
6.2. Cərəyan mənbələri.
6.3. Elektrik dövrəsi və onun elementləri.
6.4. Elektrik cərəyanının təsirləri.
6.5. Cərəyan şiddəti və onun ölçülməsi.

1.1.1., 1.1.3.


1.1.5., 2.1.4.
1.1.1., 1.1.2.

1.1.3.
1.1.3., 2.2.3.


1.1.3., 3.1.1.

3.1.2.

Neon lampası, elektrometr
Batareya,naqillər
Dövrə yığmaq üçün lazım olan ləvazimat

Slaydlar,şəkillər


ampermetr

Riy.5.1.1.-2.1.2.

tex.2.2.1
Tex.2.2.1.ədəb.2.2.1
Kim1.3.1. h.b.4.2.1

Inf.3.3.2.-3.2.1. h.b.4.2.1

Riy.1.2.4., 1.3.1, 4.1.1., 5.1.1.

formativ
formativ


formativ

formativ
formativ1
1
1

1
1


Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd6. Elektrik cərəyanı

55.
56.


57.

58.
59.

60.

61.
62.


63.
64.

65.

6.6. Gərginlik və onun ölçülməsi.
Məsələ həlli.
6.7. Elektrik müqaviməti.Dövrə hissəsi üçün Om qanunu.
6.8. Naqilin müqaviməti nədən asılıdır?
Məsələ həlli.

1.1.2., 1.1.4


1.1.4
1.1.3., 1.1.4.

3.1.2.
1.1.2., 1.1.3


1.1.4.

Voltmetr
Məsələ həllinə aid nümunə plakatı


Voltmetr,ommetr

Müxtəlif ölçülü naqil nümunələri


Dərslik,iş vərəqələri

Tex.2.2.1.-2.2.2.inf.3.3.2.-3.2.1.

Riy.1.2.5-.4.2.1.5.1.1.
Kim.1.1.1.-1.2.1.1.3.1-4.1.1.
Riy.1.2.4. 1.3.1, 4.1.1.
Tex.h.b.4.2.1, 2.2.1

formativ
formativ


formativ

formativ
formativ


1
1
1

1
1
KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 6


Summativ


1


6.9. Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi.


6.10. Naqillərin paralel birləşdirilməsi.
Məsələ həlli.
6.11. Elektrik cərəyanının işi.Coul-Lens qanunu.
6.12. Elektrik cərəyanının gücü.

1.1.5., 3.2.1.


1.1.5., 3.2.1.

3.2.2.


1.1.4.
1.1.5., 3.2.1.

3.2.2.
3.2.1., 3.2.2.


Naqillər, birləşdiricilər

e.t.v.multimedia diski

Dərslik,iş vərəqələri

Slaydlar, şəkillər
Plakatlar,naqil nümunələri

Riy.1.2.5.-4.2.1, 5.1.1.


Tex.2.2.1.-2.2.2-.1.1.1.
Riy.5.1.1.-4.2.1
Tex.1.1.1.inf.3.3.2.-3.2.1.ədəb.2.2.1
Riy.4.1.1.,4.2.1,5.1.1.,2.1.2.

formativ
formativ


formativ
formativ

formativ


1
1
1


1

1


Tədris

vahidi

Dərs №MövzularStandartlarResursİnteqrasiyaQiymətlən

dirmə

SaatTarix

Qeyd66.


Məsələ həlli1.1.4, 3.2.1

3.2.2.

Iş vərəqələri, komputerT.i.2.1.2. inf.3.3.2., 2.2.3. 2.2.4


formativ1


67.KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 7


Summativ


1


68.BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ. 2


Summativ


1


TƏRTİB ETDİ. FƏRMAN VƏLİYEV. Kürdəmir rayonu Karrar qəsəbə tam orta məktəbin Riyaziyyat - fizika müəllimi.

Download 40.45 Kb.
Download 40.45 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDərs № Mövzular Standartlar Resurs İnteqrasiya

Download 40.45 Kb.