Elektrik şəbəkələrinin avtomatika qurğuları
Download 104.12 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi104.12 Kb.

Elektrik şəbəkələrinin avtomatika qurğuları” kursu üzrə
TEST


 1. Zaman relesinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

 1. Mühafizədə dözmə müddəti yaradır

 2. RMA-nın işini siqnallaşdırır

 3. RMA-nın işini qeydə alır

 4. RMA elementləri arasında əlaqə yaradır

 5. RMA-nın işini cəldləşdirir

 1. Müqavimət relesi neçə dolaqlı olur?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. dolağı olmur

 1. Cərəyan relesini göstərin:

 1. KA

 2. RA

 3. KM

 4. RM

 5. TA

 1. Zaman relesini göstərin:

 1. KV

 2. TV

 3. KT

 4. RT

 5. KW

 1. Gərginlik relesini göstərin:

 1. PV

 2. RV

 3. KV

 4. TV

 5. KA

 1. 60 V işçi gərginlikli ikinci dövrələrin izolyasiya müqaviməti hansı hədlərdə olmalıdır?

 1. >= 0,5 MOm

 2. >= 1 MOm

 3. >= 1,5 MOm

 4. >= 2 MOm

 5. >= 5 MOm

 1. RMA-nın elektrik əlaqəli dövrələrinin izolyasiya müqaviməti hansı meqaommetrlə ölçülür?

(1. 100V; 2. 500V; 3. 1000V; 4. 1500; 5. 2000; 6. 2500)

 1. 1, 3

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 2

 4. 3, 4, 5, 6

 5. 6

 1. Aralıq relesini göstərin:

 1. KB

 2. KLN

 3. KF

 4. KK

 5. KL

 1. Hansı rele olmur?

 1. aralıq

 2. zaman
 1. keçirici

 2. göstərici

 3. müqavimət

 1. Qısaqapanma hansı müddətdə açıldıqda cəldtəsirli ATQ müvəffəq olur?

 1. 0,1 – 0,2 san

 2. 0,2 – 0,3 san

 3. 0,3 – 0,4 san

 4. 0,2 – 0,5 san

 5. 1 – 5 san

 1. PPB-58 qurğusunda kondensatorun dolma müddəti nə qədərdir?

 1. 5 – 10 san

 2. 10 – 15 san

 3. 15 – 20 san

 4. 20 – 25 san

 5. 1 dəq

 1. İstismar zamanı RMA dövrələrinin izolyasiyası hansı gərginliklə və hansı müddətə sınanır?

 1. 2 kV, 1 dəq

 2. 2 kV, 5 dəq

 3. 1 kV, 1 dəq

 4. 2 kV, 5 dəq

 5. 5 kV, 1 dəq

 1. Aşağıdakılardan güc relesini göstərir:

 1. KH

 2. KBW

 3. KS

 4. KW

 5. KSS

 1. Cərəyan transformatoru hansı rejimə yaxın rejimdə işləyir?

 1. doyma rejimi

 2. yük rejimi

 3. yüksüz iş rejimi

 4. maqnitlənmə rejimi

 5. qısaqapanma rejimi

 1. Aşağıdakılardan biri dözmə müddətli birbaşa təsirli gərginlik relesini göstərir:

 1. KT

 2. KV

 3. KW

 4. KVW

 5. KVT

 1. İkiqat ATQ-nin ikinci dövrü neçə saniyədən sonra başlayır?

 1. ani olaraq

 2. 0,1 – 0,2 san

 3. 1 – 2 san

 4. 10 – 20 san

 5. 1 dəq

 1. İkiqat ATQ-nin çoxqat təsirlərinin qarşısı necə alınır?

 1. boşaldıcı rezistorları böyük götürməklə

 2. kondensatorların dolma müddətlərini böyük götürməklə

 3. açarın təsir müddətini artırmaqla

 4. açarı bloklamaqla

 5. intiqalı bloklamaqla

 1. Gərginlik transformatoru hansı rejimə yaxın rejimdə işləyir?

 1. qısaqapanma

 2. yüksüz

 3. yük

 4. doyma
 1. natamam doyma

 1. Normal rejimdə qeyri-balans cərəyanlar hansı hədlərdə olurlar?

 1. 0,001 – 0,02 A

 2. 0,001 – 0,002 A

 3. 0,01 – 0,02 A

 4. 0,01 – 0,2 A

 5. 0,1 – 0,2 A

 1. Aşağıdakı növ ATQ olmur:

 1. qeyri-sinxron ATQ

 2. cəldtəsirli ATQ

 3. sinxron ATQ

 4. zəif təsirli ATQ

 5. birqat ATQ

 1. Minimal gərginlik işəsalma orqanları nə zaman işləməlidirlər?

 1. gərginlik dövrələrində nasazlıq olduqda

 2. cərəyan dövrələrində nasazlıq olduqda

 3. gərginliyin maksimal qiymətlərində

 4. gərginliyin nominal qiymətlərində

 5. gərginlik itdikdə

 1. EAQ sxemində tezliyin azalması relesi nə üçün tətbiq olunur?

 1. sistemdə tezliyə nəzarət edir

 2. gərginliyə nəzarət edir

 3. EAQ-nin işini cəldləşdirir

 4. selektivliyi artırır

 5. EAQ-nin etibarlılığını artırır

 1. Aşağıdakı əks qəza avtomatikası olmur:

 1. ATQ

 2. GAA

 3. TYA

 4. YAXA

 5. ARAD

 1. EAQ-nin bir qat işləməsi nə ilə təmin olunur?

 1. aralıq relesi ilə

 2. zaman relesi ilə

 3. cərəyan relesi ilə

 4. güc relesi ilə

 5. kondensatorla

 1. Generatorlar dəqiq sinxronlaşma üsulu ilə qoşulduqda tezliklər fərqinə nə qədər yol verilir?

 1. 0,001 – 0,002 Hz

 2. 0,01 – 0,02 Hz

 3. 0,1 – 0,2 Hz

 4. 1 – 2 Hz

 5. 5 Hz

 1. Generatorlar dəqiq sinxronlaşma üsulu ilə qoşulduqda gərginliklər fərqinə hansı həddə yol verilir?

 1. yol verilmir

 2. 0,5 – 1 %

 3. 5 – 10 %

 4. 1 – 5 %

 5. 20 %

 1. Generatorlar öz-özünə sinxronlaşma üsulu ilə işə qoşulduqda tezliklər fərqinin yol verilən qiymətini göstərin:

 1. 0,01 – 0,05 Hz

 2. 0,1 – 0,5 Hz

 3. 0,5 – 1 Hz

 4. 1 – 1,5 Hz

 5. 1,5 – 5 Hz
 1. TAT sxemlərində kompaundlama qurğusu nə üçün tətbiq edilir?

(1. təsirləndiricinin dolağındakı cərəyanı artırır; 2. gərginliyin saxlanmasını təmin edir; 3. təsirlənmənin gücləndirilməsini təmin edir)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 3

 5. 1, 2, 3

 1. cosf və gərginliyin dəyişməsinə uyğun olaraq, şində gərginliyin saxlanması üçün hansı qurğu tətbiq olunur?

 1. təsirlənmənin gücləndirilmə qurğusu

 2. kompaundlama qurğusu

 3. elektromaqnit gərginlik korrektoru

 4. istiqamətli güc relesi

 5. aralıq transformatoru

 1. Tezliyə görə avtomatik yüksüzləşdirmə qurğusunun (TAY) birinci kateqoriyasının işləmə tezliyi diapazonunu göstərin:

 1. 48,5 – 46,5 Hz

 2. 50 – 49 Hz

 3. 50,1 – 49,2 Hz

 4. 47 – 45 Hz

 5. 47,5 – 45,5 Hz

 1. TAY I növbələri bir-birindən nə qədər fərqlənir?

 1. 0,05 Hz

 2. 0,1 Hz

 3. 0,2 Hz

 4. 0,3 Hz

 5. 0,5 Hz

 1. TAY II növbələri bir-birindən nə qədər fərqlənir?

 1. 0,1 san.

 2. 0,5 san.

 3. 1 san.

 4. 2 san.

 5. 3 san.

 1. TAY-dan sonra ATQ tezliyin hansı qiymətlərində işləməlidir?

 1. 45 – 47 Hz

 2. 46,5 – 47 Hz

 3. 47,5 – 48 Hz

 4. 48,5 – 49 Hz

 5. 49,5 – 50 Hz

 1. Qəzaya qarşı avtomatika qurğusu hansı məqsədlə tətbiq olunur?

 1. bir seksiya şində gərginlik itdikdə

 2. tezlik aşağı düşdükdə

 3. sistemdə böyük dəyişmələr baş verdikdə

 4. sistemdə kiçik dəyişmələr baş verdikdə

 5. hər hansı qəza rejimləri zamanı

 1. Sistemin paralel işinin dayanıqlığı “delta”” bucağının hansı qiymətlərində təmin olunur?

 1. 0° – 30°

 2. 30° – 70 °

 3. 0° – 90 °

 4. 90° – 270°

 5. 180° – 360°

 1. Normal rejimdə statik dayanıqlıq ehtiyatı hansı həddə olmalıdır?

 1. >= 5 %

 2. >= 10 %

 3. >= 8 %
 1. >= 20 %

 2. >= 40 %

 1. Maksimal tormozlanma sahəsinin sürətlənmə sahəsinə nisbətinin hansı qiymətlərində sistem dinamik dayanıqlı hesab edilir?

 1. > 2

 2. = 1

 3. = 2

 4. < 1

 5. > 1

 1. İki faza cərəyanının fərqinə qoşulan iki transformatorlu və bir releli sxem üçün sxem əmsalı nəyə bərabərdir?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. ı/ 2

 5. ı/ 3

 1. EAQ-də birqat qoşulma relesinin ehtiyat müddəti nə qədər qəbul edilir?

 1. 0,01 – 0,05 san

 2. 0,05 – 0,1 san

 3. 0,01 – 0,1 san

 4. 0,1 – 0,2 san

 5. 0,3 – 0,5 san

 1. Yarımstansiyalarda hansı növ EAQ-lər tətbiq olunmur?

 1. transformatorun EAQ

 2. seksiya açarının EAQ

 3. şinlərarası açarın EAQ

 4. xəttin EAQ

 5. gərginlik transformatorunun EAQ

 1. Bərabərləşdirici cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq, qəza şəraitlərində hansı güclü turbogeneratorları öz-özünə sinxronlaşma ilə işə qoşmaq olar?

 1. =< 50 MVt

 2. =< 100 MVt

 3. =< 160 MVt

 4. =< 200 MVt

 5. =< 500 MVt

 1. Bərabərləşdirici cərəyanın qiymətindən asılı olmayaraq, qəza şəraitlərində hansı güclü hidrogeneratorları öz-özünə sinxronlaşma ilə işə qoşmaq olar?

 1. =< 60 MVt

 2. =< 160 MVt

 3. =< 200 MVt

 4. =< 300 MVt

 5. =< 500 MVt

 1. TAT-nın hansı tipi olmur:

 1. elektromexaniki TAT

 2. elektrik TAT

 3. yüksəktezlikli TAT

 4. tristorlu TAT

 5. intiqallı TAT

 1. Cəldtəsirli TAT nədən işləyir?

(1. nominal gərginlikdən; 2. gərginliyin meylindən; 3. gərginliyin dəyişmə təcilindən; 4. cərəyanın dəyişmə təcilindən).

 1. 1, 2

 2. 4

 3. 3

 4. 1, 4

 5. 2, 3, 4 1. Mütənasib təsirli TAT hansı xarakteristika üzrə sazlanır?

 1. astatik

 2. statik

 3. dəyişən

 4. sabit

 5. sinusoidal

 1. Aşağıdakılardan biri avtomatikaların qəza siqnallarının televerilişi qurğusuna aid deyil:

 1. yüksəktezlikli teleaçma aparatı

 2. alçaqtezlikli avtomatika kanalları aparatı

 3. ortatezlikli avtomatika kanalları aparatı

 4. ƏQA üçün yüksəktezlikli aparat (4 siqnallı)

 5. ƏQA üçün yüksəktezlikli aparat (14 siqnallı)

 1. Sistemdə asinxron rejimin yaranma səbəbi deyil:

 1. cəldtəsirli mühafizələrin imtinası və ehtiyat mühafizələrin qısaqapanmaları açma qabiliyyətində olmaması

 2. ƏQA-nin imtinası

 3. sinxron ATQ

 4. qeyri-sinxron ATQ

 5. zəncirvari qəzalar

 1. Asinxron rejimin xarakterik əlaməti deyil:

 1. qeyri-sinxron EHQ-lər arasındakı bucağın periodik dəyişmələri

 2. elektrik verilişinin müxtəlif nöqtələrində gərginliklərin periodik dəyişmələri

 3. müqavimət relesinin sıxaclarında müqavimətin periodik dəyişmələri

 4. cərəyan və gücün periodik dəyişmələri

 5. gərginliyin, cərəyan və gücün qeyri-periodik dəyişmələri

 1. Aşağıdakı kəmiyyətlərdən hansının qiyməti naqilin materialının növündən asılıdır?

 1. Müqavimətin;

 2. Cərəyanın;

 3. Xüsusi müqavimətin;

 4. EHQ-nin;

 5. Gərginliyin;

 1. Xətti müqavimət nədən asılı olaraq dəyişə bilər?

 1. Gərginlikdən;

 2. Cərəyandan;

 3. EHQ-dən;

 4. Temperaturdan;

 5. Dəyişmir;

 1. Naqilin uclarında gərginlik 3 dəfə artırıldıqda onun müqaviməti…

 1. 3 dəfə artır;

 2. 3 dəfə azalır;

 3. 1,5 dəfə artır;

 4. 1,5 dəfə azalır;

 5. Dəyişmir;

 1. Müqavimətin hansı birləşməsi üçün müqavimətlər toplanır, cərəyan dəyişmir?

 1. Ardıcıl

 2. Paralel

 3. Qarışıq

 4. Üçbucaq

 5. Ulduz

 1. Müqavimətin hansı birləşməsində müqavimətlərin tərs qiymətləri toplanır, gərginlik dəyişmir?

 1. Ardıcıl

 2. Paralel

 3. Qarışıq

 4. Ulduz

 5. Üçbucaq 1. Hansı halda mənbəyin çıxaclarına birləşdirilən voltmetrin göstərişi mənbəyin EHQ-ni verər ?

 1. Qısaqapanma rejimində;

 2. Yüklü rejimdə;

 3. Yüksüz rejimdə;

 4. Uzlaşmış rejimdə;

 5. Bütün hallarda;

 1. Kirxhof qanunlarına görə yazılması lazım olan tənliklərin sayı nəyə görə müəyyən olunur?

 1. Düyünlərin sayına görə;

 2. Budaqların sayına görə;

 3. Konturların sayına görə;

 4. Dövrədəki mənbələrin sayına görə;

 5. Dövrədəki elementlərin sayına görə;

 1. Dəyişən cərəyanın hansı qiyməti zamandan asılı olaraq İm sin(wtf) qanunu ilə dəyişir?

 1. Ani

 2. Orta

 3. Təsiredici

 4. Amplitud

 5. Heç biri

 1. Şəbəkədə gərginlik 220 V-dur. Bu gərginliyin hansı qiymətidir?

 1. Amplitud

 2. Ani

 3. Təsiredici

 4. Orta

 5. Modul

 1. Dəyişən cərəyanın orta qiyməti ilə amplitud qiyməti arasında nisbət nəyə bərabərdir?

 1. 0,606

 2. 0,707

 3. 1,41

 4. 1,73

 5. 1,708

 1. Dəyişən cərəyanın tezliyini 3 dəfə azaltdıqda tutum müqaviməti necə dəyişir?

 1. 3 dəfə azalır;

 2. 3 dəfə artır;

 3. 1,73 dəfə azalır;

 4. 1,73 dəfə artır;

 5. Dəyişmir;

 1. Gərginliklər rezonansının yaranmasına hansı kəmiyyətin dəyişməsi ilə nail olmaq olar? (Səhv cavabı göstərin)

 1. Gərginliyin;

 2. Tutumun;

 3. İnduktivliyin;

 4. Tezliyin;

 5. İnduktivliyin, tutumun və tezliyin;

 1. Üçfazlı simmetrik sistemdə sinusoidal gərginliklərin nələri müxtəlifdir?

 1. Amplidudları;

 2. Başlanğıc fazaları;

 3. Tezlikləri;

 4. Təsiredici qiymətləri;

 5. Bütün cavablar düzdür;

 1. Simmetrik yük ulduz birləşib. Xətt gərginliyi Ux=380 V olarsa, faza gərginliyi nə qədər olar?

 1. 380 V

 2. 220 V

 3. 127 V

 4. 250 V

 5. 110 V 1. Simmetrik yük üçbucaq birləşmişdir. Xətt gərginliyi Ux=380 V olarsa, faza gərginliyi nə qədər olar?

 1. 127 V

 2. 220 V

 3. 380 V

 4. 350 V

 5. 400 V

 1. Əgər mühitin nisbi maqnit nüfuzluğu µ >1 olarsa, o necə adlanır?

 1. Paramaqnit;

 2. Diamaqnit;

 3. Ferromaqnit;

 4. µ >1 ola bilməz;

 5. Hər birindən ola bilər;

 1. Sarğacın içliyi hansı materialdan olmalıdır ki, onun daxilində maqnit sahəsi daha güclü olsun?

 1. Diamaqnit;

 2. Ferromaqnit;

 3. Paramaqnit;

 4. İçlik olmadıqda;

 5. Onların hər biri olduqda;

66. Elektrik sistemlərində ən çox yayılmış qeyri-normal rejimlər hansıdır?

1) Enerji sistemdə yırğalanmalar;

2) Gərginliyin artması;

3) Gərginliyin azalması;

4) Tezliyin dəyişməsi;

5) Artıq yüklənmə;

67. Rele mühafizəsinin cəld təsir etməsi hansı səbəbə görə vacibdir?

1) Elektrik sisteminin dayanıqlığı artır;

2) İşlədicilərin aşağı gərginlik şəraitində işləmə müddəti artır;

3) Generatorun dayanıqlığı azalır;

4) Zədələnmələrin həcmi artır;

5) Avtomatika qurğularının effektivliyi artır;

68. Hansı rele mühafizəsi ehtiyatlandırma qabiliyyətinə malik deyil?

1) Nisbi selektivlikli mühafizə;

2) Məhdud nisbi selektivlikli mühafizə;

3) Mütləq selektivlikli mühafizə;

4) Məhdud mütləq selektivlikli mühafizə;

5) Heç biri;

69. Aralıq relesinin işarəsini göstərin:

1) KA


2) KT

3) KL


4) KV

5) KH


70. PT-40 tipli relesinin işləmə cərəyanını hansı həddə tənzimləmək mümkündür?

1) 5 A-dən 200 A-ə kimi

2) 5 A-dən 100 A-ə kimi

3) 0.005 A-dən 200 A-ə kimi

4) Heç biri

5) 0.005 A-dən 100 A-ə kimi

71. İnduksion prinsiplə işləyən relelər hansıdır?

1) Zaman relesi;

2) Aralıq relesi;

3) Göstərici rele;

4) Cərəyan relesi;

5) heç biri;

72. Mikroprosessor terminallarında tətbiq edilən təsir prinsipini göstərin:


 1. Elektromaqnit və analoq – rəqəm çevirməsi

 2. İnduksion və analoq – rəqəm çevirməsi

 3. Maqnitoelektrik

 4. Analoq – rəqəm çevirməsi

 5. İnduksion çevirməsi

73. Müqavimət relesi hansıdır?

 1. KH

 2. KT

 3. KH

 4. KZ

 5. KA

74. Yüksək tezlikli çəpərləyici müqavimətinin aktiv mürəkkəbəsinin qiyməti neçə olmalıdır?

 1. R > 5 kOm

 2. R > = 500 Om

 3. R < = 50 Om

 4. R < 5 kOm

 5. R < 100 Om

75. Yüksək tezlikli siqnalın yarımstansiya şinlərinə doğru keçməsinin qarşısını alan qurğu hansıdır?

 1. Birləşdirici süzgəc

 2. Əlaqə kondensatoru

 3. Yüksək tezlikli çəpərləyici

 4. Yüksək tezlikli kabel

 5. Bölücü süzgəc.

76. Yüksək tezlikli mühafizə nəyə əsaslanır?

 1. Xəttin uclarındakı cərəyanların fazalarının müqayisəsinə

 2. Xəttin uclarındakı güclərin müqayisəsinə

 3. Xəttin uclarındakı gərginlik fazalarının müqayisəsinə

 4. Xətlən axan cərəyanın qiymətindən

 5. Xətdə yaranan gərginlik düşgüsünə.

77. İkisistemli korrektorun xarakteristikasının düzgün yerləşməsi hansıdır? 1. hamısı;

 2. a və b;

 3. yalnız b;

 4. yalnız a;

 5. yalnız c.

78. İstilik elektrik stansiyalarında TYA həddən artıq işləmələrinin aradan qaldırılması üçün onun qoyuluş qiyməti hansı hədlərdə qəbul edilir?

1) 52Hz < f < 53,5Hz

2) 50Hz < f < 55Hz

3) 51Hz < f < 52,5Hz

4) 50Hz < f < 52Hz

5) 51Hz < f < 53Hz

79. Su elektrik stansiyalarında TYA həddən artıq işləmələrinin aradan qaldırılması üçün onun qoyuluş qiyməti hansı hədlərdə qəbul edilir?

1) 49Hz < f < 52Hz

2) 50Hz < f < 55Hz

3) 51Hz < f < 51,5Hz

4) 49Hz < f < 52Hz
5) 52Hz < f < 53Hz

80. Cəldtəsirli təsirlənmə qurğusunun sxemlərində, adətən, hansı tip gərginlik relesindən istifadə edirlər?

1) PT-56F tipli tezlik relesindən

2) PH-50 tipli gərginlik relesindən

3) PH-50A tipli aralıq relesindən

4) PZ-55 tipli zaman relesindən

5) PH-54 tipli gərginlik relesindən

81. Minimal gərginlik relesinin qoyuluş qiyməti generatorun nominal gərginliyinin neçə %-ni təşkil edir?

1) 30-50%

2) 90-95%

3) 80-85%

4) 85-105%

5) 90-100%

82. Mikroprosessor terminalarında ehtiyatın avtomatik qoşulma (EAQ) funkiyası yerinə yetilir və ya yox?

1) Yerinə yetirilir

2) Yerinə yetirilmlr

3) Qismən yerinə yetirilir

4) Yetirilir, lakin EAQ qurgularına verilən tələblərə tam cavab vermir

5) Düz cavab yoxdur

83. Mikroprosessor terminallarında avtomatik təkrar qoşulma (ATQ) funkiyası yerinə yetilir və ya yox?

1) Yerinə yetirilir

2) Yerinə yetirilmir

3) Qismən yerinə yetirilir

4) Yetirilir, lakin ATQ qurgularına verilən tələblərə tam cavab vermir

5) Düz cavab yoxdur

84. İkidolaqlı alçaldıcı transformatorlarda yük altında gərgınliyin tənzimlənməsi hansı dolaqlarda aparılırr?

1) Transformatorun konstruksiyasından asılı olaraq

2) Yüksək və alçaq gərginlikli dolaqlarında

3) Yüksək gərginlikli dolaqında

4) Alçaq gərginlikli dolaqında

5) Yük altında gərgınliyin tənzimlənməsi mümkün deyil

85. Elektrik sisteminin normal rejimində generatorun çıxışının gərginliyi hansı avtomatik qurgular vasitasilə tənzimlənir?

1) Sürətin avtomatik tənzimləyən qurğu

2) Sahənin avtomatik söndürülmə qurğusu

3) Təsirlənməni avtomatik tənzimləyən qurğu

4) Tənzimlənmir

5) Düz cavab yoxdur86. Təhlükəsizlik qaydalarına görə rele mühafizəsi və avtomatika dövrələrində hansı nöqtələr mütləq torpaqlanmalıdır?

 1. Yalnız ölçü cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf dolaqları

 2. Yalnız ölçü gərginlik transformatorlarının ikinci tərəf dolaqları

 3. Ölçü cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci tərəf dolaqları

 4. Torpaqlanma məcburi deyil

 5. Düzgün cavab yoxdur.

87. Rele mühafizəsi və avtomatikanın cərəyan dövrələrini açmazdan əvvəl hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 1. Ölçü cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf dolağının dövrəsi qapanmalıdır

 2. Xüsusi tədbirlərə ehtiyac yoxdur

 3. Ölçü cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf dolağının dövrəsinə aktiv müqavimət daxil edilir

 4. Ölçü cərəyan transformatorlarının ikinci tərəf dolağının dövrəsinə reaktiv müqavimət daxil edilir
 1. Düzgün cavab yoxdur.

88. Rele mühafizəsi və avtomatika dövrələrində iş hansı sənədlər əsasında aparılır?

 1. Layihə sxemləri

 2. İcraedici sxemlər

 3. Heç bir sənəd tələb olunmur

 4. İş rəhbərinin göstərişi

 5. Düzgün cavab yoxdur.

89. Rele mühafizəsi və avtomatika qurğularında sazlanma işlərini apardıqda kommutasiya aparatlarının qoşulma və açılması, aqreqatların işə salınma və dayandırılması və s. əməliyyatları kim tərəfdən aparılır?

 1. Sazlanma işlərini aparan briqadanın üzvləri

 2. Növbətçi mühəndis

 3. Operativ personal

 4. Fərq yoxdur

 5. Düzgün cavab yoxdur.

90. EAQ qurğusunun təsiri neçə qatlı olmalıdır?

 1. 1 qatlı

 2. 2 qatlı

 3. Çoxqatlı

 4. 3 qatlı

 5. Lazım olan sayda.

91. EAQ-nin qurulması zamanı əsas faktor kimi hansı parametr götürülür?

 1. Gərginliyin itməsi

 2. Cərəyanın itməsi

 3. Tezliyin azalması

 4. Açarın açılması

 5. Açarın açılması və gərginliyin tam itməsi.

92. EAQ-nin təsirindən sonra hansı halda seksiya açarına təsir edən mühafizənin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur?

 1. Mühafizənin vaxtının 0,5 san qiyməti

 2. Mühafizənin vaxtının 0,3 san qiyməti

 3. Mühafizənin vaxtının 0,8 san qiyməti

 4. Mühafizənin vaxtının 10 san qiyməti

 5. Mühafizənin vaxtının 1,2 san-dən yuxarı qiyməti

93. EAQ zamanı ehtiyat mənbənin gərginliyinə nəzarət relesinin təsir qiyməti necə olmalıdır?

 1. Gərginliyin Unom qiyməti

 2. Gərginliyin Unom – dan böyük qiyməti

 3. Gərginliyin 0,5Unom qiyməti

 4. Gərginliyin 0,4Unom qiyməti

 5. Gərginliyin 0,7Unom qiyməti.

94. Avtomatika qurğuları nə vaxt işdən çıxarılır?

 1. Açarın açılmasından sonra

 2. Ayırıcı açıldıqdan sonra

 3. Ayırıcı qoşulduqdan sonra

 4. Açarın açılmasından əvvəl

 5. Qısaqapayıcı qoşulduqdan sonra

95. ATQ-nin birqat təsiri nə ilə təmin olunur?

 1. Açarın işləmə müddəti ilə

 2. Bloklama ilə

 3. Kondensatorla

 4. Zaman relesi ilə

 5. Elektromaqnit açma ilə

96. Zaman relesi nə üçün tətbiq olunur?

 1. Mühafizənin işini qeydə alır

 2. Mühafizənin işini siqnallaşdırır

 3. Mühafizədə dözmə vaxtı yaradır
 1. Mühafizənin elementləri arasında əlaqə yaradır

 2. Mühafizənin işini tezləşdirir

97. Sinxronizmlə avtomatik təkrar qoşma sxemi xəttin qoşulmasına nə zaman icazə verir?

 1. Xətt mühafizədən dərhal açılan kimi

 2. Tezliyə nəzarət etməklə

 3. Xəttin ancaq bir tərəfində gərginlik olduqda

 4. Xəttin hər iki tərəfində gərginliklər sinxron və onlar arasındakı bucaqlar bərabər olduqda

 5. Xəttin hər iki tərəfində ancaq gərginliklərə nəzarət etməklə

98. “PH-55” sinxronizm relesi dövrəyə necə qoşulur?

1) Mühafizə dövrələrinə qoşulur

2) EHQ dövrələrinə qoşulur

3) Ancaq sistem şindəki gərginlik transformatorları dövrələrinə qoşulur

4) Ancaq xəttdəki gərginlik transformatorları dövrələrinə

5) Həm sistem şindəki gərginlik transformatorları dövrələrinə, həm də xəttdəki gərginlik transformatorları dövrələrinə qoşulur (hər iki dövrəyə)

99. Sinxron generatorların asinxron rejimə kecməməsi ücün hansı məhdudlayıcıdan istifadə edilir:

(1. Təsirlənmə cərəyan məhdudlayıcısı 2. Stator cərəyan məhdudlayıcısı.

3. P/Q məhdudlayıcı (oqranicitel minimalovo vozbujdenie OMV)


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 2, 3

100. Tiristor təsirlənmə qurğusu əsas kanala işlədikdə sinxron generator hansı parametrlə tənzim olunur: ( 1. Stator gərginliyi 2. Rotor cərəyanı 3. Aktiv gücu 4. fırlanma sürəti)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 1, 2, 3, 4.

101. Tiristor təsirlənmə qurğusu ehtiyat kanala işlədikdə sinxron generator hansı parametrlə tənzim olunur:

(1. Stator gərginliyi 2. Rotor cərəyanı 3. Aktiv gücü 4. Fırlanma sürəti) 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 1, 2, 3, 4.

102. TAT qurğusunda hansi növ qida mənbəyindən istifadə edilir:

(1. Sabit cərəyan qida mənbəsi. 2. Dəyişən cərəyan qida mənbəsi.

3. Xüsusi növ qida mənbəsi).


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 2, 3

 5. 1, 2

103. TAT qurğusunda hansı növ parametrlər tənzimatda iştirak edir:

( 1. Generator gərginliyi ilə qoyulmuş qiymət arasındakı fərq. 2. Generator gərginliyinin birinci törəməsi. 3. Tezliyin sənaye tezliyindən fərqi 4. Rotor cərəyanı. 5. Rotor gərginliyi

6. Rotor və statorun temperaturu)


 1. 1, 2

 2. 3, 4

 3. 5, 6

 4. 1, 2, 3, 4, 5.

 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

104. Normal rejimdə hansı kanalda təsirlənmə işə salınır:

( 1.Əsas kanalda. 2. Ehtiyat kanalda. 3. Reaktiv tənzimləyici kanalda.)


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1, 2

 5. 2, 3

105. Təsirlənmə sistemi neçə üsulla idarə olunur (məsafədən (distansion) və yerli (mestnıy))

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

106. Rəqəmsal təsirlənmə sistemində kontroller hansı funksiyanı yerinə yetirir:

(1. Tənzimləmə əməliyatını aparır. 2. Periferiyada yerləşmiş qurğuların ilkin şərtə uyğun vəziyyətdə olmasına nəzarət edir. 3. temperatura nəzarət edir.) 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 1. 2

 5. 2. 3

107. Qısaqapanma hansı müddətdə açıldıqda cəld təsirli ATQ müvəffəq olur?

 1. 0,1 – 0,2 san.

 2. 0,2 – 0,3 san.

 3. 0,3 – 0,4 san.

 4. 0,4 – 0,5 san.

 5. 1 – 5 san.

108. ATQ-nin birqat təsiri nə ilə təmin olunur?

 1. açarın işləmə müddəti ilə

 2. bloklama ilə

 3. kondensatorla

 4. zaman relesi ilə

 5. elektromaqnit açma ilə

109. İkiqat ATQ-nin çoxqat təsirlərinin qarşısı necə alınır?

 1. boşaldıcı rezistorları böyük götürməklə

 2. kondensatorların dolma müddətlərini böyük götürməklə

 3. açarın təsir müddətini artırmaqla

 4. açarı bloklamaqla

 5. intiqalı bloklamaqla

110. RPV-58 qurğusunda kondensatorun dolma müddəti nə qədərdir?

 1. 5 – 10 san.

 2. 10 – 15 san.

 3. 15 – 20 san.

 4. 20 – 25 san.

 5. 1 dəq.

111. İkiqat ATQ-nin ikinci dövrü neçə saniyədən sonra başlanır?

 1. ani olaraq

 2. 0,1 – 0,2 san.

 3. 1 – 2 san.

 4. 10 – 20 san.

 5. 1 dəq.

112. Aşağıdakı növ ATQ olmur?

 1. qeyri-sinxron ATQ

 2. cəld təsirli ATQ

 3. sinxron ATQ 1. zəif təsirli ATQ

 2. birqat ATQ

113. Yükün açılmasından xüsusi avtomatika (YAXA-AHKA) qəbuledicisində normal halda milli ampermetrin göstəricisi nə qədər olmalıdır?

 1. 40 – 45 mA

 2. 20 – 30 mA

 3. 60 – 70 mA

 4. 10 – 20 mA

 5. 70 – 80 mA

114. YAXA (AHKA) ötürücüsündə komandanın ötürmə zamanı nə qədər qoyulur?

1) 100 msan

2) 10 msan

3) 5 msan

4) 50 msan

5) 25 msan115. Güc artımından açma avtomatikasının işəsalma orqanı hansıdır?

 1. Gərginlik relesi

 2. Tezlik relesi

 3. Zaman relesi

 4. Güc relesi

 5. Göstərici rele.

116. Tezliyə görə avtomatik yüksüzləşdirmə qurğusunun (TAY) birinci kateqoriyasının işləmə tezliyi diapazonunu göstərin:

 1. 48,5 – 46,5 Hz

 2. 48,6 – 45,8 Hz

 3. 50,1 – 49,2 Hz

 4. 47 – 45 Hz

 5. 47,5 – 45,5 Hz

117. TAY-dan sonra ATQ tezliyin hansı qiymətlərində işləməlidir?

 1. 45 – 47 Hz

 2. 46 – 47 Hz

 3. 47,5 – 48 Hz

 4. 48,5 – 49 Hz

 5. 49,5 – 50 Hz

118. TAY – 1 növbələri bir-birindən nə qədər fərqlənir?

 1. 0,05 Hz

 2. 0,1 Hz

 3. 0,2 Hz

 4. 0,3 Hz

 5. 0,5 Hz

119. TAY – 2 növbələri bir-birindən nə qədər fərqlənir?

 1. 0,1 Hz

 2. 0,5 Hz

 3. 1 Hz

 4. 2 Hz

 5. 0,3 Hz

120. Qəzaya qarşı avtomatika qurğusu nə zaman tətbiq olunur?

 1. bir seksiyasində gərginlik itdikdə

 2. tezlik aşağı düşdükdə

 3. sistemdə böyük dəyişmələr baş verdikdə

 4. sistemdə kiçik dəyişmələr baş verdikdə

 5. hər hansı qəza rejimləri zamanı

121. Normal rejimdə statik dayanıqlıq ehtiyatı hansı həddə olmalıdır?

 1. > = 5 %

 2. > = 10 %

 3. > = 8 % 1. > = 20 %

 2. > = 40 %

122. Maksimal tormozlanma sahəsinin sürətlənmə sahəsinə nisbətinin hansı qiymətlərində sistem dinamik dayanıqlı hesab edilir?

 1. > 1

 2. > 2

 3. 1

 4. 2

 5. < 1

123. Sistemdə tezliyin yüksəlməsinə qarşı avtomatikanın qoyulmuş qiyməti hansı həddə qəbul edilir?

 1. 50 – 53 Hs

 2. 51,5 – 52,5 Hs

 3. 52 – 53,5 Hs

 4. 52 – 53 Hs

 5. 52 – 55 Hs

124. Hidrostansiyalarda tezliyin yüksəlməsinə qarşı avtomatikanın qoyulmuş qiyməti hansı həddə qəbul edilir?

 1. 51 – 51,5 Hs

 2. 50 – 51 Hs

 3. 52 – 53 Hs

 4. 51 – 52 Hs

 5. 51 – 52,5 Hs

125. Hər biri gərginliyin yüksəlmə mənbəyi ola bilən uzun xətlər qoşulmuş yarımstansiyalarda gərginliyin yüksəlməsi avtomatikasının işə salıcı orqanı kimi hansı reledən istifadə olunur?

 1. Cərəyan relesindən

 2. Gərginlik relesindən

 3. Zaman relesindən

 4. İstiqamətli reaktiv güc relesindən

 5. Statik güc relesindən.

126. Hansı relenin öz-özünə gedişinin olmaması yoxlanılır?

 1. Cərəyan relesinin

 2. Aralıq relesinin

 3. Zaman relesinin

 4. Güc relesinin

 5. Gərginlik relesinin.

Download 104.12 Kb.
Download 104.12 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrik şəbəkələrinin avtomatika qurğuları

Download 104.12 Kb.