• Kafedra müdiri : prof.Ə.Ş.Abdinov
 • Fizika fakültəsi “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə
  Download 42.2 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi42.2 Kb.

  Fizika fakültəsi
  Fiziki elektronika” ixtisası üzrə

  2014-2015-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanının sualları
  “Elektomaqnetizm” fənnindən


      1. Elektrik yükləri. Yüklərin qarşiliqli təsiri. Kulon qanunu.

      2. Elektrostatik sahənin intensivliyi.Ostroqradski-Qauss teoremi. Puasson tənliyi.

      3. Elektrostatik sahədə görülən iş.Potensiallar fərqi.Sahənin intensivliyi ilə potensiallar fərqi arasindaki əlaqə

      4. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Kondensatorlarin birləşdirilməsi.

      5. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunları

      6. Sabit cərəyanin işi və gücü. Coul-Lens qanunu

      7. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri- Lorens qüvvəsi

      8. Dəyişən cərəyanin işi və gücü. Cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri

      9. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi

      10. Elektrostatik sahənin enerjisi

      11. Elektroliz üçun Faradey qanunlari

      12. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri-müstəqil qaz boşalmaları

      13. Yarimkeçiricilər.Yarimkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi

      14. Çixiş işi.Daxili və xarici kontakt potensiallar fərqi

      15. Maqnit induksiyasi və maqnit seli. Sarğacın induktivliyi

      16. Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya.

      17. Dəyişən cərəyan dovrəsində aktiv muqavimət, tutum və induktivlik

      18. Dəyişən cərəyan dovrəsi ucun Om qanunu

      19. Metallarin elektrik keçiriciliyinin klassik elektron nəzəriyyəsi.Om ve Coul Lens qanunlarının izahı

      20. Bərk cisimlərdən elektron emissiyasi-növləri. Termoelektron emissiyasi

      21. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikasi

      22. Cərəyanli kontur maqnit sahəsində

      23. Hərəkət edən yükun maqnit sahəsi

      24. Maksvell tənlikləri

  “OPTİKA” fənnindən
  1. Fotometrik kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri.

  2. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerşisi. Poyntinq vektoru.

  3. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti.

  4. Ferma prinsipi, bu prinsipə əsasən sınma və qayıtma qanunları.

  5. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri.

  6. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası.

  7. İnterferensiya zolağının eni və onun hesablanması

  8. Paralel üzlü lövhədən interferensiya.

  9. Dəyişən qalınlıqlı lövhədən interferensiya.

  10. İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması.

  11. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası.

  12. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.

  13. İşığın sferik səthdən sınması.

  14. Linzalar. Nazik linza düsturu.

  15. Qoşasüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar.

  16. Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu.

  17. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işıq.

  18. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi.

  19. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

  20. Cisimlərin şüalanma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

  21. İstilik şüalanması qanunları.

  22. İstilik şüalanması üçün Plank düsturu.

  23. Fotoeffekt. Fotoeffekt qanunları.

  24. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi.

  «Atom fizikası» və «Nüvə fizikası» fənlərindən
  1. Fotoeffekt.

  2. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi.

  3. Nüvənin rabitə enerjisi. Veyszekker düsturu.

  4. Atomun maqnit momenti. Larmor teoremi.

  5. Fundamental qarşılıqlı təsirlər.

  6. Lui de-Broyl hipotezi. De-Broyl dalğasının faza və qrup sürəti.

  7. Cütlük.

  8. Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın qanunauyğunluqları.

  9. -parçalanma.

  10. Dairəvi orbitlərin kvantlanması.

  11. Nüvə qüvvələri. Mübadilə nüvə qüvvələri.

  12. Momentlərin toplanması. (LS)-(jj) əlaqələri.

  13. Kvant ədədləri və onların fiziki mənası.

  14. Hidrodinamik nüvə modeli.(Yüklü damcı modeli).

  15. Normal Zeyeman effekti (klassik).

  16. -çevrilmə.

  17. Nüvənin təbəqə (örtük) modeli.

  18. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik münasibətləri.

  19. Şredinger tənliyi və hal funksiyasının üzərinə qoyulan şərtlər.

  20. Nüvə reaksiyaları və saxlanma qanunları.

  21. Mendeleyevin dövrü sistemi. Pauli prinsipi.

  22. Elementar zərrəciklər və onların təsnifatı.

  23. Atomun əsas termi. Hund qaydası.

  24. Elektronun spini və maqnit momenti.


  “Bərk cisim elektronikası” fənnindən


  1. p-n keçidin əsas növləri

  2. p-n keçidin eni

  3. Düzləndirici diod

  4. Tunel diodu

  5. Stabilitron

  6. Fotorezistor

  7. Termistor

  8. Varikap

  9. p-n keçidin yaranma mexanizmi

  10. Heterokeçidlər. Metal-yarımkeçirici kontaktları

  11. p-n keçidi tutumları

  12. p-n keçidin deşilməsi

  13. Holl qeydedicisi

  14. Bipolyar tranzistor

  15. Dreyf tranzistoru

  16. Termoelektrik soyuducusu

  17. p-n keçidin VAX –i. Şokli düsturu

  18. p-n keçidin doyma cərəyanı və potensial çəpərin hündürlüyü

  19. Qann effekti ve Qann diodu

  20. Tenzoelektrik cihazları - tenzorezistor ve tenzodiod

  21. Maqnitorezistor

  22. Kanal tranzistoru

  23. Termoelektrik generatoru

  24. Holl cərəyan çeviriciləri

  “Qaz boşalması və plazma fizikası” fənnindən
  1. Vakuumun ölşmə üsulları

  2. Qaz boşalmalarında bas verən elementar proseslər: həyəcanlaşma, ionlaşma və rekombinasiya

  3. Qaz atomlarının termik ionlaşması

  4. Qaz atomlarının fotoionlaşması. Saha düsturu

  5. Plazmanın elektrik keçiriciliyi

  6. Qazlarda səyriyən boşalma

  7. Qaz boşalması plazmasının növləri

  8. Qaz boşalması plazmasının xassələri.

  9. Plazma hissəciklərinin elastiki qarşılıqlı təsirləri-Kulon qarşılıqlı təsiri

  10. Qazlarda elektrik boşalması - müstəqil boşalma

  11. Qazlarda elektrik boşalması - qeyri-müstəqil boşalma

  12. Qazlarda elektrik boşalmanın əsas parametr və xarakteristikaları

  13. Plazma parametrlərinin zond üsulu ilə təyini

  14. Qazlarda qövs boşalması

  15. Qazlarda qığılcım boşalması

  16. Şottki nəzəriyyəsi - diffuziya rejimində plazmanın Şottki nəzəriyyəsi

  17. Plazmada yüklü zərrəciklərin yüyüruklüyü

  18. Plazma zərrəciklərinin ambipolyar diffuziyası

  19. Plazmada yüklü zərrəciklərin zaman və məkana görə ayrılması

  20. Plazma şüalanmaları

  21. Plazmada Lengmür rəqsləri

  22. Strimer nəzəriyyəsi

  23. Qazlarda qeyri-müstəqil boşalmadan müstəqil boşalmaya keçid şərtləri

  24. Qazlarda səyriyən və qövs boşalmalarının müsbət sütunu

  Fakültə dekanı : prof. M.Ə.Ramazanov

  Metodiki şuranın sədri: prof. M.Ş.Məmmədov

  Kafedra müdiri: prof. Qasımova R.C.  Kafedra müdiri : prof. E.Ə.Məsimov

  Kafedra müdiri : prof.Ə.Ş.Abdinov  Download 42.2 Kb.
  Download 42.2 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fizika fakültəsi “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə

  Download 42.2 Kb.