Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
Download 115.11 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi115.11 Kb.

Wrocław 30.09.2014r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 21, znak sprawy 66/Med./2014

  

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej PZP, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania:


Pytanie nr 107

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalna mocą cięcia monopolarnego 250 W?

Zawsze istnieje możliwość ograniczenie mocy do np. 200 W.Odpowiedź na pytanie nr 107:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 108

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością aktywacji koagulacji bipolarnej tylko za pomocą włącznika nożnego – tak jak to się stosuje w endoskopii?

Odpowiedź na pytanie nr 108:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 109

Dotyczy pakietu nr 16 pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości programowania nastaw – za to z rozpoznawaniem wszystkich narzędzi?

Odpowiedź na pytanie nr 109:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 110

Załącznik nr 2a - Pakiet 1. Videolaparoskop

Pozycja III Parametr 4.

Prosimy o dopuszczenie najnowszej generacji monitora, bez analogowego złącza sygnałowego RGB, z możliwością podłączenia sygnału RGB poprzez adapter oraz złącze HD15. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 110:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 111

Załącznik nr 2a - Pakiet 1. Videolaparoskop

Pozycja VII Parametr 4

Prosimy o dopuszczenie rękojeści ssąco-płuczącej z wewnętrznym kanałem ssącym o średnicy 8mm .

Odpowiedź na pytanie nr 111:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 112

Załącznik nr 2a - Pakiet 2. Bronchofiberoskop

Prosimy o podanie informacji z jakiego typu systemem do wideoendoskopii ma być kompatybilny oferowany aparat?Odpowiedź na pytanie nr 112:

Urządzenie samodzielne bez wideo
Pytanie nr 113

Załącznik nr 2a - Pakiet 2. Bronchofiberoskop

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch aparatów o tych samych parametrach, czy może nastąpiła omyłka pisarska (pkt. od 9 – 18 określają dokładnie te same parametry co pkt. 1 – 8)?Odpowiedź na pytanie nr 113:

Nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego aparatu.
Pytanie nr 114

Załącznik nr 2a - Pakiet 2. Bronchofiberoskop

Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt. 8 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowanym aparatem testera szczelności?Odpowiedź na pytanie nr 114:

Zamawiający doprecyzuje, że należy dostarczyć tester szczelności
Pytanie nr 115

Par. 5 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 3) Czy Zamawiający dopuści modyfikacje zapisu z istniejącego:

„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.?

Na zapis następującej treści:

„Wybór sposobu usunięcia usterki gwarancyjnej należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 10 dni roboczych licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa gwarancyjna lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru sprzętu z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”?Odpowiedź na pytanie nr 115:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 116

Par. 5 ust. 8 projektu umowy (załącznik nr 3)

Czy Zamawiający w ust. 8. wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.”

Na zapis następującej treści:

„W wypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy”?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź na pytanie nr 116:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ogólne kc.
Pytanie nr 117

Par. 5 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr 3)

Czy Zamawiający w ust. 9. wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).”

Na zapis następującej treści:

„W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni roboczych lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych).”

Odpowiedź na pytanie nr 117:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian. Kodeks cywilny nie zna pojęcia ,,dni robocze”. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. kc.
Pytanie nr 118

Par. 6 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 3)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z par. 5 ust. 9) na czas naprawy gwarancyjnej pozwalającego na zachowanie ciągłości pracy, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w dokonaniu naprawy.Odpowiedź na pytanie nr 118:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian. Zapisy §6 ust.1 w korelacji z §5 ust.9 są jasne. Kary umowne mogą być liczone w przypadku opóźnienia.
Pytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ rozdział IV. Pkt. 3.3 nie jest wymagane dołączenie do oferty zaakceptowanego wzoru umowy (wraz z protokołem stanowiącym załącznik do umowy)) i wystarczające jest oświadczenie zawarte w formularzu oferty


(pkt. 2.e) o akceptacji zawartego w SIWZ wzoru umowy z uwzględnieniem modyfikacji jego treści.

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 120

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.Odpowiedź na pytanie nr 120:

Nie jest to prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
Pyt. 121. Pakiet 3 Czy Zamawiający wymagając zaoferowania łóżka szpitalnego OIOM z systemem pomiaru masy ciała pacjenta i przechyłami bocznymi leża, które wd pkt. 18 powinno posiadać między innymi możliwość programowania wychyleń leża w czasie oraz wykonywanych pomiarów masy pacjenta wraz z elektroniczną historię zmian zamawiający oczekuje aby były one realizowane poprzez wyświetlacze LCD wbudowane w barierki boczne łóżka?

Pyt. 122. Pakiet 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji łóżek szpitalnych OIOM do 8 tygodni od podpisania umowy? Łóżko szpitalne OIOM posiada szereg bardzo zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które są konfigurowane indywidualnie pod danego klienta i w związku z tym produkcja tego typu łóżek odbywa się dopiero po uzyskaniu Zamówienia od danego klienta i nie ma możliwości dostarczenia ich w wymaganym terminie 4 tygodni

Pyt. 123. Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o szerokości 75 cm?

Pyt. 124. Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o mocy przyłączeniowej 3550W? Oferowana myjnia dzięki swojej konstrukcji i właściwościom zapewnia szybki i skuteczny proces.

Pyt. 125. Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o załadunku 1 basen lub 3 kaczki 1 miska lub 1 wiaderko? Oferowane urządzenie dzięki zastosowanym rozwiązaniom zapewnia szybki i sprawny proces bez konieczności zwiększania pojemności komory.

Odpowiedź na pytanie nr 121-125:

W związku z unieważnieniem przez Zamawiającego w dniu 15.09.2014r. postępowania w obrębie Pakietów 3,7,8,9 i 19 pytania bezprzedmiotowe

Pytanie nr 126

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…), w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 14 dni, chyba, że dostarczono urządzenie zastępcze (…).” ?

Odpowiedź na pytanie nr 126

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 127

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) termin gwarancji biegnie na nowo o ile przestój trwał powyżej 7 dni roboczych (…).” ?

Odpowiedź na pytanie nr 127

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 128

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy ( o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych), co wyłącza możliwość naliczenia ewentualnej kary umownej.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 128

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 129

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu do 8 lat?Odpowiedź na pytanie nr 129

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 130

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% niedostarczonej części umowy ?Odpowiedź na pytanie nr 130

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 131

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego?Odpowiedź na pytanie nr 131

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 132

Dotyczy zapisów umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 132

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 133

Dotyczy pakietu nr 2 – bronchofiberoskop – pkt. 8 oraz pkt. 16

Czy zamawiający dopuści dostarczenie testera szczelności z manualną pompą?

Odpowiedź na pytanie nr 133

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie nr 134

Dotyczy pakietu nr 2 – bronchofiberoskop

Czy Zamawiający omyłkowo nie umieścił w tabeli podwójnie wymaganych parametrów ?

Odpowiedź na pytanie nr 134

Patrz odpowiedź na pytanie nr 113
Pytanie nr 135

Pakiet nr 4 Pompy Infuzyjne 10 sztuk Lp. 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną o zakresie szybkości dozowania leku od 0,1 do 1200 ml/h nastawiana co 0,1 ml/h?Proponowany zakres szybkości jest wystarczający dla zamawiającego ze względu na fakt że większość leków podawanych przez pompy strzykawkowe jest podawana maksymalnie z prędkością 200 ml/h. Wymóg prędkości 2000 ml/h nie ma uzasadnienia klinicznego i w znacznym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 135

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 136

Pakiet nr 4 Pompy Infuzyjne 10 sztuk Lp. 14

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną nie posiadającą blokady zmiany parametrów hasłem, ale posiadającą możliwość blokowania klawiatury co jest jednoznaczne z możliwością zablokowania dostępu do zmiany parametrów?Odpowiedź na pytanie nr 136

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 137

Pakiet nr 4 Pompy Infuzyjne 10 sztuk

Czy zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna była wyposażona w nieodłączalny uchwyt do mocowania pompy do stojaka na kroplówki lub do szyny ?Odpowiedź na pytanie nr 137

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 138

Pakiet nr 4 Pompy Infuzyjne 10 sztuk

Czy zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna była wyposażona w wewnętrzny zasilacz umożliwiający podłączenie pompy za pomocą zwykłego kabla do zasilania i szybkie działanie urządzenia ?Odpowiedź na pytanie nr 138

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 139

Pakiet nr 4 Pompy Infuzyjne 10 sztuk

Czy zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna była wyposażona w osłonę tłoka co zabezpieczy przed podaniem niekontrolowanego bolusa?Odpowiedź na pytanie nr 139

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 140

Dotyczy Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

§ 5 Pkt 3

Wnosimy o modyfikację zapisu do postaci: "... min. 1 raz w roku LUB zgodnie z zaleceniami producenta."

Jeżeli Producent przewiduje przeglądy rzadziej niż raz do roku - wymóg postawiony przez Zamawiającego wpływa jedynie negatywnie na cenę oferty i nie ma związku ze stanem technicznym urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 140

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 141

§ 6 Pkt 1.2)

Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie sformułowania:

"Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia w terminie 5 dni urządzenia zastępczego (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych)."

Zapewnienie takiego urządzenia na czas naprawy zapewnia ciągłość pracy Zamawiającemu i nie może stanowić podstawy do naliczania kar umownych.Odpowiedź na pytanie nr 141

Patrz odpowiedź na pytanie nr 118
Pytanie nr 142

§ 6 W ramach równego traktowania stron jednostkowej umowy wnosimy o dodanie punktu 1.6) w treści:

6) w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie ZamawiającegoOdpowiedź na pytanie nr 142

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian
Pakiet 6. Lampa bezcieniowa – 1 szt.

Pyt. 143. Ad. 9 Czy zamawiający dopuści lampę główną ze średnicą pola bezcieniowego regulowaną w zakresie od 150 do 320 mm.

Pyt. 144. Ad. 10 Czy zamawiający dopuści lampę satelitarną ze średnicą pola bezcieniowego regulowaną w zakresie od 150 do 320 mm.

Pyt. 145. Ad. 11 Czy zamawiający dopuści aby regulacja średnicy pola odbywała się przyciskami na panelu dotykowym umieszczonym na ramieniu kardanicznym lampy bez regulacji w uchwycie sterylnym ponieważ lampa wyposażona jest w unikatowy system Focusmatic zapewniający stałe maksymalne natężenie w całym zakresie pola bezcieniowego (od 150 do 320 mm) co powoduje brak konieczności takiej regulacji podczas zabiegu ?

Pyt. 146. Ad. 12 Czy zamawiający dopuści aby przedział roboczy zestawu lamp bez konieczności ogniskowania (wgłębność oświetlenia) dla lampy satelitarnej wynosił 120 cm (L1 L2)

Pyt. 147. Ad. 13 Czy zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanicznym lampy w zakresie 0,35-100%, w tym oświetlenie operacyjne min. 31-100%

Pyt. 148. Ad. 16,17 Czy zamawiający dopuści lampę Klasy 1 z zasilaniem o mocy wyjściowej 27,3 V DC, wyposażoną w układ zasilania awaryjnego, który w momencie zaniku głównego napięcia 230 VAC, automatycznie uruchamia własne zasilanie awaryjne umożliwiające 2h pracy na akumulatorach ?

Pyt. 149. Ad. 33 Czy zamawiający dopuści aby sterowanie funkcjami kamery odbywało się wyłącznie za pomocą zdalnego panelu sterowania bez panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym ?

Odpowiedź na pytanie nr 143-149:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 150

Pakiet nr 14 Hak chirurgiczny

Czy zamawiający dopuści hak automatyczny operacyjny w pozycji 2 – ramę bazową z jednym przegubem kulowym, dwiema klemami mocującymi oraz dwoma ramionami z możliwością płynnej, niezależnej regulacji.Odpowiedź na pytanie nr 150

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pytanie nr 151

Pakiet nr 14 Hak chirurgiczny

Czy zamawiający wymaga w pozycjach 9,10,11 i 12 dodatkowych przegubów umożliwiających płynną regulację kata nachylenia haków.Odpowiedź na pytanie nr 151

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Wzór umowy, parametry pakiet 12

Pyt. 152. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wstawienia sprzętu zastępczego (paragraf 5 pkt 9)?

Pyt. 153. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych (paragraf 5 pkt 7) oraz w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych?

Pyt. 154. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania umowy?

Pyt. 155. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z czterema kołami zwrotnymi, z czego dwa wyposażone w hamulce?

Odpowiedź na pytanie nr 152-155:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 156

Dotyczy Pakietu 15 ,,Laser holmowy”

Zamawiający w jednym pakiecie oprócz lasera holmowego umieścił urządzenia endoskopowe do zabiegów URS, URSL i PCNL. Zwracamy uwagę, że ogranicza to możliwość składania ofert tym dostawcom, którzy nie dysponują sprzętem endoskopowym.
Zdajemy sobie sprawę, że zamysłem Zamawiającego było skompletowanie kompatybilnego sprzętu do wyżej wymienionych zabiegów, jednak należy zwrócić uwagę, że wszystkie lasery holmowe dostępne na rynku współpracują ze wszystkimi endoskopami o wymienionych przez Zamawiającego parametrach.

Zwracamy się więc z prośbą o wydzielenie pozycji ,,Laser holmowy” do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.Odpowiedź na pytanie nr 156

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 157

Dot. Pakiet 10, spirometr

l.p. -


Czy Zamawiający dopuści spirometr o parametrach:

1. Oprogramowanie komputerowe do przeprowadzania badań spirometrycznych wraz z notebookiem i kolorową drukarką atramentową

2. Oprogramowanie w języku polskim

3. Pełna spirometria wdechowa i wydechowa

4. 49 parametrów spirometrycznych

5. Automatyczna interpretacja wg ATS, BTS, Enright

6. Korekcja BTPS – automatyczne pomiary warunków otoczenia

7. Testy bronchoprowokacyjne PRE/POST

8. Zgodność ze standardami ATS/ERS 2005, EN 13826 i normami bezpieczeństwa EN60601-1

13. Interfejs USB

18. Spirometria natężona :

FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/ SVC, FEV0.75/ FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc

19. Spirometria swobodna – SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

20. Maksymalna wentylacja dowolna MVV – MVV, MVVf, MRf

21. Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977

24. Zachęta dla dzieci

25. Zakres przepływu (litry/s) 16 l/s (wdech / wydech). Dokładność (50 ml/s do 16 l/s) ± 5 % lub 50 ml/s

26. Zakres objętości (litry) 0,025 do 8 litrów. Dokładność (0,025 do 8 l) ± 3 % lub 50 ml

27. Opór przepływu < 79 Pa / l/s

28. Czujnik temperatury 10°C do 40°C .Dokładność ± 3 % dla 25°C

29. Czujnik ciśnienia barometrycznego 700 – 1200 hPa dokładność ± 2 %

30. Czujnik wilgotności względnej 0 do 100 % wilgotności. Dokładność ± 4 % dla 25°C, 30

do 80 % wilgotności

31. Zasilanie sieciowe 115 V / 230 V, 50 – 60 Hz, 40 VA

35. Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971

36. Normy spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005

37. Klasa ochronności (elektryczna) : II zgodnie z IEC 536

38. Element wchodzący w kontakt z pacjentem: BF zgodnie z IEC 601 -1

39. Eksport wyniku badania do PDF, XML

Odpowiedź na pytanie nr 157

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 158

Dot. Pakiet 13, aparat EKG

l.p. -


Czy Zamawiający wymaga aby aparat miał tzw., zapis wsteczny do 10s. który wykorzystywany jest przy ruchliwych pacjentach (np. dzieci, pacjenci z drgawkami) i umożliwia wydruk stabilnego wykresu?

Odpowiedź na pytanie nr 158

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 159

Dot. Pakiet 13, aparat EKG

l.p.-


Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał próbkowanie do 40 000Hz co umożliwia wykrywanie nowoczesnych kardiostymulatorów?

Odpowiedź na pytanie nr 159

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 160

Pakiet 16. Diatermia – 1 kpl.

Ad. 14 Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości Diatermię w wielu punktach znacznie przewyższającą wymogi Zamawiającego pozbawioną rozpoznawania przyłączonych instrumentów argonowych z jednoczesnym ustawieniem przepływu argonu ?Odpowiedź na pytanie nr 160

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pakiet – 21 Stół operacyjny ortopedyczny – 1 szt

Pyt. 161. Ad. 3 Czy zamawiający dopuszcza podstawę stołu umożliwiającą dostęp operatora do pola operacyjnego w obrębie nóg pacjenta w kształcie prostokąta, bez elementów wystających, koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy stołu ?

Pyt. 162. Ad. 3 Czy zamawiający dopuszcza aby panel sterowania awaryjnego znajdował się w podstawie stołu poza strefą sterylną ?

Pyt. 163. Ad. 3 Czy zamawiający dopuszcza aby stół był mobilny, z łatwością dał się przemieszczać w każdym kierunku bez funkcji samodzielnego przemieszczania ?

Pyt. 164. Ad. 4 Czy zamawiający dopuszcza aby centralna blokada stołu była wykonywana za pomocą pilota, poprzez cztery wysuwane elektrohydraulicznie stopy poziomujące podstawę stołu na nierównościach do 5 mm, zapewniające bardzo stabilne zabezpieczenie ?

Pyt. 165. Ad. 6 Czy zamawiający dopuści nowoczesny stół operacyjny w konfiguracji : podstawa stołu z płytą siedzeniową, płyta plecowa, podgłówek regulowany, podnóżek minimum 2-częściowy regulowany ?

Pyt. 166. Ad. 9 Czy zamawiający dopuszcza aby pozycja nachylenia wzdłużnego Trendelenbuburg odbywała się w zakresie – 25’ 30’ ze względu na możliwość opuszczenia blatu stołu do 550 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Pyt. 167. Ad. 12 Czy zamawiający dopuszcza stół bez wypiętrzenia nerkowego, które nie jest stosowane w zabiegach ortopedycznych ?

Pyt. 168. Ad. 13 Czy zamawiający dopuszcza aby w konfiguracji odwróconej płyta plecowa nachylała się w zakresie -105’/ 80’ przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Pyt. 169. Ad. 14 Czy zamawiający dopuszcza aby segment nóg był sterowany za pomocą pilota z manualną regulacją dzielonych podnóżków bez sprężyn gazowych znacząco podnoszących cenę stołu ?

Pyt. 170. Ad. 16 Czy zamawiający dopuszcza aby elementy blatów łączone były na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach z tzw. „motylkami” dających użytkownikowi całkowitą pewność zamocowania blatu a tym samym gwarancję bezpieczeństwa podczas zabiegu ?

Pyt. 171. Ad. 19 Czy zamawiający dopuszcza materace o grubości 60 mm zapewniające stabilizację pacjenta i bezpieczną resuscytację przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Pyt. 172. Ad. 35 Czy zamawiający dopuszcza aby zapory boczne wyposażone były w przegub kulowy bez regulowanej ramki ?

Odpowiedź na pytanie nr 161-172:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pakiet – 21 Stół operacyjny ortopedyczny – 1 szt

Pyt. 173. Czy zamawiający będzie wymagał aby kolumna stołu wykonana była ze stali nierdzewnej i stopów aluminium. Bez osłon gumowych i tworzywa sztucznego w celu łatwości utrzymania czystości ?

Pyt. 174. Czy zamawiający będzie wymagał aby zagłówek był wyposażony w dwie szyny boczne oraz szynę górną ułatwiającą zmianę pozycji podgłówka oraz zamontowanie pilota sterującego i innych akcesoriów ?

Pyt. 175. Czy zamawiający będzie wymagał aby stół był wyposażony w panel auto diagnostyczny z natychmiastowym wyświetleniem kodów błędów ?

Pyt. 176. Czy zamawiający będzie wymagał aby stół posiadał pełną funkcjonalność podczas zasilania sieciowego?

Odpowiedź na pytanie nr 173-176:

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 177 Pakiet 4. Pompy infuzyjne

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania pomp najwyżej jakości i technologii, z odłączalnym zaciskiem do zamocowania pompy do stojaka, dzięki czemu możliwe będzie w przyszłości wpięcie pomp w staje dokujące.Odpowiedź na pytanie nr 177:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Pakiet 4. Pompy infuzyjne

Pyt. 178. Czy Zamawiający, określając parametr wymagany w pkt. 20 i 22 miał na myśli System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy), komunikaty w j.polskim, np. sygnalizujące rozłączenie linii infuzyjnej od pacjenta?

Pyt. 179. Czy oferowane pompy winny być sklasyfikowana jako urządzenie medyczne klasy ochronności przynajmniej II, typ CF, zgodnie z IEC/ EN 60601-1, która zapewnia lepszą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla pacjenta i personelu medycznego?

Pyt. 180. Czy Zamawiający oczekuje aby pompy można było w przyszłości wpiąć w stacje dokujące (na 3,4,6,8 pomp) zdolne do poboru informacji z pomp i przesył przez sieć Ethernet ?

Odpowiedź na pytanie nr 178-180:

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 181 Dotyczy postanowień specyfikacji i projektu umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź na pytanie nr 181

Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 182 Dotyczy postanowień specyfikacji i projektu umowy:

W Rozdziale IV pkt. 2.2 siwz oraz w §4 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy „Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (…)”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego żądania.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP.

Żądanie tych dokumentów (wymienionych w art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.) nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na gruncie §6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ani przede wszystkim na gruncie rozdziału 7 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Dokumenty te nie są bowiem dokumentami dopuszczającymi wyroby medyczne do obrotu lub do używania. Tym samym należy podkreślić, że z punktu widzenia Zamawiającego pozyskanie informacji o spełnieniu bądź nie obowiązku opisanego w art. 58 ustawy o wyrobach medycznych jest całkowicie nieistotne. Ewentualne niedopełnienie takiego obowiązku administracyjnego przez potencjalnego wykonawcę, w żaden sposób bowiem nie przekłada się na sytuację Zamawiającego, o ile oferowany wybór posiada dokumenty dopuszczające go do obrotu i do używania, o jakich mowa powyżej (tj. deklarację zgodności i ew. certyfikat CE).

Obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobów medycznych w rozdziale 7 i 14 ustawy o wyr. med. (tj. do dokonania zgłoszeń / powiadomień, czy przeniesienia danych) są bowiem obowiązkami czysto administracyjnymi, w żaden sposób nie uzależniającymi faktu dopuszczenia wyrobów do obrotu, czy używania od ich spełnienia! Takie stanowisko było wielokrotnie podkreślane przez urząd rejestracji wyrobów medycznych w czasie wejścia w życie ostatniej ustawy o wyrobach medycznych. O fakcie dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / używania decyduje (tylko i wyłącznie) fakt zgodnego z prawem oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust.1 ustawy o wyr. med.), o czym może zaświadczać tylko deklaracja zgodności, a w przypadku większości klas ryzyka (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyr. med.) także certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź na pytanie nr 182:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 183

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów §5 ust. 7 wzoru umowy na: „(…)Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy może być przedłużony do 14 dni (…)”.Odpowiedź na pytanie nr 183

Zgodnie z SIWZ
Dotyczy postanowień specyfikacji i projektu umowy:

Pyt. 184 Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności wstawienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, w przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu? Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

W przypadku braku zgody na odstąpienie od konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego, prosimy o zmianę zapisów §5 ust. 9 wzoru umowy na następujące:W przypadku naprawy dłuższej niż 10 dni lub wymagającej…”.

Pyt. 185 Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 1 tiret 1 projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% ceny brutto sprzętu medycznego dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego? W przypadku, niektórych pakietów naliczanie kary umownej od wartości umowy może przekroczyć wartość niedostarczonego sprzętu.

Pyt. 186 Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 1 tiret 2 projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,15% ceny brutto wadliwego sprzętu medycznego w przypadku zwłoki w usunięciu wady (awarii) za każdy dzień zwłoki oraz doda zapis „dostarczenie sprzętu zastępczego powoduje przerwanie naliczania kary umownej”?

Pyt. 187 Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 1 tiret 3 projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,15% ceny brutto wadliwego sprzętu medycznego w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z §5 ust. 9, za każdy dzień zwłoki oraz doda zapis „dostarczenie sprzętu zastępczego powoduje przerwanie naliczania kary umownej”?

Pyt. 188 Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 1 tiret 4 projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,15% ceny brutto danego sprzętu medycznego w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień zwłoki, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania?

Pyt. 189 Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 wzoru umowy w następujący sposób: „Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Odbiorcy, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Odbiorcę zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Dostawcy do zapłaty, Dostawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące

Pyt. 190 Wnosimy o zmianę zapisu w §4 ust. 2 wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia do umowy, jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu o min. 30 dni, zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego przekraczającej 15 dni roboczych, w przypadku upłynięcia terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do realizacji postanowień umowy, nie krótszego niż 30 dni.”.

Pyt. 191 Wnosimy o zmianę zapisów §5 ust. 6 projektu umowy na: „Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji wymienionego/ uszkodzonego podzespołu/ elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.”

Usługi gwarancyjne są wykonywane w ramach ceny zaoferowanego urządzenia, więc trudno jest oszacować, czy wykonana akurat naprawa wynosi 40% wartości urządzenia.Odpowiedź na pytanie nr 184-191:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytania dotyczące pakietu nr 16

Pytanie 192 pakiet 16 poz. 35

Czy zamawiający dopuści w pozycji liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych : monopolarne -2, bipolarne - 1 , elektrody neutralnej 1, Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazd monopolarnych, 2-pinowych do bipolarnego reszta poprzez przejściówki ?Pytanie 193 pakiet 16 poz. 37

Czy zamawiający dopuści diatermię niekompatybilną z przystawką argonową APC2 ?Pytanie 194 pakiet 16 poz.38

Czy zamawiający dopuści sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu na ekranie i instrukcją z kodami w języku polskim pod generatorem ?Pytanie 195 pakiet 16 poz.39

Czy zamawiający dopuści wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej:

- dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania ?

Pytanie 196 pakiet 16 poz. 44

Czy zamawiający dopuści Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji ?Pytanie 197 pakiet 16 poz. 46

Czy zamawiający dopuści tryb koagulacji monopolarnej mikro z ograniczeniem do 30 W?Pytanie 198 pakiet 16 poz. 50

Czy zamawiający dopuści różne działanie kagulacji w różnych programach i regulację mocy ?Pytanie 199 pakiet 16 poz. 52

Czy zamawiający dopuści manualną funkcję stop wykonywaną przez operatora ?Pytanie 200 pakiet 16 poz. 54, 55

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie trwalsze uchwyt wielorazowy monoplarny z dwoma przyciskami wraz z kablem dł 4,5 m ?Pytanie 201 pakiet 16 poz. 58

Czy zamawiający dopuści wielorazowa elektroda monopolarna , kulka śr 2mm lub 4 mm prosta ?Pytanie 202 pakiet 16 poz. 59

Czy zamawiający dopuści wielorazowa pęseta bagnetowa dł. 19,5 cm końcówka 1 mm z kablem ?Pytanie 203 pakiet 16 poz. 59

Czy zamawiający dopuści wielorazowa pęseta bagnetowa zagięta 22 cm , końcówka 1 mm z kablem ?Odpowiedź na pytanie nr 192-203:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytania dotyczące pakietu nr 5

Pytanie 204, pkt. I.3

Czy Zamawiający dopuszcza respirator ważący 10 kg wraz z akumulatorem?Pytanie 205, pkt. I.4

Czy zamawiający dopuści respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci, od 10kg wagi pacjenta?Pytanie 206, pkt. II.4

Czy zamawiający dopuści respirator posiadający zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu do 2 godziny pracy w zależności od parametrów wentylacji?Pytanie 207, pkt. VI.1

Czy zamawiający dopuści respirator posiadający częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie 1-80?Pytanie 208, pkt. VI.4

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający tryby wentylacji objętościowej


i ciśnieniowej wymuszonej i asystującej z wyświetlaniem aktualnego stosunku I:E bez możliwości jego bezpośrednich nastaw, gdzie ustawienia dokonywane są poprzez zmianę częstości oddechów lub czasu wdechu z możliwością zastosowania adaptacyjnego, automatycznego ustawiania czasu wdechu?

Pytanie 209, pkt. VI.9

Czy zamawiający dopuści respirator posiadający regulację kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie od 10 do 90%?Pytanie 210, pkt. VI.10

Czy zamawiający dopuści respirator posiadający zakres czułości triggera przepływowego od 1 do 20 l/minPytanie 211, pkt. VII.1

Czy Zamawiający dopuszcza respirator wyświetlający krzywą przepływu bez możliwości wyboru?Pytanie 212, pkt. VII.2

Czy Zamawiający dopuści respirator posiadający regulację narastania ciśnienia z predefiniowanymi nastawami (średni, wysoki, maks. i automatyczny)?Pytanie 213, pkt.VIII.1

Czy Zamawiający dopuści respirator, którego ustawienia parametrów pracy są dokonywane za pomocą ergonomicznych i łatwych w utrzymaniu w czystości przycisków funkcyjnych (tj. Zamawiający dopuści respirator bez ekranu dotykowego)?Pytanie 214, pkt. VIII.2

Czy Zamawiający dopuści respirator prezentujący na ekranie jednocześnie 2 krzywe?Odpowiedź na pytanie nr 204-214:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.
Pytania dotyczące pakietu nr 10 - Spirometr

Pytanie 215 - dot. punktu 1 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr wyposażony w oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 7?

Uzasadnienie:

Oprogramowanie Windows 7 w porównaniu do oprogramowania Windows 8 jest dłużej stosowane, z tego powodu jest bardziej stabilne i odpowiednie dla zastosowania i współpracy z urządzeniem pomiarowym.

Pytanie 216 - dot. punktu 1 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr wyposażony w komputer stacjonarny z monitorem LCD zamiast notebooka?

Komputer Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.

Uzasadnienie:

Wyposażenie spirometru w komputer stacjonarny z monitorem LCD zamiast notebooka umożliwi w przyszłości wyposażenie stanowiska do badania spirometrycznego w wózek medyczny oraz zastosowanie drugiego monitora LCD oraz elastycznych wysięgników. Wyposażenie spirometru w wózek umożliwia wykonanie badania w gabinetach zabiegowych na izbie przyjęć lub na sali chorych przy łóżku chorego

Pytanie 217 - dot. punktu 1 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu spirometr wyposażony drukarkę laserowa czarno-białą?

Uzasadnienie:

Badania spirometryczne wykonywane są u osób chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego u których możliwa jest nieswoista nadwrażliwość na zapachy oraz składniki tuszu. Zastosowanie atramentowej drukarki kolorowej prowadzi do zwielokrotnienia narażenia oraz często wiąże się z koniecznością umieszczenia drukarki w oddzielnym pomieszczeniu

Zastosowanie tuszu do drukarki laserowej czarno/białej jest bardziej bezpieczne dla Pacjentów oraz osób wykonujących pomiaryPytanie 218 - dot. punktu 5 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu spirometr wyposażony w głowice pneumotachograficzne i ustniki jednorazowego użytku - bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów do badań spirometrycznych?

Uzasadnienie:

Wyposażenie spirometru w „głowice pneumotachograficzne wymienne łatwo sterylizowane w całości i nie wymagające stosowania filtrów przeciwbakteryjnych oraz gwarantujące liczbę sterylizacji w wysokiej temperaturze > 1000” jest możliwe jeżeli jedyną funkcją głowicy pneumotachograficznej jest kierowanie części wydychanego lub wdychanego powietrza przez przewody do czujnika przepływu umieszczonego we wnętrzu modułu pomiarowego spirometru. To wymaganie pozostaje w sprzeczności z niewymaganiem stosowania filtrów przeciwbakteryjnych, ponieważ przewody i komora czujnika są częścią toru pomiarowego

który nie może być wymieniony przed każdym badaniem na jednorazowy ani sterylny dla każdego pacjenta.

Głowica pneumotachografu oferowanego spirometru pełni funkcje kryzy pomiarowej ponieważ moduł pomiarowy spirometru wyposażony jest w czujnik ciśnienia, przez który w czasie pomiaru nie przepływa powietrze wydychane i wdychane przez kolejne osoby wykonujące pomiary. Takie rozwiązanie wymaga zastosowania jednorazowych ustników i głowic pneumotachograficznych. Wyposażenie spirometru w jednorazowe akcesoria oraz oparcie pomiaru przepływu o pomiar różnicy ciśnienia zapewnia powtarzalność pomiarów oraz bezpieczeństwo osób badanych i wykonujących pomiary bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów przeciwbakteryjnych.

Stosowanie jednorazowych filtrów do badan spirometrycznych jest wymagane w związku z:

a/ konstrukcją spirometru, np. zastosowaniem czujnika przepływu, głowicy pomiarowej z sitkiem, turbinką lub innej - jeżeli nie jest możliwe zastosowanie wyposażenia toru pomiarowego wyłącznie z jednorazowych lub sterylnych przed każdym zastosowaniem elementów

b/ bezpieczeństwem osób badanych i wykonujących badania, np. w przypadku badania osoby w okresie infekcji lekoopornym szczepem, osób w trakcie chemioterapii lub immunosupresji po transplantacji

Wyposażenie zestawu w akcesoria i pneumotachografy jednorazowego użytku:


  1. obniża koszty eksploatacji o koszty codziennej kontroli kalibracji oraz koszty sterylizacji akcesoriów - termicznej, ETO lub plazmowej z potwierdzeniem skuteczności

  2. zapewnia bezpieczeństwo osób badanych i wykonujących badania przez wykluczenie przeniesienia infekcji w czasie badania - także infekcji przenoszonych za pośrednictwem krwi, ponieważ ustniki i pneumotachograf mogą mieć kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych, krwią z dziąseł oraz błoną śluzową jamy ustnej

Pytanie 219 - dot. punktu 10 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu spirometr z programem oraz wyposażeniem do badań u dzieci bez wbudowanego systemu motywacyjnego?

Uzasadnienie:

Wykonanie badania, w szczególności badania spirometrycznego dynamicznego wymaga maksymalnego zaangażowania ze strony osoby badanej, zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. Powoduje to konieczność koncentracji na dynamicznym wykonaniu czynności nabrania i wypuszczenia powietrza. W tym czasie śledzenie zmian na ekranie powoduje ograniczenie intensywności pomiaru. W czasie korzystania z systemu motywacyjnego ograniczona jest możliwość pełnego zaangażowania dziecka w wykonanie badania.

Proponujemy w zamian wyposażenie oferowanego spirometru w:

1. pneumotachograf z ustnikiem dostosowanym do wykonania badania spirometrycznego u dzieci od 6 roku życia

2. poszerzenie zakresu szkolenia osób wykonujących badania spirometryczne o naukę wykonania badania u dzieci od 6 roku życia oraz u dzieci przedszkolnychPytanie 220 - dot. punktu 16 wymagań technicznych:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu spirometr ze stacją pogodową umożliwiającą pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego bez automatycznej integracji z oprogramowaniem spirometru?

Uzasadnienie:Oferowany spirometr nie wymaga wyposażenia w stację pogodową zintegrowaną z oprogramowaniem spirometru ponieważ:

  1. zgodnie z zaleceniami ERS/ATS wymagane jest wprowadzenie warunków otoczenia tj. temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego jeden raz dziennie oraz ich zmiany jeżeli wartość temperatury powietrza zmieni się o /- 5 st. C.

  2. konstrukcja oferowanego spirometru oraz metoda pomiaru nie wymagają stałej korekty warunków otoczenia gdyż spirometr wyposażony jest akcesoria do badań spirometrycznych wykonane z tworzywa oraz czujnik pomiaru różnicy ciśnienia umieszczony w module pomiarowym.

Zastosowane rozwiązanie nie wymaga stałej korekty wartości temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego, a także nie wymaga obligatoryjnego stosowania filtrów do badania spirometrycznego, ponieważ ze względu na typ czujnika, w czasie pomiaru objętości i przepływu powietrza [zarówno w fazie wdechu i wydechu] nie ma przepływu powietrza z pneumotachografu do modułu pomiarowego. Tor pomiarowy oferowanego spirometru jest ograniczony do przepływu powietrza przez plastikowy ustnik i pneumotachograf.

Odpowiedź na pytanie nr 215-220:

NIE. Zapisy SIWZ bez zmian.

Download 115.11 Kb.
Download 115.11 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDotyczy: przetargu nieograniczonego na

Download 115.11 Kb.