-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?
Download 362.82 Kb.
bet5/5
Sana24.03.2017
Hajmi362.82 Kb.
1   2   3   4   5

14. 10-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

A. “ Ta’lim turlari “ xaqida

B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


15. 11,12,13,14,15,16,17va18 moddalarda Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?
A. “ Ta’lim turlari “ xaqida

B. . “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

E. Respublikadagi ta’lim turlariga ta’rif berilgan.
16. Milliy dasturlarning maqsad va vazifalari qanday amalga oshiriladi?

A.Oldin moddiy-texnika va axborot bazalari yaratilib

B. Uzluksiz ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimidan

C.Jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanganligini e’tiborga olgan

D.Maqsad va vazifalari bosqichma -bosqich amalga oshiriladi

E.To’gri javob yo’q.


17.Birinchi bosqich nechanchi yillarni o’z ichiga oladi ?

A.2001-2005-yillar

B.1997-2001- yillar

C.1992-1997- yillar

D.2005 va undan keyingi yillar

E.1990-1995- yillar


18. Ikinchi bosqich nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?

A.2001-2005-yillar

B.1997-2001- yillar

C.1992-1997- yillar

D.2005 va undan keyingi yillar.

E.1990-1995- yillar.


19. Uchinchi bosqich nechanchi yillarni o’z ichiga oladi?

A.2001-2005-yillar.

B.1997-2001- yillar.

C.1992-1997- yillar.

D.2005 va undan keyingi yillar.

E.1990-1995- yillar.


20. Kadrlar tayyorlash Milliy modelining asosiy tarkibini ko’rsating?

A. Shaxs, davlat va jamiyat, kadrlar tayyorlash tizimida fan, kadrlartayyorlash tizimida ishlab chiqarish.

B. Davlat va jamiyat.

C. Kadrlar tayyorlash tizimida fan.

D. ShaxC.

E. Kadrlar tayyorlash tizimida ishlab chi?arish.


21. Uzluksiz ta’lim ta’rifini ko’rsating ?

A. Kadrlar tayyorlash tizimining asosi.

B. Ishlab chiqarishning talab-etiyojlari.

C. Kadrlar tayyorlash tizimida fan.

D. ShaxC.

E. Kadrlar tayyorlash tizimida ishlab chiqarish.


22. Transformatorlar qanday maqsadlarda qo’llaniladi?

A. Chastotani o’zgartirish C. Momentni o’zgartirish

B. Quvvatni o’zgartirish *D. Kuchlanishni o’zgartirish

E. Magnit oqimini o’zgarirish


23. Transformatorning ulanish guruxlari qanday aniqlanadi?

*A. Yuqori kuchlanishli cho’lg’am liniya kuchlanish vektori bilan past kuchlanishli cho’l’gam liniya kuchlanish vektori orasidagi burilish burchagi.

B. Ikkala cho’l’gam faza toklari orasidagi burilish burchagi

C. Ikkala cho’l’gam faza kuchlanishlari orasidagi burilish burchagi.

D. Ikkala cho’l’gam chastota orasidagi farq

E. Ikkala cho’l’gam o’ramlar soni o’rtasidagi farq.


24. Transformatorning magnit zanjirini xisoblash qaysi usulda bajariladi?

*A. Magnit zajirni elementar uchastkalariga bo’lish va magnitlovchi

quvvatni aniqlash.

B. Kuchlanishlari xisoblash

C. Past va yuqori kuchlanishli cho’lg’amlaridagi o’ramlar sonini aniqlash

D. O’lchov asboblari yodamida cho’lg’amlardagi tokni o’lchash

E. Aktiv quvvatlarni xisoblash.
25. Transformatorda rostlagichlar nima uchun yuqori kuchlanishli cho’lg’amlarda o’rniladi?

A. Past kuchlanishli cho’lg’amga o’rnatish murakkabligi uchun

B. Konstruktiv jixatdan qulayligi uchun.

C. Iste'molchiga cho’lg’am orqali ulanganligi uchun

D. Kontaklar orasidagi uchqunlarni kamaytirish uchun

E. Bilmayman.


26. Transformatorning magnitlovchi toki nechta tashkil etuvchidan iborat?

A. 5 B.3 *C.2 D.10 E.7


27. Nima uchun trasformatorlarning foydali ish koeffisientlari elektr mashinalarning nisbatan yuqori?

A. Ikkita cho’lg’ami borligi C. Cho’lgamlarni qo’zgalmasligi

B. Xavo bo’shligi yo’qligi D.Cho’lg’amlarni o’ramlar soni xar xilligi

E. Kuchlanish chastotasi o’zgarmaganligi28. Nosimmetrik yuklamalarga ulangan transformatorlarning cho’lg’amlarida qanday toklar olib o’tishi mumkin?

A. Qisqa tutashuv, nul

B. Salt yurish, to’g’ri ketma-ket, nominal

C. To’g’ri, teskari, nul ketma-ketlik

D. Salt yurish, teskari va to’g’ri kema-ketlik

E. Qisqa tutashuv, teskari va nominal.


29. To’satdan bo’lib o’tadigan qisqa tutashuv rejimlari nima uchun aloxida o’rganiladi?

A. Cho’lg’amlarga tasir etuvchi qisqa tutashuv tokining zarbdor tashkil etuvchisini aniqlash uchun.

B. Qisqa tutashuv tokining majburiy tashkil etuvchisini

aniqlash uchun

D. Magnit oqimining amplitudasini aniqlash.

E. Magnitlovchi toklarni aniqlash.


30. Avtotransformatorlarda necha xil quvvat mavjud?

A. 5 B.2 C.3 D.4 E.1


31. Magnit kuchaytirgichlarining magnit o’zagiga nechta cho’lg’am o’rnatilgan?

A. 2 B.3 C.5 D.6 E.4


32. Transformatorlarni sovutish uchun nimalardan foydalaniladi?

A. Transformator moyidan C.Spirt va trasformator moyidan

B. Transformator moyi va xavodan D.Xavo va spirtdan

E. Xar xil eritmalardan va xavodan.


33. O’zgarmas tok mashinalari qanday qisimlardan iborat?

A. Stator yakor C. Cho’lg’am, magnit o’zak

B. Kollektor, val D. Asosiy va qo’shimcha kutblar

E. Stator va rotor


34. O’zgarmas tok mashinalarida kommutasiya jarayoni qanday yaxshilanadi?

A. Reaktiv e.yu.k. ni yo’qotish xisobiga

B. Tezlikni o’zgartirish

C. Qo’zg’otish tokini o’zgartirish

D. Asosiy qutblar o’zagini o’lchamlarini o’zgartirish

E. Quvvatini o’zgartirish.35. O’zgarmas tok mashinalarida Qo’shimcha kutblarning asosiy

vazifasi

A. Kuchlanishni oshirish C. Yakor tokini o’zgarmasga aylantirish

B. Kommutasiyani yaxshilash D. Tezlikni rostlash

E. Yurgizib yuborish jarayonini yaxshilash


36. O’zgarmas tok generatorining parallel ishlashga ulash uchun qanday shartlarni bajarish kuchlanishini talab qilinadi?

A. Qutblar bir xil bo’lishi, e.yu.k. lar teng bo’lishi

B. Aylanishlar soni va e.yu.k. lar teng bo’lishi

C. Qutblar bir xil bo’lishi va aylanishlar soni teng bo’lishi

D. Aktiv toklar teng va aylanishlar soni teng bo’lishi

E. Kani
37. Asinxron mashinalar induksion regulyator va faza regulyator rejimida qo’llanilganda ularni sirpanishini nimaga teng?

A. 0; B. 2; C. ; D. 10; E. - ;
38. O’zgarmas tok dvigaetllarining yurgizib yuborish usullarini qaysilari uning energetik ko’rsatkichlarini o’zgarmasligini ta'minlaydi?

A. Yakor zanjiriga qarshilik ulash va kuchlanishni o’zgartirish usuli

B. Yakor zanjiriga qarshilik ulash va to’g’ridan to’g’ri manbaga ulash

C. To’g’ridan to’g’ri manbaga ulash va kuchlanishni o’zgartirish

D. Valdagi momenti o’zgartirish va to’g’ridan to’g’ri manbaga ulash.

E. Qo’zg’otish tokini o’zgartirish va qo’shimcha qarshilik ulash


39. O’zgarmas tok mashinalarinig kollektordagi uchqunlanish necha sinfga bo’linadi?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5; E. 7;


40. O’zgaruvchan tok mashinalari ishlash prinsipiga asosan necha turga bo’linadi?

A.3; B.4; C. 2; D. 5; E. 1;


41. O’zgaruvchan tok mashinalarning valida aylatiruvchi moment qanday xosil bo’ladi?

A. Kuchlanishlar farqi xisobiga

B. Rotor tokning reaktiv tashkil etuvchisi

C. Rotor tokining aktiv tashkil etuvchisi xisobiga

D. Magnitlovchi tok ta'sirida

E. Yuklama toki ta'sirida.42. O’zgaruvchan tok mashinalarining cho’lg’amlarida transpozisiya nima uchun qilinadi?

A. Kuchlanishni ko’paytirish C. Toklar nisbatini yashilash.

B. Quvvatni oshirish D. Magnit oqimini yaxshilash

E. Elementlar o’tkazgichlarning bir xil yuklanishi, uchun


43. Nima uchun rotor cho’lg’amini stator cho’lg’amiga keltiriladi?

A. Tokni kamaytirib kuchlanishni ortirish uchun

B. Kuchlanishni kamaytirib tokni ortirish uchun

C. Quvvatni ortirish uchun

D. Tok va kuchlanish ikkala cho’lg’amda bir xil tartibda bo’lishi uchun

E. Aktiv va induktiv qarshiliklarni o’zgatirmaslik uchun.


44. Asinxron mashinalarda manbadan qabul qilinayotgan raektiv

quvvat nima uchun sarflanadi?

A. Iste'molchiga uzatshda

B. Asosiy va tarqatish magnit oqimini xosil qilishga

C. Birlamchi va ikkilamchi magnit oqimini xosil qilishga

D. Birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlarda tarqalish magnit oqimini xosil qilishga

E. Birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlarda tarqalish magnit oqimini xosil qilishga va iste'molchiga uzatish uchun.


45. Sinxron mashinalarda maksimal momentini nominal momentiga nisbati nimaga teng?

A. 4-5 B. 2-3 C. 3,5-4,5 D. 1,7-2,2 E. 1,7 dan katta


46. Mavjud yuritmalar ichida qaysi turdagi yuritma eng ko’p tarqalgan

xisoblanadi?

A. Issiqlik yuritmasi B. Elektr yuritma

C. Pnevmatik yuritma D. Gidravlik yuritmasi E. Mexanik yuritma
47. Elektr yuritma ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning qancha foizini iste'mol qiladi ?

A. 90 % dan ko’prog’ini B. 40 % dan ko’prog’ini

C. 80 % dan kamrog’ini D. 60 % dan kamrog’ini E. 50 % dan kamrog’ini
48. Elektr yuritma deb ?anday tizimga aytiladi ?

A. Elektromexanik B. Elektrotexnik C. Mexanik D. Elektrik E. Issiqlik


49. Elektr yuritma o’z funksiyalarini bajarish uchun, o’zida qanday

energiya ishlab chiqaradi ?

A. Elektr energiyasi xisobiga issiqlik energiyasini

B. Mexanik energiyasi xisobiga elektr energiyasini

C. Elektr energiyasi xisobiga mexanik energiyasini

D. Mexanik energiyasi xisobiga issiqlik energiyasi

E. Issiqlik energiyasi xisobiga issiqlik energiyasi


50. "Mexanik uzatuvchi moslama" quyidagi maqsadda ishlatiladi ?

A. Elektr dvigatel va ishchi mashinaning ijro organi xarakatlarni mvofiqlashtirish uchun

B. Elektr energiyani o’zgartirish va ko’rsatkichlarni rostlash uchun

C. Elektr energiyani mexanik energiyaga aylantirish uchun

D. Elektr dvigatel va elektr tarmoqini moslashtirish uchun

E. Mexanik energiyani issiqlik energiyasiga aylantirish uchun


51. "Elektrik o’zgartkich qurilmasi" quyidagi maqsadda ishlatiladi ?

A. Elektr dvigatel va elektr tarmoqini moslashtirish uchun

B. Elektr energiyani o’zgartirish va ko’rsatkichlarni rostlash uchun

C. Elektr energiyani mexanik energiyaga aylantirish uchun

D. Elektr dvigatel va ishchi mashinani ijro organi xarakatini muvofikqashtirish uchun

E. Elektr energiyani issiqlik energiyasiga aylantirish uchun


52. "O’zaro bog’langan elektr yuritmalar" quyidagicha aniqlanadi ?

A. Ishchi mashinaning xar bir ijro organi o’zining aloxida dvigateli orqali xarakatga keltiriladi

B. Elektrik yoki mexanik o’zaro bog’langan ikki yoki undan ortiq elektr yuritmadan iborat

C. Bir yoki bir necha ishchi mashinalarning bir necha ijro organlari yagona dvigateldan xarakatga keltiriladi

D. Ijro organlari o’zaro bog’lanmagan elektr yuritmalardan iborat

E. Ishchi mashinalarning ijro organlari yagona dvigateldan xarakatga keltiriladi


53. Elektr yuritmadagi "turg’un aylanma xarakat" sharti quyidagicha aniqlanadi

A.Dvigatel va keltirilgan yuklama momentlari tengmasligi

B.Dvigatel va keltirilgan yuklama momentlarning tengligi

C.Dvigatel momentini nolga tengligi

D.Keltirilgan yuklama momentini nolga tengligi

E.Bilmayman


54. “Dvigatelni tabiiy mexanik xarakteristikasi” ga quyidagilarga mos

keladi?

A. Dvigatel asosiy sxema bo’yicha ulanmagan

B. Dvigatelni asosiy ulanish sxemasi va manba kuchlanishi o’zgartirilgan

C. Dvigatel zanjiriga qo’shimcha elektro texnik element ulanganda

D. Dvigatelning asosiy pasport ulanish sxemasi va manba kuchlanishini nominal qiymatiga

E. Bilmayman


55. Qanday dvigatel keltirilgan mexanik xarakteristikaga ega bo’ladi ?

A. Mustaqil qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli

B. Sinxron dvigatel

C. Asinxron dvigatel

D. Aralash qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli

E. Ketma-ket qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli


56. Keltirilgan mexanik xarakteristikaga qanday dvigatel ega bo’ladi ?

A. Asinxron dvigatel

B. Sinxron dvigatel

C. Mustaqil qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli

D. Aralash qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli

E. Ketma-ket qo’zg’atishli o’zgarmas tok dvigateli


57. Qanday "ishlab chiqarish mexanizmi" keltirilgan mexanik xarakteristikaga ega bo’ladi ?

A. Reaktiv qarshilik momentli B. Aktiv qarshilik momentli

C. Ventilyator xarakterli D. O’rovchi yig’uvchi qurilmalar

E. Bilmayman


58. Qanday "ishlab chiqarish mexanizmi" keltirilgan mexanik xarakteristikaga ega bo’ladi ?

A. Aktiv qarshilik momentli B. O’rovchi yig’uvchi qurilmalar

C. Ventilyator xarakterli D. Reaktiv qarshilik momentli

E. Bilmayman


59. Qanday "ishlab chiqarish mexanizmi" keltirilgan mexanik xarakteristikaga ega bo’ladi ?

A. Ventilyator xarakterli B. Reaktiv qarshilik momentli

C. Aktiv qarshilik momentli D. O’rovchi yig’uvchi qurilmalar

E. Bilmayman


60. Qanday "ishlab chiqarish mexanizmi" keltirilgan mexanik xarakteristikaga ega bo’ladi ?

A. Aktiv qarshilik momentli B. Urovchi yig’uvchi qurilmalar

C. Ventilyator xarakterli D. Reaktiv qarshilik momentli E. Bilmayman
61. Elektr yuritmaning V nuqtadagi ishi:

A. Barqaror B. Barqarorlik chegarasida

C. Barqaror emas D. Ma'lumotlar yetarli emas E. Bilmayman
62. Anuqtadagi, elektr yuritmaning ishi:

A. Ma'lumotlar yetarli emas B. Barqaror emas

C. Barqarorlik chegarasida D. Barqaror

E. Bilmayman


63. Sinxron dvigatel "bikrlik" bo’cha qnday mexanik xarakteristikasiga ega?

A. Yumsho? B. Qattiq C. O’zgarmas

D. O’zgaruvchan E. Absolyut Qattiq
64. Elektr yuritmadagi "turg’unmas xarakat" ni o’rganishdan maqsad:

A. Faqat o’tish jarayoni vaqtini aniqlashdir

B. Tezlikni momentga nisbatan o’zgarishini aniqlashdir

C. Faqat tezlikni vaqt bilan bog’lanishini

D. Yuklama momentini dvigatel toki orasidagi bog’lanishni aniqlash

E. Moment va tezlikni vaqt bilan bog’lanish ifodasini xamda o’tish ja-rayonining davomiyligini aniqlashdan iborat


65. "O’zgarmas va noldan farqlanadigan dinamik momentga ega elektr yuritma" ning turg’unmas xarakati quyidagi bog’nish bilan ifodalanadi?

A. Tezlikni vaqga nisbatan nochiziqi

B. Tezlikni vaqga nisbatan eksponensial

C. Tezlikni vaqga nisbatan ko’atkichli

D. Tezlikni vaqga nisbatan chiziqi

E. Bilmayman


66. "Dvigatel va ijro organi momentlarining tezlikka nisbatan chizikli boglanishi bulganda, elektr yuritmaning" turgunmas xarakati qyidagicha ifodalanadi?

A. Tezlikni vaktga nisbatan nochiziqi B. Tezlikni vaktga nisbatan chiziqi

C. Tezlikni vaktga nisbatan eksponensial D. Tezlikni vaktga nisbatan ko’rsatkichli E. Bilmayman

67. Elektr yuritma koordinatalarini rostlashning "elektrik usulida"

A. Elektrodvigatel va uning boshqarish sistemasi ishlatiladi

B. Rostlanadigan mexanik uzatuvchi qurilmalar ishlatiladi

C. Uzatuvchi qurilma va elektr dvigatel ishlatiladi

D. Elektrodvigateldan foydalaniladi

E. Rostlanadigan mexanik o’qituvchi qurilma ishlatiladi68. "Rostlash diapazoni" quyidagicha aniqlanadi

A. Sun'iy xarakteristikalarning ma'lum bir chegaradagi soni bilan

B. Sun'iy xarakteristikalarning tabiiy xarakteristikaga nisbatan joylashishi bilan

C. Dvigatel validagi yuklamani ¢zgarish chegaralaridagi maksimal va minimal tezliklarni nisbati bilan

D. Dvigatel validagi yuklama momentining o’zgarishi bilan tezlikni o’zgarishi orqali

E. Elektr yuritmani yaratish va uni ishlatish uchun sarf bo’lgan kapital sarf orqali


69. Umumiy kuchaytirgichli elektr yuritmasi sxemasining asosiy xususiyati nimadan iborat?

A. Vazifa va barcha koordinatalar bo’yicha teskari aloqa signallarini algebraik yio’indisi kirish qismiga beriladigan yagona kuchaytirgichning mavjudligi

B. Nochiziqli teskari aloqalarning mavjudligi

C. Rostlanadigan koordinatalar soniga teng bo’lgan yopiq konturlarning va kuchaytirgichlarning

mavjudligi

D. Ochiq xodagi tizim mavjudligi

E. Kombinasiyalashtirilgan tizim mavjudligi
70. "Koordinatalari bo’ysundirish orqali rostlanadigan yuritma tizimi" ning asosiy xususiyati quyidagichadir

A. Nochizi?li teskari aloqalarning mavjudligi

B. Rostlanadigan koordinalar soniga teng bulgan yopik konturlarining va kuchaytirgichlarining

C. Sxemada umumiy kuchaytirgichning mavjudligi

D. Ochik xoldagi tizim mavjudligi

E. Kombinasiyalashtirilgan tizim mavjudligi


71. Qanday qurilmalar elektrotexnologik qurilmalar deb ataladi?

A) Elektr energiyasini boshqa turdagi energiyalarga aylantiruvchi qurilmalar.

V) Texnologik jarayonlarni bajaruvchi qurilmalar.

S) Issiqlik ishlovi beruvchi qurilmalar.

D) Elektr energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantirish bilan bir paytda texnologik jarayonlarni bajaruvchi qurilmalar.

E) Issiqlik ishlovi beruvchi va elektr payvandlash qurilmalariga.


72. Spektrning ko’rinar va ko’rinmas qismlarida issiqlik uzatish usuli qanday ataladi?

A) Konvektsiya usuli V) Nurli issiqlik almashuv usuli

S) Issiqlik o’tkazuvchanlik D) Bunday usul yo’q

E) Kombinatsion usul


73. Past xarorat EQPlari qanday qiymatlardagi xaroratga mo’ljallangan?

A) 1000 - 1500 K D) 700 -1200 K

V) 300 - 600 K Ye) 1000 -2000 K

S) 900 -1000 K


74. O’ta yuqori darajada o’tga chidmli materiallar quyidagi xaroratlarning qaysi biriga mo’ljallangan?

A) 1000 K dan yuqori D) 3000 K dan yuqori

V) 1500 K dan yuqori Ye) 5000 K dan yuqori

S) 2000 K dan yuqori


75. O’tga chidamli materiallarning kimyoviy jixatdan erroziyaga uchramasligiga qo’yiladigan talab qanday ataladi?

A) Kichik elektr o’tkazuvchanlik V) O’tga chidamlilik

S) Mexanik jixatdan bikirlik D) Termik barqarorlik

E) Kimyoviy jixatdan neytrallik


76. Yuqori xarorat qizdiruvchi elementlari xaroratning qanday qiymatlariga mo’ljallangan?

A) 5000 -5500 K D) 2500 - 3300 K

V) 3000 -3500 K Ye) 6000 -6300 K

S) 2000 -2300 K


77. IKPlarni turini tanlashning qator xususiyatlari mavjud. Quyidagilarning qaysi biri bunday xususiyatlar toifasiga mansub emas?

A) Uzluksiz ishlash rejimining zarurati

V) Suyuq metall to’kilmay qolgan qismini qoldirish zarurati

S) Tigelp xajmining katta bo’lishi zarurati

D) Boshqa turdagi metallarni eritish rejimiga o’tishning qiyinligi

E) Barcha javoblar mansub emas


78. IKPlarda mangit oqimining shu oqimni xosil qiluvchi tok bilan ta’sirlashuvidan xosil bo’ladigan effekt nomini ayting.
A) Qisish effekti V) Motor (markazdan qochish) effekti

S) Issiqlik effekti D) Uyurma effekt

E) Salt yurish effekti
79. Yuqori chastota ITPlari quyidagi chastotalarning qaysi birida ishlaydi?
A) 50 - 100 kGts D) 500 kGts dan yuqori

V) 100 - 200 kGts Ye) 1000 kGts dan yuqori

S) 50 -400 kGts
80. Induktsion yuza effekti quyidagilarning qaysi biri ta’sirida kuzatiladi?
A) Motor (markazdan qochish) va issiqlik effektlari ta’sirida

V) Yuza va yaqinlik effektlari ta’sirida

S) Issiqlik va qisish effektlari ta’sirida

D) Uyurma va motor effektlari ta’sirida

E) Faqat issiqlik effektlari ta’sirida
81. Elektrodlardan energiya qanday tartibda tarqaladi (sarflanadi)?
A) Elektrod tarkibiga issiqlik o’tkazuvchanlik orqali

V) Buьlanish va elektrodning erib parchalanishi orqali sarfiga ko’ra

S) Elektronlar orqali energiyaning uzatilishiga ko’ra

D) Issiqlik energiyasini nurlanish orqali tarqalishi sababli

E) Elektroddan konvektsiya orqali issiqlik energiyasining uzatilishi sababli
82. Qanday turdagi pechlarda yoy eritilayotgan materiallar ustida joylashgan elektrodlar orasida yonib, yoy issiqligi ma’sulotga nurlanish orqali uzatiladi?
A) Bilvosita elektr yoy pechlari D) Plazmali yoy pechlari

V) Qarshilik elektr yoy pechlari Ye) Vakuum yoy pechlari

S) Bevosita elektr yoy pechlari
83. Magnit oqimi katta miqdorda tarqaladigan payvandlash transformatorlarida payvandlash toki qanday boshqariladi?
A) Birlamchi va ikkilamchi chulьamlar o’rtasidagi masofani o’zgartirish bilan

V) Birlamchi chulьam o’ramlar sonini o’zgartirish orqali

S) Ikkilamchi chulьam o’ramlar sonini o’zgartirish orqali

D) ‘avo bo’shliьi  ni o’zgartirish orqali

E) Birlamchi chulьam kuchlanishini o’zgartirish orqali
84. Kontaktli payvandlash jarayonida tutash yuzalarning qizdirilishi nimaga boьliq?
A) Tokning oqib o’tish vaqtiga

V) Yuzalarga bosim berish kuchiga

S) Payvandlash tokiga qarshilikga

D) Yuzalar kontakt qarshiligiga

E) Tok kuchiga
85. Kontaktli payvandlash mashinalari (qurilmalari)ning quyidagi turlari mavjud. Javoblarning qaysi biri noto’ьri?
A) Baland yoki past chastotada ishlovchi bir fazali o’zgaruvchan tok (mashinalari) qurilmalari

V) O’zgarmas tok qurilmalari

S) CHiqish zanjirida tok ‘osil qilish qurilmalari

D) Past chastotali, tirristorli o’zgartirgichli 3 fazali qurilmalar

E) Energiyani to’plovchi qurilmalar
86. ETS elementlarini tanlashda ishlatiladigan texnika-iktisodiy xisoblardagi asosiy uslubni kursating?
A. Kapital kuyilmalarni xisoblash usuli

B. Ekspluatatsion sarflarni topish usuli

C. Oylik keltirilgan safrlar usuli

D. Yillik keltirilgan sarflar usuli

E. Elektr energiyasi yukotishlarini optimallash usuli.
87. Elektr yeyli pechlar va payvandlash kurilmalari uchun nominal kuvvatning kaysi kiymati beriladi?
A. Pechь va payvandlash kurilmasining nominal aktiv kuvvati Rn (kVt)

B. Pechь va payvandlash transformatorining nominal aktiv kuvvati Rt.n, kVt

C. Pechь va payvandlash transformatorining nominal tula kuvvati St.n, kVA

D. Ulapning nominal peaktiv kuvvati, Qt.n, kVap

E. Pechь va payvandlash kurilmasining tula nominal kuvvati Sn, kVA.
88. I-kategopiya kipuvchi EP va I lap uchun yul kuyiladigan e/e ta’minotidagi uzulishlap vaktini kupsating?
A. Uzulishga umuman yul kuyilmaydi

B. Rezepvni avtomatik ulovchi kupilma (AVR) ni ishlash vaktiga teng muddatga

C. AVR kupilmasa ishlash vaktining yapmiga teng muddatga

D. Rezepvni tezda kulda ushlash vaktiga teng

E. Rezepv man’bani ulovchi uchipgichning ishlash (uchipish) vaktiga teng.
89. Kumip shaxtalapidagi elektp tapmoklapining kuchlanishi kiymatini va neytpal pejimini kupsating?
A. 380 V; yepga ulangan neytpalь pejimi

B. 220 V; yepga izolyatsiya kilingan neytpalь pejimi

C. 380 V; yepdan izolyatsiya kilingan neytpalь pejimi

D. 660 V; yepdan izolyatsiya kilingan neytpalь pejimi

E. 500 V; yepdan izolyatsiya kilingan neytpalь pejimi.
90. Elektp yeyli pechlapdagi «kiska tapmok» ni kupsating?
A. Tapmokning pech tpansfopmatopidan postlovchi tpansfopmatopgacha kismi

B. E/E manbasidan pech tpansfopmatopigacha bulgan kismi

C. Yu/k uchipgichdan peaktopgacha kismi

D. Reaktopdan pechgacha kismi

E. Pech tpansfopmatopidan elektpodlapgacha kismi.
91. Elektp yepitish kupilmalapining maksimal kuchlanishini kupsating?
A. 380 V

B. 220 B

C. 250 V

D. 660 V


E. 1000 V
92. Xisoblangan yuklama xakikiy yuklamani nima buyicha almashtiradi?

A. Eng katta issiklik taьsiri buyicha.

B. Eng katta dinamik taьsiri buyicha.

C. Eng kam issiklik taьsiri buyicha.

D. Urtacha dinamik taьsiri buyicha.

E. Bilmayman.


93. Yuklamalap xisoblashda metall kipkish stanoklapi kanday ish gpafigiga ega deb olinadi va kanday xisoblash koeffitsienti ishlatiladi?
A. Uzgapmas ish gpafigiga ega; Ks

B. Uzgapuvchan ish gpafigiga ega; Ku

C. TSiklik ish gpafigiga ega; Ku

D. Tez uzgapuvchan ish gpafigiga ega; Ks

E. Uzgapchan ish gpafigiga ega; Ks
94. Elektp ta’minoti sistemasi (ETS) ga kuyidagi texnik talablap kuyiladi.
A. Kuchlanish kiymati

B. Iste’molchilap kategopiyasi va muxit shapoiti

C. Elektp yuklamalapi mikdopi

D. Yukopidagi keltipilganlapning xammasi

E. TP tpansfopmatoplapining soni
95. Tez uzgapuvchan yuklama xosil kiluvchi EP mavjudligida osoyishta yuklamali kuch EP lapi va yepitish sistemasini e/e bilan kan

day ta’minlash sxemasi ishlatiladi?
A. Bipgalikda ta’minlash sxemasi

B. Aloxida ta’minlash sxemasi

C. Sxemaning yukopidagi 2 ta vapianti

D. Radial sxema

E. Magistpal sxema
96. SHMA shinoppovodining nominal toklapini kupsating?
A. 1600 A; 2000 A; 3000 A;

B. 1600 A; 2500 A; 4000 A;

C. 1500 A; 2500 A; 3500 A;

D. 1000 A; 2000 A; 3000 A; 4000 A;

E. 1600 A.
97. SHRA shinoppovodi kaysi nominal toklapiga chikapiladi?
A. 100 A; 200 A; 300 A;

B. 200 A; 400 A; 800 A;

C. 250 A; 400 A; 630 A;

D. 150 A; 630 A; 800 A;

E. 630 A; 800 A.
98. Avtomatik uchipgichlapning issiklik uchuvni elementi kaysi ximoya tupi uchun ishlatiladi?
A. Kiska tutashuv toklapidan;

B. Uta yuklanish toklapidan;

C. Yul kuyilmaydigan kiska tutashuv toklapidan;

D. Yul kuyilmaydigan uta yuklanish toklapidan;

E. AD ni 2 fazada ishlashidan ximoya kilish uchun.
99. Tupt simlik elektp tapmoklapida kaysi xolda "faza-nulь sim" xalkasi xosil buladi?
A. Uch fazali kiska tutashuvda

B. Ikki fazali kiska tutashuvda

C. Bip fazali kiska tutashuvda

D. Kabel kobigi yepga ulanib kolganda

E. Fazalapapo izolyatsiya ishlatilganda
100. TP tpansfopmatoplapining soni nechta buladi?
A. 3 yoki 2 B. 1 yoki 2 C. 4 yoki 5 D. 2 yoki 3 E. 1 yoki 3
ADABIYOTLAR


  1. «Ta’lim to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasining Qonuni. 1998 y

  2. “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” O’zbekiston Respublikasining Qonuni. 1998 y

  3. Informatika va energetika muammolari. – O’zbekiston jurnali

№ 5,6, 2001 y

  1. ETNA, EYu rele himoyasi va avtomatika, SKET, ETQ fanlari bo’yicha ma’ruzalar matnlari. 2004 y


MUNDARIJA

Kirish. ……………………………………………………………..........4

Tayanch so‘z va so’z bibrkmalari ……………………………………5
BIRINCHI BO’LIM

«TA’LIM TО‘G‘RISIDA» GI О‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI. KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI

1.1. Umumiy qoidalar. ta’lim tizimi va turlari…………………………7

1.2. Milliy dasturning maqsadi, vazifalari va uni ro‘yobga chiqarish bosqichlari……………………………………………………………..11

1.3. Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari…..13

1.4. Uzluksiz ta’lim……………………………………………………15

1.5. Kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari

1.6. Oliy ta’lim haqida nizom …………………………………………18


IKKINCHI BO’LIM

YOQILG‘I ENERGETIK RESURSLARINI ISHLAB CHIQISH VA ISTE’MOL QILISH. O‘ZBEKISTON ENERGETIKASI

2.1. Ko‘mir shaxtalari va karzerlari……………………………………23

2.2. Neft va gaz qazib chiqarish……………………………………….24

2.3. O‘zbekiston energetikasining rivojlanishi………………………..25

2.4. Elektromexanika asoslari bo’yicha umumiy tushunchalar……….26

2.5. O‘zgarmas tok mashinalarining tuzilishi va ishlash prinsipi, magnit zanjirini hisoblash……………………………………………………..32

2.6. Elektr yuritma asoslari…………………………………………….38

2.7. Elektrotexnologik qurilma asoslari………………………………..42

2.8. Sanoat korxonalarining elektr ta’minoti asoslari………………….47

2.9. Elektr energiyasini ishlatuvchilari va iste’molchilari…………….53

TESTLAR...............................................................................................58

Adabiyotlar……………………………………………………….……79


O’QUV – USLUBIY NASHR
ARIPOV NAZIRJON MUKARAMOVICH

MAMADALIEVA LOLA KOMILDJONOVNA

YO‘NALISHGA

K I R I Sh
Oliy o’quv yurtlarining studentlari uchun darslik
Farg‘ona - Texnika - 2006

Darslikda «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyasi» kafedrasining ilmiy-uslubiy seminarida muhokama qilingan (7.06.2006 yil seminar bayoni).

Darslikni Energetika fakultetining uslubiy komissiyasi tomonidan maqullangan (9.06.2006 yil yigilish bayoni).
FarPI uslubiy kengashi tomonidan tasdiqlangan (majlis bayoni-5, 30. 06. 2006 yil)

YOZUV UCHUN

Terishga berildi: 07. 06. 2006

Bоsishga ruxsat etildi: 07. 08. 2006

O‘lchоvi 60x84 1/18. Xajmi 6,3 b.t. nusxasi 100 Buyurtma № 2012

FarPI «Texnika» nоshirlik bo‘limi


Download 362.82 Kb.
1   2   3   4   5
Download 362.82 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

Download 362.82 Kb.