Klaster usuli Germaniyaning yerlarini yozing
Download 0.55 Mb.
bet9/9
Sana10.04.2017
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Klaster usuli Germaniyaning yerlarini yozing.
Darsni yakunlash:


Darsga yakun yasash, baholarni e’lon qilish.

Uyga topshiriq berish.

1.Germaniyaning iqtisodiy xaritasini tahlil qilish va yozuvsiz xaritaga tushirish.

2. Germaniya va O’zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy hamkorligi xususida referat tayyorlash.


X U L O S A

Geografiya keng qamrovli fan bo’lib, o’quvchilarga bilim berganda tabiat va jamiyat orasidagi aloqadorlik ularning ongiga singdirib boriladi. Ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanish-o’quvchilarni o’zini-o’zi boshqarishga, mavzu to’g’risidagi axborotlarni kengroq uzatish va qabul qilishga, dars mobaynida monitoring olib borishga, o’quvchilarni vatanparvarlik g’oyalari bilan tarbiyalash va yana bir qancha insoniy fazilatlar bilan ta’lim –tarbiya berishga xizmat qiladi. Ayniqsa, geografiya mashg’ulotlari mamlakatshunoslik ishlarida o’lka haqidagi bilimlarni mustahkamlash bilan shugullanish katta ahamiyatga ega. Geografiya darslarida o’lkashunoslik materiallaridan foydalanish ” ma’lumdan –noma’lumga” va ” yaqindan - uzoqqa” degan didaktik tamoyilga juda mos keladi.

Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari shu faoliyatdan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, yangi texnologiyalarga aylanib bormoqda. Bugungi kunda yosh avlodni zamon ruhi va talabi hamda ishlab chiqarish ehtiyojlariga to‘liq javob beradigan darajada o‘qitish va tarbiyalash “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi”ning asosiy talabi hisoblanadi. 2012 yil 16 – 17 fevral kunlari “ Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning o’tkazilishi davlatimiz tomonidan yosh avlodni tarbiyalashga berilayotgan e’tiborning katta ekanligidan dalolatdir.

Zamonaviy geografiyani о‘qitishda innovatsion texnolgiyalardan samarali foydalana olish eng birinchi navbatda о‘qituvchining faoliyatiga, nazariy bilim darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik mahoratiga bog‘liq.

Bitiruv malakaviy ishning 1-bobida geografiyada ta’lim texnologiyalaridan foydalanishga etibor qaratilib, innavatsion ta’lim texnologiyalari haqida tushunchalar berildi, geografiyada ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni ilmiy asoslari o’rganildi, geografiya ta’limini amalga oshirishda interaktiv usullardan foydalanish asoslanildi.

2- bobda Yevropa mamlakatlarini ta’lim texnologiyalari asosida o’rganish

9- sinf geografiya ta’limi dasturi, Yevropa mamlakatlariga umumiy geografik tavsif, “Germaniya” mavzusini ta’lim texnologiyalari asosida o’rganishga doir mavzular ochib berilgan. “Yevropa mamlakatlarining transporti” va “GFR” mavzularining ta’lim texnologiyari ishlab chiqilgan. Mavzularni o’rganishda O’zbekiston bilan qiyosiy taqqoslangan holda o’rganishga e’tibor berilgan. Germaniya va O’zbekistonning hamkorligi xususida, qo’shma korxonalari, eksport va import tovar aylanmasi, O’zbekistonning transportining rivoji haqida ham fikr yuritilgan.

Geografiya darslarida innovatsion ta’limning o’rni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish geografiya ta’limini amalga oshirishda interaktiv usullardan foydalanish asosida tizimli tahlil qilingan holda bitiruv malakaviy ishning oldiga qo’ygan maqsadlari vazifalarini bajargan holda natijaga erishilgan.Xulosa qilib aytganda, geografiya darslarida yangi ta’lim texnologiyalari asosida foydalanishni amalga oshirish maqsadida o’qituvchi o’z oldiga quyidagi rejalarni vazifa qilib qo’yadi:

 • Geografiya darslarida innovatsion ta’limning o’rni;

 • Geografiya darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish;

 • Kadrlarni tayyorlashda yangi ta’lim texnologiyalarning o’rnini o’rganish;

 • Geografiya darslarida mahalliy materiallardan foydalanib taqqoslash asosida mamlakatlarni ta’lim texnologiyalari asosida o’rganishni amalga oshirish;

 • O’quvchilarni vatanparvarlik, barkamollik ruhida tarbiyalashda mamlakatshunoslik materiallaridan foydalanishni amalga oshirish;

 • Har bir mavzuni interaktiv usulda olib borishga erishish;

 • Mamlakatga raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga o’z hissasini qo’shish;

 • Geografiya ta’limida o’qituvchi o’quvchilarni faollashtiradigan o’zi va o’rganish uchun qulay bo’lgan usul va uslublarni, o’qitish shakllarini vaziyatlarini izlash;

 • Zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib o’quv jarayoni samaradorligini oshirsh.

Yuqorldagilarni amalga oshirilganda o’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatib o’quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1

Karimov I.A.
"Yoshlarimiz xalqimizning ishonchi va tayanchi" Toshent "Ma'naviyat" 2006. 80-bet


2

Karimov I.A.
“Yuksak ma’naviya-yengilmas kuch”. Toshkent “Ma’naviyat”-2008 62-bet.


3

Karimov I.A.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 17 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi “O‘zbekiston Konstitusiyasi biz uchun demokratik taraqqiyot yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevor” nomli ma’ruzasi// Xalq so‘zi 2010 yil 30 yanvar № 21.


4

Karimov I.A.
“Kadrlar tayyorlash bo‘yicha milliy dastur tuzish to‘g‘risida” (“Ma’rifat” gazetasi. 1997 yil 15 mart)


5

Karimov I.A.

. “ Bosh maqsadimiz – keng ko’lamli islohotlar va modernizatsiya yo’lini qat’iyat bilan davom ettirish” O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2012 – yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga va 2013 –yilga iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalariga bag’ishlangan yig’ilishidagi ma’ruzasi. Ma’rifar gazetasi 2013 yil, 19-yanvar № 6.


6

Abdurahmonov M., Abdurahmonov B.


Tabiiy geografiya: qiziqarli dars shakllari

( uslubiy qo’llanma)

“Namangan” nashriyoti 2001


7

Abdurahimov S.M.

Maktab geografiya ta’limida ekskursiyaning ahamiyati

” O’zbekiston geografiyasi: tabiati,aholisi, xo’jaligi”( Iqtidorli talabalar va yosh olimlarning respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari)Toshkent 26-27 mart 2013 y 326-329 betlar
8

Атлас

“ Економическая и социальная география мира” M. 2006 “Драфа”


9

Атлас

Економическая и социальная география мира M. 2005 “Аст-Пресс школа”


10

Атлас мира

Страни мира в картах и цифрах. M. 2000 г.“Аст-Пресс школа”


11

Jumayeva R.
Hindiston: iqtisodiy geografik tavsifi, hududi, geografik o’rni, resurslari “ Maktabda geografiya ”jurnal 2013 № 1 9-12 betlar

12

Jahon mamlakatlari.

Spravochnik T.О‘zbekiston.2010 y.

13

Ibragimova D.
“ 5x5” bellashuvi “ Maktabda geografiya ”jurnal 2013 № 1 13-16 betlar

14

Nazarov H.,

Yo’ldosheva D.,

Meliboyeva F.
Maktabda geografiya ta’limini amalga oshirishda interaktiv usullardan foydalanish15

Йулдашев Ж. Г, Усмонов С.А.
Педагогик технология асослари. Укув кулланма Т. «Укитувчи» 2004 й.


16

Og’abekova O.A
Geografiya talimida ekskursiyaning ahamiyati haqida

” O’zbekiston geografiyasi: tabiati,aholisi, xo’jaligi”( Iqtidorli talabalar va yosh olimlarning respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari)Toshkent 26-27 mart 2013 y 339-340 betlar17

Mavjutov D.
«Geografik topishmoqlar». Toslikent «Mehnat» 2001.


18

Majidova N.,

Alimova A.


Innovatsiya-ta’lim tizimida.

“Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may 2010.
19

Muqimova X.
Zamonaviy geografiya darsi-standart talabdagi meyordan ortiq ko‘rsatkichga erishish omili.

“Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may Qarshi 2010.
20

Musayev P.,

Qurbonniyozov R.


"Geografik o'yinlar" Toshkent. O'qituvchi-1979.


21

Мухаммедов Г.И.

«Замонавий педагогик технологияларнинг илмий- назарий асослари» укув куллланма Жиззах 2004 й.. .

22

Толипов У., Усмонбоева М.У.
«Педагогик технологияларнинг тадкикий асослари». Укув кулланма.Т фан нашриёти 2006 й.

23

Uzluksiz ta'lim.

Ilmiy-uslubiy jurnal. 2008. №2

24

Usmanova R.
Geografiya talimi samaradorligini oshirish masalalari” O’zbekiston geografiyasi: tabiati,aholisi, xo’jaligi”( Iqtidorli talabalar va yosh olimlarning respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari)Toshkent 26-27 mart 2013 y 313-315 betlar


25

Xoldorova G.,Sattorov K., Rasulov N.

Geografiya ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning istiqbollari ” O’zbekiston geografiyasi: tabiati,aholisi, xo’jaligi”( Iqtidorli talabalar va yosh olimlarning respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari)Toshkent 26-27 mart 2013 y 103-105 betlar


26

Safarov L.S.
Zamonaviy axborot texnologiyalari barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili.

“Zamonaviy geografiyaning regional muammolari”. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 18-19 may Qarshi 2010.www.ziyo.net
O‘zbekiston yoshlari uchun internetdan maxsus tarimoq

www.ilm.o’z.
Mamlakat ta’lim tizimidagi ilmiy yangilik, ilmiy ishlar, tadqiqot ishlari ifodalangan

www.bilimdon.uz.
Turli mavzular yo‘nalishlar sohalar ma’lumotlari keltirilgan veb sayd

www.gow.uz.
Respublika oliy o‘quv yurtlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar keltirilgan

www.ziyo.net
O‘zbekiston yoshlari uchun internetdan maxsus tarimoq

www.stst.uz.
O‘zbekiston davlat statistika bosh boshqarmasining veb sayti.

www.nature.ru
Dunyo tabiat boyliklari haqida ma’lumotlar ba’zasi

MUNDARIJA


K I R I SH ..................4-7

I. BOB. I. BOB. Geografiyada ta’lim texnologiyalaridan foydalanish


I.1. Innavatsion ta’lim texnologiyalari haqida tushuncha……………8-14

I.2. I.2. Geografiyada ta’lim texnologiyalaridan foydalanish ………14-28

I.3. Geografiya ta’limini amalga oshirishda interaktiv usullarda

foydalanish ………………………………29-32

II.BOB. Yevropa mamlakatlarini ta’lim texnologiyalari asosida o’rganish

2.1. 9- sinf geografiya ta’limi dasturi …………………………………33-40


2.2. Yevropa mamlakatlariga umumiy geografik tavsif ......………41-53

2.3. Yevropa mamlakatlari “Trаnsport geografiyasi” mavzusini ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish ………………..54-67

2.4. “Germaniya” mavzusini ta’lim texnologiyalari asosida o’qitish…..68-96

XULOSA …………………………………………………97-99


Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati ……………………………….100-102
Ilovalar ………….103-105


 1. I.A.Karimov “О‘zbekiston XXI asr bо‘sag‘asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” Toshkent 1997 y.

 2. Atlas “ Економическая и социальная география мира” M. 2006 “Драфа”

 3. Atlas “Ekonomicheskaya i sotsialnaya geografiya mira” M. 2005 “Аст-Пресс школа”

 4. Atlas “Ekonomicheskaya i sotsialnaya geografiya mira” M. 2000 “Ast-Press”

 5. “Atlas mira” Страни мира в картах и цифрах. M. 2000 г. “Ast-Press”

 6. B.Ahmedov “Lotin Amerikasi” T. О‘z.dav.nashr.1963 y.

 7. Arab mamlakatlari Spr. О‘zb. T.1965 y.

 8. V.V.Volskiy va b. “Ekonomicheskaya geografiya kapitalicheskix i razvivayushixsya stran” 2-chiqar. M.MGU.,1986 y.

 9. “Geografiya: strani i narodi” Rossiya g.Smolensk: «Rusich» 2000 g.

 10. Internet ma’lumotlari “Osnovniye demograficheskiye pokozateli po vsem stranam mira v 2007 godu” Razdel I-II/

 11. Jahon mamlakatlari. Spravochnik T.О‘zbekiston.1990 y. 82 ta avtor

 12. S.Abdullayev “Mintaqalar va mamlakat iqtisodiyoti” T. “Yangi asr avlodi” 2009 y.

 13. www.NUR.UZ

 14. www.ZIYONET.UZ


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

RO‘YXATI


 1. I.A.Karimov, Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. O‘zbekiston sharoiti uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari. Toshkent “O‘zbekiston” 2009 y.

 2. I.A.Karimov, «O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida» Toshkent «O'zbekiston» 1995 yil.

 3. I.A.Karimov «O'zbekiston XXI-asr bo'sag'asida», «Xafvsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolotlari». Toshkent. «O'zbekiston» 1997 yil.

 4. Soliyev A, Maxammadaliyev R, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya asoslari. T, O'zMU. 2005 yil.

 5. Ergashev A. va boshq. Jaxon mamlakatlari. Toshkent 2006 yil.

 6. Mintaqalar va mamlakatlar iqtisodiyoti. Olimjon Abdullayev. Toshkent “Yangi asr avlodi”-2009 yil.

 7. Toirov I., Fayzullayev M. Jahon ijtimoiy – iqtisodiy geografiyasi. Ma’ruzalar matni. Qarshi-2010 yil.

 8. Jahon mamlakatlari.

 9. Jahon mamlakatlari. Spravochnik. T.O’zbekiston. 1990 y. 82 ta avtor.

 10. “Atlas mira” Strani mira v kartax i sifrax. M. “Ast-Press” 2000 g.

 11. Ahmedov B. Lotin Amerikasi. T.O’z dav nashr. 1963.

 12. Atlas “Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira” M. 2006 “Drafa”

 13. Atlas “Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira” M. 2005 “Ast- Press shkola”

 14. Atlas “Ekonomicheskaya i sosialnaya geografiya mira” M. 2000“Ast- Press”

 15. Arab mamlakatlari. Spr. O’zb. T. 1965.

 16. Internet materiallari. www.google.uz.

 17. Internet materiallari. www.ziyonet.uz.1 I.A. Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. Toshkent “Ma’naviyat”-2008 62-bet.

2 Karimov I.A. “ Bosh maqsadimiz – keng ko’lamli islohotlar va modernizatsiya yo’lini qat’iyat bilan davom ettirish” O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2012 – yilda respublikani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga va 2013 –yilga iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalariga bag’ishlangan yig’ilishidagi ma’ruzasi. Ma’rifar gazetasi 2013 yil, 19-yanvar № 6.

1,2 I.A. Karimov “O‘qituvchilar gazetasi”ning 1989 yil 25 noyabr sonida chop etilgan nuqtdan.

1

31 I.A. Karimov O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 17 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi “O‘zbekiston Konstitusiyasi biz uchun demokratik taraqqiyot yo‘lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevor” nomli ma’ruzasi// Xalq so‘zi 2010 yil 30 yanvar № 21.
Yanvar (lot.; Jānuārius mēnsis 'Yanus oyi' rimliklar xudosi Yanus nomidan) - Grigoriy kalendari boʻyicha yilning birinchi oyi. Yanvar 31 kundan iborat (yana q. Kalendar).1 I.A. Karimov “Kadrlar tayyorlash bo‘yicha milliy dastur tuzish to‘g‘risida” (“Ma’rifat” gazetasi. 1997 yil 15 mart).


Download 0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 0.55 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKlaster usuli Germaniyaning yerlarini yozing

Download 0.55 Mb.