• 4.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 4.2D Pozorování, experimentování a měření
 • 4.3 Magnetické pole
 • 4.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 4.3C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 4.3D Pozorování, experimentování a měření
 • 4.4 Střídavý proud
 • B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení




  Download 0.55 Mb.
  bet11/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  4.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit podstatu elektrického proudu a podmínky jeho vzniku ve vodiči

  - vysvětlit vznik elektromotorického napětí v elektrickém zdroji

  - vysvětlit rozdíl mezi elektromotorickým a svorkovým -napětím

  - vysvětlit charakteristické vlastnosti polovodičů

  - vysvětlit podstatu vlastní a příměsové vodivosti polovodičů

  - vysvětlit vlastnosti přechodu PN

  - vysvětlit tranzistorový jev

  - vysvětlit princip polovodičových součástek s přechodem PN (polovodičová dioda a tranzistor)

  - vysvětlit vznik elektrického proudu v kapalinách, plynech a ve vakuu

  - vysvětlit podstatu elektrolýzy

  - vysvětlit rozdíl mezi suchým galvanickým článkem a akumulátorem

  - vysvětlit podmínky ionizace plynu

  - vysvětlit rozdíl mezi ionizací a rekombinací

  - vysvětlit tepelnou emisi elektronů

  - charakterizovat základní typy výbojů v plynech

  4.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - charakterizovat vybrané typy elektrických zdrojů používaných v praxi (galvanický článek, fotočlánek, termočlánek)

  - určit výpočtem z Ohmova zákona veličiny elektrického proudu

  - určit výpočtem odpor elektrického vodiče s použitím Ohmova zákona

  - určit výpočtem odpor vodiče na základě jeho geometrického tvaru a měrné vodivosti materiálu

  - určit výpočtem výsledný elektrický odpor spotřebičů spojených za sebou a vedle sebe

  - vysvětlit význam pojistek a jističů

  - určit výpočtem práci a výkon elektrického proudu

  - určit výpočtem hmotnost látky vyloučené z roztoku při elektrolýze

  - popsat příklady využití výbojů v plynech ve zdrojích světla

  - charakterizovat zdroje světla využívající výboje v plynech z hlediska úspor elektrické energie


  4.2D Pozorování, experimentování a měření


  - změřit napětí a proud v elektrickém obvodu

  - změřit elektrický odpor přímou metodou

  - sestrojit voltampérovou charakteristiku spotřebiče na základě naměřených hodnot napětí a proudu

  - změřit zatěžovací charakteristiku elektrického zdroje

  - regulovat napětí a proud ve spotřebiči měnitelným odporem zapojeným jako reostat a jako dělič napětí

  - prokázat experimentem vlastnost polovodičové diody

  - změřit voltampérovou charakteristiku polovodičové diody

  4.2E Komunikace


  - nakreslit normalizovanými elektrotechnickými značkami elektrický obvod

  - sestrojit voltampérovou charakteristiku vodiče z naměřených hodnot napětí a proudu

  - určit odpor spotřebiče z hodnot odečtených z voltampérové charakteristiky

  - interpretovat vlastnosti polovodiče na základě jeho voltampérové charakteristiky

  - nakreslit normalizovanými elektrotechnickými značkami elektrický obvod s polovodičovou diodou a s tranzistorem

  4.3 Magnetické pole

  4.3A Znalosti


  - určit orientaci magnetické indukční čáry pomocí magnetky

  - popsat magnetické pole přímého vodiče s proudem a cívky pomocí magnetických indukčních čar

  - vyjádřit Ampérovo pravidlo pravé ruky pro přímý vodič a pro cívku

  - definovat veličinu magnetická indukce a její jednotku

  - vyjádřit Flemingovo pravidlo levé ruky k určení směru magnetické síly

  - uvést řádovou hodnotu permeability vakua

  - vyjádřit vztah mezi permeabilitou prostředí a relativní permeabilitou

  - vyjádřit slovně jednotku ampér

  - uvést přibližnou hodnotu relativní permeability diamagnetických a paramagnetických látek

  - vyjmenovat nejdůležitější feromagnetické látky a znát řádově jejich relativní permeabilitu

  - popsat konstrukci a funkci elektromagnetického relé

  - popsat princip magnetického záznamu signálů

  - definovat magnetický indukční tok a jeho jednotku

  - vyjádřit Faradayův zákon elektromagnetické indukce

  - vyjádřit slovně Lenzův zákon

  - vyjádřit vztah mezi magnetickým indukčním tokem cívkou a elektrickým proudem, který prochází vinutím cívky

  - vyjádřit indukované napětí v cívce, jehož příčinou je vlastní indukce cívky

  - definovat jednotku indukčnosti


  4.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - určit směr magnetické indukční čáry

  - určit směr magnetické síly působící v magnetickém poli na vodič s proudem

  - vysvětlit působení magnetického pole na částici s nábojem

  - vysvětlit podstatu rozdílných vlastností magnetických látek

  - vysvětlit nejdůležitější vlastnosti feromagnetických látek

  - vysvětlit jev elektromagnetické indukce

  - určit směr indukovaného proudu v uzavřeném vodiči

  - vysvětlit jev vlastní indukce a jeho důsledky

  - vysvětlit průběh přechodného děje v elektrickém obvodu s indukčností

  4.3C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - určit výpočtem velikost magnetické síly působící na vodič s proudem

  - určit výpočtem velikost magnetické síly při vzájemném působení vodičů s proudem

  - určit výpočtem velikost magnetické síly působící na částici s nábojem

  - uvést příklady praktického využití magnetické síly působící na částici s nábojem

  - vysvětlit praktické využití magnetických látek

  - určit výpočtem velikost indukovaného elektromotorického napětí

  - určit výpočtem elektromotorické napětí indukované ve vodiči v důsledku vlastní indukce

  4.3D Pozorování, experimentování a měření


  - prokázat experimentem vznik indukovaného elektromotorického napětí ve vodiči

  - navrhnout uspořádání experimentu pro pozorování jevu vlastní indukce


  4.3E Komunikace


  - určit směr vektoru magnetické indukce na základě průběhu magnetické indukční čáry

  - porovnat indukčnost dvou vodičů na základě časového digramu proudu ve vodičích při přechodném ději

  - objasnit význam elektromagnetické indukce pro rozvoj elektrotechniky

  4.4 Střídavý proud

  4.4A Znalosti


  - uvést hodnotu frekvence střídavého napětí v elektrické síti

  - uvést normalizovanou hodnotu nízkého střídavého napětí v elektrické síti

  - vyjádřit vztahy mezi amplitudou a efektivní hodnotou střídavého napětí a proudu

  - vyjádřit vztahy pro induktanci a kapacitanci obvodu střídavého proudu

  - vyjádřit vztah pro činný výkon střídavého proudu

  - popsat konstrukci základních strojů v energetice (alternátor, asynchronní elektromotor, transformátor)

  - vyjádřit rovnici transformátoru



  Download 0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení

  Download 0.55 Mb.