Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Download 1.12 Mb.
bet1/10
Sana28.09.2020
Hajmi1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Fənn: Kommutasiya sistemləri
Qrup: 4217a
Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa

1. Koordinat tipli ATS-lərdə registrlərin funksiyasına daxildir:

 1. Ünvan informasiyasını qəbul etmək.

 2. İnformasiyanı müxtəlif axtarış pillələrinin idarəedici qurğularına göndərmək.

 3. İnformasiyanın kodlanmasını təmin etmək.

 4. Hamısı.

 5. Heç biri.

2. Koordinat tipli ATS-lərdə hansı axtarış pillələrindən istifadə olunur:

 1. Abonent axtarış pilləsi.

 2. Registr axtarış pilləsi.

 3. Qrup axtarış pilləsi.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

3. Kommutasiya cihazlarının struktur parametrlərinə aiddir:

 1. Kommutasiya əmsalı.

 2. Qida gərginliyi.

 3. Qapalı vəziyyətdə kommutasiya elementinin müqaviməti.

 4. Sərf olunan güc.

 5. Çıxışların sayı.

4. Kommutasiya cihazlarının elektriki parametrlərinə aiddir:

 1. Girişlərin sayı.

 2. Çıxışların sayı.

 3. Eyni vaxtda kommutasiya olunan naqillərin sayı.

 4. Girişlərin çıxışlara olan imkanlılığı.

 5. Kommutasiya əmsalı.

5. Kommutasiya cihazlarının struktur parametrlərinə aid deyil:

 1. Danışıq traktına daxil edilən sönmə.

 2. Girişlərin sayı.

 3. Kommutasiya nöqtələrinin ümumi sayı.

 4. Eyni vaxtda həyata keçirilən birləşmələrin maksimum sayı.

 5. Çıxışların sayı.

6. Kommutasiya cihazlarının elektriki parametrlərinə aid deyil:

 1. Kommutasiya elementinin bir vəziyyətdən digərinə keçməsi üçün tələb olunan cərəyanın qiyməti.

 2. Sərf olunan güc.

 3. Danışıq traktına daxil edilən sönmə.

 4. Kommutasiya elementlərinin sayı.

 5. Kommutasiya əmsalı.

7. Ayrı-ayrı kommutasiya cihazlarından kommutasiya blokları qurulan zaman hansı əməliyyatlar yerinə yetirilir:

 1. Girişlərin birləşməsi.

 2. Çıxışların birləşməsi.

 3. Kommutasiya cihazlarının ardıcıl birləşməsi.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

8. Bir stansiya abonentinin birləşdirici xətt üzərindən digər stansiyanın abonenti ilə yaratdığı birləşmə:

 1. Stansiyadaxili birləşmə.

 2. Çıxış birləşməsi.

 3. Giriş birləşməsi.

 4. Tranzit birləşmə.

 5. Lokal birləşmə.

9. Birləşdirici xətt üzərindən digər stansiyadan daxil olan çağırışa əsasən yaranan birləşmə:

 1. Tranzit birləşmə.

 2. Lokal birləşmə.

 3. Giriş birləşməsi.

 4. Stansiyadaxili birləşmə.

 5. Çıxış birləşməsi.

10. Markyorların funksiyasına daxil deyil:

 1. Ünvan informasiyasının registrdən qəbul edilməsi.

 2. Qəbul edilən informasiyanın emal olunması.

 3. Kommutasiya blokunun giriş və çıxışı arasında sərbəst birləşdirici yolun seçilməsi.

 4. Abonentə çağırış siqnalının göndərilməsi.

 5. Birləşmə yaranan zaman kommutasiya cihazlarının idarə olunması.

11. Yazılmış proqram təminatına malikdir:

 1. Dekad – addım tipli ATS-lər.

 2. Koordinat tipli ATS-lər.

 3. ATSK-50/200.

 4. Elektron ATS-lər.

 5. ATSK-100/2000

12. Montaj olunmuş proqram təminatına malikdir:

 1. Elektron ATS-lər.

 2. Kvars tipli ATS-lər.

 3. ATSK-U.

 4. Dekad – addım tipli ATS-lər.

 5. ATSK-100/2000

13. Akustik siqnallara aid deyil:

 1. “Çağırışa nəzarət” siqnalı.

 2. “Stansiyanın cavab” siqnalı (F=425Hs).

 3. “Məşğulluq” siqnalı (F=425Hs).

 4. “Çağırış” siqnalı (F=25Hs).

 5. Nömrə yığımı siqnalları.

14. Kanalın vəziyyəti və birləşmənin qurulma mərhələsi haqqında informasiya daşıyır:

 1. Nömrə yığımı siqnalları.

 2. Birləşmənin qurulma prosesində düz və əks istiqamətdə ötürülən siqnallar.

 3. “Stansiyanın cavab” siqnalı.

 4. “Çağırış” siqnalı.

 5. “Cavab” siqnalı.

15. İdarəetmə siqnallarına aiddir:

  1. Nömrə yığımı siqnalları.

  2. “Çağırış” siqnalı.

  3. “Cavab” siqnalı.

  4. “Məşğulluq” siqnalı.

  5. “Çağırışa nəzarət” siqnalı.

16. Elektron ATS-lərin qurulmasında ən çox modulyasiyanın hansı növündən istifadə olunur:

 1. AİM.

 2. İKM.

 3. ZİM.

 4. AİM və ZİM.

 5. FM

17. Kömürlü mikrofonun iş prinsipi nəyə əsaslanır:

 1. Müqavimətin temperaturdan asılılığına.

 2. Kömür tozlarının müqavimətinin səs təzyiqindən asılılığına.

 3. Sabit maqnit selinin dəyişməsinə.

 4. Dəyişən maqnit selinin dəyişməsinə.

 5. Heç birinə.

18. Mikrofonun statik rejimi nədir:

 1. Mikrofonun müqavimətinin maksimum qiyməti.

 2. Mikrofonun müqavimətinin minimum qiyməti.

 3. Mikrofonun danışıq vəziyyəti.

 4. Mikrofonun sakit, danışıqsız vəziyyəti.

 5. Mikrofonun müqavimətinin orta qiyməti.

19. Mikrofonun dinamik vəziyyəti nədir:

 1. Mikrofonun iş rejimi.

 2. Mikrofonun müqavimətinin maksimum qiyməti.

 3. Mikrofonun müqavimətinin minimum qiyməti.

 4. Mikrofonun sakit, danışıqsız vəziyyəti.

 5. Mikrofonun 90º fəza vəziyyəti.

20. Telefon aparatındakı transformator nə üçün işlədilir:

 1. Rezonans üçün.

 2. Xəttin uzunluğunu razılaşdırmaq üçün.

 3. Sönməni aradan qaldırmaq üçün.

 4. Keyfiyyətli artırmaq üçün.

 5. Tezliyi artırmaq üçün.

21. Abunəçinin öz telefonunda öz səsini eşitməsi hadisəsi necə adlanır:

 1. Razılaşdırma.

 2. Rezonans.

 3. Əksyerli effekt.

 4. Yerli effekt.

 5. Kökdən düşmə.

22. Yerli effekti aradan qaldırmaq üçün nədən istifadə olunur:

 1. Balans konturu.

 2. Kondensator.

 3. İnduktivlik.

 4. Transformator.

 5. Rezonans dövrəsi.

23. Kommutasiya əmsalı nədir:

 1. k = Ra / Rb.

 2. k = Rb / Ra.

 3. k = Ra x Rb.

 4. k = Ra Rb.

 5. k = Ra – Rb.

24. ÇKB 10x20x6 nə deməkdir:

 1. 6 girişli, 10 çıxışlı, 20 naqilli ÇKB.

 2. 10 girişli, 20 çıxışlı, 6 naqilli ÇKB.

 3. 20 girişli, 10 çıxışlı, 6 naqilli ÇKB.

 4. 20 girişli, 6 çıxışlı, 10 naqilli ÇKB.

 5. 10 girişli, 6 çıxışlı, 20 naqilli ÇKB.

25. FKB-də hansı yaddaş qurğusu var:

 1. Daimi yaddaş qurğusu.

 2. Xarici yaddaş qurğusu.

 3. Operativ yaddaş qurğusu.

 4. Yoxdur.

 5. Daimi və operativ yaddaş qurğusu.

26. FKB-də hansı kanallar kommutasiya oluna bilər:

 1. Zaman vəziyyətləri eyni olan çıxış kanalları.

 2. Zaman vəziyyətləri müxtəlif olan kanallar.

 3. Zaman vəziyyətləri eyni olan giriş və çıxış kanalları.

 4. Zaman vəziyyətləri eyni olan giriş kanalları.

 5. Zaman vəziyyətindən asılı olmayan istənilən kanal.

27. ZKB FKB-dən fərqli olaraq əlavə hansı qurğuya malikdir:

 1. İnformasiyanın yaddaş qurğusu.

 2. Informasiyanın kommutasiya qurğusu.

 3. Informasiyanın veriliş qurğusu.

 4. İnformasiyanın qəbulu qurğusu.

 5. İnformasiyanın bərpası qurğusu.

28. RKS-in rəqəm kommutasiya portunda 0-cı kanal nə üçün istifadə olunur:

 1. Tənzimləmə.

 2. Sinxronlaşma.

 3. Kökləmə.

 4. Süzgəcləmə.

 5. Siqnallaşma.

29. RKS-in rəqəm kommutasiya portunda 16-cı kanal nə üçün istifadə olunur:

 1. Sinxronlaşma.

 2. Tənzimləmə.

 3. Süzgəcləmə.

 4. Siqnallaşma.

 5. Kökləmə.

30. Bir rəqəm kommutasiya portunun neçə girişi və neçə çıxışı var:

 1. 64 giriş və 64 çıxış.

 2. 256 giriş və 256 çıxış.

 3. 512 giriş və 512 çıxış.

 4. 480 giriş və 480 çıxış.

 5. 480 giriş və 240 çıxış.

31. Kvantlama addımını azaltmaq üçün kvantlama səviyyəsinin sayını necə dəyişmək lazımdır:

 1. Artırmaq.

 2. Azaltmaq.

 3. Sabit saxlamaq.

 4. Loqarifmik qanunla dəyişmək.

 5. Üstlü qanunla dəyişmək.

32. Kod elementlərinin sayı 8 olarsa, kvantlama səviyyələrinin sayı neçə olar:

 1. 1024

 2. 256

 3. 512

 4. 64

 5. 128

33. 90x120x400 parametrlərinə malik olan ikimanqalı (A və B) kommutasiya blokunda

nA = 15-dir. A və B manqalarında neçə kommutator var:

 1. kA=6, kB=20.

 2. kA=6, kB=10.

 3. kA=10, kB=20.

 4. kA=15, kB=6.

 5. kA=10, kB=20.

34. 100x60x120 parametrlərinə malik olan ikimanqalı (A və B) kommutasiya blokunda

kA = 10-dur. A manqasındakı bir kommutatorun girişinin və çıxışının sayı neçədir:

 1. nA=10, mA=6.

 2. nA=6, mA=10.

 3. nA=15, mA=6.

 4. nA=10, mA=12.

 5. nA=10, mA=10.

35. 60x100x200 parametrlərinə malik olan ikimanqalı (A və B) kommutasiya blokunda

kB = 10-dur. A manqasında hər kommutatorun neçə girişi var:

 1. 6

 2. 10

 3. 20

 4. 15

 5. 8

36. Kotelnikov teoreminin iki əsas şərti:

 1. Rəqəm siqnalına çevrilən analoq siqnalın tezlik spektri məhdud, diskretləşmə tezliyi isə analoq siqnalın maksimum tezliyindən iki dəfə böyük olmalıdır.

 2. Rəqəm siqnalına çevrilən analoq siqnalın tezlik spektri sonsuz, diskretləşmə tezliyi isə analoq siqnalın maksimum tezliyindən iki dəfə böyük olmalıdır.

 3. Rəqəm siqnalına çevrilən analoq siqnalın tezlik spektri məhdud, diskretləşmə tezliyi isə analoq siqnalın maksimum tezliyindən iki dəfə kiçik olmalıdır.

 4. Rəqəm siqnalına çevrilən analoq siqnalın tezlik spektri sonsuz, diskretləşmə tezliyi isə analoq siqnalın maksimum tezliyindən dörd dəfə böyük olmalıdır.

 5. Rəqəm siqnalına çevrilən analoq siqnalın tezlik spektri məhdud, diskretləşmə tezliyi isə analoq siqnalın maksimum tezliyindən dörd dəfə kiçik olmalıdır.

37. Siqnalı əla keyfiyyətlə ötürmək üçün kvantlama səviyyələrinin sayı neçə olmalıdır:

 1. 64

 2. 128

 3. 256

 4. 512

 5. 32

38. İKM-30-da bir kanalın buraxma qabiliyyəti:

 1. 2048 bit/s.

 2. 64 bit/s.

 3. 2048 kbit/s

 4. 64 kbit/s.

 5. 128 kbit/s.

39. İKM-30 traktının buraxma qabiliyyəti:

 1. 2048 kbit/s.

 2. 128 kbit/s.

 3. 2048 Mbit/s.

 4. 2048 bit/s.

 5. 64 Mbit/s.

40. İKM-30-da bir zaman intervalının davametmə müddəti:

 1. 3,9 mks.

 2. 125 mks.

 3. 488 mks.

 4. 3,9 ms.

 5. 125 ms.

41. İKM-30-da bir kod elementinin ötürülməsinə sərf edilən vaxt:

 1. 488 mks.

 2. 488 ns.

 3. 125 mks.

 4. 3,9 mks.

 5. 3,9 ns.

42. İKM-30-un bir kanalında olan kod elementlərinin sayı:

 1. 256

 2. 8

 3. 16

 4. 32

 5. 4

43. Analoq-rəqəm və rəqəm-analoq çeviricilərdə istifadə olunur:

 1. Diskretləyici.

 2. Kodlayıcı.

 3. Kvantlayıcı.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

44. Analoq-rəqəm çeviricisində diskretləyicinin çıxışında hansı siqnal alınır:

 1. Rəqəmli siqnal.

 2. Analoq siqnal.

 3. AİM siqnal.

 4. ZİM siqnal.

 5. FİM siqnal.

45. Analoq-rəqəm çeviricisində rəqəmli siqnal alınır:

 1. Diskretləyicinin çıxışında.

 2. Kodlayıcının çıxışında.

 3. Kvantlayıcının çıxışında.

 4. Kodlayıcının girişində.

 5. Kvantlayıcının girişində.

46. Kommutasiya sahəsində hansı funksiyalar yerinə yetirilir:

 1. Genişlənmə funksiyası.

 2. Sıxılma funksiyası.

 3. Kommutasiya funksiyası.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

47. RKS-in tərkibinə daxil deyil:

 1. Abonent bloku.

 2. Kommutasiya sahəsi.

 3. İdarəetmə sistemi.

 4. Veriliş sistemi.

 5. Xətt bloku.

48. RKS-də idarəedici sistemin vəzifəsi:

 1. Bütün çağırışlara xidmət prosesini idarə edir.

 2. Stansiyanın bütün bloklarının işini sinxronlaşdırır.

 3. Kommutasiya sistemləri arasında idarəetmə və qarşılıqlı əlaqə siqnallarının verilişi və qəbulu funksiyalarını yerinə yetirir.

 4. Analoq birləşdirici xətləri kommutasiya sahəsinə qoşur.

 5. Rəqəmli abonent xətlərini kommutasiya sahəsinə qoşur.

49. Analoq abonent xətt modulunun təyinatı:

 1. Akustik siqnallar hasil edir.

 2. Rəqəmli abonent xətlərinin stansiyaya qoşulmasını həyata keçirir.

 3. Bütün çağırışlara xidmət prosesini idarə edir.

 4. Analoq abonent xətlərinin stansiyaya qoşulmasını təmin edir, ARÇ və RAÇ funksiyalarını yerinə yetirir.

 5. Analoq birləşdirici xətlərin RKS-ə qoşulmasını təmin edir.

50. Rəqəmli kommutasiya sistemlərində siqnallaşma avadanlığının funksiyaları:

 1. Stansiyanın bütün bloklarının işini sinxronlaşdırmaq üçün lazım olan takt tezliyini hasil edir.

 2. Bütün çağırışlara xidmət prosesini idarə edir.

 3. Kommutasiya sistemləri arasında idarəetmə və qarşılıqlı əlaqə siqnallarının verilişi və qəbulu funksiyalarını yerinə yetirir.

 4. Analoq-rəqəm və rəqəm-analoq çevrilmələrini həyata keçirir.

 5. Prosessorlararası kommutasiyanı yerinə yetirir.

51. RKS-də kommutasiya sahəsinin vəzifəsi:

 1. Bütün çağırışlara xidmət prosesini idarə edir.

 2. Analoq və rəqəmli abonent xətlərinin stansiyaya qoşulmasını təmin edir.

 3. Danışığın rəqəmli formada kommutasiyasını və prosessorlararası birləşmələrin kommutasiyasını yerinə yetirir.

 4. Analoq və rəqəmli birləşdirici xətlərin stansiyaya qoşulmasını təmin edir.

 5. Sinxronlaşma üçün lazım olan takt tezliyini hasil edir.

52. Kommutasiya avadanlığının və idarəedici avadanlığın tipinə görə kommutasiya sistemləri təsnifatlanır:

 1. Mərkəzi.

 2. Qovşaq.

 3. Kvazielektron.

 4. Tranzit.

 5. Şəhərlərarası.

53. Telefon şəbəkəsində tutduğu yerə görə kommutasiya sistemləri təsnifatlanır:

 1. Dekad-addım.

 2. Şəhərlərarası.

 3. Qovşaq.

 4. Elektron.

 5. Kvazielektron.

54. Ərazi bölgüsünə görə kommutasiya sistemləri təsnifatlanır:

 1. Qovşaq.

 2. Tranzit.

 3. Şəhər.

 4. Dekad-addım.

 5. Telefon.

55. Ötürülən informasiyanın növünə görə kommutasiya sistemləri təsnifatlanır:

 1. Telefon.

 2. Elektron.

 3. Şəhərlərarası.

 4. Tranzit.

 5. Qovşaq.

56. Kommutasiya sistemlərində hansı kommutasiya üsullarından istifadə olunur:

 1. Kanalların kommutasiyası.

 2. Paketlərin kommutasiyası.

 3. Məlumatların kommutasiyası.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

57. Kanalların bölünməsinə görə kommutasiya sistemləri təsnifatlanır:

 1. Elektron.

 2. Rəqəmli.

 3. Fəza və zaman.

 4. Analoq.

 5. Analoq və rəqəmli.

58. Ümumi istifadəli telefon şəbəkələrində hansı kommutasiya növündən istifadə olunmuşdur:

 1. Paketlərin kommutasiyası.

 2. Kanalların kommutasiyası.

 3. Rəqəmli siqnalların kommutasiyası.

 4. Analoq siqnalların kommutasiyası.

 5. Məlumatların kommutasiyası.

59. Uzaq abonent blokları nə üçün istifadə olunur:

 1. Daha çevik şəbəkə qurmaq üçün.

 2. Abonent xətlərinin uzunluğunu azaltmaq üçün.

 3. Texniki xidmətə və idarəetməyə çəkilən xərcləri azaltmaq üçün.

 4. Hamısı doğrudur.

 5. Heç biri doğru deyil.

60. BORSCHT funksiyası harada yerinə yetirilir:

 1. RKS-in kommutasiya sahəsində.

 2. Analoq xətlərin xətt komplektlərində.

 3. Analoq xətlərin abonent komplektlərində.

 4. Rəqəmli xətlərin xətt komplektlərində.

 5. Rəqəmli xətlərin abonent komplektlərində.

61. RKS-də analoq abonent komplekti hansı funksiyaları yerinə yetirir:

 1. Abonent terminallarının qidalandırılması.

 2. Abonent xəttinin yüksək gərginlikdən müdafiəsi.

 3. Kodlama.

 4. Diferensial sistem.

 5. Hamısını.

62. BORSCHT-da neçə funksiya yerinə yetirilir:

   1. 4

 1. 6

 2. 7

 3. 9

 4. 5

63. BORSCHT-da “B” hansı funksiyanı əks etdirir:

 1. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

 2. Nasazlığın səbəbinin və yerinin təyin edilməsi.

 3. İkinaqilli abonent xəttindən dördnaqilli İKM traktına keçid zamanı veriliş və qəbul dövrələrinin ayrılması.

 4. Abonent tərəfindən edilən çağırışı, cavabı, odboyu və s. aşkar etmək üçün abonent xəttinin vəziyyətinə nəzarət.

 5. Abonentin telefon aparatına qida gərginliyinin verilməsi.

64. BORSCHT-da “O” hansı funksiyanı əks etdirir:

  1. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdafiəsi.

  2. Nasazlığın səbəbinin və yerinin təyin edilməsi.

  3. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

  4. Abonentin telefon aparatına qida gərginliyinin verilməsi.

  5. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

65. BORSCHT-da “R” hansı funksiyanı əks etdirir:

 1. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

 2. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

 3. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdaviəsi.

 4. Abonentin telefon aparatına qida gərginliyinin verilməsi.

 5. İkinaqilli abonent xəttindən dördnaqilli İKM traktına keçid zamanı veriliş və qəbul dövrələrinin ayrılması.

66. BORSCHT-da “S” hansı funksiyanı əks etdirir:

 1. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdaviəsi.

 2. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

 3. Nasazlığın səbəbinin və yerinin təyin edilməsi.

 4. Abonent tərəfindən edilən çağırışı, cavabı, odboyu və s. aşkar etmək üçün abonent xəttinin vəziyyətinə nəzarət.

 5. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

67. BORSCHT-da “C” hansı funksiyanı əks etdirir:

   1. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdaviəsi.

   2. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

   3. İkinaqilli abonent xəttindən dördnaqilli İKM traktına keçid zamanı veriliş və qəbul dövrələrinin ayrılması.

   4. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

   5. Nasazlığın səbəbinin və yerinin təyin edilməsi.

68. BORSCHT-da “H” hansı funksiyanı əks etdirir:

 1. İkinaqilli abonent xəttindən dördnaqilli İKM traktına keçid zamanı veriliş və qəbul dövrələrinin ayrılması.

 2. Abonentin telefon aparatına qida gərginliyinin verilməsi.

 3. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

 4. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdaviəsi.

 5. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

69. BORSCHT-da “T” hansı funksiyanı əks etdirir:

 1. Abonentə 25Hs tezlikli, 90V dəyişən gərginlikli zəng göndərilməsi.

 2. RKS-in və son qurğuların ayrı-ayrı elementlərinin xətlərinin təsadüfi təsirlərdən (məsələn, şimşək) və yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən müdaviəsi.

 3. İkinaqilli abonent xəttindən dördnaqilli İKM traktına keçid zamanı veriliş və qəbul dövrələrinin ayrılması.

 4. Analoq siqnaldan rəqəmli siqnala keçid.

 5. Nasazlığın səbəbinin və yerinin təyin edilməsi.

70. Telefon şəbəkələrində hansı siqnallaşma növləri vardır:

 1. Abonent siqnallaşması və şəhərlərarası siqnallaşma.

 2. Stansiyadaxili siqnallaşma və beynəlxalq siqnallaşma.

 3. Stansiyalararası siqnallaşma və qovşaqlararası siqnallaşma.

 4. Şəhərlərarası siqnallaşma və beynəlxalq siqnallaşma.

 5. Abonent siqnallaşması, stansiyadaxili siqnallaşma, stansiyalararası siqnallaşma.

71. Abonent terminalı ilə kommutasiya stansiyası arasında olan siqnallaşma necə adlanır:

 1. Stansiyadaxili siqnallaşma.

 2. Abonent siqnallaşması.

 3. Stansiyalararası siqnallaşma.

 4. Şəhərlərarası siqnallaşma.

 5. Beynəlxalq siqnallaşma.

72. Kommutasiya stansiyasının daxilində müxtəlif funksional qovşaqlar və bloklar arasında olan siqnallaşma necə adlanır:

 1. Stansiyalararası siqnallaşma.

 2. Şəhərlərarası siqnallaşma.

 3. Stansiyadaxili siqnallaşma.

 4. Beynəlxalq siqnallaşma.

 5. Abonent siqnallaşması.

73. Şəbəkənin müxtəlif kommutasiya stansiyaları arasında olan siqnallaşma necə adlanır:

 1. Beynəlxalq siqnallaşma.

 2. Şəhərlərarası siqnallaşma.

 3. Abonent siqnallaşması.

 4. Stansiyadaxili siqnallaşma.

 5. Stansiyalararası siqnallaşma.

74. Telefon kanalları və telefon xətləri ilə ötürülən siqnallar öz funksional təyinatına görə bölünür:

 1. Xətti siqnallara.

 2. İdarəedici siqnallara.

 3. Akustik siqnallara.

 4. Hamısı səhvdir.

 5. Hamısı düzdür.

75. Xətti siqnallara aid deyil:

 1. “Stansiyanın cavab” siqnalı.

 2. “Çağırışa nəzarət” siqnalı.

 3. “Çağırış” siqnalı.

 4. “Məşğulluq” siqnalı.

 5. Heç biri.

76. Akustik siqnallara aiddir:

 1. Ünvan informasiyasını ötürən siqnallar.

 2. “Cavab” siqnalı.

 3. “Odboy” siqnalı.

 4. Çağırılan abonentin nömrəsi haqqında informasiya.

 5. Heç biri.

77. Çağırışları təyinat yerinə marşrutlamaq üçün ünvan informasiyasını ötürən siqnallar adlanır:

 1. Xətti siqnallar.

 2. Akustik siqnallar.

 3. İdarəedici siqnallar.

 4. Rəqəmli siqnallar.

 5. Analoq siqnallar.

78. Stansiyanın cavab” siqnalının parametrləri:

 1. 425 Hs tezlikli fasiləsiz tonal siqnal.

 2. 425 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu tonal siqnal.

 3. 25 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu, 95±5V gərginlikli siqnal.

 4. 425 Hs tezlikli, 0,3 saniyə periodlu tonal siqnal.

 5. Heç biri düz deyil.

79. “Çağırış” siqnalının parametrləri:

 1. 425 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu tonal siqnal.

 2. 425 Hs tezlikli, 0,3 saniyə periodlu tonal siqnal.

 3. 25 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu, 95±5V gərginlikli siqnal.

 4. 425 Hs tezlikli fasiləsiz tonal siqnal.

 5. Heç biri düz deyil.

80. “Çağırışa nəzarət” siqnalının parametrləri:

 1. 25 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu, 95±5V gərginlikli siqnal.

 2. 425 Hs tezlikli fasiləsiz tonal siqnal.

 3. 425 Hs tezlikli, 0,3 saniyə periodlu tonal siqnal.

 4. 425 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu tonal siqnal.

 5. Heç biri düz deyil.

81. “Məşğulluq” siqnalının parametrləri:

 1. 425 Hs tezlikli, 0,3 saniyə periodlu tonal siqnal.

 2. 425 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu tonal siqnal.

 3. 25 Hs tezlikli, 5 saniyə periodlu, 95±5V gərginlikli siqnal.

 4. 425 Hs tezlikli fasiləsiz tonal siqnal.

 5. Heç biri düz deyil.

82. Stansiyalararası siqnal informasiyasının ötürülmə üsulları hansılardır:

 1. Siqnalların birbaşa telefon kanalı ilə ötürülməsi.

 2. Siqnalların ayrılmış siqnal kanalı ilə ötürülməsi.

 3. Siqnalların ümumkanal siqnallaşması ilə ötürülməsi.

 4. Hamısı.

 5. Heç biri.

83. Hal-hazırda telefon şəbəkəsində abonent nömrəsinin hansı yığılma üsulundan istifadə olunur:

 1. Birbaşa və impulslu.

 2. Dolayı yolla və çoxtezlikli.

 3. İmpulslu və çoxtezlikli.

 4. Cərəyanlı.

 5. Cərəyansız.

84. Ünvan informasiyasını tonal yığımla ötürmək üçün hansı çoxtezlikli koddan istifadə olunur:

 1. “8-dən 2-si”.

 2. “6-dan 2-si”.

 3. “5-dən 1-i”.

 4. “8-dən 4-ü”.

 5. “6-dan 3-ü”.

85. İKM-30-da yüksək dövrün izləmə tezliyi neçədir:

 1. 500 Hs.

 2. 5 kHs.

 3. 8000 Hs.

 4. 300 Hs.

 5. 3400 Hs.

86. İKM veriliş sisteminin normal fəaliyyəti üçün hansı sinxronlaşmadan istifadə olunur:

 1. Takt tezliyinə görə sinxronlaşma.

 2. Dövrə görə sinxronlaşma.

 3. Yüksək dövrə görə sinxronlaşma.

 4. Hamısından.

 5. Heç birindən.

87. Takt tezliyinə görə sinxronlaşma nə üçündür:

 1. Verilişdə və qəbulda informasiyanın emal sürətlərinin bərabərliyini təmin etmək üçün.

 2. Verilişin sürətini artırmaq üçün.

 3. Dekodlanmış AİM siqnalların qəbuledici stansiyanın uyğun fərdi kanalları ilə düzgün paylanması üçün.

 4. İdarəedici siqnalların və xətti siqnalların düzgün paylanması üçün.

 5. Verilişin sürətini tənzimləmək üçün.

88. Dövrə görə sinxronlaşma nə üçündür:

 1. Verilişin sürətini artırmaq üçün.

 2. İdarəedici siqnalların və xətti siqnalların düzgün paylanması üçün.

 3. Verilişdə və qəbulda informasiyanın emal sürətlərinin bərabərliyini təmin etmək üçün.

 4. Verilişin sürətini tənzimləmək üçün.

 5. Dekodlanmış AİM siqnalların qəbuledici stansiyanın uyğun fərdi kanalları ilə düzgün paylanması üçün.

89. Yüksək dövrə görə sinxronlaşma nə üçündür:

 1. Dekodlanmış AİM siqnalların qəbuledici stansiyanın uyğun fərdi kanalları ilə düzgün paylanması üçün.

 2. Verilişin sürətini tənzimləmək üçün.

 3. İdarəedici siqnalların və xətti siqnalların düzgün paylanması üçün.

 4. Verilişdə və qəbulda informasiyanın emal sürətlərinin bərabərliyini təmin etmək üçün.

 5. Verilişin sürətini artırmaq üçün.

90. 200x100x80 parametrlərinə malik olan ikimanqalı (A və B) kommutasiya blokunda

nB = 10-dur. A və B manqasında neçə kommutator var:

 1. kA=10, kB=8.

 2. kA=10, kB=10.

 3. kA=8, kB=8.

 4. kA=10, kB=6.

 5. kA=20, kB=10.

91. 100x80x160 parametrlərinə malik olan ikimanqalı kommutasiya blokunda mA = 10-dur. B manqasının hər kommutatorunun neçə çıxışı var:

 1. 16

 2. 10

 3. 6

 4. 8

 5. 20

92. 80x160x200 parametrlərinə malik olan ikimanqalı kommutasiya blokunda mA = 10-dur. A və B manqasında neçə kommutator var:

 1. 16, 10

 2. 10, 10

 3. 10, 16

 4. 6, 16

 5. 8, 20

93. S-12 tipli EATS-da terminal idarəedici elementin funksiyaları hansılardır:

 1. Ünvan informasiyalarının qəbulu.

 2. Qəbul olunmuş nömrələrin analizi.

 3. Tarifikasiya verilənlərinin idarə olunması.

 4. Resursların idarə olunması.

 5. Hamısı.

94. S-12 tipli EATS-da köməkçi idarəedici elementin funksiyaları hansılardır:

 1. Abonentlərlə qarşılıqlı əlaqə funksiyaları.

 2. Abonentlərə akustik siqnalların göndərilməsi.

 3. Digər ATS-lərlə qarşılıqlı əlaqə funksiyaları.

 4. Ünvan informasiyalarının qəbulu.

 5. Heç biri.

95. S-12 tipli EATS-da akustik siqnalları hansı modul hasil edir:

 1. ASM modulu.

 2. TTM modulu.

 3. P&L modulu.

 4. C&T modulu.

 5. RİM modulu.

96. S-12 tipli stansiyada C&T modulu hansı funksiyaları yerinə yetirir:

 1. Operatorun işçi yerini qoşmağa xidmət edir.

 2. Birləşdirici xətlərin test olunması və texniki xidmət göstərilməsi üçün istifadə olunur.

 3. Takt tezliyini hasil edir.

 4. Uzaq abonent bloklarını qoşur.

 5. Analoq abonent xəttinin RKS-ə qoşulmasını təmin edir.

Katalog: uploads -> Test
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
Test -> FİZİka-2 fənninin test sualları Qr. 2129a1,2129a2,2129a3,2119a,2139a,4219a,4119a

Download 1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 1.12 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa

Download 1.12 Mb.