##Fakültə : Kimya və Biologiya ##İxtisas : Biologiya müəllimi
Download 1 Mb.
bet1/13
Sana22.11.2020
Hajmi1 Mb.
#12580
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##Fakültə : Kimya və Biologiya

##İxtisas : Biologiya müəllimi

##Fənn : Biofizika

##Qrup : 401, 402, 403, 404,405

##Bölmə : Azərbaycan

##Müəllimin adı: dos. Bayramova V. Ş.

##Kafedra müdiri: dos.N.M.Mehdizadə

Kafedranın işçi qrupu:1dos.N.M.Mehdizadə

2.Dos.L.Ü.Ağayeva

3. Dos.L.H.Həsənova


##num= 1// level= 1// sumtest=28 // name= Biofizika elminin məqsədi, vəzifəsi və qısa tarixi. Fizikanın təbabətə tətbiqi, pH - ın təyini, səthi gərilmə //


1.Biofizika elmi hansı prosesləri öyrənir?

 1. Kimyəvi-fizioloji və bioloji

 2. Fiziki-fizioloji və fizioloji

 3. Kimyəvi-fiziki və fizioloji

 4. Fiziki-kimyəvi və bioloji

 5. Fiziki-kimyəvi və kimyəvi-fiziki

2. Biofizikanın tədqiqat metodlarının digər metodlardan fərqini qeyd et:

A) Anatomik tamlığın pozulması

B) Orqanizmin tamlığının pozulması

C) Orqanizmin tamlığının pozulmaması

D) Fizioloji tamlığın pozulması

E) Fiziki tamlığın pozulması

3.Orqanizmdə gedən fiziki proseslər hansılardır?

 1. Enerji bolluğu bioelektrik potensialı

 2. Enerji mənbəyi, bioloji proses, Limüensen işığı

 3. Enerji, istilik, Adi Lampa

 4. Enerji miqrasiyası, bioelektrik potensialı Biolüminsesiya

 5. Enerji çatışmamazlığı, potensial

4. Biofizika bu elmlərin hansının sırasına qatılıb?

A) Kibernetika

B) Kimya

C) Fizika

D) Biologiya

E) Mexanika

5. Görmə üzvünün biofizikası fizikada hansı qanuna uyğundur? 1. Rəqslər-dalğalar

 2. Akustika

 3. Termodinamika

 4. Optika

 5. Hidrodinamika

6. Difteriya mikrobu pH - ın hansı mühitində yaxşı inkişaf edir?

A) 5 - 5, 3 pH

B) 7, 3 - 7, 1 pH

C) 3 - 6, 2 pH

D) 6, 5 - 6 pH

E) 4, 5 - 5 pH

7. Suyun dissosasiya konstantını təyin edin:

A) 8x10 - 9

B) 1, 8x1010

C) 1, 8x10 - 16

D) 8x10 - 12

E) 8x10 - 8

8. Səthi gərilmə nəyə görə müəyyən olunur?

A) Mayelərin səthi sahəsini artırmaq üçün lazım olan işə

B) Mayelərin səthi sahəsini artırmaq üçün lazım olan gücə

C) Mayelərin səthi sahəsini artırmaq üçün lazım olan həcmə

D) Mayelərin səthi sahəsini artırmaq üçün lazım olan həcmə

E) Mayelərin səthi sahəsini artırmaq üçün lazım olan qüvvəyə

9. Üzüyün qopma qüvvəsini bu düsturlardan hansının vasitəsilə təyin etmək olar?

A) P=DP

B) P=P1 - P

C) P=D - P

D) D=P1 - P

E) =DP

10. Səthi gərilmə bu düsturların hansı ilə hesablanır?

A) A=RS

B) A=PS

C) A=DS

D) A=S

E) A=QS

11. Bioloji metodların fiziki və fiziki-kimyəvi metodlara söykənməsi hansı yeni metodu əmələ gətirir?

 1. Qistometrik metod

 2. Elektrometrik metod

 3. Fiksometrik və elektrometrik

 4. Mikroelektrodlar, fiksasiya metod

 5. Anatomik metod

12. Biofizika elmi qeyd olunan proseslərdən hansını öyrənir ?

1 - Fiziki - bioloji

2 - Fiziki - kimyəvi

3 - Bioloji - kimyəvi

4 - Kimyəvi - fiziki

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 2,4

D) 1, 3

E) 3, 2

13. Fizika ilə kimyanın əlaqəsi hansı müasir elmlərin yaranmasına təkan verib.

1 - Üzvi kimya

2 - Kinetika

3 - qeyri - üzvi kimya

4 - Polimer kimyası

5 - Vəsvi kimya

A)1, 4

B) 2,4

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 3, 5

14. Hidrodinamiki qanuna əsasən mayenin boruda axmasının hansı qüvvədən aslı olduğunu qeyd et.

1 - Borunun sonunda olan təzyiq

2 - Müqavimət

3 - Borunun başlanğıcında olan təzyiq

4 - Borunun başlanğıcı və sonunda olan təzyiq fərqi

A) 1, 2

B) 4, 2

C) 2, 3

D) 4, 1

E) 4, 3

15. Bifizika terminini ilk irəli sürən iki alim aşağıdakılardan hansıdır?

1 - Leonardo Eyler

2 - Jak Arsen Darsonval

3 - Daniel Bernulli

4 - Karl Pirson.

5 - Hotfrid Leybnisin

A) 1, 4

B) 3, 4

C) 2, 4

D) 4, 5

E) 3, 5

16. Biofizika elminin bu bölmələrdən hansını əhatə etməsini ardıcıllıqla qeyd et:

1 - Molekulyar biofizika

2 - Fizika

3 - Fotobiologiya

4 - Biologiya

5 - Radiobiologiya

6 - Bionika

7 - Mürəkkəb sistemin biofizikası

A) 2, 3, 4, 1, 6

B) 3, 2, 6, 4, 7

C) 1, 3, 5, 6, 7

D) 1, 2, 4, 7, 6

E) 7, 4, 2, 3, 2

17. Qeyd olunan məsələlərin təsviri hansı elm sahələrinə uyğundur:

I Bioloji sistemlərdə baş verən molekulyar təsvir

II Bioloji sistemlərdə kimyəvi prosesləri öyrənən elm

III Enerji miqrasiyası, bioelektrik potensialı. Biolüminsesiya

IV Bioloji hadisələr xarici cəhətcə hansı hadisələrə uyğundur.

1 - Fiziki proseslər

2 - Biofizika

3 - Biokimya

4 - Fiziki hadisələr

A) I - 4; II - 2; III - 3; IV - 1

B) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2

C) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 4

D) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3

E) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1

18. Bu qarşılıqlı təsirlərin hansı elm sahələrinə uyğunluğunu qeyd et:

I Materiyanın hərəkəti zamanı baş verən qarşılıqlı təsirləri

II Bioloji sistemlərdə baş verən ən sadə qarşılıqlı təsirləri

III Hüceyrənin fiziki - kimyəvi xassəsi, menbran keçiriciliyini

IV Molekulların fiziki - kimyəvi xassəsini

1 - Hüceyrə biofizikası

2 - Fizika

3 - Biofizika

4 - Molekulyar biofizika

A) I - 4, II - 2, III - 3, IV - 1

B) I - 3, II - 1, III - 4, IV - 2

C) I - 2, II - 3, III - 1, IV - 4

D) I - 1, II - 4, III - 2, IV - 3

E) I - 3, II - 2, III - 4, IV - 1

19. Qeyd olunan proseslərin həllolma mexanizmləri bu alimlərdən hansına məxsusdur?

1 - İlk biofiziki ölçmələrin aparılması

2 - Qazların mayelərdə həllolma mexanizmi

3 - Oyanma və qıcıqlanma proseslərinin öyrənilməsi

4 - Fiziki - kimyəvi məhlul nəzəriyyəsinin yaranması

a - N. İ. Vedenski

b - V. Nernest, P. P. Lazeryev

c - Dyu - bua - Raymon

d - İ. M. Seçenov

A) ) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d

C) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - d

D) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b

E) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - d

22. Fiziki qanunlara əsaslanan bu cihazlar orqanizmi təşkil edən hansı sahələrdə tətbiq olunur?

I Ultrasəs vasitələri

II Elektrokardioqrafiya

III Elektroensofoloqramma

IV Lifli optika

V Mioqraf

1 - Əzələdə biopotensial

2 - Daxili boşluqları yoxlamaq

3 - Sağlam toxumaları xəstə toxumalardan ayırmaq

4 - Beyində

5 - Ürəkdə

A) I - 1; II - 3; III - 5; IV - 4; V - 2

B) I - 3; II - 5; III - 4; IV - 2; V - 1

C) I - 5; II - 2; III - 4; IV - 3; V - 1

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 1; V - 2

E) I - 2; II - 3; III - 2; IV - 1; V - 5

23. Orqanizmi təşkil edən üzvlərin gördüyü işlər fizikanın bu göstərilən qanunlarının hansına uyğundur?

I Termodinamiki qanun

II Rəqslər və dalğalar

III Akustik qanun

IV Aerodinamiki qanun

V Optiki qanun

VI Termodinamiki qanun

1 - Qanın damarlarda hərəkəti

2 - İstiliyin yaranması

3 - Tənəffüs prosesində qazların hərəkəti

4 - Görmə üzvü

5 - Ürəyin gördüyü iş

6 - Səs aparatı

A) ) I - 5; II - 1; III - 2; IV - 4; V - 6; VI - 3

B) I - 2; II - b; III - 5; IV - 4; V - 3; VI - 1

C) I - 1; II - 5; III - 6; IV - 3; V - 4; VI - 2

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2; V - 5; VI - 6

E) I - 6; II - 2; III - 1; IV - 5; V - 4; VI - 3

24. Müxtəlif maye və cisimlərin xüsusi çəkilərini təyin etmək üçün lazım olan cihazları :

I Qanın

II Bərk cisim və mayelərin

III Südün

IV Şəkərin

1 - Laktometr

2 - Areometr

3 - Liknometr

4 - Saxarometr

A) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2

B) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 5

C) I - 2; II - 3; III - 1; IV - 4

D) I - 4; II - 3; III - 2; IV - 1

E) I - 3; II - 4; III - 3; IV - 2

25. Səthi gərilmənin növləri bu xüsusiyyətlərin hansına uyğundur?

I - Buxar səthində yenicə əmələ gələn səthi

II - Adsorbsiya əmələ gələn zaman sərhəd sahəsinə uyğun gəlir

III - Səthi gərilmə dedikdə nə başa düşülür?

IV - Səthi gərilmə nəyə görə müəyyən olunur

1 - lazım olan iş

2 - dinamik səthi gərilmə

3 - sərbəst enerji artıqlığı

4 - statik səthi gərilmə

A) ) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

B) I - 2; II - 4; III - 3; IV - 1

C) I - 1; II - 4; III - 3; IV - 2

D) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1

E) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2

26. Covanni Barelliyaya məxsus “ Heyvanların hərəkəti haqqında I - II cild kitabında bu məsələlərin hansından bəhs olunur?

I cild

II cild

1 - əzələ təqəllüsü

2 - ürəyin hərəkəti

3 - əzələnin quruluşu

4 - əzələnin forması

5 - qan dövranı

6 - maddələr mübadiləsi

A) I - 3, 4; II - 1, 2, 5, 6

B) I - 1, 2; II - 4, 5, 6, 3

C) I - 5, 6; II - 2, 3, 4, 5

D) I - 1, 5 ; II - 1, 2, 5, 6

E) I - 2, 6 ; II - 2, 3, 4, 6

27. İlk biofiziki tədqiqatların bu alımlərdən hansına məxsus olmasını qeyd et.

I - Hidravlika qanununa anoloji olaraq Qan dövranı sisteminin mexanizmi.

II - Riyaziyyatın köməyi ilə həll olunan ilk bioloji məsələ

III - Orqanizmin reflektor qövsünün fiziki mexanizmi

1 - Leonardo Fiboniçi

2 - Rene Dekart

3 - Vilyam Harvey

A) I - 1 ; II - 2; III - 3

B) I - 2 ; II - 3; III - 1

C) I - 3; II - 1 ; III - 2

D) I - 1; II - 3; III - 2

E) I - 3 ; II - 2; III - 1

28. Cismin havada itirdiyi çəkisini və suyun xüsusi çəkisinin temperaturdan asılılıq və mayenin xüsusi çəkisin göstərən düsturu tap

1. d ( do –λ)+λ

2. d do

3.

4. d ( do –λ+λ1 )

5. d

A)1 ,3

B)1,4


C) 5, 3

D) 3, 2


E) 2, 5

##num= 2// level= 1// sumtest=21 // name= Biomexanika və kinematika. İdarəetmə qanunu //

1. Bunlardan hansı dörd tip idarəetmə sisteminə daxildir?

 1. Endokrin, hormon, parasimpatik, hormonik.

 2. Endokrin, Metobolik, Vegetativ, onurğa beyni.

 3. Endokrin, hormon, parasimpatik, hemotik.

 4. Endokrin, hormon, parasimpatik, hormonik.

 5. Metobolik, Endokrin, Vegetativ, Mərkəzi sinir sistemi.

2.Bərk cisimlərin və mayelərin xüsusi çəkisi hansı cihazla təyin edilir?

 1. Polimetr

 2. Areometr

 3. Bikometr

 4. Pilometr

 5. Piknometr

3. Kibernetika nəyi öyrənir?

A) Tənzimlənmə və idarəsizlik

B) Tənzimləmə və təsadüfləri

C) Rabitə və idarəolunmaları

D) Rabitə və idarəetmənin qanunları

E) Rabitə və informasiyaları

4. Sistemin aralıq halında vəziyyətini nə öyrənir? 1. Biofizika

 2. Kinematika

 3. Biomatika

 4. Biotermika

 5. Kinetika5. Anoxin əks əlaqəni necə adlandırmışdır

A) Qarışdırıcı reaksiya

B) Sadə reaksiya

C) Mürəkkəb reaksiya

D) Alışdırıcı əlaqə

E) Saxta reaksiya

6. İnsanda mərkəz ilə effektor arasında əlaqə yolunu göstər:

A) Əyri əlaqə

B) Tərs əlaqə

C) Düz əlaqə

D) Əks əlaqə

E) Dairəvi əlaqə

7. İdarəetmənin dörd tipi bu alimlərin hansının vasitəsilə müəyyənləşdirilib

A) B. Tarusov

B) M. B. Lomonosov

C) L. Eyler

D) M. P. Amosov

E) P. Lazarev

8. İdarəetmədə hansı əks əlaqələr mövcuddur?

1 - Xoş xassəli

2 - Alışdırıcı

3 - Bəd xassəli

4 - Saxta

A) 1, 2

B) 1,3

C) 2, 4

D) 1, 4

E) 2, 3

9. Bütün tənzim olunan sistemlər hansı xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə olunmasını qeyd et:

1 - İdarə edən və idarə olunan sistem arasında düzünə rabitə

2 - İdarə olunan obyekt haqqında yanlış məlumat

3 - İdarə edən və idarə olunan hissələr arasında əks əlaqə ilə nəzarət

4 - İdarə olunan obyektin haqqında əks əlaqə vasitəsilə məlumatın keçməsi

A) 1, 3, 3

B) 1, 2, 4

C) 3, 2, 4

D) 1, 2. 3

E) 1, 2, 4

10. Ürək - damar sisteminin idarəetmə genişliyinə bunlardan hansı təsir edə bilər?

1 – qan təzyiqi

2 - əsəbilik

3 - osmos təzyiqi

4 - soyuqdəymə

5 - qanda şəkərin konsentrasiyası

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 5, 1, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 4

11. Biomexanika elmi öz tədqiqatlarında ən cox bu elmlərin hansına istinad edir istinad etdiyi sahələr:

1 - Biomexanika

2 - Fiziologiya

3 - Mexanika

4 - Anatomiya

5 - Biofizika

A) 1, 4, 5;

B) 3,4, 2;

C) 2, 1, 3;

D) 1, 2, 5;

E) 5, 3, 2;

13. Xüsusi biomexanikanın hansı sahələri əhatə etməsinin ardıcıllığını göstər:

1 - Bədən tərbiyyəsi

2 - Hərəkət orqanlarının quruluşu

3 - Əməyin fiziologiyası

4 - Hərəkətverici sistemin hərəkət formaları

5 - Orqanların forması

A) 1, 5, 4

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 4

14. Canlı sistemə aid olan hərəkət formalarını ardıcıllıqla qeyd et:

1 - Mütləq hərəkət

2 - Vacib hərəkət

3 - Nisbi hərəkət

4 - Köçürücü hərəkət

5 - Köçməyən hərəkət

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 5, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5

16. Nəzərdə tutulan cismin başqasına görə hərəkətsiz görünməsi hansı sistemdə hərəkətə səbəb olmasını ardıcıllıqla qeyd et:

1 - Əsasdan hərəkət

2 - Əsəb sistemində hərəkət

3 - Mexaniki hərəkət

4 - əzələ sistemində hərəkət

5 - Özünü dartaraq hərəkət

6 - Ürək damar sistemində hərəkət

7 - Həzm sistemində hərəkət

A) 1, 4, 6, 7

B)2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 3, 2, 6, 7

E) 4, 5, 3, 7

17. Heyvanların fəzada lakamator hərəkətlərinin təsnifat uyğunluğunu qeyd et:

I - Əsasdan irəliləmə hərəkəti

II - Əhatə edən mayelərin, havanın təsirindən hərəkət

III Özünü dartaraq hərəkət

1 - sürüşmək

2 - yeriş

3 - üzmək

4 - qaçış

5 - yüyürmək

6 - konki sürmək

7 - uçmaq

A) I - 1, 3, 4; II - 2, 1; III - 5, 7

B) I - 3, 4, 7; II - 2, 6; III - 2, 6

C) I - 2, 5, 4; II - 3, 7; III - 1, 6

D) I - 7, 6, 2; II - 1, 3; III - 4, 5

E) I - 1, 2, 4; II - 5, 6; III - 3, 7

18. Bu nəzəriyyələrin hansı alimlər tərəfindən yaranmasını qeyd et:

1 - fiziki - kimyəvi məhlul nəzəriyyəsi

2 - klassik differensial, inteqral və variasion hesabı nəzəriyyə

3 - insan bədəninin mexaniki qanunlara tabe olması nəzəriyyə

4 - beyindən gələn impulsların əzələnin hərəkətinə səbəb olması

5 - canlılığın hərəkətinə dair nəzəriyyə

a - Lionardo do Vinçi

b - V. Nervest, P. P. Lazeryev

c - L. Eyler

d - Qavdi - Halen

e - C. A. Barelli

A) 1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - a; 5 - d

B) 1 - c; 2 - b; 3 - e; 4 - d; 5 - a

C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a; 5 - e

D) 1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - d

E) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - e; 5 - b

19. Bioloji kinetikada cisimlərin hərəkəti arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - İrəliləmə hərəkəti

2 - Fırlanma hərəkəti

a - paraşüt vasitəsilə tullanma

b - Gimnastik hərəkət

c - konkidə fiqurlu hərəkət

d - hündürlükdən suya tullanma

A) 1 - a, d; 2 - b, c

B) 1 - b, d; 2 - c, d

C) 1 - d, c; 2 - a, b

D) 1 - a, b; 2 - d, c

E) 1 - c, a; 2 - d, b

20. Tənzim olunan obyekt həmişə dinamik xarakter daşıyır:

I. Sadə dinamik sistemdə

II. Mürəkkəb dinamik sistemdə

1 - sərt proqramla verilir

2 - nəzarət şəraitində

3 - nəzarətsiz

4 - əks əlaqə şəraitində

A) I - 1, 3; II - 2, 4

B) I - 1, 4; II - 3, 1

C) I - 3, 2; II - 2, 1

D) I - 2, 1; II - 3, 2

E) I - 3, 4; II - 1, 2

21. M. P. Amosov bunlardan hansı idarəetmə sisteminə daxil etmişdir:

I - Kimyəvi spesifik olmayan sistem

II - Endokrin sistem

III -Vegetativ sistem

IV- Baş beyin və mərkəzi sinir sistemi

1 - Hemiostazı və orqanizmin tarazlığını təmin edir

2 - Metobolik məhsullar

3 - Hemiostazı saxlamaq

4 - Hormon və mediatorlar

A) I - 2; II - 4; III - 3; IV - 1

B) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

C) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4

D) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3

E) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4


Download 1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Download 1 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa##Fakültə : Kimya və Biologiya ##İxtisas : Biologiya müəllimi

Download 1 Mb.