Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Download 0.87 Mb.
bet1/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə)

Qrup: 4119a

Müəllim: Hüseynova Gülnaz

Kafedra: KM və T

Test: 500 ədəd

Düzgün cavab: A variantı

1.Texnikada informasiyanın kəmiyyəti (miqdarı) dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar?

 1. kodlaşdırılan simvolların sayını

 2. 1 baytdakı simvolların sayını

 3. bir simvola düşən informasiyanın miqdarını

 4. 1meqabaytdakı simvolların cayını

 5. heç bir cavab doğru deyil


2.Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?

 1. İnformasiya həmişə məlumatdır.

 2. Məlumat həmişə informasiyadır.

 3. Məlumatla informasiya həmişə sinonimdir.

 4. Xəbər elə informasiya deməkdir.

 5. İnformasiya məcmusu məlumatdır.


3.Informatika informasiyanın ......... öyrənmir.

 1. şifrələnməsini

 2. qəbulunu

 3. emalını

 4. ötürülməsini

 5. saxlanmasını


4. İxtiyari məlumat üzərində hansı əməliyyat aparılmır?

 1. bölünməsi

 2. toplanması

 3. istifadəsi

 4. təhlili

 5. emalı


5.Hər bir təsnifat səviyyəsi və ya əlaməti bütün səviyyə və əlamətlər hədlərində nömrələnən kodlaşdırma üsulu hansıdır?

 1. mövqeyli kodlaşdırma

 2. Sıra kodlaşdırması

 3. seriyalı kodlaşdırma

 4. mövqeysiz kodlaşdırma

 5. sistem kodlaşdırması


6. Informasiyanın məxfiliyinin qorunması ilə İnformatikanın hansı sahəsi məşğul olur?

 1. Kriptoqrafiya

 2. Qraflar nəzəriyyəsi

 3. ədədlər nəzəriyyəsi

 4. riyazi məntiq

 5. alqoritmlər nəzəriyyəsi

7. Hər hansı bir əlamət üzrə nomenklaturanın müəyyən qaydada ayrı-ayrı qruplara bölünməsini nəzərdə tutan sistem necə adlanır?

 1. seriyalı kodlaşdırma

 2. Sıra kodlaşdırması

 3. mövqeyli kodlaşdırma

 4. mövqeysiz kodlaşdırma

 5. sistem kodlaşdırması8. Sıra kodlaşdırma sistemi nəyə deyilir?

 1. İnformasiya vahidlərinə ardıcıl sürətdə şərti işarələrin verilməsinə

 2. Kodlaşdırma sistemləri əsasında kodlaşdırıla bilən iqtisadi informasiyaya.

 3. Kodlaşdırma sistemlərini təsnifləşdirmək üçün istifadə edilən işarələrə

 4. Müxtəlif kodlaşdırma sistemlərinin uzlaşdırılmasına.

 5. Kodlaşdırma prosesinə sistemli yanaşmaya.


9. Kodlaşdırma sistemlərini təsnifləşdirmək üçün hansı əlamətlərdən istifadə oluna bilər?

1. işarələrin forması 2. kod uzunluğu 3. İşarələrin sayı 4. kod artıqlığı 5. Qurulma formaları 1. 1,3,5

 2. 2,4,5

 3. 1,3,4

 4. 3,4,5

 5. 2,3,4


10. Kodlar üzrə əsl işarələrinin bərpa edilməsi əməliyyatına nə deyilir?

 1. Dekodlaşdırma

 2. İnformasiyalaşdırma

 3. Avtomatlaşdırma

 4. Şifraçma

 5. Kodlaşdırma


11.Siqnalların şəkil dəyişməsi necə adlanır?

 1. Kodlaşdırma

 2. İnformasiyalaşdırma

 3. Şifraçma

 4. Avtomatlaşdırma

 5. Dekodlaşdırma

12.İnformasiyaya şərti işarələrin verilməsi necə adlanır?

 1. Kod

 2. Xəbər

 3. Məlumat

 4. Fakt

 5. Hadisə


13.Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir?

 1. Analoq formasından diskret formaya.

 2. Siqnal formasından əsas formaya

 3. Rəqəm formasından simvol formasına.

 4. Yalnız rəqəm formasında qalır.

 5. Heç biri.


14. İnformasiyalar formasına görə aşağıdakı növlərə bölünür:

 1. Rəqəm, simvol-rəqəm, səs, qrafiki.

 2. Rəqəm, simvol-rəqəm, məntiqi.

 3. Rəqəm, qrafiki, məntiqi.

 4. Simvol-rəqəm, qrafiki, məntiqi

 5. heç biri.


15. Kodlaşdırma nəyə deyilir?

 1. bir əlifbanın simvolunun digər əlifbanın simvolu ilə əvəz edilməsinə

 2. bir əlifbanın simvollarının rəqəmlərlə və hərflərlə əvəz edilməsinə

 3. informasiyanın çevrilməsinə

 4. informasiyanın dəyişdirilməsinə

 5. informasiyanın digər informasiya ilə əvəz edilməsinə


16. ASCII kodlaşdırma sistemində neçə kod var?

 1. 256

 2. 356

 3. 526

 4. 128

 5. 164


17. Texnologiya nәdir?

 1. qarşıya qoyulmuş mәqsәdi reallaşdırmaq üçün informasiyanın saxlanması, emalı vә verilmәsini hәyata keçirәn vasitәlәrin, metodların vә personalın qarşılıqlı әlaqәli mәcmusudur

 2. proqram vasitәlәrinin mәcmusudur

 3. aparat vasitәlәrinin mәcmusudur

 4. fәrdi kompüterlәrdir

 5. informasiyanın ötürülmәsi üçün әlaqә vasitәlәrinin mәcmusudur


18.ASCII kodlaşdırma sistemində hər bir kod yadaşda nə qədər yer tutur?

 1. 1 bayt

 2. 2 bayt

 3. 16 bir

 4. 1 simvol

 5. 3 bayt


19. UNİKOD kodlaşdırma sistemində 1 simvolu kodlaşdırmaq üşün yaddaşda nə qədər yer ayırmaq lazımdır?

 1. 2 bayt

 2. 1 bayt

 3. 16 bir

 4. 1 simvol

 5. 3 bayt


20. Tələbənin oxuma sürəti 1 dəq-də 1024 simvoldur. 1 simvol 16 bitə bərabər olarsa, tələbənin 30 dəqiqə ərzində fasiləsiz oxuduğu informasiyanın tutumu nə qədər olar?

 1. 60 kilobayt

 2. 65 kilobayt

 3. 50 kilobayt

 4. 55 kilobayt

 5. 45 kilobayt

21. Müasir İKT ( informasiya kommunikasiya texnologiyaları) cəmiyyətin neçənci sosial-texniki inqilabı sayılır?

 1. 3 cü

 2. 2 ci

 3. 1 ci

 4. 4 cü

 5. 5 ci

22.İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?

 1. Tranzaksiya

 2. Rekursiya

 3. Molekul

 4. Atom

 5. Elektron

23. Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur. Bu informasiyanın ______ adlanır.

 1. Emalı

 2. Genişləndirilməsi

 3. Yaradılması

 4. Ötürülməsi

 5. Qorunması

24.İnformasiya prosesləri dedikdə nənəzərdə tutulur?

 1. İnformasiya ilə aparılan əməliyyatlar

 2. İnformasiyanın ancaqötürülməsi

 3. Klvaiatura ilə daxil edilən informasiya

 4. Məlumat

 5. Xəbər

25.İnformasiyanı təqdim etmək üçün istifadə olunan şərti işarələr sisteminə nə deyilir?

 1. Kod

 2. Verilənlər

 3. Sistem

 4. Alqoritm

 5. Data

26.İnsan və onun əcdadı haqda məlumat hansı modelə daha çox uyğun gəlir?

 1. Ierarxik –ağacvari model

 2. Cədvəl modeli

 3. Alqoritmik təsvir modeli

 4. Heç birinə

 5. Sadə mətn informasiya modeli

27.Aşağıdakı ikilik ədədlərdən hansı kompyuterin yaddaşında 1.5 bayt yer tutur?

 1. 101101101101

 2. 11010111

 3. 10011

 4. 1000000

 5. 1011010101111100


28.Aşağıdakı məlumatda verilmiş və ASCII - də kodlaşdırılmış simvolların sayını tapın.

010000010100001001000001010000101001101101100101A) 6 B) 2 C)3 D) 4 E) 5
29. Mətnin saxlanması üçün yaddaşda 792 bit tələb olunur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

A)99 B)700 C)792 D) 800 E) 14

30. İlk hesablayıcı maşının müəllifi kim hesab olunur?

 1. Blez Pascal

 2. Niklaus Virt

 3. Çarlz Bebbic

 4. Vilhelm Şikard

 5. Q.V.Leybinis


31. İlk hesablayıcı maşın neçənci ildə yaranmışdır?

 1. 1642-ci il

 2. 1946-ci il

 3. 1623-cu il

 4. 1890-cı il

 5. 1892-ci il


32.Tarixən ilk olaraq hesablama üçün hansı vasitədən istifadə olunmuşdur?

 1. Insan əli

 2. Abak

 3. Arifmometr

 4. Hesab çöpləri

 5. Şotka

33.Cəmləyici maşın kim tərəfindən hazırlanmışdır?

 1. Blez Paskal

 2. Con Fon Neyman

 3. Əl – Xarəzm

 4. Vilhelm Leybnis

 5. Çarlz Bebbic

34.Arifmometri hansı alim kəşfetmişdir?

 1. Vilhelm Leybnis

 2. Blez Paskal

 3. Con Fon Neyman

 4. Əl – Xarəzm

 5. Çarlz Bebbic

35. İlk elektron hesablama maşını neçənci ildə yaranmışdır?

 1. 1946-cı il

 2. 1892-ci il

 3. 1890-cı il

 4. 1943-cü il

 5. 1945-ci il


36. İlk avtomatik hesablama əməliyyatı aparan qurğu kim tərəfindən və nə vaxt yaradılmışdır?

 1. Vilhelm Şikard, 1623-cü il

 2. Çarlz Bebbic, 1834-cü il

 3. Blez Pascal, 1642-ci il

 4. Q.V.Leybinis, 1673-cü il

 5. Qerman Xollerit, 1890-cı il


37. İlk EHM necə adlandırılmışdır?

 1. ENİAC

 2. İBM

 3. BGSM

 4. Minsk

 5. EDVAC


38. Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına neçənci illərdə start verilib?

 1. 80 – ci illərdə

 2. 90 – cı illərdə

 3. 40 – cı illərdə

 4. 50 – ci illərdə

 5. 60 – cı illərdə


39. EHM – in müasir arxitekturasını ilk dəfə kim təklif etmişdir?

 1. Con Fon Neyman

 2. Corc Bul

 3. Ada Lavleys

 4. Nobert Vinner

 5. Allan Tyutinq

40. 20-ci əsrin ikinci yarısında dövrün kompüterləri Azərbaycan dilində necə adlanırdı?

 1. EHM

 2. EVM

 3. KOMP

 4. COM

 5. CPU

41.Verilmiş mətndə kompüterlərin hansı nəslindən danışılır?

Qurğuların paralel işləməsi prinsipi daha da təkmilləşdirildi. Nəticədə asinxron dəyişdirilə bilən quruluşdan istifadə etməyə imkan yarandı və eyni vaxtda bir neçə proqramın yerinə yetirilməsi(multiproqram rejimi) mümkün oldu.  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 4

  5. 5

42.Qarbarit ölçüləri və məhsuldarlığına görə kompüterlərin növlərini təyin edin:

 1. mikrokompüterlər 2. Stolüstü kompüterlər 3. Superkomputerlər 4. Mini kompüterlər 5. Cib kompüterləri 6. Portativ kompüter

 1. 1,3,4

 2. 2,6

 3. 1,3,5

 4. 3,5

 5. 2,4,6


43. Superkompüter

   1. çox prosessorlu hesablama sistemidır

   2. ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlər

   3. ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır

   4. idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir

   5. xarici qurğularla əlaqə yaradır


44. Meynfreym .........

   1. ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır

   2. çox prosessorlu hesablama sistemidır

   3. ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlərdir

   4. idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir

   5. xarici qurğularla əlaqə yaradır


45. EHM-lərin nəsilləri necə müəyyən olunur?

 1. element bazası, yaddaş həcmi və sürəti ilə;

 2. operativ yaddaşının tutumu (həcmi) ilə;

 3. EHM yaradılarkən tətbiq olunan arxitektura ilə;

 4. EHM-in yerinə yetirə bildiyi əmrlərin sayı ilə;

 5. yaradılma tarixi və yaddaş həcminə görə


46. ENİAC kompüteri aiddir kompüterlərin:

 1. I nəslinə

 2. III nəslinə

 3. V nəslinə

 4. IV nəslinə

 5. II nəslinə


47. Kompüterlər neçə nəslə bölünür?

 1. 5

 2. 4

 3. 2

 4. 3

 5. 6


48. Beşinci nəsil kompyterlərdə əsasən hansı elementlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur?

 1. Bio+ və ya opto– elementlərdən

 2. ÇBİS

 3. İnteqral sxemlər və mikroelektronika

 4. Bütün elementlərdən

 5. BİS


49. III nəsl kompyuterlərin əsasını hansı marka təşkil edir?

 1. IBM 360 və 370

 2. ENİAK

 3. Minsk-2

 4. Ural

 5. Heç biri


50. Hal-hazırda istifadə olunan kompüterlər hansı nəslə aiddirlər?

 1. IV

 2. V

 3. III, IV

 4. II və III

 5. IV, V


51. İlk əməliyyat sistemləri neçənci nəsil EHM – lərdə yaradılmışdır?

 1. III

 2. I

 3. IV

 4. II

 5. V


52. II nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

 1. 1960-1970-ci illərində

 2. 1950-1960-cı illərində

 3. 1970-1985-ci illərində

 4. 1985-cı ildən indiyədək

 5. Keçən əsrin 40 cı illərində


53. III nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

 1. 1970-1985-ci illərində

 2. 1960-1970-ci illərində

 3. 1950-1960-cı illərində

 4. 1985-cı ildən indiyədək

 5. Keçən əsrin 40 cı illərində


54. IV nəsl informasiya sistemləri hansı illərdə yaranıb?

 1. 1985 ci ildən indiyədək

 2. 1982 ci ildən indiyədək

 3. 1980 ci ildən indiyədək

 4. 1990 cı ildən indiyədək

 5. 1991 ci ildən indiyədək

55. Birinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

 1. elektron lampalar

 2. tranzistorlar

 3. inteqral sxemlər

 4. relelər

 5. böyük inteqral sxemlər


56. İkinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

 1. tranzistorlar

 2. elektron lampalar

 3. inteqral sxemlər

 4. relelər

 5. böyük inteqral sxemlər


57. Üçüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

 1. inteqral sxemlər

 2. elektron lampalar

 3. tranzistorlar

 4. relelər

 5. böyük inteqral sxemlər


58. Dördüncü nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

 1. böyük inteqral sxemlər

 2. elektron lampalar

 3. inteqral sxemlər

 4. relelər

 5. tranzistorlar


59. Kompüterlərin aşağıdakı növlərindən hansı fərdi kompüter deyil?

 1. Superkompüterlər

 2. Planşet kompüterlər

 3. Noutbuklar

 4. Cib kompüterləri

 5. Masaüstü kompüterlər

60. “Columbia” adlanan superkompüterdə neçə prosessor var?

 1. 10240

 2. 1000

 3. 12400

 4. 4

 5. 8

61. Noutbuklar hansı kompüter növünə aiddir?

 1. Mikrokompüter

 2. Minikompüter

 3. Mobil kompüterlər

 4. Superkompüter

 5. Meynfreym

62. III nəsil EHM-lərə aid olanları seçin.

    1. Ilk dəfə alqoritmik dillərdən istifadə

    2. Asinxron dəyisidirilə bilən quruluş

    3. Fərdi kompüterlərin yaranması

    4. əməliyyat sistemlərinin yaranması

    5. ilk dəfə mətni informasiyanın emalı

 1. 2,4

 2. 1,4

 3. 1,3

 4. 2,5

 5. 2,3

63. Kompüterin arxitekturasının əsas tərkib hissələrinə görə uyğunluğu müəyyən edin.

1. Hesablama və məntiqi imkanları 2.aparat vasitələri 3. Proqram vasitələri

a.əmrlər sistemi b.idarəetmə prinsipləri c.verilənlərin formaları d.Proqramlaşdırma dilləri e.giriş-çıxışın təşkili


 1. 1-a,c; 2-b,e; 3-d

 2. 1-e,c; 2-b,a; 3-d

 3. 1-b; 2-a,e; 3-c

 4. 1-a; 2-b,e; 3-c,d

 5. 1-d; 2-a,c; 3-e

64. Ardıcıllığı gözləyərək boşluqların yerinə yazılmalı olan sözləri müəyyən edin:

.... müəyyən səviyyədə kompüterin konkret tərkibini(qurğularını,bloklar,qovşaqlar) və onlar arasındakı əlaqələri təyin edir, ..... kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini təyin edir.” 1. Struktur, arxitektura

 2. Interfeys, arxitektura

 3. Arxitektura, Interfeys

 4. arxitektura , Struktur

 5. Struktur, interfeys

65.Ana plata üzərində informasiya axının idarəolunması üçün hansı mikrosxemdən istifadə olunur?

 1. Çipset

 2. Port

 3. Şin

 4. CPU

 5. RAM

66.Ana platanın daxili yuvaları necə adlanır?

 1. slot

 2. registr

 3. socket

 4. port

 5. nüvə

67. Aşağıdakılardan hansı kompüterin əsas xarakteristikalarına aid deyil?

 1. Kompüterə əlavə qurğuların qoşulma imkanı

 2. Kompüterin işləmə sürəti

 3. Kompüterin iş etibarlığı

 4. Prosessorun mərtəbəliliyi (hesablama dəqiqliyi)

 5. Yaddaşın həcmi (tutumu)


68. Prosessorun işləmə sürəti dedikdə nə başa düşülür?

 1. Bir saniyədə yerinə yetirilən elementar əməliyyatların sayı

 2. Vahid zaman müddətində yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı

 3. Bir saniyədə kompüterin yerinə yetirə bildiyi (emal etdiyi) böyük həcimli informasiyanın miqdarı

 4. Vahid zaman anında kompüterdə emal oluna bilən informasiyanın miqdarını

 5. Vahid zaman anında yerinə yetirdiyi sadə əməliyyatların sayını

69. Kompüterin qurğuları arasında informasiya mübadiləsini nə təmin edir?

 1. Sistem interfeysi (şini)

 2. Şinlər

 3. İdarə qurğusu

 4. Prosessor (mikroprosessor)

 5. BİOS


70.Kompüterlərin arxitekturası nəyi təyin edir?

 1. Kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini

 2. Kompüterin qurğuları və blokları arasındakı əlaqəni

 3. Kompüterin qurğularını

 4. Kompüterin tərkib hissələrini və onlar arasındakı əlaqələri

 5. Kompüterin arxitekturası elə onun strukturu deməkdir.


71. Kompüteri idarə edən əsas qurğu hansıdır?

 1. Prosessor (mikroprosessor)

 2. İdarə qurğusu

 3. Hesab məntiq qurğusu

 4. Əməli yaddaş

 5. BİOS


72. Prosessorun tərkib hissələrini göstərin.

 1. hesab – məntiq qurğusu, idarəedici qurğu

 2. ana plata, BİOS, hesab – məntiq qurğusu,

 3. CMOS, hesab – məntiq qurğusu və yaddaş qurğusu

 4. Hesab – məntiq qurğusu, əsas yaddaş

 5. CMOS, hesab – məntiq qurğusu, əsas yaddaş


73. Fərdi kompüterin əsas qurğuları hansılardır?

 1. Sistem bloku, monitor, klaviatura;

 2. Printer, Disket;

 3. Monitor, maus, Printer;

 4. Sistem bloku, Skaner;

 5. Maus, monitor, klaviatura


74.Sistem blokunun portları və onlara qoşulan cihazlar arasında olan uyğunluğu müəyyən edin.

1. PS/2 2. LAN 3. LPT

a. printer b. Maus c. Modem d. Skaner e. Klaviatura


 1. 1-b, e; 2-c; 3-a,d

 2. 1-a, d; 2-b; 3-c,e

 3. 1- e; 2-c; 3-a,d,b

 4. 1-b, e,c; 2-d; 3-a,d

 5. 1-b, e; 2-c,a; 3-d

75. Canon MF 3010 printerinin sürəti 18 səh/dəq-dir. Printer hər səhifəsində 64 sətr, hər sətrində 256 simvol olan 18 Mb-lıq məlumatı nə qədər vaxta çapdan çıxaracaqdır? 1. 64 dəq

 2. 256 dəq

 3. 32 dəq

 4. 128 dəq

 5. 48 dəq


76.“Bu skanerlərdə kompüterə sürəti daxil ediləcək məlumat olan kağız xüsusi üsulla qurğunun içərisinə dartılır. Bu skanerin mənfi cəhəti odur ki, kitab, jurnal və s. Kimi cildlənmiş vasitələrin surətini daxil etmək mümkün deyil.” Bu skanerin hansı növünün xüsusiyyətidir?

 1. Sheet-fed

 2. Overhead

 3. Handheld

 4. Termiki

 5. Flatbed


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 0.87 Mb.