Mechanika 1.1 Fyzikální veličiny a měření
Download 0.55 Mb.
bet3/14
Sana25.03.2017
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1 Mechanika

1.1 Fyzikální veličiny a měření

1.2 Kinematika hmotného bodu

1.3 Dynamika hmotného bodu

1.4 Mechanická práce, výkon, energie

1.5 Gravitační pole

1.6 Mechanika tuhého tělesa

1.7 Mechanika tekutin

2 Molekulová fyzika a termika

2.1 Základní poznatky z molekulové fyziky a termiky

2.2 Vnitřní energie, práce, teplo

2.3 Struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin

2.4 Změny skupenství látek

3 Mechanické kmitání a vlnění

3.1 Mechanické kmitání

3.2 Mechanické vlnění

3.3 Zvukové vlnění

4 Elektřina a magnetismus

4.1 Elektrický náboj a elektrické pole

4.2 Elektrický proud v látkách

4.3 Magnetické pole

4.4 Střídavý proud

4.5 Elektromagnetické kmitání a vlnění

5 Optika

5.1 Vlnové vlastnosti světla

5.2 Zobrazování optickými soustavami

5.3 Elektromagnetické záření

6 Speciální teorie relativity

6.1 Relativistická kinematika

6.2 Relativistická dynamika

7 Fyzika mikrosvěta

7.1 Základní poznatky kvantové fyziky

7.2 Fyzika elektronového obalu

7.3 Jaderná fyzika

8 Astrofyzika

4 Specifické cíle

1 Mechanika

  1. Fyzikální veličiny a měření

1.1A Znalosti


- popsat Mezinárodní soustavu jednotek

- definovat základní a odvozené veličiny v mechanice

- vyjádřit předpony vyjadřující násobky a díly jednotek

- vyjádřit fyzikálními vztahy fyzikální zákonitosti

- vyjmenovat několik fyzikálních měřidel a uvést metody práce s nimi

- definovat aritmetický průměr měřené veličiny a odchylku měřené veličiny

- uvést co jsou chyby soustavné, náhodné a hrubé a jaké jsou metody pro jejich zmenšení nebo odstranění

- uvést metody měření délky, objemu, času, rychlosti, síly, hmotnosti, hustoty


1.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


- vybrat správnou jednotku pro každou veličinu v mechanice

- rozlišovat skalární a vektorové veličiny

- rozlišovat základní a odvozené veličiny

- vysvětlit význam konstant ve fyzikálním vztahu nebo ve funkční závislosti veličin

- stanovit jednotku konstanty ve fyzikálním vztahu

- vysvětlit, čím jsou způsobeny jednotlivé chyby měření

- vysvětlit, na čem závisí přesnost měření a jak ji lze odhadnout

1.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


- převádět jednotky fyzikálních veličin na jednotky soustavy SI

- vyjádřit odvozenou jednotku součinem základních jednotek

- používat násobků a dílů jednotek

- rozhodnout a zdůvodnit, zda daná veličina je vektor nebo skalár

- používat neúplná čísla pro výsledky měření

1.1D Pozorování, experimentování a měření


- změřit vybrané fyzikální veličiny (délka, obsah, objem, čas, hmotnost, síla, hustota)

- vypočítat ze změřených veličin hodnoty veličin dalších (např. rychlost, hustota)

- stanovit aritmetický průměr, odchylku měření

- odhadnout hodnověrnost hodnoty získané měřením


1.1E Komunikace


- znázornit vektorovou a skalární veličinu

- zpracovat protokol laboratorní práce


1.2 Kinematika hmotného bodu

1.2A Znalosti


- zavést hmotný bod jako idealizaci tělesa, jehož rozměry nás v problému nezajímají

- určit polohu hmotného bodu v prostoru (nebo jednodušší v rovině)

- vymezit mechanický pohyb jako změnu polohy během určité doby

- rozlišovat pohyby podle trajektorie

- popsat pohyby veličinami dráha, doba, průměrná rychlost, okamžitá rychlost, zrychlení

- rozlišovat pohyby podle změn rychlosti

- vyjádřit závislost dráhy a rychlosti na čase u jednoduchých pohybů

- vyjádřit volný pád jako pohyb rovnoměrně zrychlený, uvést tíhové zrychlení

- vyslovit princip nezávislosti pohybů

- charakterizovat složené pohyby - vrh svislý vzhůru, vrh vodorovný, vrh šikmý

- určit veličiny popisující rovnoměrný pohyb po kružnici – perioda, frekvence ,úhlová dráha, rychlost, dostředivé zrychlení a jejich definiční vztahy

-napsat zobecněné vztahy pro dráhu a rychlost i přímočarých pohybů


1.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


- zdůvodnit postup při idealizování reálných objektů na hmotný bod

- chápat soustavu souřanic jako vztažnou soustavu

- vysvětlit relativnost pohybu a klidu tělesa

- rozlišovat dráhu a trajektorii (a její závislost na volbě vztažné soustavy)

- rozlišit druh pohybu podle údaje o rychlosti a trajektorii

- rozlišovat průměrnou rychlost jako skalární veličinu a okamžitou rychlost jako vektorovou veličinu

- definovat okamžitou rychlost

- rozlišovat pohyb rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený jako dva případy se zrychlením ve směru pohybu a proti směru pohybu

- chápat klid jako pohyb s nulovou rychlostí vzhledem ke zvolené vztažné soustavě

- vysvětlit a použít princip nezávislosti pohybů na příkladu vrhů; odvodit vztahy pro vrh svislý vzhůru a vrh vodorovný

- znázornit vrh šikmý vzhůru a stanovit souřadnice bodu v určitém časovém okamžiku

- odvodit t vztahy mezi veličinami pro rovnoměrný pohyb přímočarý a pro pohyb po kružnici

- pochopit, že celkové zrychlení při nerovnoměrném pohybu křivočarém má složku tečnou a složku normálovou

- vysvětlit význam pojmů frekvence, rychlost a úhlová rychlost v technických zařízeních


1.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


- určit polohu kartézskými souřadnicemi

- vysvětlit zeměpisné souřadnice

- modelovat reálná tělesa a reálné pohyby jednoduchým pohybem hmotného bodu a získaný výsledek konfrontovat se skutečností

- řešit problémy o pohybech v různých situacích (doprava, sport, technika)

- znázornit graficky změny dráhy a rychlosti jako funkce času

-znázornit výslednou polohu hmotného bodu a vypočítat výslednou rychlost na základě principu nezávislosti pohybů
Download 0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Download 0.55 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMechanika 1.1 Fyzikální veličiny a měření

Download 0.55 Mb.