Gazni qayta ishlash texnologiyasi
Download 137.25 Kb.
Sana29.11.2020
Hajmi137.25 Kb.

5321400 – Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi ta’lim yo’nalishi talabalari uchun

Gazni qayta ishlash texnologiyasi” fanidan savollar
 • Quduq mahsuloti-gaz dastlab qaysi qurilmaga beriladi?

 • Konlardagi quduq yoki quduqlar to’plamini neft (gaz)ni tayyorlash qurilmalari (NMTQ yoki GDTQ) bilan tutashtiruvchi quvurlar tarmog’i – … deyiladi.

 • Quvurlarni ishonchli ishlashini ta’minlovchi qurilmalar: korroziya ingibitorlarini tarqatish va kiritish qurilmalari, quvur ichki yuzasini davriy ravishda qattiq va suyuq fazalardan tozalovchi qurilmalar, quduq usti va yo’lovchi isitkichlar bundan tashqari, dastlabki gaz ajratkichlar, nazorat – o’lchov asboblari (harorat, bosim, debit) va shu kabilar qaysi bo’g’in elementlariga mansub?

 • Gaz konlari quvurlari bajaradigan vazifasiga ko’ra qaysi turlarga bo’linadi?

 • Alohida quduqdan (Ø 102, 125, 150 mm) yoki, quduqlar to’plamidan (Ø 219, 279, 325, 426, 500 mm) chiquvchi quvurlar qanday nomlanadi?

 • Yig’ish tizimida ishlatiladigan quvurlarning gidravlik tarxiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 • Yig’ish tizimida ishlatiladigan quvurlar qurilishiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

 • Yig’ish tizimidagi bir necha shleyfdan yig’iladigan Ø 325, 426, 500 mm li quvuqlar qanday nomlanadi?

 • Gazlarni yig’ish tizimlari qaysi ko’rsatkichlarga ko’ra tasniflanadi? 1)uyumning konfiguratsiyasiga ko’ra; 2) gaz tayyorlash texnologik ob`yektlarini markazlashtirish darajasi bo’yicha; 3) quvuruzatkichli kommunikatsiyalarning konfiguratsiyasi bo’yicha; 4)ishchi bosim bo’yicha; ; 5)uyum o’lchamiga ko’ra; 6)uyum joylashgan hudud rel’efiga ko’ra.

 • Gazlarni yig’ish tizimlari gaz tayyorlash texnologik ob`yektlarini markazlashtirish darajasi bo’yicha qanday tasniflanadi?

 • Gazlarni yig’ish tizimlari quvuruzatkichli kommunikatsiyalarning konfiguratsiyasi bo’yicha qanday tasniflanadi?

 • Quvuruzatkichlarda aholiga yetkazib beriladigan va maishiy maqsadlarda foydalanishga mo’ljallangan gazning asosini tashkil etuvchi komponentlar keltirilgan qatorni toping.

 • Suyultirilgan gazlar nomini olgan gazning tarkibini tashkil etuvchi komponentlar tog’ri keltirilgan qatorni toping.

 • Lukoil Uzbekistan Operaiting Company MChJ buyurtmasiga ko’ra Janubiy Koreyaning Hyundai Engineering Co., Ltd. Kompaniyasi bilan hamkorlikda barpo etilgan zavod qaysi javobda ko’rsatilgan?

 • «O’zbekneftgaz» MXKning Malayziyaning «Petronas» va Janubiy Afrika respublikasining «Sasol» kompaniyalari bilan hamkorlikdagi loyihalari qanday nomlanadi?

 • O’zbek polipropileni ishlab chiqariladigan korxona nomi qaysi javobda ko’rsatilgan?

 • Kоnlаrning turigа, iqlimiy vа jo’g’rоfiy shаrоitlаrigа, kоndаgi gаz zаhirаlаrigа, kоnning mаydоni vа kоnfigurаsiyasigа, mаhsuldоr qаtlаmlаrning sоni vа tаvsifnоmаlаrigа, quduqlаrning ishchi debitigа, quduq usti bоsimigа, gаzning tаrkibiy qismlаrigа, gаz tаrkibidаgi zаrаrli qo’shimchаlаr miqdоrigа, kоndаgi quduqlаrning sоnigа vа ulаrning o’zаrо jоylаshuvi vа hаmdа qаbul qilingаn gаz tаyyorlаsh usullаri vа texnоlоgiyalаrigа bog’liq holda – … tanlanadi.

 • Gаz vа gаz kоndensаtli quduqlаrdаn qаzib оlinаyotgаn xоm-аshyo gаzi qаtlаm suvi, kоndensаt vа mexаnik аrаlаshmаlаrdаn аjrаtish uchun dаstlаb qaysi jihozga uzatiladi?

 • Gаz vа gаz kоndensаtli quduqlаrdаn qаzib оlinаyotgаn xоm-аshyo gаzi dаstlаb grаvitаsiya usuligа аsоslаngаn hоldа gоrizоntаl jоylаshgаn аjrаtgichlаrdа qanday qo’shimchalardan аjrаtilаdi?

 • Gazli xomashyo aralashmasidagi suyuqliklar bug’larini ajratishda kondensatsiyalash jarayoni qaysi omilga asoslangan?

 • Gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining gravitatsion ajratuvchi separatsiyalash tizimiga kiritiladigan aralashma nomini toping?

 • Gazni dastlabki tayyorlash qurilmasining gravitatsion usulda ajratuvchi gorizontal separatsiyalash tizimidan chiqayotgan aralashma qanday nomlanadi?

 • Gazkondensat konlari quduq mahsulotidan suyuq uglevodorodlar olishning QHS usuli 1-marta qayerda qo’llanilgan?

 • Quyi haroratli separatsiya– qaysi jarayonning bir muncha oddiy texnologiyasi sanaladi?

 • Quyi haroratli separatsiya jarayoni haroratning qanday oralig’larida amalga oshiriladi?

 • Quyi haroratli separatsiya jarayonida haroratni pasaytirishning ahmiyati nimada?

 • QHS ni qo’llashning asosiy sharti–nimada?

 • Gazlarni uch pog’onada separatsiyalash jarayonining parametrlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Gazokondensat uyumi gazlarining separatsiyalangan 1 m3 gazga to’g’ri keluvchi sm3 da ifodalanadigan kondensat miqdorini tavsiflovchi muhim xususiyati nima?

 • Gazokondensat uyumida 1 kondensatdan olinayotgan gaz miqdorini () tavsiflovchi kattalik qanday ifodalanadi?

 • Kondensatning gazomili qiymati qanday oralig’da o’zgaradi?

 • Gazokondensat uyumida gazlar tarkibidagi kondensat miqdoriga ko’ra tasnifi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Suyuqlik, bug’ yoki, gazning drossel-oqimga mahalliy gidrodinamik qarshilik (quvuruzatkichni toraytirish, murvat, zulfin va b.) qo’llab, bosim va haroratni o’zgartirish - … .

 • Drossel samarasi (effekti) asosan qaysi maqsadda qo’llaniladi?

 • Gazlarni izoental’piyali kengaytirish qaysi moslamalarni qo’llab amalga oshiriladi?

 • Gazlarni kompleks tayyorlash qurilmasida sovuq hosil qilishning eng soda usuli, bu – … .

 • Gazlarni 1 ga drossellaganda uning haroratining o’zgarishi nima deyiladi?

 • Gazlarni separatsiyalashda bosim qiymatining muayyan o’zgarishi bilan boradigan – integral drossel-samarasining qiymati qanday aniqlanadi?

 • Drossellash moslamalari qaysi javobda ko’rsatilgan?

 • Gazlarning bosimi pasayishi bilan solishtirma hajmining ortishi nima deyiladi?

 • Gazlarni izoentropiyali kengaytirish qaysi moslamani qo’llab amalga oshiriladi?

 • Gazlarni sovutishning eng maqbul usuli qaysi javobda keltirilgan?

 • Turbodetanderlarni qo’llab QHSda detander yordamida ishlatiladigan kompressorning vazifasi nima?

 • QHS tizimidagi rekupertiv issiqlik almashtirgichning vazifasi nima?

 • QHS tizimidagi ejektorning vazifasi nima?

 • QHS tizimidagi injektorning vazifasi nima?

 • QHS tizimidagi ajratkichlarning vazifasi nima?

 • QHS tizimidagi shamollatkichning vazifasi nimada?

 • QHS tizimidagi degazatorning vazifasi nimadan iborat?

 • QHS tizimidagi issiqlik almashtirgichda sovuq haroratli gazli qaysi jihozdan o’tib keladi?

 • Separatsiyalash jarayonida kirish (I pog’ona) separatorida ajraladigan suyuqlik tomchilarining o’lchami qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Separatsiyalash jarayonida II pog’ona separatorida ajraladigan suyuqlik tomchilarining o’lchami qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Separatsiyalash jarayonida II pog’ona separatorida ajraladigan suyuqlik tomchilarining o’lchami qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Separatsiyalash jarayonida III pog’ona separatorida ajraladigan suyuqlik tomchilarining o’lchami qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • QHS tizimidagi kondensat liniyasida o’rnatilgan turbodetander kompressorining vazifasi nima?

 • Gazlarni sovutganda yoki, bosimi oshirilganda nimaning hisobiga ozod suv, muz yoki gidrat hosil bo’ladi?

 • Gazlarni qayta ishlashning qaysi jarayoni absorbsion, adsorbsion, kondensatsion, membranali hamda kimyoviy usillarga bo’linadi?

 • Gazlarni elastomerlar va shishasimon polimerlar yordamida quritish – … quritish deb, nomlanadi?

 • Metallarning xlorli gigroskopik tuzlari yordamida quritish usuli qanday nomlanadi?

 • Gazlarni glikol yordamida quritish tizimidagi absorberdan oldingi tomchi tutkichning vazifasi nimada?

 • Gazlarni glikol yordamida quritish tizimidagi absorberdan keyingi tomchi tutkichning vazifasi nimada?

 • Gazlarni glikol yordamida quritish tizimining regeneratsion blokidagi reflyuks sig’imiga o’rnatilgan ejektorning vazifasi nimadan iborat?

 • Gorizontal absorberlarda bir necha oqimlarda absorbentni purkash orqali gazlarni quritish tizimi qanday deb nomlanadi?

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining ekspluatatsion ko’rsatkichlari tavsiflovchi birlamchi omillar qatori qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 1. jihozni isitish samaradorligi; 2. bosim; 3. absorbentning to’yinish darajasi; 4. harorat; 5. gaz xomashyosining tarkibi; 6. regenerirlangan eritmadagi quritgich konsentratsiyasi; 7. gazdagi ifloslantiruvchi qo’shimchalarning (chang, mexanik qo’shimchalar, mineral tuzlar va sh.k.) miqdori.

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining ekspluatatsion ko’rsatkichlari tavsiflovchi ikkilamchi omillar qatori qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? 1. bosim; 2. jihozni isjlatish samaradorligi; 3. absorbentning to’yinish darajasi; 4. harorat; 5. gaz xomashyosining tarkibi; 6. regenerirlangan eritmadagi quritgich konsentratsiyasi; 7. gazdagi ifloslantiruvchi qo’shimchalarning (chang, mexanik qo’shimchalar, mineral tuzlar va sh.k.) miqdori.

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining absorberida harorat qiymati qancha?

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining absorberida bosim qiymati qancha?

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining desorberida harorat qiymati qancha?

 • Gazlarni absorbsion quritish qurilmasining desorberida bosim qiymati qancha?

 • Gazlarni absorbsion quritishda absorberdagi harorat qiymati +10 dan quyi haroratlar nimaga sabab bo’ladi?

 • Gazlarni absorbsion quritishda qurilmasidagi fil’trlarning vazifasi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Gazdagi og’ir uglevodorodlar, quritish qurilmasining korroziyalanish mahsulotlari va glikolning smolalanish mahsulotlari … yig’iladi.

 • Glikolda tuz va mexanik qo’shimchalarning jamlanishi ekspluatatsiya sharoitida jihozlarga qanday ta’sir qiladi?

 • Glikolni desorbiyalashda toza glikol desorberning qaysi qismidan chiqarib olinadi?

 • Glikolni regenerirlashda nima sababdan kolonnada issiqlik ta’minoti uchun pech o’rniga bug’latgich qo’llash afzal topiladi?

 • Azeotrop usuli bo’yicha regeneratsiyalash qurilmasidagi bufer sig’imida nima yig’iladi?

 • Azeotrop usuli bo’yicha regeneratsiyalash qurilmasidagi reflyuks sig’imida qanday jarayon kechadi?

 • Gazlarni absorbsion usulda kombinatsion quritish (ikki pog’onali)dan asosiy maqsad nima?

 • Gazlardan bug’simon namlikni ajratish jarayoni qanday nomlanadi?

 • Quritilgan gazdagi qoldiq namlik miqdori qaysi kattalik orqali ifodalanadi?

 • Shudring nuqtasi depressiyasi nima?

 • Gazlarni adsorbsion quritish adsorbent sifatida silikageldan foydalanib gazlarning shudring nuqtasini qanchagacha pasaytirish mumkin?

 • Gazlarni adsorbsion quritish adsorbent sifatida alyumogeldan foydalanib gazlarning shudring nuqtasini qanchagacha pasaytirish mumkin?

 • Gazlarni adsorbsion quritish adsorbent sifatida seolitdan foydalanib gazlarning shudring nuqtasini qanchagacha pasaytirish mumkin?

 • Gazlarni adsorbsion quritishda gaz tarkibidagi og’ir uglevodorodlarning asosiy salbiy ta’siri nimada?

 • Gazlarni adsorbsion quritish jarayonida desorbsiya tugab apparatni adsorbsiya tarziga o’tkazish chog’ida qanday ish amalga oshiriladi?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasidagi desorbsiya jarayonining mohiyati nima?

 • Gazlarni adsorbsion quritish jarayoni parametrlari qaysi javobda keltirilgan?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasida silikagelni desorbsiyalash jarayoni parametrlari qaysi javobda keltirilgan?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasida alyumogelni desorbsiyalash jarayoni parametrlari qaysi javobda keltirilgan?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasida seolitni desorbsiyalash jarayoni parametrlari qaysi javobda keltirilgan?

 • gazlarni adsorbsion quritish qurilmasining davriy adsorberlarda kechuvchi jarayonlar to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

 • Gazlarni adsorbsion quritishda nima sababdan davriy adsorberlar juft-juft o’rnatiladi?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasidagi qizdirish o’chog’ining vazifasi nimadan iborat?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasidagi havoli sovutish apparatining vazifasi nimadan iborat?

 • Gazlarni adsorbsion quritish qurilmasidagi havoli sovutkichdan keyin o’rnatilgan separatorning vazifasi nima hisoblanadi?

 • Absоrbеnt bu….

 • Absоrbеnt va adsоrbеnt bu….

 • Absоrbеr bu….

 • Absоrbsiya bu….

 • Agrеgat hоlati gaz bo’lgan alkanlar qaysi?

 • Agrеgat hоlati gaz bo’lgan alkеnlar qaysi?

 • Agrеgat hоlati gaz bo’lgan alkinlar qaysi?

 • Adsоrbеnt bu….

 • Adsоrbеntlar nima?

 • Adsоrbеr bu….

 • Adsоrbеr, Absоrbеr, Dеsоrbеr bu….

 • Adsоrbsiya bu….

 • Adsоrbsiya, Absоrbsiya, Dеsоrbsiya bu….

 • Adsоrbsiyaga tеskari jarayon bu.....

 • Alkanlarning birinchi vakili qaysi?

 • Alkеnlarning birinchi vakili qaysi?

 • Birlamchi qayta ishlangan gaz qaysi qurilmaga bеriladi?

 • Vеrtikal sеparatоrlar qachоn qo’llanadi?

 • Gaz kоndеnsati nima?

 • Gazlar tarkibidagi birоr bir mоddani qattiq g’оvaksimоn mоddaga yutilish jarayoni

 • Gazlar tarkibidagi birоr bir mоddani suyuqlikka yutilish jarayoni

 • Gazlarda namlik uchun shudring nuqtasi 5,5 MPa bo’lganda qishda harоrat qanday bo’ladi?

 • Gazlarda namlik uchun shudring nuqtasi 5,5 MPa bo’lganda yozda harоrat qanday bo’ladi?

 • Gazlarning nisbiy zichligi qaysi gazga nisbatan оlinadi?

 • Gоrizоntal sеparatоrlar qachоn qo’llaniladi?

 • GОST buyicha gazlarda 100 m.kubda mехanik aralashma qancha buladi?

 • GОST buyicha gazlarda vоdоrоd sulfidni miqdоri 1 m.kubda nеcha mg bo’ladi?

 • Dеsоrbеr bu….

 • Qazib chiqarilgan gaz yig’ish punktidan qaysi jarayonga yubоriladi?

 • Mеtan kоnvеrsiyasining asоsiy mahsulоti qaysi?

 • Mоdda massasining hajmiga nisbati bu?

 • Nasadkali sеparatоrlarni tоzalash darajasi qanday, %?

 • Quyi haroratli sеparatsiyalangan mahsulоt qanday qurilmaga bеriladi?

 • Suyultirilgan gazning tarkibida nеcha % prоpan bоr?

 • Tabiiy gazdan prоpan ajratib оlinganda absоrbsiya harоrati qancha bo’ladi?

 • Tabiiy gazdan etan ajratib оlinganda absоrbsiya harоrati nеcha bo’ladi?

 • To’yingan uglеvоdоrоdlarning birinchi vakili qaysi?

 • SHGK majmuasida etanni Pirоliz qilish qaysi jihоzda bоradi?

 • Qandim gaz kompleksining umumiy quvvati qncha bo`lishi rejalashtirilgan?

 • Ilk o`zbek polietileni qayerda ishlab chiqarilgan?

 • Tabiiy gazning asosiy qismini qaysi komponent tashkil etadi?

 • Yo`ldosh gaz deb qanday gazlar nomlanadi?

 • Suyultirilgan gaz xolida yuqori kalloriyali gaz yoqilg’isi sifatida ishlatiladigaz gazlar qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

 • Ilk o`zbek polipropileni qayerda ishlab chiqarilgan?

 • Riforming gazlari tarkibining asosiy qismini qaysi gaz tashkil qiladi?

 • Neftni qayta ishlash zavodlarida hosil bo`ladigan vodorod gazi qanday jarayonlarda ko`p miqdorda ishlatiladi?

 • Riformimg gazi tarkibidagi vodorodning miqdori qancha bo`lishi mumkin?

 • Tabiiy va yo’ldosh gazlar tarkibida qanday nordon gazlar bo`ladi?

 • Tabiiy gazdan ajratib olingan komponentlar tarkibida qanday suyuq zaharli moddalar bo`ladi?

 • Vodorod sulfid necha 0C da rangsiz suyuqlikka aylanadi?

 • Vodorod sulfid necha 0C da kristallanadi?

 • Tiollarning umumiy formulasini ko`rsating.

 • Geliy ajratib olinadigan gazlar avval nimadan to’liq tozalanishi kerak?

 • CO2 ning kristallanish harorati qanday?

 • Geliy ajratib olinadigan gazlar nima sababdan CO2 dan to’liq tozalanishi kerak?

 • Magistral truborovodlarga beriladigan tabiiy gazda H2S va merkaptanlar miqdori qanday belgilangan?

 • Gazlarni nordon komponentlardan tozalash uchun qanday jarayonlar qo’llaniladi?

 • Kimyoviy sorbsiya nima deb ataladi?

 • Xemosorbsiyada keng tarqalgan reagentlarni ko`rsating?

 • Absorbentlar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni tanlang

 • Adsorbentlar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni tanlang

 • Sorbentlarni regeneratsiyalash jarayoni qanday nomlanadi?

 • Selektivlik nima degani?

 • Kombinatsiyalangan jarayonlar ichida eng ko`p tarqalgani qaysi?

 • Djimmarki-Vetrokon va Stretford jarayonlari qanday jarayonga misol bo`ladi?

 • Qanday jarayon vodorod sulfidni element oltingugurtga aylantirishga asoslangan?

 • Qanday jarayonda juda zaxarli yutuvchi qo`llaniladi?

 • Tabiiy va neft bilan chiqadigan yo’ldosh gazlar tarkibida oltingugurtli birikmalarni miqdori juda oz bo’lganda qo’llaniladigan jarayon qaysi?

 • Molekulyar elak nomini olgan adsorbentni ko`rsating

 • Klaus qurilmasiga berilayotgan gazni tarkibida uglevodorodlarni miqdori necha % dan oshmasligi kerak?

 • Qanday aminlar toza holda oddiy sharoitda suyuq holda bo`ladi?

 • Gaz tarkibida vodorod sulfid miqdori 1,0% dan yuqori bo’lsa nima bilan tozalanadi?

 • Gaz tarkibida vodorod sulfid miqdori 1,0% dan kam bo’lsa qanday usul bilan tozalanadi?

 • Mamlakatimizdagi eng katta absorbsiyalash qurilmasi qayerda?

 • Mamlakatimizdagi eng katta adsorbsiyalash qurilmasi qayerda?

 • Past temperaturada separatsiyalash qurilmasida qanday reagentdan foydalaniladi?

 • Gazlarni quritishda qanday absorbentdan foydalaniladi?

 • Jalyuzili, setkali, nasadkali separatorlar qaysi tipga mansub?

 • Gaz oqimida ko`p miqdorda qum, loylar bo’lsa qanday turdagi separatorlar ishlatiladi?

 • Gaz oqimida ko`p miqdorda gaz bo’lsa qanday turdagi separatorlar ishlatiladi?

 • Qanday separator turi katta maydonni egallaydi va undan cho`kindini chiqarish noqulay hisoblanadi?

 • Qanday separator turi yuqori bosimda qo`llaniladi?

 • Gazlarni sovutib ajratish nima deb ataladi?

 • Gazlarni bosim ostida siqib ajratish nima deb ataladi?

 • Gazlarning alohida komponentlarini suyuqlikda yuttirib ajratish nima deb ataladi?

 • Gazlarni ajratishda yuqori sifatli toza individual komponentlarni olish uchun qanday jarayon qo`llaniladi?

 • Past temperaturali kondensatsiyalash (PTK) jarayonida siqilgan gaz qanday maxsus sovuq agentlar ishtirokida to past (minusli) temperaturagacha sovitiladi.

 • Tarelkali absorber qanday rejimda ishlaydi?

 • Eng ko`p tarqalgan yuzali absorber turi qaysi?

 • Quyidagilardan qaysilari quruq gazlar deb ataladi?

 • Gaz gidratlari hosil bo`lishiga qarshi ingibitorni ko`rsating?

 • Suyuq geliy qanday idishlarda saqlanadi?

 • Suyuq geliy olish uchun qanday bosimdan foydalaniladi?

 • Dunyoda geliy iste`moli bo`yicha qaysi davlat birinchi o`rinni egallaydi?

 • Eng past issiqlik o`tkazuvchanlikka ega bo`lgan gaz qaysi?

 • Geliy qanday haroratda qaynaydi?

 • Qaysi gaz strategik maxsulot bo`lib, kriogen, yadroviy, harbiy-kosmik texnikada, metallarni nozik payvandlashda, xromotografiyada, svetotexnikada, tibbiyotda qo`llaniladi?

 • Geliyni sanoat miqyosida olish uchun uning tabiiy gazdagi miqdori kamida qancha hajm % bo`lishi kerak?

 • Geliyning eng katta zaxirasi qayerdagi konlarda joylashgan?

 • Yevropadagi eng katta geliy ishlab chiqarish quvvati qayerda joylashgan?

 • Sof geliy toza va quruq tabiiy gazdan necha bosqichda olinadi?

 • Tarkibida 15% vodorod sulfid saqlagan Lak katta gazokondendat koni qaysi davlatda joylashgan?

 • Dunyodagi eng katta gaz eksport qiluvchi mamlakat bu……..?

 • Aminli absorbsiya odatda qanday harortda olib boriladi?

 • Bioetanol, MTBE, ETBElar qanday tovar mahsulotiga qaysi maqsadda qo’shilishi mumkin?

 • GTL texnologiyasi bo`yicha qaysi xorijiy kompaniyalar bilan shartnoma imzolandi?

 • Qandim gazni qayta ishlash majmuasi qurilishiga qachon start berilgan edi?

 • Sasol kompaniyasi qaysi davlatga tegishli?

 • Qandim gazni qayta ishlash majmuasi mahsulotini qaysi konlardan oladi?

 • Qandim BNQIZga qancha miqdorda gaz kondensatini yetkazib beradi?

 • Muborak gazni qayta ishlash zavodini birinchi navbati qachon ishga tushirilgan?

 • MGQZ 18-sexning vazifasi nimadan iborat?

 • Qandim gazni qayta ishlash zavodi ochilish marosimi qaysi sanada bo’lib o’tdi?

 • ”GTL” texnalogiyasining maxsulotilari qaysilar?

 • Sho’rtan GKM tozalangan metani bazasida GTL texnalogiyasi yiliga qancha gazni qayta ishlaydi?

 • Bioetanol toza holatda qancha benzinga aralashtirilgan holda ishlatiladi?

 • Qandim Majmuasidan gaz asosan qayerga eksport qilinishi rejalashtirilgan?

 • Oʻzbekistonning tasdiqlangan gaz zaxirasi necha trillion kubometrni tashkil etadi?

 • Oʻzbekistonning tasdiqlangan gaz zaxirasining koʻpligi boʻyicha dunyodagi 10 ta yetakchi, MDHdagi nechanchi mamlakat hisoblanadi?

 • Karbidli usulda atsetilen olishning asosiy kamchiligi nimada?

 • Atsetilen ishlab chiqarish usullari qaysi javobda keltirilgan?

 • Kal’siy karbidi parchalanadigan apparat qanday nomlanadi?

 • Sintez-gaz ishlab chiqarish usullari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Uglevodorodlarni katalitik konversiyalasb sintez-gaz olish uchun ishlatiladigan xomashyo qaysi javobda keltirilgan?

 • Metan konversiya darajasini oshirish uchun sintez-gaz olish jarayoni qanday harorat ()da olib boriladi?

 • Sintez-gaz olishda ko’mirni gazifikatsiyalashda bosim qiymati qaysi oralig’da bo’ladi (МPа):

 • Sintez-gaz olishda uglevodorodlar konversiyasi qaysi apparatda amalga oshiriladi?

 • Uglerod oksidining havo bilan portlashga xavfli konsentratsiyasi qancha (%, haj.):

 • N-alkillash mohiyati qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

 • Aromatik uglevodorodlarni gaz holidagi olefinlar bilan alkillash qaysi jihozda olib boriladi?

 • Alkillashda kaskad reaktorlar qo’llaniladimi?

 • Uglevodorodlarni olefinlar bilan fosfor kislotasi va HF yordamida alkillash parametrlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

 • Fridel-Krafts reaksiyasi nima?

 • Sanoatda alyuminiy xlorid ishtirokida alkillovchi agent sifatida asosan nimadan foydalaniladi?

 • Stirol olishning asosiy usuli qaysi?

 • Bugungi kunda metanolni necha xil usulda ishlab chiqarish mumkin?

 • Sintez gazidan methanol olishda qaysi kataliatordan foydalaniladi?

 • Sintez gazidan metanol olishda harorat qancha bo’ladi?

 • Sintez gazidan metanol olishda bosim qancha bo’ladi?

 • Xomashyo uzatishning hajmiy tezligi ortsa gazdagi metanol miqdori qanday o’zgaradi?

 • Sintez gazidan metanolni rux-xrom katalizatori ishtirokida olishda harorat qancha bo’ladi?

 • Sintez gazidan metanolni rux-xrom katalizatori ishtirokida olishda bosim qancha bo’ladi?

 • Sintez gazidan metanol olish reaksiyasi qanday reaksiya hisoblanadi?

 • Dietilbenzol qanday yo’l bilan olinadi?

 • Stirol olishda reaksiya unumi necha % gacha boradi?

 • Etilbenzolni degidrirlovchi sanoat agregatlarida F.I.K qancha?

 • Kauchuk nima?

 • Kauchukning qanday turlari mavjud?

 • Tabiiy kauchuk nega vodorod, galogenlar va oltingugurt bilan reaksiyaga kirishadi?

 • Kauchukdan rezina qaysi jarayon orqali hosil qilinadi?

 • Birinchi sintetik kauchuk qachon olingan?

 • Jahon miqyosida necha mln tonna suniy kauchuk ishlab chiqariladi?

 • Sintetik kauchuk olish qanday jarayonlardan iborat?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gaz ajratish jarayoni qanday usulda olib boriladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gaz tarkibidan metanni ajratish qanday jihozda olib boriladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida uglevodorodli gaz tarkibidan etanni ajratish qanday jihozda olib boriladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida uglevodorodli gaz tarkibidan propanni ajratish qanday jihozda olib boriladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida uglevodorodli gaz tarkibidan butanni ajratish qanday jihozda olib boriladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida uglevodorodli gaz tarkibidan etanni ajratish qanday jihozda olib boriladi?

 • Demetanizator deb qanday jihozga aytiladi?

 • Deetanizator deb qanday jihozga aytiladi?

 • Depropatanizator deb qanday jihozga aytiladi?

 • Debutanizator deb qanday jihozga aytiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi demetanizatorni yuqorisida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi deetanizatorni yuqorisida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi deetanizatorni kubida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi demetanizatorni kubida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi depropanizatorni yuqorisida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi depropanizatorni kubida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi debutanizatorni yuqorisida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiy gazi past haroratli rektifikatsiyalash jarayonidagi debutanizatorni kubida harorat necha gradus oralig’ida saqlanadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida umumiy holatda nechta demetanizator mavjud?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida umumiy holatda nechta deetanizator mavjud?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida umumiy holatda nechta depropanizator mavjud?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida umumiy holatda nechta debutanizator mavjud?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida metanol nima maqsadda ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida metanol necha gradusgdan past bo’lgan haroratlarda qo’llanilishi tavsiya etilmaydi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida gidrat ingibitri sifatida qaysi modda ishlariladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gazni tozalashda qaysi modda ishlatiladi?

 • Muborak gazni qayta ishlash zavodida tabiiy gazni tozalashda qaysi modda ishlariladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogazni tozalashda qaysi modda ishlariladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gaz qanday usul bilan chuqur quritiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogaz qanday usul bilan chuqur quritiladi?

 • Demetanizator yoqorisidan qanday komponent olinadi?

 • Deetanizator yoqorisidan qanday komponent olinadi?

 • Depropanizator yoqorisidan qanday komponent olinadi?

 • Debutanizator yoqorisidan qanday komponent olinadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gazdan ajratilgan metanning asosiy qismi nima maqsadda ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gazdan ajratilgan etanning asosiy qismi nima maqsadda ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gazdan ajratilgan propanning asosiy qismi nima maqsadda ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida tabiiy gazdan ajratilgan butanning asosiy qismi nima maqsadda ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogazdan ajratilgan etilen nima uchun ishlatiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida etilen qaysi komranentni piroliz qilib olinadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida polietilen ishlab chiqarish sexi asosiy xom ashyosi qaysi javobda berilgan?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogazni past haroratli ajratishda birinchi bo’lib qaysi gaz olinadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogazni past haroratli ajratishda ikkinchi bo’lib qaysi gaz olinadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogazni past haroratli ajratishda uchinchi bo’lib qaysi gazlar olinadi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida Etan-etilen fraksiyasi qaysi jihozda ajratiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogaz tarkibidagi vodorod qaysi jihozda ajratiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogaz tarkibidagi metan qaysi jihozda ajratiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida pirogaz tarkibidagi C2 tarkibli uglevodorodlar qaysi jihozda ajratiladi?

 • Sho’rtan gaz-kimyo majmuasida asitelenni gidrirlash uchun qaysi modda ishlatiladi?

 • Muborak gazni qayta ishlash zavodida tabiiy gaz qanday usul bilan chuqur quritiladi?

 • Insoniyat ehtiyojini qondirish maqsadida bilimlar, usullar va vositalarining amalda tadbiq etish, tabiiy resurslardan va energiyadan samarali foydalanishni ta`minlash va atrof – muhitni muhofazalash - ... .


Download 137.25 Kb.
Download 137.25 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaGazni qayta ishlash texnologiyasi

Download 137.25 Kb.