• Misol va masala
 • Metallarning standart potensiallari (Е°)
  Download 35.34 Kb.
  bet2/2
  Sana23.03.2022
  Hajmi35.34 Kb.
  #18847
  1   2
  Bog'liq
  8-amaliy

  Metallarning standart potensiallari (Е°)
  (suvli eritmada, volt xisobida)

  Elektrodlar

  Е°

  Elektronlar

  Е°

  Elektrodlar  Е°

  Аg+

  +0,799

  Сu2+

  +0,521

  Мg2+

  -2,37

  Аl3+

  -1,66

  2+

  -0,440

  Мn2+

  -1,18

  Ва2+

  -2,90

  Fe3+

  +0,771

  +

  -2,71

  Са2+

  -2,87

  +

  +0,000

  Ni2+

  -0,28

  Cd2+

  -0,403

  Нg+

  +0,789

  Рb2+

  -0,126

  2+

  +1,61

  2Нg2+

  +0,920

  Sn2+

  -0,136

  Со4+

  -0,277

  Нg2+

  +0,854

  Sn4+

  +0,154

  Со3+

  +1,842

  К+

  -2,925

  In2+

  -0,763

  Сr3+

  -0,74

  Li+

  -3,05

  Аu+

  +1,7

  Сu+

  +0,337  р, Т = const bo'lganda kimyoviy jarayonlarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan potensialni izobar-izotermik potensial yoki qisqacha qilib izobar potensial deyish qabul qilingan. U Gibbs energiyasi (G) deb ham yuritiladi. Mana shu potensialning kamayishi jarayonga, uning "kimyoviy traektoriyasiga" bog'liq bo'lmaydi va reaksiya yordamida mazkur holatdan muvozonat holatga o'tish vaqtida sarflanishi sistema tomonidan bajarilgan maksimaliga teng bo'ladi:
  -G = А макс
  Jarayonni prinsipial amalga oshish sharti, ya'ni reaksiyaning o'z-o'zidan ro'y berishi (ish sarflanmagan holda) mumkinligi quyidagi tengsizlik bilan ifodalanadi:
  GRT < О
  G > О bo'lgan jarayonni prinsipial o'tkazib bo'lmasligi tushuniladi.
  Gibbs energiyasiningo'zgarishinitajribalaryordamidaaniqlashmumkin.Galvanikelementlardanfoydalanib, elektryurituvchikuchnio'lchashoksidlanish-qaytarilishreaksiyalarida G nianiqlashningkengqo'llaniladiganusullaridanbirihisoblanadi. G nianiqlashuchunmis (II)-sulfateritmasidanruxmisnisiqibchiqarishireaksiyasiniko'ribchiqamiz:
  Zn + СиSО4 = ZnSО4 + Си
  Bu reaksiya termostatda, ya'ni doimiy bosim va temperatura (Р=1at. 3кПа, t=28°С) berilganda Gess qonuniga binoan quyidagicha issiqlik effektiga ega bo'ladi:
  Н = Н(рН)ZnS04-HtCuS04 = -(1065) - (844) = -221кЖ
  Shu reaksiya galvanik elementda o'tkazilganda rux plastikasini rux sulfat eritmasiga, mis plastinkasini esa mis sulfat eritmasiga tushirib qo'yiladi. Har ikkala yarim element tok o'tkazuvchi eritma bilan to'ldirilgan U simon nay bilan tutashtirilsa, galvanik element (Daniel-Yakobi elementi) vujudga keladi. Birinchi yarim elementda oksidlanish reaksiyasi amalga oshadi:
  Zn° → Zn2+ + 2ё
  ZnSО4 → Zn+2 + SО4-2·[Zn+], [SО4-2]
  Natijadamuvozanatbuziladi.Ikkinchiyarimelementdaqaytarilishreaksiyasiketadi:
  Сu2+ + 2ё → Сu°
  СuSО4 → Сu+2 + SО4-2 [Сu+2] [SО4-2]
  bunda muvozanat buziladi.
  Tok hosil bo'lish reaksiyasi quyidagicha ifodalanadi:
  Zn° + Сu2+ = Zn2+ + Сu0
  Bunda rux o'zining 2ta elektronini misga berib, musbat zaryadlanayotganligini, mis esa ularni qabul qilib neytrallanayotganini va sulfat ionlari tashqi zanjir orqali harakatlanayotgan elektronlar yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda ketayotganini bilib olish mumkin.
  Galvanik element yordamida reaksiyaning "erkin" energiyasini nazariy jihatdan to'la ravishda elektr energiyaga aylantirish mumkin.
  Galvanik elementlar xizmatidan hammamizga ma'lum bo'lgan avtomobillarda, samolyot, paroxod, teplovoz va boshqa transport vositalarida foydalaniladi. Ular sanoat korxonalarida, texnika va xalq xo'jaligining turli sohalarida ham keng qo'llanilishi ma'lum. Elektr tokining kimyoviy manbalaridan bundan buen ham kengroq foydalanish ko'zda tutilmoqda.


  Misol va masala
  1. Quyidagi tuzlarning gidroliz reaksiyasini tuzing:
  а) СН3СООNа; б) Nа2СО3; в) КНS.
  Bu tuzlaruchungidrolizkonstantasinihisoblang.
  2.Quyidagibirikmalaruchundissosilanishtenglamalarinituzing:
  а) Н2СО3; б) Н2S; в) НСN; г)Н2SiО3; д) NН4ОН.
  3. Agar НgCl2 ning 0,01 М li eritmasidan tok o'tkazilsa, КС1 ning shunday eritmasidagiga qaraganda lampochka kuchsizroq yonadi. Buning boisi nimada?
  4. Ko'rsatilgan kolloidlarning qay biri gidrofil va qay biri gidrofob ekanligini aniqlang:
  a) gomogenlashtirilgan sutdagi sariq yog';
  b) jele;
  v) kolloidal oltinning suvli eritmasi;
  g) gogol-mogol.
  5. Soch yuviladigan shampunlar odatda natriy laurilsulfat [СН3(СН2)11ОSО3-Na+] xilidagi yuvish vositasini saqlaydi. Shunday moddaning sochni tozalash sababini tushuntiring. Sochdan tabiiy moylarning yuvilib ketishi nimaga bog'liq?
  6. Quyida keltirilgan ionlardan qaysi biri suvli eritmada kuchli gidratlanadi: К+; Сs+; Сu2+?
  7. Muzlagan yo'lga МgС1 yoki СаС12 kabi tuzlar sepilsa, muz eriydi. Jarayonni tushuntiring.
  Download 35.34 Kb.
  1   2
  Download 35.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Metallarning standart potensiallari (Е°)

  Download 35.34 Kb.