• 1.4E Komunikace
 • 1.5 Gravitační pole
 • 1.5B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 1.5C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 1.5D Pozorování, experimentování a měření
 • 1.6 Mechanika tuhého tělesa
 • 1.6B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • D Pozorování, experimentování a měření
  Download 0.55 Mb.
  bet5/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  1.4D Pozorování, experimentování a měření


  - pozorovat děje a jevy z běžného života a dávat do souvislosti se zákonem zachování mechanické energie

  - popsat chování tenisového míčku při pádu a zjistit např. součinitel vzpruživosti

  - stanovit mechanickou energii na základě měření výšky nebo rychlosti

  - stanovit účinnost při mechanických dějích


  1.4E Komunikace


  - stanovit práci v případě, že velikost síly se mění (grafická integrace F(x) )

  - správně využívat pojmů práce, polohová a pohybová energie a vyjádřit jejich změny

  - obhájit skutečnost, že užitím energetického přístupu při řešení problémů se dostáváme k řešení snadněji

  - vysvětlit z fyzikálního hlediska nepřesnosti ve vyjadřování o dodávání a spotřebě energie


  1.5 Gravitační pole

  1.5A Znalosti


  - navázat na dřívější znalosti a upřesnit si poznatek o vzájemném přitahování těles

  - zavést pojem gravitace

  - určit velikost gravitační síly mezi hmotnými body nebo koulemi

  - znázornit obrázkem vzájemné gravitační působení mezi koulemi různých poloměrů

  - uvést řádovou hodnotu gravitační konstanty a určit její jednotku

  - definovat intenzitu gravitačního pole a její souvislost s gravitačním zrychlením

  - definovat práci při posunutí tělesa v gravitačním poli z rozdílu potenciálních energií

  - zavést pojmy gravitační síla, tíhová síla, gravitační a tíhové zrychlení

  - uvést, proč je velikost tíhového zrychlení různá na různých místech Země

  - uvést souvislost svislého směru se směrem tíhové síly a tíhového zrychlení

  - zavést první, druhou a třetí kosmickou rychlost

  - formulovat Keplerovy zákony

  - uvést základní fakta z historie astronautiky

  1.5B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - pochopit gravitační pole jako zprostředkovatele silového působení

  - pochopit, že popis gravitačního pole je možný na základě silového působení (intenzita pole) nebo potenciální energie a práce při posunutí tělesa v gravitačním poli

  - rozlišovat gravitační a tíhové zrychlení jako důsledek neinerciální (rotující) vztažné soustavy

  - interpretovat pojmy gravitační síla, tíhová síla, tíha, gravitační zrychlení a tíhové zrychlení

  - vysvětlit, proč se hodnota tíhového zrychlení na Zeměkouli mění

  - odvodit vztah pro rychlost tělesa pohybujícího se po kružnici; při pohybu po parabole na základě velikosti rychlosti umět odhadnout chování kosmického tělesa

  - ilustrovat na příkladech z běžného života i techniky, že kosmonautika a její úspěchy jsou úspěchem lidstava moderní doby, jejích výsledků užívá většina lidí

  - porovnat Keplerův kinematický a Newtonův dynamický přístup při řešení popisu pohybu tělesa v centrálním gravitačním poli


  1.5C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - stanovit velikost gravitační síly, vyjadřující gravitační interakci mezi bodovými tělesy

  - stanovit gravitační zrychlení jako intenzitu gravitačního pole

  - stanovit práci při posunutí tělesa v gravitačním poli jako změnu gravitační polohové energie

  - vypočítat rychlost a dobu oběhu družice při pohybu po kružnici

  - stanovit únikovou rychlost tělesa v centrálním gravitačním poli

  - aplikovat Keplerovy zákony při určení parametrů planet nebo družic

  - vypočítat parametry geostacionární telekomunikační družice

  - využít znalostí pro vysvětlení, případně i výpočty ve fyzickém zeměpise


  1.5D Pozorování, experimentování a měření


  - popsat pokusy ke zjištění gravitační konstanty (Cavendish, Jolly)

  - stanovit tíhové zrychlení z volného pádu malého tělesa


  1.5E Komunikace


  - umět integrovat poznatky z různých oblastí vědy a techniky a spojovat je s informacemi získanými ve výuce fyziky

  - vytvářet předpoklady pro pochopení elektrického statického pole ve vyšších ročnících střední školy

  - postupně získávat představy o silovém poli a jeho fyzikálním popisu

  - zvládnout individuální zpracování historie a současnosti kosmonautiky

  - kriticky přistupovat k novinovým informacím z oblasti kosmonautiky

  - pohovořit o přínosu Ptolemaia, Koperníka, Galilea, Keplera, Braheho a Newtona

  - porovnat gravitační a elektrostatické pole

  1.6 Mechanika tuhého tělesa

  1. A Znalosti


  - zavést pojem tuhého tělesa

  - popsat posuvný pohyb tuhého tělesa

  - popsat otáčivý pohyb tuhého tělesa

  - definovat moment síly vzhledem k pevné ose otáčení jako míru otáčivých účinků síly

  - definovat jednotku momentu síly

  - umístit moment síly jako vektor do směru pevné osy otáčení

  - vyslovit momentovou větu a uvést její matematický zápis

  - uvést podmínku pro rovnovážný polohu tuhého tělesa

  - skládat síly působící na tuhé těleso v jednom působišti

  - skládat různoběžné síly působící v různých bodech tuhého tělesa

  - skládat rovnoběžné síly působící v různých bodech tělesa

  - definovat dvojici sil a moment dvojice sil

  - uplatnit pravidla o rozložení síly do dvou směrů (na rovnoběžné složky, na různoběžné složky)

  - definovat těžiště tuhého tělesa

  - definovat těžnici

  - vyjmenovat a popsat rovnovážné polohy tuhého tělesa

  - uvést podmínku pro rovnováhu tuhého tělesa

  - uvést podmínku pro stabilitu tuhého tělesa

  - definovat kinetickou energii otáčivého pohybu tělesa

  - popsat valivý pohyb tělesa a stanovit celkovou pohybovou energii valícího se tělesa

  - definovat moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k ose rotace procházející těžištěm

  1.6B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit nutnost zavedení tuhého tělesa

  - objasnit rozdíl mezi posuvným a otáčivým pohybem tělesa,

  - vysvětlit formální shody v popisu obou pohybů, porovnat mechanickou práci a moment síly vzhledem k ose jako míru posuvných a otáčivých účinků síly

  - vysvětlit, že změnu pohybového stavu tuhého tělesa při jeho posuvném pohybu popisuje síla, při změně pohybového stavu při otáčivém pohybu musíme zavést moment síly

  - vysvětlit smysl momentové věty

  - vysvětlit, proč skládáme a rozkládáme síly

  - vysvětlit, proč se zavádí pojem těžiště

  - pochopit rozdíl mezi geometrickým a fyzikálním pojmem těžnice

  - vysvětlit, proč nestačí ke stanovení rovnovážné polohy těle jen podmínka F = 0

  - vysvětlit, jaký smysl mají jednoduché stroje v současných technických zařízeních

  - vysvětlit na konkrétních příkladech, že mírou stability tělesa je práce nutná k jeho otočení

  - objasnit vztah pro pohybovou energii tuhého tělesa

  - vysvětlit smysl pojmu moment setrvačnosti  Download 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  D Pozorování, experimentování a měření

  Download 0.55 Mb.