Fənnindən test imtahan tapşırıqları. Müəllim: Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125 a Bütün düz cavablar a bəndindədir
Download 0.56 Mb.
bet1/3
Sana30.12.2019
Hajmi0.56 Mb.
  1   2   3


«METAlların təkrar emalı» fənnindən test imtahan tapşırıqları.

Müəllim: Ramazanov Ədalət Məcid oğlu

Qrup: 1125 a

Bütün düz cavablar A) bəndindədir

1.Əritmə nədir?


A) bərk haldan maye hala keçmə

B) metalın emal texnologiyası

C) maye haldan brək hala keçmə

D) maddənin yayılması

E) maddənin yumşalması
2.Çuqunu maqnezium və ya seriumla modifisirlədikdən sonra metala nə əlavə olunmalıdır?
A) ФС75

B) silikokalsium

C) ФС65

D ) ФС90

E) ФС45
3.Şixtə nədir?
A) bərk materiaların qarışığıdır

B) maye metaldır

C) flüsdür

D) posadır

E) sobaya verilən qazla havanın qatışığıdır
4.Əritmə aqreqatına flüsün verilməsi nə məqsəd güdür?
A) posa əmələ gətirir və metalın tərkibini tənzimləyir

B) metalın əriməsi üçündür

C) metalın bərkliyini artırmaq üçündür

D) metalın soyuması üçündür

E) qızmanı sürətləndirir
5.Vaqrankada karbon ayrıca faza kimi nə üçün istifadə edilir?
A) yanacaq rolunu oynayır

B) örtük rolunu oynayır

C) posa yaradır

D) flüs rolunu oynayır

E) metalı soyutmaq üçün
6.Elektirk sobalarında karbon nə üçün istifadə olunur?
A) karbonlaşdırıcı kimi

B) yanacaq kimi

C) flüs kimi

D) örtük kimi

E) posa kimi

7.Təkrar əritmə prosesləri hansılara bölünür?

A) mono və poliproseslər

B) orta temperaturlu

C) yüksək temperaturlu

D) aşağı temperaturlu

E) ilkin
8.Poliproseslər hansılara bölünür?

A)dupleks və tripleks

B) çox dəfəli

C) dübarə

D) birdəfəli

E) monoproseslər


9.İstiliyin generasiya olunma müddətinə görə əritmə sobaları hansı növlərə bölünür?

A) fasiləsiz

B) iki dəfəli

C) çoxdəfəli

D) birdəfəli

E) üçdəfəli


10.Əritmədə istiliyi generasiya mənbələri necə ola bilər?

A) kontaktlı və kontaktsız

B) aşağı sürətli

C) sürtünən

D) şüalanan

E) sürətli


11.əritmədə koks nə üçün istifadə olunur?

A) yanacaq kimi

B) flüs kimi

C) posa kimi

D) legirləyici kimi

E) qaz kimi


12.Elektriklə əritmə sobalarında istilik mənbəyini göstərin?

A) qövs boşalması

B) koks

C) asetilen

D) təbii qaz

E) posa


13.Bunlardan hansılar əritmə prosesinin intensiv parametrləridir?
A) temperatur və təzyiq

B) yük və sürət

C) güc və sürət

D) sürtünmə və qüvvə

E) qüvvə və güc
14.əritmə prosesinin əsas texnoloji parametrləri hansılardır?

A) xüsusi güc və xüsusi məhsuldarlıq

B) güc və sürət

C) qızma və soyuma sürətləri

D) temperatur və təzyiq

E) qüvvə və sürət


15.Bunlardan hansı tökmə ərintisinin sobadan kənar emalıdır?

A) saflaşdırma

B) qızdırma

C) döymə

D) yayma

E) soyutma


16.Oksigensizləşdirmə nədir?

A) metalda həll olmuş oksigenin kənarlaşdırılması

B) sobada qazın uçması

C) qazla emal

D) modifisirləmə

E) legirləmə


17.Təkrar əritmədə hansı çuqunlar istifadə olunur?

A) tökmə, emal və təbii legirlənmiş

B) maye çuqunlar

C) bərk çuqunlar

D) yumşaq çuqunlar

E) sənaye çuqunları


18.Tökmə çuqunları hansı şəkildə istehsal olunur?
A) adi və saflaşdırılmış

B) yumşaq

C) bərk

D) tökülmüş

E) maye
19.Emal çuqunları manqanın miqdarına görə necə bölünür?

A) növlərə

B) qruplara

C) kateqoriyalara

D) siniflərə

E) tərkiblərə


20.Təbii legirlənmiş çuqunlar neçə növdə istifadə olunur?
A) 3

B) 6


C) 1

D) 2


E) 5
21.Vaqrankada çuqun əritmək üçün əsas yanacaq növü hansıdır?

A) koks

B) ağ neft

C) mazut

D) ağac

E) torf
22. təkrar qara metallar neçə kateqoriyaya bölünür?

A) iki

B) üç


C) dörd

D) bir


E) on

23. Bunlardan hansı təkrar əritmədə yanacaq kimi istifadə olunur?


A) mazut

B) azot

C) dəm qazı

D) helium

E) hidrogen
24. Əlvan metal və ərintilərinin ling və tullantılarını fiziki əlamətinə görə nəyə ayırırlar?

A) siniflərə

B) markalara

C) sortlara

D) qruplara

E) kateqoriyalara


25. Təkrar qara metallara aid daha düzgün cavabı göstərin.

A) karbonlu və legirli

B) karbonsuz

C) legirlənməmiş

D) yayılmış və pardaxlanmış

E) döyülmüş


26. Elektrik sobalarında çuqunun əridilmə prosesini neçə dövrə bölünür?

A) iki


B) üç

C) dörd

D) bir

E) on
27. Konstuksiyalarına görə vaqrankalar necə olur?

A) acıq və bağlı

B) əyilə bilən

C) sürətlə fırlanan

D) maillənə bilən

E) elektrik enerjisi ilə işləyə bilən
28. Konstruksiyalarına görə vaqrankalar neçə cür olur?

A) dörd

B) bir

C) altı

D) beş

E) iki
29. Vaqranka nə üçündür?


A) çuqun əritmək üçün

B) flüs əritmək üçün

C) qaz hazırlamaq üçün

D) üstəritmə yaratmaq üçün

E) təzyiqlə emal üçün
30. Koks qaz vaqrankasında yanacaq mənbəyi nədir?

A) koks və təbii qaz

B) karbon qazı və dəm qazı

C) arqon

D) propan və karbid

E) hidrogen və helium


31. qaz vaqrankasında yanacaq hansı qazdır?

A) təbii qaz

B) propan

C) butan

D) asetilen

E) hidrogen


32. Vaqrankada alınan son məhsullar hansılardır?

A) maye çuqun və posa

B) filiz və flüs

C) karbid və daş kömür

D) şixt əvə flüs

E) əlvan metal ərintiləri


33. Sobada əsasi posa yaratmaq üçün nə daxil etmək lazımdır?

A) əhəng

B)

C)

D)

E)


34. dəmirin oksidləşmə reaksiyasını göstərin.
A)

B)

C)

D)

E)
35. Elektroqövs sobaları hansı örtüyə malik olur?

A) turş və əsasi

B) neytral

C) qapalı

D) təsirsiz və təsirli

E) açıq


36. Qövslü elektirk sobalarında əritmə zamanı hansı hadisə baş verir?

A) yüksək səs və çoxlu tüstü

B) yüksək sürət

C) fırlanma

D) yavaş səs

E) azacıq tüstü


37. İnduksiya sobalarında qızdırma mənbəyi nədir?

A) yüksək tezlikli cərəyan

B) qövs boşalması

C) naqilin müqaviməti

D) qaz alovu

E) koks


38.Bunlardan hansı çüqünün induksion əridilməsində son əməliyyatdır?

A) termovaxt

B) yükləmə

C) əritmə

D) boşaltma

E) soyutma

39. Puta nə üçündür?

A) induksion sobada poladı əritmək üçün

B) qaz üfürmək üçün

C) su saxlamaq üçün

D) posanı saxlamaq üçün

E) enerji yaratmaq üçün


40. İnduksion əritmənin posaları hansı ölçüyə malikdir?

A) böyük

B) orta

C) uzun

D) qısa

E) kiçik
41. Təkrar emalda poladı hansı sobada əridirlər?

A) yanacaq və elektrik

B) şaxtalı

C) mufelli

D) tavanlı

E) konveyerli
42. Hansı prosesdə metaldan kükürd və fosforu xaric etmək mümkün deyil?

A) turş

B) neytral

C) əsasi

D)təsirsiz

E) amfoter


43. Marten sobasında enerji mənbəyi nədir?

A) yanacaq

B) qövs boşalması

C) yüksək tezlikli cərəyan

D) naqilin müqaviməti

E) termit reaksiyası


44. Bu proseslərdən hansı yüksək keyfiyyətli poladın əridilməsində istifadə edilir?

A) əsasi

B) neytral

C) təsirsiz

D) turş

E) amfoter


45. Plazmalı elektrik sobalarında istilik mənbəyi nədir?

A) plazmalı qövs

B) asetilen

C) yüksək tezlikli cərəyan

D) naqilin müqaviməti

E) qaz
46. Bunlardan hansında yüksək keyfiyyətli polad alınır?

A) induksion-vakuum sobasında

B) vaqrankada

C) qaz vaqrankasında

D) marten sobasında

E) qövslü sobada

47. Modifisirləşdirmədə məqsəd poladın nəyini yüksəltməkdir?

A) keyfiyyətini

B)bərkliyini

C) prosesin məhsuldarlığını

D) qiymətini

E) tələbatını
48. Bunlardan hansı poladın əridilməsində ilkin dövr sayılır?

A) qızdırma və əritmə

B) tamamlama

C) ifrat qızdırma

D) soyutma

E) ifrat qızdırma


49. Bunlardan hansı poladın əridilməsində son dövr sayılır?
A) ifrat qızdırma və tamalama

B) qızdırma

C) əritmə

D) soyutma

E) yumşaltma
50. Əritmənin hansı dövründə mühit oksidləşdiricidir?

A) qızdırma və əritmə

B) tamamlama

C) soyutma

D) yumşaltma

E) ifrat qızdırma


51. Əritmədə vannanın qaynaması nə ilə izah olunur?

A) CO-nun qabarcıqlarının ayrılması ilə

B) fosforun alınması ilə

C) SiO2-nin alınması ilə

D) MnO-nun alınması ilə

E) flüsün alınması ilə


52.Əritmənin hansı dövründə mühit bərpaedicidir?

A) ifrat qızdırma və tamamlama

B) soyutma

C) qızdırma və əritmə

D) yumşaltma

E) tökmə


53. Maye poladdan fosforun kənarlaşdırılması üçün hansı oksidlərin posada olması vacibdir?

A) FeO və CaO-nun

B) MnO-nun

C) SiO2-nin

D) Fe2O3 və Fe3O4

E) Al2O3 və SiO2


54. Bu elementlərdən hansı poladın son oksigensizləşdirilməsində iştirak edir?

A) Mn


B) Ni

C) Cr


D) W

E) B
55. Turş posada hansı oksidin miqdarı daha çox olur?

A) SiO2

B) p2O5

C) CaO

D) Al2O3

E) MnO

56. yükləmə üsuluna görə qövslü elektrik sobaları neçə tipdə olur?

A) iki

B) beş


C) bir

D) on


E) səkkiz
57. əsasi prosesdə poladın əridilməsini neçə metodla aparırlar?

A) iki


B) bir

C) üç


D) beş

E) altı


58. Aşqarların oksidləşdirilməsilə poladı əritmədə SiO2-nin miqdarı nə qədər olur?

A) 10-25%

B) 50%

C) 30%

D) 3%

E) 60%
59. Aşqarların oksidləşdirilməsilə poladı əritmədə CaO-nun miqdarı nə qədər olur?A) 40-50%

B) 30%

C)  20%

D)60%


E) 10%
60. Oksidləşməni intensivləşdirmək üçün maye metala necə təsir etmək lazımdır?

A) oksigenlə üfürmək

B) qızdırmaq

C) ifrat qızdırmaq

D) tablamaq

E) soyutmaq


61. Poladı kükürdsüzləşdirmə üçün posaya nə daxil etmək lazımdır?

A) əhəng

B) posa

C) flüs

D) talk

E) duz
62. Bunlardan hansı posa əmələgətirici qatışığın tərkibinə qatılır?

A) ərimiş şpat

B) duz


C) karbürizator

D) metal ovuntusu

E) soda
63. Bunlardan hansı posa əmələgətirici qatışığa daxil edilir?

A) qum


B) metal ovuntu

C) soda


D) talk

E) təbaşir


64. Bunlardan hansı poladın əridilmə prosesidir?

A) turş

B) təsirsiz

C) təsirli

D) neytral

E) qazsız


65. Daha keyfiyyətli polad hansı prosesdə alınır?

A) əsasi

B) turş

C) təsirli

D) qazla üfürmə

E) neytral


66. Poladı turş prosesdə əritdikdə şixtədə hansı elementlərin miqdarı daha az olmalıdır?

A) S və P

B) Fe və Mn

C) W və Ni

D) Cav ə Si

E) Mn və Si


67. Turş prosesin əsasi prosesdən üstünlüyü nədir?

A) məhsuldar olması

B) reaksiyaların tez başa çatması

C) prosesin özbaşına getməsi

D) prosesin idarə olunması

E) prosesin yavaş getməsi


68. Hansı prosesdə P və S-ün miqdarının şixtədə çox olması qorxulu deyil?

A) əsasi

B) neytral

C) turş

D) təsirsiz

E) bərpaedici


69. Bunlardan hansı turş sobada posa yaratmaq üçün istifadə olunur?

A) şamot

B) təbaşir

C) talk

D) soda

E) karbürizator


70. Bunlardan hansı əsasi sobada posa yaratmaq üçün istifadə olunur?

A) əhəng

B) qum

C) gil


D) karbürizator

E) şamot


71.Qeyri metal elementlər hansı poladda daha az olur?

A) yüksək keyfiyyətli

B) turş

C) adi keyfiyyətli

D) əsasi

E) legirli


72. Bunlardan hansı yüksək keyfiyyətli poladın əridilməsində tətbiq olunur?

A) sobadan kənar emal

B) soyutma

C) sürətlə qızdırma

D) demodifisirləmə

E) karbonlaşdırma


73. Yüksək keyfiyyətli poladın alınma prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) üç


B) beş

C) iki


D) dörd

E) bir
74. bunlardan hansı yüksək keyfiyyətli poladı alarkən tətbiq edilir?

A) termiki emal

B) karbonlaşdırma

C) üfürmə

D) legirləmə

E)döymə
75. bunlardan hansı maye poladın sobadan kənar emalıdır?

A) modifisirləmə

B) örtükçəkmə

C) tablama

D)döymə

E) qalvanik emal


76. Bunlardan hansı sobadan kənar emal deyil?

A) domna sobasında əritmə

B) modifatorla emal

C) qazlarla üfürmə

D) sintetik posalarla emal

E) sobadan kəna vakuumlaşdırma


77. Bunlardan hansı xüsusi elektrometallurgiya ilə əritmədir?

A) plazmalı sobalarda əritmə

B) domna sobasında əritmə

C) vaqrankada əritmə

D) konverterdə əritmə

E) marten sobasında əritmə


78. Bu metallardan hansılar modifikatorlardır?
A) nadir torpaq metallar

B) Zn


C) Fe

D) Pb


E) Sn
79. Sobadan kənar vakuumlaşdırmanın neçə üsulu var?

A) dörd

B) üç

C) beş


D) iki

E) bir
80. Poladın vakuumlaşdırılması neçə yolla aparıla bilər?

A) iki

B) üç


C) beş

D) dörd

E) bir
81. Maye polada verilən maye posanı harada hazırlayırlar?

A) xüsusi posa əridici sobada

B) konverterdə

C) vanqrankada

D)marten sobasında

E) induksion sobada


82. Hansı posa sistemi yüksək saflaşdırıcılıq qabiliyyətinə malikdir?

A) SaO-Al2O3

B) FeO-SiO2

C) FeO-MnO

D)FeO-P2O5

E) SiO2- P2O5


83. Maye polada Ca nə üçün verilir?

A) modifisirləmə üçün

B) bərkliyi artırmaq üçün

C) yumşaltmaq üçün

D) soyumanı sürətləndirmək üçün

E) məhsuldarlığı artırmaq üçün


84. Maye poladı vakuum altında saxlama nəyə kömək edir?

A) qazların kənarlaşdırılmasına

B) bərkliyin yüksəldilməsinə

C) qaynamanın azaldılmasına

D) məhsuldarlığın yüksəldilməsinə

E) tozun azalmasına


85. Bunlardan hansı polada qatılan çətinəriyən aşqardır?

A) W


B) Si

C) Mn


D) Ni

E) Fe
86. Bunlardan hansı polada qatılan çətinəriyən aşqar deyil?

A) Mq

B) W


C) V

D) Ta


E) Nb
87. Poladın elektroposa təkrar əritmə üsulu nədir?

A) xüsusi elektrometallurgiyadır

B) vaqrankada əritmədir

C) marten sobasında əritmədir

D) adi metallurgiya

E) qövslü sobada əritmədir


88. Plazmalı qövs sobalarında qövs harada yaranır?

A) elektrod və ərimiş metal vannası arasında

B) sobanın üstündə

C) sobanın dibində

D) sobanın ortasında

E) sobanın kənarında


89. plazmalı qövs sobalarında hansı qurğudan istifadə olunur?
A) plazmatrondan

B) manipulyatordan

C) konverterdən

D) çevricidən

E) bucurğatdan
90. Elektroposa təkrar əritmə posa necə xassəli olur?

A) əsasi

B) neytral

C) təsirsiz

D) təsirli

E) turş
91. Bunlardan hansı təkrar əlvan metalların istehsalı üçün xammaldır?

A) ling

B) sürtünmə qovşağı

C) torna dəzgahı

D) manipulyator

E) konveyer
92. Fiziki əlamətlərinə görə əlvan metalların ling və tullantıları necə bölünürlər?

A) siniflərə

B) qruplara

C) kateqoriyalara

D) növlərə

E) markalara


93. Keyfiyyət göstəricilərinə görə əlvan metal və tullantılarını necə bölürlər

A) növlərə

B) qruplara

C) markalara

D) kateqoriyalara

E) siniflərə


94. kimyəvi tərkibinə görə əlvan metal və tullantılarını necə bölürlər?

A) qruplara və markalara

B) kateqoriyalara

C) siniflərə

D) növlərə

E) yonqara


95. bunlardan hansı ling və tullantı deyil?

A) torna dəzgahı

B) yonqar

C) ling və loxma

D)ovuntu

E) toz
96. təkrar əlvan metalların xammal resursları hansı növlərə bölünür?

A) əmtəə və dövri

B) asan əriyən

C) çətin əriyən

D) orta temperaturlu əriyən

E) yonqar tipli
97. Bunlardan hansı təkrar əlvan metal istehsalı üçün xammaldır?

A) Al ling və tullantıları

B) paslanmayan polad

C) Alət poladı

D) yüksək möhkəm çuqun

E) polad 45


98. Bunlardan hansında əlvan metal tullantıları yaranmır?

A) nizamlamada

B) mexaniki emalda

C) metallurci emalda

D) örtük çəkmədə

E) təzyiqlə emalda


99. Xammal resurslarında tullantıların payı təxminən nə qədərdir?

A) 50-60%

B) 20%

C) 90%


D) 40%

E) 20-25%


100. Əlvan metalların tullantıları hansı prosesdə yaranır?
A) mexaniki emalda

B) termiki emalda

C) sobadan kənar emalda

D) xüsusi elektrometallurgiyada

E) posa altında emalda
101. Bunlardan hansı ferroərintidir?

A) ferrosilisium

B) flüs

C) posa

D) ağ çuqun

E) ala çuqun

102. Təsnifatına görə alüminium ling və tullantıları neçə qrupa bölünür?

A) iki


B)beş

C) bir


D) dörd

E) altı


103. Bunlardan hansı ling və tullantıların ilkin emalı əməliyyatıdır?

A) sortlaşdırma

B) termiki emal

C) yuma

D)soyutma

E) bərkitmə


104. Bunlardan hansı ling və tullantıların ilkin emalı əməliyyatı deyil?

A) bərkitmə

B) bölmə

C) dağıtma

D) xırdalama

E) elektromaqnit saparasiya


105. Hansı əməliyyat əlvan metal tullantılarının ilkin emalına aiddir?

A) elektromaqnit saparasiya

B) üfürmə

C) əritmə

D) döymə

E) ştamplama


106. bunlardan hansı ling və tullantıların ilkin emalının birinci əməliyyatıdır?

A) sortlaşdırma

B)paketləmə

C) xırdalama

D) bölmə

E) zənginləşdirmə


107. Əlvan metalların ling və tullantılarını nə üçün sortlaşdırırlar?

A) bircins etmək üçün

B) böyütmək üçün

C) nəql etmək üçün

D) soyutmaq üçün

E) bərkliyi yüksəltmək üçün


108.Bunlardan hansı ling və tullantıların ilki emalının ikinci əməliyyatıdır?

A)bölmə

B) sortlaşdırma

C) briketləmə

D) dağıtma

E)paketləmə


109. Bunlardan hansı sortlaşdırmanın növüdür?

A) kimyəvi və alət

B) döymə

C) stamplama

D) termiki emal

E)mexaniki emal


110. Bunlardan hansı əlvan metal tullantısını yoxlama metodudur?

A) damcı

B) bərkliyin ölçülməsi

C) plastik deformasiya etmə

D) döyənəkləmə

E) gərginliklərin təyini


111. Sortlaşdırmada ən mükəmməl üsul hansıdır?

A) spektral analiz

B) gözlə yoxlama

C) analitik kimya

D)əl ilə yoxlama

E) damcı üsulu


112. bu yoxlama metodlarından ən sadəsi hansıdır?

A) damcı metodu

B) mikrostruktur analiz

C) elektrik cihazı ilə yoxlama

D) spektral analiz

E) rentgen üsulu


113.Spektral analizlə ərintinin markasını təyin etmək üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

A) 15-20 saat

B) 1 saat

C) 2 saat

D) 3 saat

E) 5 saat


114. Lingin sortlaşdırılması üçün hansı tərtibat lazımdır?

A) mexanikləşdirilmiş stol

B) konveyer

C) manipulyator

D) çevrici

E) deşmə dəzgahı


115. İri təkrar əlvan metalların ling və tullantılarını ayırmaq üçün nədən istifadə olunur?

A) iri gövdəli xəlbirdən

B) torna dəzgahından

C) deşmə dəzgahından

D) frezer dəzgahından

E) pardaxlama dəzgahından

116. Xırdalanmış yonqarı təmizləmək üçün nə edirlər?

A) yağsızlaşdırırlar

B) nəmləşdirirlər

C) kipləşdirirlər

D) qızdırırlar

E) sıxlığını azaldırlar


117. Kabel lingini nədən azad edirlər?

A) təcridedicidən

B) çubuqdan

C) dolaqdan

D) simdən

E) məftildən


118. Bunlardan hansı kabeldə təcridedicinin kənarlaşdırılmasının kimyəvi üsulunda istifadə olunur?

A) duz ərintiləri

B) karbirüzator

C) kalsium karbidi

D) karbon qazı

E) bor turşusu


119. Kabelsoyucu dəzgahlarda soyumadan qabaq onu hansı uzunluqda hissələrə bölürlər?

A) 2m-dək

B) 5m-dək

C) 1m-dək

D) 10m-dək

E) 6m-dək.

120. Bunlardan hansı kabelin kimyəvi üsulla emalına aiddir?

A) avtoklavda emal

B) elektrolit vannasında emal

C) torna dəzgahında emal

D) deşici dəzgahda

E) sobada emal


121. İnduksiya vaakum sobalarda əritmə hansı emal üsuluna aiddir?
A) xüsisi elektrometallurgiya

B) sobadan kənar vaakumlaşdırma

C) maye sintetik posalarla emal

D) sobadan kənar emal

E) modifikatorlu emal
122. Yüksək keyfiyyətli polad alma prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir?

A) əritmə, sobadan kənar emal, ternmiki emal

B) qızdırma, ifrat qızdırma, modifisirləmə

C) əritmə, ifrat qızdırma, sürətlə soyutma

D) ifrat qızdırma, soyutma

E) ifrat qızdırma, termiki emal


123. Vaqrankaya verilən metal şixtə materialı necə adlanır?

A) işlək metal kaloş

B) ferroərinti

C) modifikator

D) boş kaloşa

E) yığıcı


124. Legirləyici elementlər ərintiyə nə üçün verilir?

A) tələb olan quruluşu, strukturu, xassələri almaq üçün

B) maye axıcılığı artırmaq üçün

C) maye axıcılığı azaltmaq üçün

D) özlülüyün və səthi gərilməni artırmaq üçün

E) gərginlikləri azaltmaq üçün


125. Çuqunu maqneziumla modifisirləşdirdikdə qrafitin forması necə olur?

A) kürəşəkilli

B) pambığa oxşar

C) lopa şəkilli

D) vermikulyar

E) lövhəvari


126. Hansı metallar qara metallara aid edilir?

A) dəmir və onun ərintiləri

B) alüminium və onun ərintiləri

C) mis ərintiləri

D) sink ərintiləri

E) tunc, bürünc, düralüminium


127. Hansı evtektoidə qədər poladdır?

A) tərkibində 0,8%-ə qədər C olan

B) tərkibində 6,67% C olan

C) tərkibində 2,14% C olan

D) tərkibində 2,14%-ə qədər C olan

E) tərkibində 4%-ə qədər C olan


128. Yüksək legirli çuqunun tərkibində neçə faiz legirləyici element olur?

A) 10%-dən çox

B) 3%

C) 10%-dən azD) 5%

E)0,8%
129. Poladın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hansı sobadan kənar emaldan istifadə edilir?

A) qazlar və tozlu qaz qatışıqları ilə üfürmə, modifikatorla emal

B) liqatorla

C) ferroərintilərlə

D) flüslə

E) ifrat yüksək qızdırmaqla
130. Hansı element çuqunda kürəvari qrafitin alınmasını təmin edir?

A) maqnezium

B)manqan

C)nikel

D) xrom

E) molibden


131. Maye metalın qəlibi tam doldurma qabiliyyəti hansı tökmə xassəsi ilə müəyyən edilir?

A) mayeaxıcılıq

B) qaz əmələ gətirmə

C) oturma

D) likvasiya

E) çat əmələ gətirmə


132. Yüksək keyfiyyətli polad alma prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) üç


B) iki

C) altı

D) beş

E) on
133.Konvertora oksigenlə birlikdə üyüdülmüş flüs (əhəngdaş) qatışığı üfürüldükdə fosfor və kükürdün miqdarı neçə faiz azalır?

A) 60-80%

B) 20-25%

C) 90-100%

D) 10%


E) 30-50%
134. Polad əridilməsində əsas prosesdə sobanın divarı hansı materiallarla hörülür?
A) maqnezit, xrommaqnezit

B) qrafit

C) dinas, kvars

D) kömür, kvars

E) dinas, qrafit
135. Hansılar putalı induksiya sobasının elementi deyil?

A) elektrod

B) puta

C) qapaq

D) induktor

E) sobanı döndərən mexanizm


136. Vaqrankanın II zonasında hansı proses baş verir?

A) metal tikələri qızaraq əriməyə başlayır

B) maye metal ifrat qızır

C) bərk metal ancaq qaz faza ilə reaksiyaya girir

D) metal toplanır

E) posa soyuyur


137. Təkrar xammalın kriogen emalında soyuducu agent kimi nə tətbiq olunur?

A) maye azot

B) karbon qazı

C) asetilen

D) helium

E) hidrogen


138. Qurğuşun akkumlyatorları süzdükdən sonra tərkibdə nə qədər Pb qalır?

A) 63-70%

B) 10%-dək

C) 20-30%

D)90%

E)15%
139. Dövri tozları hansı əməliyyata uğradırlar?A) iri kündələmə

B) xırdalama

C) loxmalama

D) termiki emal

E) qalvanika
140. Bunlardan hansı xırda materialların parça şəklində alınmasında istifadə olunur?

A) qranullaşdırma

B) girdələmə

C) külçələmə

D) loxmalama

E) xırdalama


141. Bunlardan hansı ilə otaq temperaturunda Al qarşılıqlı təsirdə olur?

A) oksigenlə

B) keramika ilə

C) polad ilə

D) şüşə ilə

E) toz ilə


142. bu oksidlərdən hansı al səthində olur?

A) Al2O3

B) Fe2O3

C) Fe3O4

D) TiO2

E) FeO
143.Azot alüminiumla hansı temperaturdan yuxarı hidrid əmələ gətirir?

A) 7000C

B) 2000C

C) 4000C

D) 6000C

E) 5000C


144. Su buxarları al-la qarşılıqlı təsirdə hansı qaz yaranır?

A) H2B)CO2

C) O2

D)N2E)Ar2
145.temperatur artdıqca hidrogenin alüminiumla həll olma qabiliyyəti necə olur?

A) artır

B) azalır

C)dəyişmir

D)azacıq azalır

E)az dəyişir


146. alüminiumun qırıntı tullantıları hansı qat altında aparılır?

A) flüs qatı altında

B) şüşə qatı altında

C) karbürizator altında

D) qrafit qatı altında

E) elektrolit qatında


147. Bunlardan hansı kriolitdir?

A) Na3AlF6

B)AlCl

C)AlF


D)KCl

E) NaCl


148.Alüminiumun əridilməsində sobalar maksimum neçə kameralı ola bilər?

A) üç


B)beş

C)bir


D)on

E)dörd
149.Al-u əritməkdən əvvəl yeni üzlüyü nə ilə emal edirlər?

A) NaCl və Na3AlF6

B)şüşə ilə

C) torna dəzgahı ilə

D)KCl və Na

E)Al2O3 və Fl2O3
150.Alovlu əksedici sobaların üzlüyünü nədən hazırlayırlar?
A) şamotdan

B) metaldan

C)taxtadan

D)tekstolitdən

E)getinaksdan
151.Al-u əridərkən metalın yanma ocaqlarını nə ilə örtürlər?

A) flüslə

B)qrafitlə

C)şüşə ilə

D) posa ilə

E)karbürüzatorla


152.Al-u əridərkən ondan dəmiri neçə dəfə kənar edirlər?

A) üç-dörd dəfə

B)iki dəfə

C)beş dəfə

D)altı dəfə

E) bir dəfə


153.Al-u əridərkən sobadan posanın çıxarılması neçə dəfə edilir?

A) iki-üç dəfə

B)bir dəfə

C)altı dəfə

D)beş dəfə

E)dörd dəfə


154.Bunlardan hansı induksiya sobasının növüdür?

A) kanallı

B)tərpənən

C)çevrilən

D) fırlanan

E)maillənən


155.Al-u əridən induksiya sobaları neçə yerə bölünür?

A) iki


B)bir

C) beş


D)dörd

E)üç
156.Təyyarə qırıntısı ən çox hansı elementlə çirklənir?

A) Fe

B)Mg


C)Ti

D)Mn


E)Ni
157.Kanallı induksion sobalar neçə hissədən ibarətdir?

A) iki


B)beş

C)dörd


D)üç

E) bir
158.İnduksion putalı sobalarda əritmədə Al-un çıxımı nə qədər olur?

A) 91-98%-dək

B)70-75%-dək

C)60-65%-dək

D)25-35%-dək

E)85-90%-dək
159.Bu əməliyyatlardan hansı maye Al istehsalında tətbiq olunur?

A) saflaşdırma

B) koksla emal

C)karbirüzatorla qarışdırma

D)mexaniki emal

E)örtük çəkmə


160.Bunların hansı ilə Al-u qazsızlaşdırmaq olar?

A) flüslə

B)potaşla

C)şüşə ilə

D)qrafitlə

E) karbirüzatorla


161.Bunlardan hansı Al-u saflaşdırma üsuludur?

A) qazlarla üfürmə

B)doğrama

C)bölmə

D) kəsmə

E)örtük çəkmə


162.Bunlardan hansı Al-u saflaşdırma üsuludur?

A) süzməB)termiki emal

C) döymə

D)mexaniki emal

E)örtük çəkmə

163.Bunlardan hansı işçi temperaturda qaz şəkilində olur?

A)AlCl3B)NaCl

C)KCl


D)MnCl3

E)FeCl2
164.Bu üsullardan hansı ilə saflaşdırma aparmaq olar?

A) vakuumlaşdırmaqla

B) qalvanika ilə

C)örtük çəkməklə

D)termiki emalla

E)mexaniki emalla


165.Maye Al-u saflaşdırdıqda yaranmış MgCl2 nədə həll olur?

A) flüs qatında

B)karbirüzatorda

C)dəmirdə

D)titanda

E) qrafitdə


166. Al-ərintiləri azotla üfürməklə bunlardan hansının miqdarını azaltmaq olmur?

A) Fe


B)Li

C)Mg


D)Na

E)Ti
167.Bunlardan hansı oksigenə daha az hərisdir?

A) Al

B)Ti


C) Mg

D)CaO


E)Cr
168.Posalardan bütün qiymətli təşkilediciləri hansı üsulla çıxarırlar?

A)hidrometallurji

B)pirometallurji

C)termiki emalla

D)mexaniki emalla

E)örtük çəkməklə


169.Posalardan bütün qiymətli təşkiledicilərin pirimetallurji üsulla çıxarılması neçə əməliyyatdan ibarətdir?

A) beş


B) bir

C)üç


D)dörd

E)iki
170.Bunlardan hansı Al-un əridilməsində posaların emal üsuludur?

A) quru üsul

B)qalvanik emal

C) örtmə

D)termiki emal

E)mexaniki emal
171.Bunlardan hansı posaların emal üsulu deyil?

A) mexaniki emal

B)vakuumlama

C)xlorla emal

D) çökdürmə

E)sentrfuqalama


172. Bunlardan hansı yonqar növü deyil?
A) ərimiş

B) tökülən

C) iri

D) sarğı

E) xırda
173. Bunlardan hansı yonqar növüdür?

A) sarğı

B) uzanan

C) əriyən

D) ərimiş

E) örtük çəkilmiş

174. Bunlardan hansıları alüminium ling və tullantılarıdır?

A) legirlənməmiş

B) borlu tullantılar

C) karbonlu

D) qrafitli

E) azotlu


175. Mis təşkiledici xammal kimyəvi tərkibindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 13


B) 20

C) 25


D)10

E) 15
176. Mis-sink ərintilərinin tullantıları neçə qruppa bölünür?

A) 6

B) 5


C) 10

D) 2


E) 3
177. Qalaylı tunc tullantıları neçə qrupa aiddir?

A) 9


B) 6

C) 10


D)12

E) 5
178. Berilliumlu tunc tullantıları neçə qrupa aiddir?

A) 11

B) 12


C) 13

D)10


E) 5
179. qalaysız tunc tullantıları hansı qruppa aiddir?
A) 10 B) 9 C) 15 D) 12 E) 3
180. Qurğuşunlu tunclar hansı qruppa aiddir?

A) 12


B) 10

C) 13


D) 5

E) 11
Download 0.56 Mb.
  1   2   3
Download 0.56 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənnindən test imtahan tapşırıqları. Müəllim: Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125 a Bütün düz cavablar a bəndindədir

Download 0.56 Mb.