• 2.4 Změny skupenství látek
 • 2.4B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 2.4C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 2.4D Pozorování, experimentování a měření
 • 3 Mechanické kmitání a vlnění
 • 3.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • D Pozorování, experimentování a měření




  Download 0.55 Mb.
  bet9/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  2.3D Pozorování, experimentování a měření


  - pozorovat kolem sebe děje ve vzduchu během několika dní; uvést konkrétně, které z dějů můžete považovat za děje a) izotermické, b) izobarické, c) izochorické, d) adiabatické

  - navrhnout a provést experimenty na změření meze pevnosti některých druhů nití (druhy nití zjistěte u odborníků)

  - navrhnout měření modulu pružnosti v tahu; změřit modul pružnosti v tahu

  - navrhnout způsob měření závislosti relativního prodloužení na působící síle; provést měření závislosti relativního prodloužení na působící síle, vyjádřit danou závislost graficky

  - navrhnout způsob změření povrchového napětí kapaliny; změřit povrchové napětí kapaliny

  navrhnout způsob měření průměru molekuly v případě monomolekulární vrstvy na kapalině; změřit průměr - molekuly kapaliny

  - navrhnout možnosti využití bimetalového pásku (kroužku)

  2.3E Komunikace


  - z různých grafů pro jednotlivé děje v plynech vyčíst, a) o který děj změny soustavy se jedná, b) kdy soustava koná největší práci a kdy nejmenší, c) kdy mezi soustavou a jejím okolím probíhá nejlepší tepelná výměna a kdy tato výměna je nejhorší

  - vyjádřit závislosti veličin v jednotlivých dějích v soustavě ideálního plynu fyzikálním vztahem,) slovně a graficky

  - porovnat graficky průběh izotermické expanze a adiabatické expanze téhož množství plynu

  - najít v literatuře a porovnat účinnost jednotlivých tepelných motorů

  - nakreslit základní buňku krystalu NaCl a vypočítat, kolik iontů Na+ a Cl- přísluší této buňce

  - porovnat materiály podle tvaru deformační křivky a vysvětlit vlastnosti materiálů při zvyšování jejich normálového napětí

  - porovnat objemovou roztažnost téže pevné, kapalné a plynné látky na základě jejich teplotních součinitelů objemové roztažnosti a objasnit výsledky na základě struktury látek

  2.4 Změny skupenství látek

  2.4A Znalosti


  - popsat jednotlivé změny skupenství látek včetně teplot skupenské změny a závislosti této teploty na okolním tlaku a změn objemu

  - definovat sytou a přehřátou páru

  - definovat skupenské a měrné skupenské teplo a jejich jednotky

  - popsat významné body křivky syté páry

  - definovat absolutní a relativní vlhkost vzduchu a teplotu rosného bodu

  2.4B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit průběh tání a) krystalické látky b) amorfní látky z hlediska kinetické teorie látky (struktury látky a její vnitřní energie) a uvést na konkrétním příkladu

  - určit rozdíl mezi táním krystalické a amorfní látky a vysvětlit jej

  - popsat průběh krystalizace látky a uvést konkrétní příklad

  - vysvětlit, proč se nemění teplota při probíhající změně skupenství za daného tlaku

  - vysvětlit průběh vypařování a varu na základě kinetické teorie látek

  - vysvětlit význam skupenského tepla a měrného skupenského tepla

  - vysvětlit vznik syté páry dané kapaliny a uvést konkrétní příklad

  - objasnit průběh křivky syté páry a její význam

  - vysvětlit rozdíl mezi sytou parou a přehřátou parou dané kapaliny

  - vysvětlit průběh sublimace a desublimace, uvést konkrétní příklad

  - vysvětlit, proč závisejí teploty skupenských změn na změně tlaku, a uvést konkrétní příklady

  2.4C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - vypočítat teplo, které přijme pevné těleso dané hmotnosti, aby se změnilo v kapalinu téže teploty s použitím údajů v tabulkách

  - vypočítat teplo, které je potřebné k úplnému vypaření kapaliny dané hmotnosti s využitím údajů v tabulkách

  - vysvětlit sušení prádla a uvést podmínky pro zrychlení tohoto sušení

  - vysvětlit rozdíl mezi vařením jídla v hrnci bez pokličky a téhož jídla v hrnci s pokličkou

  - vysvětlit vaření jídla v obyčejném hrnci s pokličkou a v tlakovém hrnci

  - vysvětlit z křivky syté páry problematiku zkapalňování plynů

  - uvést příklady použití změny teploty varu v závislosti na tlaku v běžném životě a v technické praxi; uvést, kdy tyto změny využíváme a kdy jsou pro člověka škodlivé až destrukční na konkrétních příkladech

  - vypočítat absolutní a relativní vlhkost vzduchu

  - uvést vliv relativní vlhkosti vzduchu na člověka a na běžné látky, které člověk používá; uvést konkrétní příklady

  2.4D Pozorování, experimentování a měření


  - navrhnout způsob měření měrného skupenského tepla tání, měrného skupenského tepla varu

  - změřit měrné skupenské tepla tání


  2.4E Komunikace


  - popsat graficky tání krystalické látky časovým průběhem teploty této látky, pokud nepřetržitě přijímá teplo; vysvětlit, zda lze podobný popis použít i pro tuhnutí

  - z křivky syté vodní páry nebo z tabelovaných hodnot závislosti teploty varu na okolním tlaku určit, při které teplotě bude voda vřít za daného vnějšího tlaku

  - na základě tabulek porovnat měrná skupenská tepla tání látek; sestavit pořadí látek podle této charakteristiky; vysvětlit, co z tohoto pořadí plyne pro praxi každodenního života a pro průmyslovou praxi

  - na základě tabulek porovnat měrná skupenská tepla varu látek; sestavit pořadí látek podle této charakteristiky; vysvětlit, co z tohoto pořadí plyne pro praxi každodenního života a pro průmyslovou praxi

  - na základě p-T diagramu vysvětlit činnost bublinové komory

  3 Mechanické kmitání a vlnění

  3.1 Mechanické kmitání

  3.1A Znalosti


  - popsat příklady mechanických oscilátorů

  - definovat periodu a frekvenci kmitu a jejich vzájemný vztah

  - znát jednotku periody a frekvence a jejich násobky, popř. díly

  - vyjádřit okamžitou výchylku, rychlost a zrychlení harmonického kmitání jako funkce času

  - vyjádřit vztah pro velikost síly, která je příčinou harmonického kmitání mechanického oscilátoru

  - vyjádřit vztah pro periodu, popř. frekvenci pružinového oscilátoru


  3.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit rozdíl mezi periodickým a harmonickým kmitáním

  - vysvětlit souvislost harmonického pohybu s pohybem rovnoměrným po kružnici

  - určit fázové rozdíly jednotlivých kinematických veličin harmonického kmitání

  - vysvětlit skládání kmitavých pohybů o stejné frekvenci

  - vysvětlit vznik rázů

  - určit síly, které působí při kmitavém pohybu na pružinový oscilátor

  - určit graficky sílu, která způsobuje kmitání kyvadla

  - vysvětlit přeměny energie v mechanickém oscilátoru

  - vysvětlit příčinu tlumení vlastního kmitání mechanického oscilátoru

  - vysvětlit rozdíl mezi vlastním a nuceným kmitáním mechanického oscilátoru

  - vysvětlit jev rezonance mechanického oscilátoru



  Download 0.55 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa



  D Pozorování, experimentování a měření

  Download 0.55 Mb.