) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?
Download 1.62 Mb.
bet7/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

512) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?

A) Sənaye meydançaları ərazisində

B) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində

C) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında

D) Sanitariya – mühafizə seliteb (yaşayış) zonaları sərhədində

E) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
513)

Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas səbəbi nədir?

A) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsidir

B) Havanın temperaturasının yüksəlməsidir

C) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənmişdir

D) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsidir

E) Havanın tozlanmasıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
514) Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlməsi zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən ibarətdir?

A) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi

B) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

C) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi və atom halında oksigenə parçalanması

D) Havanın tüstü və qurumlu çirklənməsi

E) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
515) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarina nə aiddir?

A) Kanserogen maddələr

B) Karbon oksidi və karbon iki oksid, üzvi aerozollar

C) Kükürd oksidləri

D) Azot oksidləri

E) Qurğuşun birləşmələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
516) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə əlaqələndirirlər?

A) Daha çox yanacağın yandırılması

B) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi

C) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması

D) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması

E) Havada kükürd qazının toplanması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
517) Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?

A) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri fəzaya buraxmır

B) Havaya soyuducu təsir göstərir

C) Havada aerozolları özündə birləşdirir

D) Özündən istilik şüalarını buraxır

E) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
518) Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?

A) Asılı maddələr , kükürd və oksidləri, karbon oksidi , oksidontlar

B) Allergenlər

C) Kanserogen maddələr

D) Karbohidrogenlər

E) Xlor birləşmələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М.

Xlor(yun. chloros - och yashil, sargʻishyashil, lot. Chlorum), Cl- Mendeleyev davriy sistemasining VII guruhiga mansub kimyoviy element, galogenlarga kiradi. Tartib rakami 17, atom massasi 35,453. Normal sharoitda 2 atomli gaz (S12).

, 2006
519) Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə hansılar aiddir?

A) Bərk yanacaq (daşkömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq qazı)

B) Elektrik yanacağı

C) Buxar yanacağı

D) Odun yanacağı

E) Yeraltı qaynar sular


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
520) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə hansılar aiddir?

A) Toz hissəcikləri , aerozollar

B) Karbohidrogenlər , karbon oksidləri , vanadium -5 oksidi

C) Kanserogen maddələr-benzipirenlər

D) Fotooksidontlar

E) Qurğuşun birləşmələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
521) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrərə hansılar aiddir?

A) Karbon oksidləri

B) Kükürd oksidləri

C) Azot oksidləri və karbohidrogenlər

D) Fotooksidantlar

E) Aerozollar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
522) Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən asılıdır?

A) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri

B) Yandırılma müddəti

C) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası

D) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı

E) Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
523) Avtonəqliyyat yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən əhəmiyyəti olanlara hansılar aiddir?

A) Andidetonatorlar

B) Karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər, qurum, quröuşun aerozolları, benz (a) piren

C) Tüstü və tozlar

D) Kükürd oksidləri, fotooksodontlar

E) Antifrizlər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
524) Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən asılıdır?

A) Mühərikin işlənməsi müddətindən

B) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından

C) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın keyfiyyətindən

D) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən

E) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
525) Neft emalı müəssisələrindən atmosferə daxil olan əsas çirkləndiricilərə hansılar aiddir?

A) Hidrigen sulfit, karboidrogenlər, kükürd qazı, karbon oksidi

B) Kanserogen maddələr, oksidontlar

C) Sulfat və sulfid birləşmələri

D) Azot oksidləri, benzpirenlər

E) Karbon qazı, dəm qazı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
526) Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?

A) Xəstələndirici və öldürücü təsiri qrupları

B) Yaxın və uzaq müddətli təsiri qrupları

C) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsiri qrupları

D) Xroniki spesifik təsiri və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları

E) Kəskin və xroniki təsir qrupları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
527) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir ?

A) Havanın tozlanmasına şərait yaradır

B) Atmosfer çöküntülərini artırır

C) Havanın temperaturasını yüksəldir

D) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır , duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları məhv edir

E) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
528) Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?

A) Tullantıların miqdarı, materioloji amillərdən

B) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən

C) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən

D) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən

E) Tullantıların tullandığı yerindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
529) Atmosferanın yerüstü təbəqəsində çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasına təsir edən əsas materoloji amillərə hansılar aiddir?

A) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti,atmosferanın temperatur strafikasiyası, havanın rütubətliyi

B) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi

C) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı

D) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması

E) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
530) Atmosfer havanın öz –özünə təmizlənməsinin əsasında duran proseslərə hansılar aiddir?

A) Alternativ kimyəvi proseslər

B) Mexaniki təmizlənmə prosesləri

C) Biokimyəvi proseslər

D) Fiziki ,fiziki-kimyəvi ,kimyəvi proseslər

E) Bioloji proseslər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
531) Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına hansılar aiddir?

A) Radikal mübarizə tədbirləri

B) Sanitariya – qadağan tədbirləri

C) Texnoloji,planlaşdırma,sanitar–texniki tədbirlər

D) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri

E) Mühavizə zonalarının təşkili


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
532) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin radikal tədbiri?

A) Qapalı texnololoji prosesləi , tullantısız texnologiyanı yaratmaqdır

B) Tullantıları çox yüksək səvviyyədə tullamaqdır

C) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etməkdir

D) Tullantısız xammaldan istifadə etməkdir

E) Tullantıları istifadəyə verməkdir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
533) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin planlaşdırma tədbirlərinə hansılar aiddir?

A) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması

B) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi

C) Ərazinin zonalara bölünməsi,sanitariya– mühafizə zonaların təşkili,yaşayış rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması

D) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması

E) Yanacağın tam yandırılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
534) Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar – mühafizə zolağının eni nəyə əsasən təyin olunur?

A) Sənaye müəssisəsində işçilərin sayına əsasən

B) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən

C) Sənaye müəssisələrində iş rejiminə əsasən

D) Sənaye müəssisəsinin gücü , texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən

E) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
535) Sənaye tullantılarının qaz halında qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı üsul istifadə olunur?

A) Həlletmə üsulu

B) Filtirasiya üsulu

C) Skrubber , köpükləndirmə apparatları , barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya prosesləri

D) Elektrofiltirasiya və ionmübadiləsi üsulu

E) Distilyasiya üsulu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
536) Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya buraxılması nəyə gətirir?
A) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır

B) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur

C) Havanı tullantılardan tam təmizləyir

D) Tullantıların konsentrasiyasını havanın aşağı qatlarında azaldır

E) Tullantısız mühit yaradır
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
537) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır ?

A) Epidemik parotit

B) Poliomielit

C) Qarın yatalağı

D) Lyamblioz

E) Tulyaremiya


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
538) Su vasitəsi ilə yayılan virus infeksiya hansıdır ?

A) Lyamblioz

B) Amyoba dizenteriyası

C) Vəba


D) Hepatit A

E) Epidemik parotit


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
539) Xlor tərkibli preparatların təsirinə daha çox hansı davamlıdır?

A) Patogen enterobakteriyalar

B) Enterviruslar

C) Bağırsaq çöpü

D) Quru bakteriyalar

E) Vəba vibrion


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
540) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi hansı faktorlardan asılıdır?

A) Su mənbəyinin növündən

B) Paylayıcı şəbəkənin nümunəsindən

C) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

D) Su təchizatının növündən

E) Əhalinin xidməti sayından


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
541) İçməli suda qalıq xlorun təyininə nəzarət nə vaxt aparılır?

A) Paylayıcı şəbəkədə

B) Paylayıcı qovşağa verilməzdən əvvəl

C) Paylayıcı şəbəkədən sonra

D) Paylayıcıya verilməzdən əvvəl və qovsaqla şəbəkədə

E) Paylayıcıya verilməzdən sonra


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
542) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə hansılar ən çox davamlıdır?

A) Patogen bakteriyalar

B) Sporalar

C) Saprofitlər

D) Viruslar

E) Şərti patogen bakteriyalar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
543) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu ayrı metodla müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?

A) Asta, lakin keyfiyyətsiz

B) Tez və keyfiyyətli

C) Asta, lakin keyfiyyətli

D) Gec və keyfiyyətli

E) Tez, lakin keyfiyyətsiz


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
544) Yerüstü içməli su mənbəyinin sanitar-mühafizə zonasının ikinci qurşaq sərhədinin yan ölçüləri nə ilə təyin olunur?

A) Çayın dərinliyi ilə

B) Çayın uzunluğu ilə

C) Küləklərin tezliyi ilə

D) Çayın eni ilə

E) Sahənin relyefi ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
545) Suyun PH çoxaldıqda xlor preparatlarının bakterisid effekti necə dəyişir ?

A) Dəyişilmir

B) Enir

C) YüksəlirD) Xlor preparatından asılı deyil

E) Xlor preparatından asılıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
546) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Heç birinə

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi nmikrob sayı

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
547) İçməli suyun epidemik təhlükəsizliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları

C) Heç birinə

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar

E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi mikrob sayı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
548) Sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məsələsi səthi su mənbələri üçün hansılardır?

A) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması və su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması

C) Su mənbətinin çirklənmələrini azaltmaq su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

D) Heç biri

E) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
549) Su təmizləyici qurğuların gigiyenik iş effektivliyi necə təyin olunur?

A) Heç biri ilə

B) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi

C) Qurğulardan çıxan su götürülən yerdən suyun analizi

D) Qurğulardan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə su analizi

E) Qurğulardan çıxan suyun paylayıcı şəbəkədə analizi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
550) Tərkibində flüorun yüksək konsentrasiyası olan işməli suyun istifadəsi nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Hemosideroz

B) Methemoqlobin sindromu

C) Flüoroz

D) Urolitiazis

E) Endemik zob


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
551) İçməli suda formaldehidin əmələ gəlməsi suyun nə ilə zərərsizləşdirilməsi ilə mümkündür?

A) UB şüalarla zərərsizləşdirmə metodu ilə

B) Xlortərkibli preparatlarla metodu ilə ikili xlorlaşdırma

C) Xlortərkibli preparatlarla sadə xlorlaşdırma

D) Ozonla

E) Heç biri ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
552) Koaqulyasiya prosesi suyun keyfiyyətinin hansı əsas göstəricilərini yaxşılaşdırır?

A) Ümumi mikrob sayını və bulanıqlığını

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyaların azaldılması

C) Rəngini və mikrob ədədini

D) Bulanıqlığını və rəngini

E) Suyun dadını və iyini


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
553) Bir adam başına düşən suyun istifadə norması harda nəzərə alınır?

A) Komunal xidməti müəssisələrində

B) Yaşayış binalarda

C) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

D) Mədəni-məişət xidməti müəssisələrində

E) İctimai İAŞƏ müəssisələrində


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
554) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator-istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

A) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi

B) Mikrobioloji

C) Orqanoleptik, mikrobioloji və reaqentlərin qalıq miqdarına görə

D) Orqanoleptik

E) Heç birinə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
555) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfi nəyi nəzərə alınaraq təyin olunur?

A) Heç birini

B) Mənbəyin su çoxluğu

C) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti

D) Lazımi işlənmə metodu

E) Su mənbəyinin keyfiyyəti


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
556) Orqanik tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb orqanik məddələri necə adlanır?

A) Kül qalıqları

B) Qumus

C) Ana cinsi

D) Çöküntü, çürüntü

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
557) Torpağın sanitar göstəricisi hansıdır?

A) Heç biri

B) Torpaq çürüntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti

C) Azot qumusunun torpaqda olan miqdarı

D) Torpaq çürüntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti

E) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
558) Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliklər əmələ gəlir?

A) Vəba


B) Tetanus

C) Salmonelyoz

D) Bruselyoz

E) Tülyaremiya


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
559) Elmi texniki-normativlərə cavab verən və müəyyən qədər yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?

A) Heç biri

B) Sanitar-müdafiə sahəsinin ərazisində

C) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunmaması

D) Tullantının atıldığı yer

E) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
560) Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib sayılır?

A) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması

B) İnfroqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin yayılması

C) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin oksidləşməsi

D) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması

E) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin yayılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
561) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı normaları nəzərdə tutulur?

A) Yol verilən konsentrasiya həddi

B) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir

C) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir

D) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi

E) Toplanmış bioloji maddələrin qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
562) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?

A) Heç birinə

B) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər

C) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi

D) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
563) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?

A) Atmosfer havası

B) Temperatur

C) Atmosfer təzyiqi

D) Rütubət

E) Şüalanma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
564) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?

A) Su kəməri

B) Linoleum

C) Qaz sobası

D) Atmosfer hava

E) Torpaq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
565) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?

A) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında

B) Hava qəbul edən şaxtada

C) Havakeçiricisində

D) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə

E) Heç birində


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
566) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

B) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı

C) Heç birində

D) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı

E) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
567) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?

A) Oksidləşmə

B) Amonyak

C) Toz


D) Karbon dioksidi

E) Azot oksidləri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
568) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?

A) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi

B) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı

C) Heç birinə

D) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti

E) Şüalanma rejimi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
569) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?

A) İstilik

B) Ümumsağlamlaşdırıcı

C) Bakterisid

D) Psixofizioloji

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
570) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyə olunur?

A) Şərq


B) Klimatik zonadan asılıdır

C) Qərb


D) Şimal

E) Cənub
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


571) Yaşayış və ictimai binaların lahiyələşdirilməsinin bir adam başına düşən hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?

A) Karbon dioksid

B) Mikroorqanizmlər

C) Toz


D) Azot oksidləri

E) Amonyak


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
572) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?

A) Yarımboks

B) Bir çarpayılı palata

C) Filtr otaqı

D) Boks

E) Yoluxucu palata


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
573) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?

A) Palata

B) Qəbul şöbəsi

C) Xəstəxana şöbəsi

D) Yarımboks

E) Stasionarın bloku


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
574) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?

A) Hava kubu

B) Ventilyasiya həcmi

C) Hava həcmi

D) Heç biri

E) Havadəyişmə rəqəmi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
575) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?

A) Nevroloji

B) Fizioterapevtik

C) Uroloji

D) Terapevtik

E) Yoluxucu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
576) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas mənbələri hansılardır?

A) Polimer inşaat materialları

B) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq

C) Civə lyuministent lampaları

D) Atmosfer hava

E) Lak-boya materialları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
577) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələri hansılardır?

A) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi

B) Xlor, 3,4- benzapiren

C) Civə


D) Qurquşun, 3,4-benzapiren

E) Dəm qazı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
578) Məktəbəqədər təhsil müəssisələri mülkiyyət növünə görə hansı qruplara bölünür?
A) Dövlət, bələdiyyə, xüsusiləşdirilmiş

B) Dövlət, özəl, xüsusiləşdirilmiş

C) Dövlət, özəl, ictimai

D) Dövlət, bələdiyyə, özəl

E) Dövlət, bələdiyyə, ictimai
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi”
579) Məktəbəqədər müəssisələrinin hansı növləri var?
A) Körpələr evi; sanatoriyalar; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları

B) Körpələr evi; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları; xüsusi uşaq bağçaları

C) Körpələr evi; yaşlılar, məktəbə hazırlıq uşaq bağçaları; uşaq kombinatları

D) Körpələr evi; uşaq kombinatları; uşaq bağçaları; körpələr evi - uşaq bağçaları

E) Körpələr evi; uşaq kombinatları; körpələr evi - uşaq bağçaları; uşaq bağçaları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi”
580) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların qəbulu və orada qalma müddətinin müəyyənləşdirilməsi kimin qərarına əsasən həyata keçirilir?
A) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərinin və tibb işçisinin

B) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində yaradılan xüsusi tibbi komissiyanın

C) Psixoloji - tibbi - pedaqoji komissiyanın

D) Ərazi tibb müəssisəsində yaradılan xüsusi komissiyanın

E) Tibb müəssisəsinin göndərişinə əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbərinin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012 - ci il 12 oktyabr tarixli 218 № - li qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin nümunəvi nizamnaməsi”
581) Azərbaycan Respublikasında gecə vaxtı saat 23 - dən səhər saat 6 - dək binaların yaşayış otaqlarında səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?
A) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

B) Daxili İşlər Nazirliyi

C) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

D) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

E) Səhiyyə Nazirliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı
582) Azərbaycan Respublikasında kafe, restoran, yeməkxana zalları, kinoteatr və teatr foyelərində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyələrinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?

Fevral (lot. Februarius - halollanish oyi) - Grigoriy kalendarika, yilning ikkinchi oyi (28 kunga, kabisa yilida esa 29 kunga teng). Nomi kad. rimliklarning har yili 15 fevralda oʻtkazilgan halollanish marosimi bilan bogʻliq.


A) Daxili İşlər Nazirliyi

B) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

C) Səhiyyə Nazirliyi

D) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

E) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı
583) Azərbaycan Respublikasında mehmanxana nömrələrində gündüz vaxtı səs - küyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti hansı nazirlik həyata keçirir?
A) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

B) Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi

C) Səhiyyə Nazirliyi

D) Səhiyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

E) Daxili İşlər Nazirliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs - küy çirklənmələri normaları”nın icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2009 - cu il tarixli 52 № - li fərmanı


584) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?

A) Grey, Rad

B) Ber, Zivert

C) Kori, Bekkerelq

D) Rentğen, Kulon/kq

E) Ber, Rad


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
585) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?

A) Rad, Qrey

B) Küri, Bekkerel

C) Mr/saat, Mkr/san

D) Rentgen, Kulon/kq

E) Ber, Zivert


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
586) Havanın radiaktiv çirklənməsi nə ilə ölçülür?

A) Bk/sm²

B) Zivert

C) Ki


D) Tezl/sm²/dəq

E) MkP/saat


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
587) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?

A) Heç biri

B) Zaman vahidində parçalanma dövrü

C) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması

D) Kütlə vahidinə ğörə udulmuş enerji

E) Kvant şüalanma enerjisi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
588) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?

A) α-şualanma

B) Rentğen şüalanma

C) β-şüalanma

D) Neytron şüalanma

E) γ-şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
589) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?

A) İndividual dozimetr

B) İndikator

C) Radiometr

D) Qrup dozimetrinin dozimetri

E) İnsanin spektrometr şüalanması


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
590) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?

A) Fərdi dozimetrik nəzarət

B) Qrup dozimetri

C) Dəri qatının çirklənmə induksiyası

D) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

E) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
591) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən cihazlar hansılardır?

A) İonlaşmış şüalanma indikatoru

B) Fərdi dozimetr

C) Qrup dozimetri

D) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

E) Radiometr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
592) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?

A) Effektiv dövr

B) Yarımparçalanma dövrü

C) Daimi parçalanma

D) Zaman vahidində parçalanma

E) Yarım çıxartma dövrü


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
593) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini mügayisə etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?

A) Dolma effekti

B) Nisbi bioloji effektivlik

C) Diskriminasiya koeffisenti

D) Keyfiyyət koeffisenti

E) Tarazlılıq koeffisenti


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
594) Tarazlılıq koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza üçün verilmiş şüalanma hansıdır?

A) Ekspozisiya dozası

B) Dozanın gücü

C) Udulmuş doza

D) Ekvivalent doza

E) Effektiv doza


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
595) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?

A) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması

B) Torpaq havası

C) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika proseduraları

D) Rentgendiaqnostika proseduraları

E) Kosmiki şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
596) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan) necədir?

A) 3 dərəcə

B) 9 dərəcə

C) 5 dərəcə

D) 7 dərəcə

E) 11 dərəcə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
597) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?

A) 20


B) 5

C) 100


D) 40

E) 50
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


598) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 4

C) 7


D) 5

E) 2
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


599) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət dərəcəsi necə olmalıdır?

A) Azalmalıdır

B) Dəyişməlidir

C) 0


D) Artmamalıdır

E) Dəyişməməlidir


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
600) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olunmalıdır?

A) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər

B) Siqnalizasiya,

C) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi

D) Gapının seyflənməsi

E) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
601) Açıg şüalanma mənbəyinə nə aiddir?

A) Metal kapsulada radium-226

B) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu

C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198

D) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun seyf

E) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
602) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə müddətdən bir keçirilir?

A) İldə 1 dəfə

B) Rübdə 1 dəfə

C) 2 ildə 1 dəfə

D) Ayda 1 dəfə

E) 6 aydan 1


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
603) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?

A) Heç yaratmır

B) Təbii

C) Daxili

D) Xarici

E) Daxili və xarici


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
604) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?

A) Atmosferin yuxarı qatlarında

B) Qışda havanın aşağı qatlarında

C) Yayda havanın aşagı qatlarında

D) Okean üzərindəki havada

E) Torpaq havasında


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
605) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?

A) Tikinti daşından

B) Betondan

C) Taxtadan

D) Şlakbloklardan

E) Kərpicdən


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
606) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?

A) Nüvənin sərbəst bölünməsi

B) K-cəlb etmə

C) Os-parçalanma

D) Kimyavi reaksiyası

E) P-parçalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
607) α-Şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?

A) Xrom


B) Bor, kadmium

C) Qurğuşun

D) Plastmas

E) Təbii uran


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
608) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?

A) Xrom


B) Qurğuşun

C) Orqanik şüşə

D) Bor, kadmium

E) Yumşaq material


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
609) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?

A) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması

B) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi

C) Gen mutasiyasının yaranması

D) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

E) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
610) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə aiddir?

A) Kəskin şüa xəstəliyi

B) Bronxitlər

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Pnevmoniyalar

E) Irsi pozulmalar


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
611) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?

A) AES operatorları

B) Personal , əhali

C) Heç kim

D) Tibb işçiləri

E) Ayrı-ayrı şəxslər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
612) A personalı qrupuna nə aiddir?

A) Bütün əhali

B) Radioloji şöbənin xidmətçiləri

C) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali arasından cəlb olunan şəxslər

D) “Kritiki”qruplardan olan şəxslər

E) Heç kim


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
613) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?

A) Orqanizmin immun qücündən

B) Qalma müddətindən

C) Enerjisindən

D) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu

E) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma müddətindən


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
614) İnsan qarışıq qamma – betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik nəzarətin aparılması zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?

A) Farada

B) Rentgen

C) Kulon /kq

D) Ber

E) Rad
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


615) Qapalı mənbəyi olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz deyil?

A) Ekranla mühafizə

B) Hermetikləşmə

C) Say müdafiəsi

D) Zamanlı mühafizə

E) Məsafə ilə qorunma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
616) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?

A) Rentgen aparat

B) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması

C) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri

D) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən

E) U-defektoskopiya üçün aparat


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
617) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?

A) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda

B) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində

C) Personalın üzərində

D) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

E) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
618) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?

A) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük

B) İndividual qorunma vasitələri

C) Personalın kvalifikasiyası

D) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması

E) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
619) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?

A) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma

B) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma

C) Torpaq qatında olan radionuklidlər

D) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər

E) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
620) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?

A) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniıməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi

B) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsındə ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi

C) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil olması

D) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması, radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması

E) Gün şüaları


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
621) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?

A) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları

B) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar

C) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar

D) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar

E) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
622) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir görülmür?

A) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması

B) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması

C) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat texnologiyasını istifadə etmək

D) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

E) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
623) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?

A) Xırdalanma

B) Suda həll olma

C) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə

D) Yandırılma

E) Presləmə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
624) İzotopların tərifi hansıdır?
A) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar

B) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar

C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar

D) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar

E) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
625) İzobarların tərifi hansıdır?
A) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar

B) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar

C) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar

D) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

E) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
626) İzomerlərin tərifi hansıdır?
A) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar

B) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

C) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar

D) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar

E) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
627) İzotonların tərifi hansıdır?
A) Neytronların sayı (N = A - Z) eyni, kütlə ədədləri isə müxtəlif olan atomlar

B) Kütlə ədədi eyni, sıra nömrəsi müxtəlif olan atomlar

C) Sıra nömrələri və kütlə ədədləri eyni, radioaktivlik xassələri isə müxtəlif olan atomlar

D) Eyni sıxlığa və cazibə qüvvəsinə malik olan atomlar

E) Sıra nömrəsi eyni, kütlə ədədi isə müxtəlif olan atomlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 13
628) Radioktivlik anlayışı nədir?
A) Müəyyən elementin molekullarının ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

B) Müəyyən elementin atom nüvəsinin ionlaşdırıcı şüalar buraxmaqla öz - özünə digər elementin atom nüvəsinə çevrilməsi prosesi

C) Müəyyən elementin atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin (nüvə qüvvəsinin) süni şəkildə artırılmasından yaranan çevrilmə prosesi

D) Proton və neytronların cəmindən yaranan kütlə ədədinin artması və ya azalması nəticəsində yaranan çevrilmə prosesi

E) Müəyyən elementin atom nüvəsi hissəcikləri arasındakı rabitə qüvvəsinin (enerjisi) artmasından yaranan çevrilmə prosesi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 24
629) Nüvə bölünməsi prosesi hansıdır?
A) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış protonları udması prosesi

B) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvələrinin yavaşıdılmış neytronları udması prosesi

C) Atom nüvəsini təşkil edən nuklonların sıxlığının və cazibə qüvvəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan bölünmə prosesi

D) Böyük atom çəkisinə malik radioaktiv element atomları nüvəsinin yavaşıdılmış pozitronları udması prosesi

E) Atom nüvəsini təşkil edən proton və neytronların yükdaşıma xüsusiyyətlərinin (mənfi, yaxud müsbət) dəyişməsindən yaranan bölünmə prosesi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 26
630) Enerji səviyyəsinə görə neytronlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?
A) 6

B) 4


C) 2

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 36

Download 1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.62 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?

Download 1.62 Mb.