• 1.3 Dynamika hmotného bodu
 • 1.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 1.3C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 1.3D Pozorování, experimentování a měření
 • 1.4 Mechanická práce, výkon, energie
 • 1.4B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 1.4C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • D Pozorování, experimentování a měření




  Download 0.55 Mb.
  bet4/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  1.2D Pozorování, experimentování a měření


  - rozlišit pohyby na základě pozorování a měření

  - stanovit průměrnou rychlost hmotného bodu

  - zjistit veličiny popisující pohyb po kružnici

  1.2E Komunikace


  - využít grafu rychlosti jako funkce času k vyvození dráhy v různých případech

  - graficky znázornit změny dráhy a rychlosti jako funkce času u jednoduchých pohybů

  - zhodnotit a výpočty ilustrovat vhodnost omezení nejvyšší povolené rychlosti v obci z hlediska bezpečnosti provozu; brzdná dráha

  1.3 Dynamika hmotného bodu

  1.3A Znalosti


  - definovat sílu jako fyzikální vektorovou veličinu (působiště, velikost, jednotka, směr)

  -vyjmenovat možnosti vzájemného působení těles

  - vyjádřit Newtonovy pohybové zákony

  -definovat hybnost bodu (tělesa)

  - vyjádřit zákon zachování hybnosti s příklady jeho použití

  - charakterizovat síly různého původu: tahová, tlaková, tíhová, třecí, odporová, dostředivá

  - vyjádřit, na čem závisí velikost třecí síly a odporové síly (Newtonův zákon)

  - interpretovat tíhovou sílu v souvislosti s volným pádem těles

  - rozlišit inerciální a neinerciální vztažnou soustavu

  - stanovit setrvačné síly

  -charakterizovat dokonale nepružný ráz

  1.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - chápat rozdíl mezi interakcí těles a silou tuto interakci popisující

  - chápat vektorovou veličinu hybnost jakožto veličinu charakterizující pohybový stav tělesa

  - chápat smysl tří pohybových Newtonových zákonů

  - vyjádřit druhý pohybový Newtonův zákon pomocí časové změny hybnosti nebo pomocí zrychlení

  - interpretovat tíhovou sílu v souvislosti s volným pádem těles

  - pochopi smysl třetího Newtonova zákona a vysvětlit, proč se síly akce a reakce neskládají

  - vysvětlit na praktických příkladech využití zákona zachování hybnosti

  - vysvětlit smysl zavedení inerciální soustavy

  - vysvětlit setrvačné síly při přímočarém pohybu a jejich smysl při vysvětlování jevů pozorovatelem v pohybující se neinerciální soustavě

  - interpretovat dostředivou sílu, odstředivou sílu a setrvačnou odstředivou sílu

  - vysvětlit vznik tíhové síly, vznik stavu beztíže v družici

  - chápat rozdíl mezi tíhou a tíhovou silou

  - chápat hmotnost jakožto míru setrvačných a tíhových účinků

  1.3C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - řešit dva základní úkoly mechaniky: k dané síle umět najít pohyb, který způsobuje; k danému pohybu, jehož popis známe, umět nalézt působící sílu

  - řešit úlohy s použitím skládání sil působících v jednom bodě

  - vyjádřit velikost různých sil: tíhová, tahová, tlaková, třecí, odporová

  - řešit problémy s použitím zákona zachování hybnosti (např. zpětný ráz, nepružný ráz)

  - použít dostředivé síly při řešení praktických problémů (doprava, technika)

  - řešit týž problém v různých vztažných soustavách

  - řešit úlohy na ráz dokonale nepružný a uvést příklady

  - řešit problémy s užitím setrvačné odstředivé síly

  - řešit problémy s užitím třecí síly

  - uvést příklady užitečného i škodlivého tření a možnosti zmenšování tření v praxi

  - řešit problémy o pohybu po nakloněné rovině s užitím třecí nebo odporové síly

  1.3D Pozorování, experimentování a měření


  - měřit síly z jejich statických a dynamických účinků

  - měřit součinitel smykového tření při pohybu tělesa po podložce

  - vysvětlit pomocí zákonů dynamiky interdisciplinární jevy (např. zeměpisné)

  - měřit hmotnost tělesa vážením a určit hustotu látky, z níž je toto těleso


  1.3E Komunikace


  - znázornit sílu jako vektorovou veličinu

  - dospět graficky k výslednici sil jakožto projevu působení více sil

  - vytvářet situační náčrtky se znázorněním působících sil jako východisko řešení problémů

  - pochopit nutnost užívání mezinárodní soustavy jednotek SI


  1.4 Mechanická práce, výkon, energie

  1.4A Znalosti


  - definovat práci jako dráhový účinek síly a jednotku práce

  - stanovit práci v případě, že síla nepůsobí ve směru pohybu

  - definovat (potenciální) polohovou tíhovou energii jako funkci polohy tělesa vzhledem ke zvolené vztažné soustavě

  - definovat potenciální energii pružnosti u pružně deformované pružiny

  - definovat pohybovou (kinetickou) energii tělesa jako funkci jeho rychlosti vzhledem ke zvolené vztažné soustavě

  - definovat celkovou mechanickou energii tělesa

  - vyjádřit zákon zachování mechanické energie

  - uvést, že změny mechanické energie souvisejí s prací sil tření, odporu prostředí, kdy není v praxi splněn předpoklad izolované soustavy těles

  - definovat výkon a jednotku výkonu

  - vyjádřit účinnost pomocí vykonané práce nebo na pomocí výkonu


  1.4B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - interpretovat vztah pro práci v různých situacích

  - pochopit, že energie je stavová funkce

  - pochopit, že energie a práce jsou skalární veličiny

  - odvodit vztahy pro kinetickou a potenciální energii

  - postupně zobecňovat, že zákon zachování mechanické energie platí za určitých podmínek

  - uvést podmínky platnosti zákona zachování mechanické energie

  - vyslovit podmínku “izolované soustavy”

  - popsat změny energie na praktických příkladech: vrhy, pohyb kyvadla, tělesa kmitajícího na pružině, voda pohánějící turbíny hydroelektrárny

  - postupně dospět k úvaze, že zákon zachování mechanické energie je konkrétní projev jednoho z nejobecnějších zákonů zachování

  - odvodit vztah pro výkon, známe-li velikost působící síly a rychlost pohybujícího se tělesa

  - pochopit pojem účinnosti v souvislosti s hospodárností při činnosti stroje

  - stanovit práci na základě změn energie


  1.4C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - vypočítat práci při různém působení stálé síly

  - stanovit práci při zvedání volně visícího lana (grafickou integrací)

  - vypočítat práci na základě změn polohové energie

  - ukázat energetické řešení úloh, které je jednodušší, než řešení užitím zákonů dynamiky

  - řešit úlohy z kinematiky např. o vrzích pomocí energetického přístupu

  - dokázat výpočtem, že při volném pádu tělesa v izolované soustavě je součet polohové a pohybové energie v každém místě stálý

  - řešit úlohy v modelových situacích s užitím zákona zachování mechanické energie

  - vypočítat výkon a účinnost daného technického zařízení, např. u výtahu, čerpadla, turbíny




  Download 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  D Pozorování, experimentování a měření

  Download 0.55 Mb.