) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?
Download 1.62 Mb.
bet5/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

297) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?

A) Statik-dinamik

B) Statik və dinamik

C) Kəskin inqalyasion

D) Xroniki inqalyasion

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
298) Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A) DL50 və ya CL50

B) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini

C) Yol verilən hədd konsentrasiyası

D) Kcum-kumulyasiya əmsalı

E) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
299) Peşə bronxial astmanın diaqnostika meyarı hansılardır?

A) Anamnezdə məişət allergenlərə sensibilizasiyanın olması

B) Nefropatiyalar

C) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklərin və xronik bronxit

D) Allergenlərlə təmasda olmağla uzun müddətli iş stajı

E) Ağırlaşmamış allerqoloji anannez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk təzahürları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
300) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?

A) Ağacemalı sənayesi

B) Asbest məmulatları

C) Misəridici istehsalat

D) Mikrobioloji sintez müəssisələri

E) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
301) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin törədə bilər?

A) Xlorlu karbohidrogenlər

B) Asbest

C) Xrom


D) Benzidin

E) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
302) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?

A) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) Yol verilən qalıq konsentrasiyası

C) DL50, CL50

D) Limch

E) Zch
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


303) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A) CL50


B) DL50

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Zac

E) Limac
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


304) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?

A) Dəm qazı

B) Benzol

C) 3,4-benzapiren

D) Pestisidlər

E) Azot oksidlər


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
305) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?

A) Benzol

B) Pestisidlər

C) 3,4-benzapiren

D) Civə

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
306) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?

A) Üzvi həlledicilər

B) Kimyəvi liflər

C) Pestisidlər

D) Turşular

E) Qələvilər


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
307) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigiyenik tələblərdən biri hansıdır?

A) Kifayət qədər işıqlanma

B) Yalnız yerli işıqlandırmadan istifadə ilə işıqlanma

C) Tələblər yoxdur

D) Açıq lampaların istifadəsi ilə işıqlanma

E) Lüminessent lampalardan istifadə ilə işıqlanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
308) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?

A) Atmosfer təzyiq

B) Səs-küy

C) Vibrasiya

D) Lazer şüalanma

E) Elektro-maqnit şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
309) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?

A) Vibrasiya

B) Ultra-səs

C) Səs-küy

D) İnfra-səs

E) Lazer şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
310) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 1 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar

B) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

C) Müəyyən morfoloji qüsurlara malik olan, praktiki sağlam uşaqlar

D) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
311) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 2 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Normal inkişaflı və normal funksional səviyyəli sağlam uşaqlar

B) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

C) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar

E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
312) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 3 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

B) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar

C) Xroniki xəstəliyi olan və orqanizmin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

D) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

E) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
313) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 4 - cü qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

B) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar

C) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar

D) Kompensasiya vəziyyətində olmaqla, funksional imkanları məhdud olan xroniki xəstə uşaqlar

E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
314) Sağlamlıq vəziyyətinə görə 5 - ci qrupa hansı uşaqlar daxil edilir?
A) Kompensasiya vəziyyətində xroniki xəstəliyi olan, orqanizminin funksionalimkanları aşağı olan uşaqlar

B) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar

C) Subkompensasiya vəziyyətində funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar

D) Sağlam, lakin sağlamlığında funksional və bir sıra morfoloji kənaraçıxmalar olan, eləcə də kəskin və xroniki xəstəliklərə müqavimət qabiliyyəti aşağı olan uşaqlar

E) Dekompensasiya vəziyyətində orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
315) Sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilərkən “risk qrupu”na hansı uşaqlar aid edilir?
A) Dekompensasiya vəziyyətində olan, orqanizmin funksional imkanları əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar

B) Subkompensasiya vəziyyətində olan, funksional imkanları aşağı olan xroniki xəstə uşaqlar

C) Funksional kənaraçıxmaları və xəstəliyin başlanğıc formaları olan uşaqlar

D) Xroniki xəstəliyi olan və funksional imkanları aşağı olan uşaqlar

E) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstə uşaqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
316) Uşaqların “fiziki inkişafı” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşaqların yaşına görə boyunun və çəkisinin ölçüsünü

B) Uşaqların anadan olduğu vaxtdan müayinə edildiyi vaxtadək olan inkişafını

C) Uşaqların morfofunksional vəziyyətini

D) Uşaqların morfoloji və funksional xüsusiyyət və keyfiyyətinin vəziyyətini və bioloji inkişaf səviyyəsini

E) Uşaqların ruhi və zehni inkişaf vəziyyətini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
317) Uşaqların “xronoloji yaşı” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını

B) Uşağın fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olan morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusunu

C) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü

D) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını

E) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
318) “Bioloji yaş” anlayışı nəyi nəzərdə tutur?
A) Uşağın anadan olduğu vaxta münasibətdə morfofunksional inkişafının vəziyyətini

B) Uşaqların anadan olduğu vaxtla müayinə edildiyi vaxt arasında yaşadığı dövrü

C) Uşağın anadan olduğu vaxtı müəyyənləşdirmək üçün aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində müəyyənləşdirilən yaşını

D) Uşağın boyuna və çəkisinə görə müəyyənləşdirilən yaşını

E) Fərdi böyümə və inkişaf tempindən asılı olaraq orqanizmin morfofunksional xüsusiyyətlərinin məcmusu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
319) Uşaqların fiziki inkişafını öyrənərkən istifadə edilən somatometrik göstəricilərə hansılar aiddir?
A) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti

B) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü, əzələ inkişafının vəziyyəti

D) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü

E) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
320) Fiziometrik, yaxud funksional göstəricilərə hansılar aiddir?
A) Bədənin uzunluğu və çəkisi, döş qəfəsinin forması, dəri örtüyünün vəziyyəti

B) Bədənin uzunluğu və kütləsi, döş qəfəsinin çevrə ölçüsü

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əl barmaqlarının sıxma gücü

D) Döş qəfəsinin forması, əzələ inkişafının vəziyyəti, cinsi yetişkənlik göstəriciləri

E) Bədənin uzunluğu və kütləsi, əzələ inkişafının və dəri örtüyünün vəziyyəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
321) “Akselerasiya” anlayışı nədir?
A) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən sürətlənməsi

B) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin fiziki inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi

C) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən sürətlənməsi

D) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin öz yaşıdlarına nisbətən aşağı düşməsi

E) Uşaq və yeniyetmələrin orqanizminin böyümə və inkişaf tempinin əvvəlki nəsillərə nisbətən aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
322) “Əməyin fiziologiyası” nəyi öyrənir?
A) Əmək prosesi və istehsalat mühiti şəraiti ilə əlaqədar olaraq insan orqanizminin funksional vəziyyətinin dəyişikliklərini

B) Əmək şəraitinin yalnız bioloji faktorlarının orqanizmə təsirini

C) Əmək şəraitinin yalnız kimyəvi faktorlarının orqanizmə təsirini

D) Əmək şəraitinin yalnız fiziki faktorlarının orqanizmə təsirini

E) İnsan orqanizminin xarici mühit faktorlarının təsirindən yaranan dəyişikliklərini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
323) Orqanizmin ümumi enerji itkisinə əsaslanaraq bütün fiziki işlərin neçə dərəcəsi müəyyənləşdirilir (ГОСТ 12. 1. 055 - 88 üzrə) ?
A) 3

B) 5


C) 4

D) 2


E) 6
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
324) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyası nədir?
A) Növbəti iş gününə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması

B) Yorulma prosesinin fizioloji kriteriyaları məlum deyil

C) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması

D) Növbəti iş gününə, xüsusən növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunması

E) Növbəti iş həftəsinə orqanizmin funksiyalarının bərpa olunmaması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001


325) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?

A) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri

B) Maddələr mübadiləsinin spesifikası

C) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri

D) Uşağın cinsi

E) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
326) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?

A) Fiziki hazırlığı

B) Uşağın yaşı

C) Cinsi


D) Ailənin həyat tərzi

E) Sağlamlığın vəziyyəti


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
327) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində 1-3 yaşlı körpələr üçün qruplarda uşaqların sayı neçə nəfərdən çox olmamalıdır?

A) 10


B) 25

C) 12


D) 20

E) 15
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


328) Fonetik qüsurları olan 3 yaşından böyük uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?

A) 10


B) 8

C) 15


D) 6

E) 12
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


329) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyə olunur?

A) Sakit oyunla

B) Fiziki məşğələlər

C) İdman oyunları və əyləncələri ilə

D) Hərəki oyunlar

E) Ekskursiya ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
330) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?

A) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı

B) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı

C) Çərşənbə, cümə axşamı

D) Çərşənbə, cümə

E) Çərşənbə axşamı, çərşənbə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
331) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?

A) 8 yaşından

B) 5-6 yaşından

C) 4-5 yaşından

D) 3-4 yaşından

E) 7 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
332) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərinin həftənin yüksək iş qabiliyyəti olan günlərində hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?

Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.

A) Həftədə 1 dəfə

B) Həftədə 4 dəfə

C) Həftədə 2 dəfə

D) Həftədə 3 dəfə

E) Həftədə 5 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
333) Uşaq müəssisəsində videodispley terminal məşğələlərindən əvvəl hansı şərait yaradılmalıdır?

A) Hərəki oyunlar üçün

B) Qida qəbulu üçün

C) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri üçün

D) Yuxu üçün

E) Sakit oyunlar üçün


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
334) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Əsas tədris planına

B) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ

C) Müəllimlərin istəyinə

D) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə

E) Valideynlərin istəyinə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
335) Yuxarı sinif şagirdlərinin tədris yüklənməsinin normadan artıq olmasına nə səbəb ola bilər?

A) Cədvəldə qoşa saatların olması

B) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri

C) Sağlamlıq saatı

D) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması

E) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
336) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?

A) 90%-dən çox

B) 50%-dan az

C) 50-70%

D) 75-80%

E) 85-90%


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
337) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?

A) Açıq havada fəal istirahət

B) Faydalı əmək

C) İdman məşqələsi

D) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi

E) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
338) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?

A) 15


B) 10 dəqiqə

C) 25


D) 20

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


339) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

A) 45


B) 25

C) 35 dəqiqə

D) 30

E) 40
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


340) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?

A) Kərə yağında

B) Donuz piyində

C) Marqarində

D) Günəbaxan yağında

E) Qoyun piyində


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
341) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?

A) Kalsium

B) Kalium

C) Selen


D) Natrium

E) Manqan


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
342) Uşaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?

A) Tərəvəzdə

B) Yarmada

C) Süd məhsullarında

D) Balıqda

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
343) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?

A) Mikroelementlər

B) Şirinləşdirici maddələr

C) Emulqatorlar

D) Qida boyaları

E) Antioksidləşdiricilər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
344) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

A) Zülallar

B) Vitaminlər

C) Karbohidratlar

D) Yağlar

E) Kalorilər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
345) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?

A) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi

B) Blinçiklər və oladiylərin

C) Mayalı xəmirin

D) Yoqurtun

E) Kəsmiyin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
346) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?

A) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar

B) Çəlləklərdə turş kələm

C) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar

D) Mürəbbə

E) Qurudulmuş göyərti


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
347) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?

A) Kələmdə

B) Kökdə

C) Çuğundurda

D) Kartofda

E) Göyərtidə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
348) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi

yol verilir?

A) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində

B) Məktəblərdə

C) İnternatlarda

D) Məktəbəqədər müəssisələrində

E) Uşaq sanatoriyalarında


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
349) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ən çox hansında olur?

A) Kələmdə

B) Kökdə

C) Kartofda

D) Çuğundurda

E) Göyərtidə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
350) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?

A) 5-dən


B) 7

C) 2


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


351) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?

A) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi

B) Yaxalanma suyun temperaturu

C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı

D) Yuyucu məhlulun temperaturu

E) Qabın çirklənmə dərəcəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
352) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 6

E) 4 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
353) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?

A) Üzüm şirəsi

B) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat

C) Duzlu xiyar

D) Turş kələm

E) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
354) Xüsusən tezxarab olan qida ərzaqların saxlanması üçün maksimal temperatur hansıdır?

A) 20°C

B) 60°C

C) 80°C


D) 40°C

E) 100°C


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
355) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tezxarab olan ərzaqların saxlanması hansı

temperatur hüdudu rejimində yol verilir?

A) 00°C-dan 60°C-dək

B) 20°C-dan 60°C-dək

C) 40°C-dan 80°C-dək

D) 20°C-dan 80°C-dək

E) 40°C-dan 100°C-dək


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
356) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə qədərdən artıq olmamalıdır?

A) 3 saat

B) 30 dəqiqə

C) 1 saat

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) 2 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
357) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?

A) Çiy ət üçün taxta

B) Adıçəkilən əşyaların hamısı

C) Çiy ət üçün bıçaq

D) Çiy ərzaq üçün masa

E) Hazır ərzaq üçün masa


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
358) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?

A) İldə 2 dəfə

B) Hər ay

C) İldə 4 dəfə

D) İldə 1 dəfə

E) İldə 3 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
359) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?

A) Toyuq


B) Ət

C) Xurma


D) Süd

E) Balıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


360) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?

A) Qarabaşaq

B) Yulaf

C) Düyü


D) Arpa

E) Vələmir


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
361) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası ( fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?

A) 12


B) 7

C) 9


D) 14

E) 11 yaşdan


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
362) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?

A) Ərik


B) Xurma

C) İt burnu qaqası

D) Cəfəri

E) Kök
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


363) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?

A) Siyənək balığı

B) Bitki yağı

C) Tərəvəzlər

D) Süd

E) Yumurta


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
364) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?

A) Südün tərkibində olan yağ

B) Bitki yağı

C) Marqarin

D) Donuz piyi

E) Mal piyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
365) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?

A) Tərəvəzlərin

B) Heyvan mənşəli ərzaqların

C) Qida yağları

D) Meyvələrin

E) Dən bitkilərin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
366) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?

A) Karbohidratları ilə

B) Letisini ilə

C) Zülal ilə

D) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə

E) Yaq ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
367) Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?

A) Qarpız

B) Qara qarağat

C) Gavalı

D) Ərik

E) Şaftalı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
368) Yağda həll olunan vitamin hansıdır?

A) E vitamini

B) C vitamini

C) Fol turşusu

D) PP vitamini

E) Bioflavonoidlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
369) Suda həll olunan vitaminl hansıdır?

A) C vitamini

B) E vitamini

C) K vitamini

D) D vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
370) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?

A) Balıq


B) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər

C) Şirələr

D) Ət

E) Meyvələr


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
371) Qida əlavələrinə nələr aiddirlər?

A) Mikroelementlər

B) Yağlar

C) Zülallar

D) Vitaminlər

E) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
372) Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil edilməlidir?

A) Yumurta

B) Kərə yağı

C) Mal əti

D) Kəsmik

E) Balıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


373) Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?

A) Tərəvəz

B) Kərə yağı, kəsmik

C) Yumurta

D) Meyvə

E) Bitki yağı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
374) Qida infeksiyalarının səbəbi olan və toksinlər ifraz edən mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?

A) Botulizm çöpü, stafilokokk

B) Göy irin çöpü, batulizm çöpü

C) Protey, stafilokokk

D) Bağırsaq çöpü, stafilokokk

E) Salmonella, protey


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
375) Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?
A) Qızartma

B) Suda bişirmə

C) Blanşirəetmə

D) Közdə bişirmə

E) Sobada bişirmə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
376) Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən yaxma nümunələri götürülür?

A) Çiy ət üçün taxtadan

B) Çiy ərzaq üçün masadan

C) İş personalın təmiz əllərindən

D) Tərəvəz üçün vannadan

E) Çiy ət üçün bıçaqdan


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
377) Yod defisit halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq yodlaşdırılır?

A) Şəkər tozu

B) Qənd

C) Duz


D) Bütün ərzaqlar

E) Manna yarması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
378) Kartof xörəklərin bişirilməsi zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt olur?

A) Karttofun közdə bişməsi

B) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi

C) Kartofun qızardılması

D) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi

E) Kartofun büğda bişməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
379) Soyuducuda, t = 2- 6°C şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A) 24


B) 20

C) 36


D) 72

E) 48 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
380) Soyuducuda, t = 2- 6°C şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A) 48


B) 72 saat

C) 36


D) 24

E) 20
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


381) Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?

A) Bitki yağı

B) Yumurta

C) Kəsilmiş heyvanın içalatı

D) Kərə yağı

E) Mayonez


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
382) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?

A) K vitamini

B) E vitamini

C) D vitamini

D) PP vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
383) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?

A) C vitamini

B) K vitamini

C) Fol turşusu

D) PP vitamini

E) B12
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


384) Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?

A) Zeytun yağı

B) Araxin yağ turşusu

C) Stearin

D) Araxidon

E) Palmitin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
385) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?

A) Qida əlavələri

B) Bioloji aktiv maddələr

C) Ədavalar

D) Bioloji aktiv əlavələr

E) Zülallar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
386) Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?

A) Konservantlar

B) Karbohidratlar

C) Vitaminlər

D) Mineral maddələr

E) Yağlar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
387) Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?

A) Qida boyaları

B) Konservantlar

C) Emulqatorlar

D) Antioksidləşdiricilər

E) Bifidobakteriyalar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
388) Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent necə

adlanır?

A) Lesitin

B) Xolesterin

C) Nişasta

D) Sterin

E) Metionin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
389) 5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz sayılır?

A) Fiziki təmrinlərin daxil edilməsi

B) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi

C) Dərsin müddətinin azalması

D) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi

E) Həftəlik təlim yükünün azalması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
390) 6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejimindən nə vacib sayılmır?

A) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması

B) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər

C) Günü uzadılmış qrupda olması

D) Qidanın təşkili

E) Dərsin müddətinin 35 dəq olması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
391) İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?

A) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması

B) Ev tapşırıqlarının olmaması

C) Sinifdə uşaqların sayının az olması

D) Dərsin müddətini 35 dəqiqəyə endirmək

E) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
392) Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif otaqlarında necə yerləşdirmək olar?

A) Birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında

B) İkinci stolun arxasında

C) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında

D) Hər hansı bir sırada birinci stolun arxasında

E) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
393) Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturan zamanı uşaqda olan yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?

A) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi

B) Dərs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi

C) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi

D) Oturma müddətinin azalması

E) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
394) Şagirdlərin optimal iş qabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində ən yüngünləşdirilmiş gün hansıdır?

A) Çərşənbə

B) Cümə

C) Bazar ertəsiD) Cümə axşamı

E) Çərşənbə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
395) Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?

A) Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün

B) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı

C) Sağlamlığın qorunması

D) Normal fiziki inkişafın təmin olunması

E) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının formalaşması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
396) Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?

A) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq

B) Cəlbedici filmə baxmaq

C) Sərin duş qəbul etmək

D) Kompyuterdə işləmək

E) Yuxudan əvvəl intensiv hərəkət etmək


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
397) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?

A) Dərsin müddətini azaltma

B) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək

C) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə

D) İşıqlanma səviyyəsini artırma

E) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
398) Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?

A) Tətil günləri zamanı keçirilir

B) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir

C) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir

D) Şənbə günlərində keçirilir

E) Çox mütləq deyillər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
399) Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?

A) 1-4 siniflər üçün

B) 10-11-siniflər üçün

C) 5-9 siniflər üçün

D) 5-11 siniflər üçün

E) 1-3 siniflər üçün


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
400) Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji innovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?

A) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili

B) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini

C) Tədris prosesinə fərdi yanaşma

D) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı

E) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
401) Məktəblilərin peşə orientasiyasını kim keçirir?

A) Həkim-pediatr

B) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri

C) Məktəbli və onun valideynləri

D) Sanitar həkim

E) Yenitetmələrə baxan terapevt


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
402) Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?

A) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

B) İbtidai peşə təlimi

C) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümumi əmək hazırlığı

D) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

E) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
403) Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyinin ən yüksək dərəcəsi həftənin hansı günündə aşkar olunur?

A) Cümə axşamı və cümə

B) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı

C) Çərşənbə və cümə axşamı

D) Bazar ertəsi və cümə

E) Çərşənbə axşamı və çərşənbə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
404) Əmək dərsinin effektivliyi ən yüksək dərəcədə hansı dərsdə üzə çıxır (1 növbə)?

A) 2-3


B) 1-2

C) 5-6


D) 3-4

E) 4-5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


405) 5-9-cu siniflərdə əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yerinə yetirilir, bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?

A) 2-3


B) 5-6

C) 3-5


D) 1-3

E) 1-2
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


406) 1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

A) 3-4


B) 5

C) 10


D) 6

E) 8
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


407) 7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzrə fasiləsiz işin müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 20


B) 10

C) 12


D) 16

E) 14
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


408) Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən keçirilməsi tövsiyə olunur?

A) 7


B) 3-4

C) 6


D) 2

E) 5 -ci sinifdən


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
409) Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?

A) 40-55


B) 85-90

C) 60-85


D) 20-30

E) 10-20
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


410) İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin videodispley terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə saatdan artıq olmamalıdır?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 2

E) 6
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


411) Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərişi sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A) Əlverişsiz mikroiqlim

B) Hündürlükdə olan iş

C) Məcburi iş duruşu

D) Sinir-emosional gərginlik

E) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
412) Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin tezliyi yüksək olur?

A) Konditer

B) Radiotexnika

C) İnşaat

D) Əyrici-toxucu

E) Dəzgah


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
413) Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstəriş sayılan əsas peşə istehsalat amili hansıdır?

A) Müəyyən dərəcədə fiziki gərgin iş

B) Soyuq mikroiqlimdə iş

C) Nəqliyyatın idarə edilməsi

D) Xırda detallarla yüksək dəqiqliklə görülən iş

E) Tikiş əyirici işləri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

414) Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş

B) Əlverişsiz mikroiqlim

C) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma

D) Məcburi iş duruşu

E) Sinir-emosional gərginlik


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
415) İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 2 saat

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


416) İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


417) 16 yaşlı oğlanlar üçün yükün arabalar və ya konteynerlər vasitəsi ilə daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?

A) 12 kq


B) 20 kq

C) 24 kq


D) 30 kq

E) 15 kq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


418) 16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 10 dəqiqə

B) 15 dəqiqə

C) 20 dəqiqə

D) 30 dəqiqə

E) 25 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
419) 16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol gedişlərinin məsafəsi nə qədər olmalıdır?

A) 10 km


B) 3 km

C) 5 km


D) 9 km

E) 7 km
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


420) 14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 25 dəqiqə

B) 15 dəqiqə

C) 5 dəqiqə

D) 10 dəqiqə

E) 20 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
421) 14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 30 dəqiqə

B) 2,5 saat

C) 2 saat

D) 1 saat

E) 1,5 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
422) Qaynar sexlərdə yeniyetmələr üçün iş yerlərinin təşkili zamanı ventilyasiyanın növü hansıdır?

A) Qarışıq

B) Yerli

C) Yalnız mexaniki axın

D) Ümumi dəyişmə

E) Yalnız mexaniki sovrulma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
423) 16-yaşına qədər olan yeniyetmələrin 6 iş günü olan iş həftəsində iş həftəsi cəmi neçə saat olmalıdır?

A) 36 saat

B) 30 saat

C) 40 saat

D) 18 saat

E) 24 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
424) Məktəb emalatxanasının avadanlığın təhlükəsizliyinə və sanitar vəziyyətinə görə kim məhsuliyyət daşıyır?

A) Uşaq və yeniyetmə gigiyenasının sanitar-həkimi

B) Məktəbin müdriyyəti

C) Məktəbin müdiriyyəti və əmək təlimi üzrə müəllim

D) Təlim emalatxanasının ustası

E) Məktəbin tibbi personalı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
425) Məktəb emalatxanasında əmək dərslərinin keçirilməsinə dair nəzarət zamanı ilk növbədə nəyə diqqət yetirilir?

A) Təhlükəsizlik texnikasının tədbirlərin gözlənilməsi

B) Əmək dərslərin arasında fasilələrin keçirilməsi

C) Əsas əmək növlərinin yerinə yetirilməsinin müddəti

D) Əmək dərsinin sıxlığı

E) Tədris cədvəlində dərsin sıra üzrə yeri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
426) Məktəb emalatxanasında travmatizmə qarşı profilaktik instruktajın vaxtında keçirilməsinə nəzarəti kim yerinə yetirir?

A) Məktəbin tibbi personalı

B) Gigiyena və epidemiologiya mərkəzin işçisi

C) Məktəbin müdiriyyəti

D) Valideynlər komitəsinin sədri

E) Sinif rəhbəri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
427) 14-15 yaşlı yeniyetmələrin işə qəbul etdikdə nə vacibdir?

A) Sinif rəhbərinin razılığı

B) İşə götürənin istəyi

C) Yeniyetmənin istəyi

D) Həmkarlar təşkilatının razılığı

E) Valideyn və onları əvəz edən şəxslərin razılığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
428) 6-7 yaşlı uşaqları hansı idman növün məşqlərinə getməyə tövsiyə olunmur?

A) Üzgüçülük

B) Fiqurlu konki sürmə

C) İdman gimnastikası

D) Suya tullanma

E) Bədii gimnastika


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
429) Müxtəlif idman növləri üzrə ixtisaslaşma və uşaqları idman yarışlarına cəlb eləmə yalnız neçə müddətli ilkin hazırlıqdan sonra mümkündür?

A) 6-11 ay

B) 4-5 il

C) 1-1,5 il

D) 2-3 il ilkin hazırlıqdan sonra

E) 3,5-4 il


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
430) Uşaq baxçasınan orta yaşlı qrup uşaqları (4-5 yaş) üçün bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?

A) 25-30


B) 15-20

C) 35 dəqiqədən çox

D) 20-25 dəqiqə

E) 30-35
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


431) Uşaq baxşasının yaşlı uşaqları üçün (5-6 yaş) bədən tərbiyyəsi məşğələsinin müddəti nə qədərdir?

A) 35 dəqiqədən çox

B) 20-25 dəqiqə

C) 30-35 dəqiqə

D) 15-20 dəqiqə

E) 25-30 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
432) Uşaq baxçasının hazırlıq qrupunda bədən tərbiyyəsi məşğələnin müddəti nə qədərdir?

A) 20-25 dəqiqə

B) 25-30 dəqiqə

C) 15-20 dəqiqə

D) 30-35 dəqiqə

E) 35 dəqiqədən artıq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
433) Hansı yaşlı qrup uşaqları üçün bədən tərbiyyəsi məşğələləri açıq havada keçirilməsi icazə verilmir?

A) Orta yaşlı uşaqlar qrupu

B) Məktəbə qədər yaşlı uşaqların kiçik yaşlı uşaq qrupunda

C) Hazırlıq qrupu

D) Bütün yaş qruplarında təşkil olunur

E) Böyük yaşlı uşaqlar qrupu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
434) 3-4 yaşlı uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?

A) 170-180 döyüntü dəqiqə

B) 90-100 döyüntü dəqiqə

C) 130-140 döyüntü dəqiqə

D) 150-160 döyüntü dəqiqə

E) 110-120 döyüntü dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
435) 5-7 yaş uşaq üçün bədən tərbiyyəsi məşğələnin məşq effekti mövcudur, əgər dərs zamanı ürək döyüntüsünün tezliyi nə qədər olsa?

A) 150-160 döyüntü dəqiqədə

B) 130-140 döyüntü dəqiqə

C) 90-100 döyüntü dəqiqə

D) 110-120 döyüntü dəqiqə

E) 170-180 döyüntü dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

Download 1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.62 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?

Download 1.62 Mb.