) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?
Download 1.62 Mb.
bet8/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

631) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?
A) Xarakteristik və tormozlanma şüalarının cəmi olub, fotonlarının enerji diapozonu 10 Ke V - dan 1 Me V - a qədər olan hər hansı növ şüalar

B) Atomun energetik vəziyyətinin dəyişməsi zamanı yaranan diskret spektrli foton şüaları

C) Maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda mənfi və müsbət yüklü ionlar əmələ gətirən hər hansı növ şüalar

D) Nüvə çevrilmələri və ya radioaktiv hissəciklərin assimilyasiyası zamanı yaranan diskret spektrli elektromaqnit - foton şüaları

E) Tərkibi d - , B - , proton, neytron və s. hissəciklərindən ibarət olan şüalar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 38
632) İonlaşdırıcı şüaların insan orqanizminə təsirinin bioloji effektlərini və ağırlaşmalarını hansı siniflərə bölünməsi qəbul olunmuşdur?
A) Müvəqqəti və daimi

B) Qısamüddətli və uzunmüddətli

C) Kəskin və xroniki

D) Müalicəvi və patoloji

E) Determinə edilmiş və stoxastik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 70
633) Açıq radioaktiv maddələr potensial daxili şüalanma mənbəyi kimi iş yerlərində aktivliyin səviyyəsinə və radiasiya təhlükəliliyinə görə neçə qrupa bölünür?
A) 3

B) 6


C) 5

D) 2


E) 4
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: M. A. Kazımov, A. M. Məmmədov. “Radiasiya gigiyenası” 2009, səh 362

634) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?

A) 5:6:10 kkal

B) 4:9:4 k kal

C) 6:12:6 k kal

D) 5:6:7 kkal

E) 5:10:5 k kal


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
635) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?

A) Rənginə və iyinə görə

B) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə

D) Heç birinə

E) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
636) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?

A) Heç birinə

B) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması

C) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun

D) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi

E) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
637) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) Karbohidratların qarışığı

B) Suda həll olmayan zülal maddəsi

C) Polidoymamış yağ turşuları

D) Heç biri

E) Vitamin kompleksi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
638) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?

A) Möhkəmlik, elastiklik

B) Yaxşı rəng, iyi və dad verir

C) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik

D) Yüngüllük, tez bişirilməsi

E) Heç birini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
639) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər təyin edilir?

A) Kleykovinanın miqdarı

B) Heç biri

C) Rəngi və nəmliyi

D) Həşaratların sayı

E) Turşuluqa və ammonyak sınağı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
640) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?

A) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından

B) Heç birindən

C) Hamsından

D) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan

E) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
641) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və çox olması nəyi göstərir?

A) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması

B) Keyfiyyətsiz unu

C) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması

D) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması

E) Heç birini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
642) Hazır süd xörəklərində “C” vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə olunan reaktiv hansıdır?

A) Heç biri

B) Nesslər reaktivi

C) Tilmans reaktivi

D) Rozol aqarı

E) Natrium qələvisi məhlulu


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
643) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?

A) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ

B) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH

C) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad

D) Heç biri

E) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
644) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?

A) Heç birini

B) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını

C) Laktobakteriyaların olması və olmaması

D) Çay sodası və nişastanın qatılması

E) Temperaturun artması və azalması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
645) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən az olmamalıdır?

A) 80-85 % və 55-68 %

B) 45-55 % və 20-25 %

C) 55-75 % və 45-55 %

D) 20-45 % və 30-35 %

E) 45-55 % və 40-45 %


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
646) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma işlərində vacib prinsip hansıdır?

A) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi

B) Heç biri

C) Ümumi giriş və çıxış prinsipi

D) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi

E) Qrupların təcrid edilmə prinsipi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
647) Uşaq bağçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?

A) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet

B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu

C) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet

D) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet

E) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı (şüşəbənd və ya yataq otağı)


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
648) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?

A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%

B) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%

C) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%

D) Heç biri

E) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
649) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri hansılardır?

A) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi-saatda 3 dəfə

B) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.

C) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda 1,0-1,5 dəfə

D) Heç biri

E) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
650) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin olunur?

A) Bədənin çəkisi və uzunluğu

B) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi

C) Heç biri

D) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı

E) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
651) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?

A) Fiziki inkişaf

B) Peşə xəstəlikləri

C) Yoluxucu xəstəliklər

D) Əlillik

E) Doğuş
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


652) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?

A) Psixomotor inkişafı

B) Daimi dişlərin sayı

C) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi

D) Bacarıq və vərdişlər

E) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
653) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?

A) Bacarıq və vərdişlər

B) Daimi dişlərin sayına görə

C) Arterial təzyiqi

D) Ürək döyüntülərinin tezliyi

E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
654) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 15 yaşına qədər

B) 20-25

C) 16-20


D) 30-dan artıq

E) 25-30
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


655) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 17-22


B) 23-28

C) 35-39


D) 29-34

E) 40 yaşından artıq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
656) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?

A) Orqanizmin davamlığı

B) İkincili cinsiyyət əlamətləri

C) Arterial təzyiq

D) Psixomotor inkişaf

E) Bacarıq və vərdişlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
657) Fiziki iş qabiliyətinə orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət verilir?

A) Sinir sistemi

B) Kardio-respirator sistemi

C) Endokrin sistemi

D) Həzm etmə sistemi

E) Dayaq-hərəkət aparatı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
658) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?

A) Torpaq

B) İnsan və heyvanların bağırsağı

C) Su


D) İnsanın bağırsağı

E) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
659) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?

A) Balıq məhsulları

B) Ət məhsulları

C) Göbələklər

D) Süd məhsulları

E) Dənəvari və paxlalılar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
660) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?

A) Mərkəzi sinir sisteminə

B) Ürək damar sisteminə

C) Mədə-bağırsaq traktına

D) Periferik sinir sisteminə

E) Böyrəklərə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
661) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?

A) Botulizm

B) Qidada civə qalıqlarının olması

C) Stafilokokk intoksikasiyaları

D) Salmonellyoz

E) Mikotoksinlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
662) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı birinci dərəcədə sayılır?

A) Məktəbdənkənar fəaliyyət

B) Televiziya proqramlarına baxış

C) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi

D) İdman və bədən tərbiyəsi

E) Tədris


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
663) Körpə ölümü nə deməkdir?

A) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı

B) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı

C) Bətn daxili ölüm

D) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı

E) Perinatal ölüm


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
664) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 100


B) 150

C) 200


D) 50

E) 300
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


665) Kol–titr nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

B) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
666) Koli–indeks nəyə deyilir?

A) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

B) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

C) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
667) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 3


B) 6

C) 4


D) 7

E) 5
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


668) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?

A) 7


B) 8

C) 10


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


669) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?

A) 300 ml

B) 400 ml

C) 500 ml

D) 200 ml

E) 100 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
670) Torpaqda sporəmələgətirici mikroorqanizmlər hansılardır ?
A) Qara yara, botulizm, səpgili yatalaq

B) Botulizm, tetanus, qarın yatalağı

C) Tetanus, botulizm, səpgili yatalaq

D) Qara yara, tetanus, səpgili yatalaq

E) Qara yara, tetanus, botulizm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
671) Torpağın çirklənmə dərəcəsinin ən vacib göstəricilərindən biri hansıdır?
A) Xlebnikov ədədi

B) Koli faqlar

C) Hidrogen göstəricisi

D) Sulfitreduksiyaedici klostridilərin sporaları

E) Lyambliya yumurtaları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
672) Su - duz tərkibinin xüsusiyyətinə görə hansı xəstəliklərin yaranması üçün risk faktoru ola bilər?
A) Böyrəkdaşı xəstəliyi, hepatit A

B) Hipertoniya, böyrəkdaşı xəstəliyi

C) Böyrəkdaşı xəstəliyi, diabet

D) Hipertoniya, hepatit A

E) Hipertoniya, diabet
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
673) Suyun zərərsizləşdirmə üsuluna hansılar aid deyil?
A) Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə, koaqulyasiya

B) Xlorlaşdırma, koaqulyasiya

C) Koaqulyasiya, ftorlaşdırma

D) Ozonlaşdırma, ftorlaşdırma

E) Ultrabənövşəyi şüalarla işlənmə, xlorlaşdırma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
674) Suyun mineral tərkibi aşağıda göstərilənlərdən hansıların əsas səbəbi ola bilər?
A) Flüoroz, karies

B) Hipertoniya, diabet

C) Flüoroz, su qızdırması

D) Karies, hipertoniya

E) Flüoroz, diabet
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
675) Xəstəxana palatasının mikroiqlim göstəricisinə hansı aid deyil?
A) Havanın temperaturu

B) Göstərilənlərin heç biri

C) Təbii işıqlanma

D) Nisbi rütubət

E) Havanın hərəkətliliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
676) Xəstəxananın terapevtik palatasında optimal mikroiqlim göstəriciləri hansılardır?
A) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san

B) Havanın hərarəti 250 C, nisbi rütubət 25 %, havanın hərəkətliliyi 0, 5 metr/san

C) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 45 %, havanın hərəkətliliyi 0, 2 metr/san

D) Havanın hərarəti 240 C, nisbi rütubət 75 %, havanın hərəkətliliyi 0, 4 metr/san

E) Havanın hərarəti 180 C, nisbi rütubət 80 %, havanın hərəkətliliyi 0, 1 metr/san
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
677) Xəstəxana palatalarının havasının antropogen (biogen) çirklənməsinin əsas göstəricisi hansıdır?
A) Karbon qazı

B) Hidrogen

C) Ammonyak

D) İndol


E) Fenol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001
678) Tibb işçiləri üçün hansı infeksion mənşəli peşə xəstəliyi səciyyəvi deyil?
A) Kəskin respirator virus infeksiyası

B) Brüselyoz

C) Sifilis

D) Hepatit A

E) Vərəm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена» Pyмянцев, 2001


679) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?
A) Neytron

B) γ


C) α

D) β


E) Proton
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
680) Hansı şüalanmanın daha çox xətti ionlaşma sıxlığı vardır?
A) γ

B) Neytron

C) Proton

D) β


E) α
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
681) İonlaşmış şüalanmanın müxtəlif növlərinin insan orqanizminə bioloji effektivliyini bilməkdən ötrü hansı göstəricidən istifadə olunur?
A) İonlaşmanın xətti sıxlığı

B) Çəkilmiş əmsal

C) Qamma-şüalanma sabiti

D) Parcalanma sabiti

E) Enerjinin xətti ötürülməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
682) Səthi yerlərin radioaktiv cirklənməsi nə ilə ölçülür?
A) MkRentgen/saat

B) Ki


C) Tezl/sm²/dəq

D) Bk/sm²

E) Zivert
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
683) Xüsusi radioaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Qrup şəklində dozimetriya üçün dozimetr

B) Dozimetrik siqnal-ölçü qurğusu

C) Fərdi dozimetr

D) Radiometr

E) İndikator
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
684) Termolyuminesent dozimetriya nə ücün istifadə olunur?
A) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsi

B) Fərdi müdafiə vasitələrinin çirklənmə indikasiyası

C) Dəri qatının çirklənmə indukasiyası

D) Qrup dozimetriyası

E) Fərdi dozimetrik nəzarət
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
685) İonlaşmış şüalanmanın doza gücünü ölçən cihazlar hansı radioloji cihazlar qrupuna aiddirlər?
A) Qrup dozimetriyası üçün dozimetrlər

B) Fərdi dozimetrlər

C) Radiometrlər

D) Heç birinə

E) İndikatorlar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
686) Orqanizmdə radionuklidlərin aktivliyinin 2 dəfə azalma müddəti necə adlanır?
A) Effektiv dövr

B) Yarımparçalanma dövrü

C) Parçalanma sabiti

D) Yarım ixracat dövrü

E) Zaman vahidində parçalanmanın sayı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
687) “Sərtliklə gediş“ adlanan cihaz göstəricisi nədən asıllığını bildirir?
A) Sayğacın “ölü vaxtı”ndan

B) Şüalanma enerjisindən

C) İonlaşma kamerasının həcmindən

D) Şüalanma növündən

E) Cihazın həssaslığından
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
688) Izotopun aktivliyinin iki dəfə azalma müddəti necə adlanır?
A) Parçalanma sabiti

B) Yarım ixracat dövrü

C) Zaman vahidində parçalanmanın sayı

D) Effektiv dövr

E) Yarımparçalanma dövrü
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
689) Radiobiologiyada müxtəlif şüalanma növlərinin bioloji təsirini müqayisə etmək üçün hansı anlayısdan istifadə olunur?
A) Keyfiyyət əmsalı

B) Dolma əmsalı

C) Çəkilmiş əmsal

D) Nisbi bioloji effektivlik

E) Diskriminasiya əmsalı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
690) Müəyyən şüalanma növü üçün orqan və ya toxuma tərəfindən udulmuş doza çəkilmiş əmsala vurulduqda necə adlanır?
A) Ekspozisiya dozası

B) Effektiv doza

C) Dozanın gücü

D) Udulmuş doza

E) Ekvivalent doza
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
691) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə mzv təşkil edir?
A) 5

B) 100


C) 50

D) 40


E) 20
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 -Методические указания МУ 2,6,1,2118,06 «Организация и проведение нидивидуального дозиметрического контроля» Москва 2006
692) Şüalanmış şəxslərin hər bir kateqoriyası üçün radiasiya təsirinin normativləri necə adlanır?
A) Əsas doza həddi, yol verilən həddi və nəzarət həddi

B) Əsas doza həddi

C) Əsas doza həddi və yol verilən həddi

D) Tövsiyyəolunan həddi

E) Əsas doza həddi, yol verilən həddi, nəzarət həddi və tövsiyyəolunan həddi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
693) Аçıq ionlaşma mənbələri ilə bütün işlər neçə sinfə bölünür?
A) 7

B) 5


C) 2

D) 4


E) 3
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
694) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılması zamanı nəzarət dozaları necə olmalıdır?
A) Azalmamalıdır

B) Dəyişməlidir

C) Artmamalıdır

D) Azalmalıdır

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
695) Açıq şüalanma mənbələrinə nə aiddir?
A) Teleqammaquraşdırıcılar üçün şüalanma mənbəyi kimi istifadə olunan, metal silindirdə yerləşən stronsium-90 tozu

B) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

C) Seyfin içində qurğuşun konteynerdə yerləşən qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula

D) Lehimlənmiş metal kapsulada radium-226

E) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198
Ədəbiyyat: Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
696) Əhalinin kütləvi şüalanma yükünə ən az təsir edən müayinə üsulu hansıdır?
A) Flüoroqrafiya

B) Radionuklid diaqnostika

C) Rentgendiaqnostika

D) Rentgenterapiya

E) Radioterapiya
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
697) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?
A) Stoxastik

B) Somatik

C) Erkən

D) Xronik

E) Kəskin
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
698) AR Səhiyyə Nazirlıyinin 13 saylı əmrinə əsasən radioaktiv maddələr və ionlaşdirici şüalanma mənbələri ilə təmasda olan işçilər dövrü tibbi müayinə zamanı hansı müayinələrdən keçməlidirlər?
A) Leykoformulanın analizi

B) Qanın ümümi analizi

C) Terapevt, nevropatoloq

D) Terapevt, mama-ginekoloq

E) Terapevt, nevropatoloq, mama-ginekoloq, dermato-vineroloq, otolarinqoloq, qan analizi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 №-li 23.01.1989-cu il tarixli əmri
699) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?
A) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə malik deyil

B) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir

C) Hər biri

D) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir

E) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
700) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri “ ” yükə malikdir?
A) Neytronlar

B) Qamma-şüalanma

C) Proton, pozitron

D) Elektronlar

E) Rentgen- şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
701) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyillər?
A) Heç biri

B) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma

C) Elektronlar, pozitronlar

D) Neytronlar

E) Os-hissəciklər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
702) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?
A) Qurğuşun

B) Təbii uran

C) Bor, kadmium

D) Plastmas, alüminium

E) Xrom
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
703) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər baş verir?
A) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi

B) Zülal sintezinin pozulması

C) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi

D) Gen mutasiyasının yaranması

E) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
704) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?
A) Haploid hüceyrələr

B) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr

C) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr

D) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
705) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?
A) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular

B) Hemopoez pozuntuları

C) Cinsi sterilliik

D) Xroniki şüa xəstəliyi

E) Kəskin şüa xəstəliyi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
706) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?
A) Bir parçalanmanın enerjisindən

B) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən

C) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən

D) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu

E) Orqanizmin immun qücündən
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
707) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?
A) 6

B) 5


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
708) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma prinsiplərinə aid deyil?
A) Məsafə ilə müdafiə

B) Hermetikləşmə

C) Ekranla müdafiə

D) Vaxtla müdafiə

E) Miqdarla müdafiə
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
709) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Teleqammaterapiya qurğuları

B) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar

C) Hec biri

D) Rentgen aparatı

E) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
710) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada aparılmır?
A) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

B) Personalın əllərindən yaxma

C) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

D) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində

E) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
711) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?
A) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

B) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi zamanı

C) Hər bir halda

D) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı

E) Rentgen aparatının istismarı zamanı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
712) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası

B) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması

C) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə

D) Fərdi müdafiə vasitələri

E) Personalın kvalifikasiyası
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
713) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?
A) Fərdi dozimetrik nəzarət

B) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması

C) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi

D) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi

E) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
714) Radiasiya fonuna nə aid deyil?
A) Təbii

B) Heç biri

C) Süni

D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmişE) Tibbi fon
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
715) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?
A) Yer qabığında olan radionuklidlər

B) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər

C) Heç biri

D) Yerin səthində olan kosmik şüalanma

E) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
716) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin hesabına formalaşmır?
A) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar

B) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma

C) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar

D) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları

E) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
717) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?
A) Atmosfer təzyiqin artması

B) Torpağın şumlanması

C) Atmosfer təzyiqin azalması

D) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
718) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?
A) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

B) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması

C) Heç biri

D) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının tətbiq olunması

E) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat texnologiyasından istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
719) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Heç biri

B) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu

C) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası

D) Təbii radiasiya fonu

E) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
720) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?
A) 1: 1,2: 4,6

B) 1: 0,5: 6

C) 1: 3: 4,2

D) 0,8: 1: 3,5

E) 1: 3: 7
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
721) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti hansıdır?
A) Heç biri

B) 1-1,5: 2-2,2:5-6

C) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

D) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

E) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
722) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?
A) 1: 1,5 və 1: 0,75

B) 3: 1 və 1:0,8

C) 1:2 və 1: 3

D) 2: 1 və 1:0,8

E) 1: 1 və 1: 1,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
723) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr hansılardır?
A) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları

B) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

C) Heç biri

D) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından

E) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
724) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?
A) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması

B) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması

C) Valideynlərin sağlamlığı

D) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər

E) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
725) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə qiymət verilir?
A) Həzm etmə sistemi

B) Sinir sistemi

C) Endokrin sistemi

D) Dayaq-hərəkət aparatı

E) Kardio-respirator sistemi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
726) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?
A) Heyvanların bağırsağı

B) Su


C) Torpaq

D) Ərzaq məhsulları

E) İnsanın bağırsağı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
727) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?
A) Ürək bulanma

B) Qıc olma

C) Yüksək hərarət

D) Baş ağrısı

E) Tez-tez qusma
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
728) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?
A) Virus infeksiyaları

B) Bakteriya mənşəli

C) Heç birinə

D) Mikotoksikoz

E) Bağırsaq infeksiyaları
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
729) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?
A) İldə 4 dəfədən artıq

B) İldə 5 dəfədən artıq

C) İldə 3 dəfə

D) İldə 2 dəfə

E) İldə 1 dəfə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
730) Uşaq ölümü nə deməkdir?
A) Perinatal ölüm

B) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

C) 10 yaşa qədər olan uşaqlar araında ölüm hadisələrinin sayı

D) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

E) Bətn daxili ölüm
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
731) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?
A) 300

B) 200


C) 150

D) 50


E) 100
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
732) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?
A) 300

B) 500


C) 550

D) 400


E) 450
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» – Е.И .Гончарук 1977 Москва
733) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 5

B) 6


C) 4

D) 7


E) 3
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая
734) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?
A) 7

B) 3


C) 8

D) 10


E) 5
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
735) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 100

B) 200


C) 500

D) 300


E) 50
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
736) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?
A) 300

B) 500


C) 400

D) 200


E) 100
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
737) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 200

B) 100


C) 500

D) 300


E) 400
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
738) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?
A) Tulyaremiya

B) Lyamblioz

C) Qarın yatalağı

D) Epidemik parotit

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
739) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?
A) Vəba

B) Amyoba dizenteriyası

C) Lyamblioz

D) Hepatit A

E) Epidemik parotit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
740) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?
A) Qarın yatalağı

B) Epidemik parotit

C) Vəba

D) Hepatit AE) Lyamblioz
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
741) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?
A) Heç biri

B) Az təhlükəli

C) Yüksək təhlükəli

D) Həddən artıq təhlükəli

E) Orta təhlükəli
Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН 2.1.4.559-96
742) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?
A) 3

B) 4


C) 1

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
743) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?
A) Xlor dioksid

B) Ozon


C) Qaz halında olan xlor

D) Xlor əhəngi

E) Xloramin
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
744) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?
A) Patogen enterobakteriyalar

B) Heç biri

C) Vəba vibrionu

D) Bağırsaq çöpü

E) Enteroviruslar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
745) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?
A) Layarası sular

B) Qrunt suları

C) Yatağ-altı sular

D) Quyu suları

E) Səthi sular
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
746) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?
A) Zülal mübadiləsi

B) Duz-su balansı

C) Kalsium-fosfor mübadiləsi

D) Turşu-qələvi tarazlığı

E) Purin mübadiləsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
747) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin ğötürülməsi hansı tezliklə aparılır?
A) İldə 1 dəfə

B) Həftədə 1 dəfə

C) Ayda 1 dəfə

D) Hər mövsümdə

E) Yarım ildə 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
748) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?
A) mq-ekv/l

B) mq/l


C) Bal

D) Heç biri

E) qradus
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
749) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?
A) Layihə təşkilatı

B) GEM


C) Təbiəti mühafizə orqanları

D) “Azərsu SC”

E) Yerli idarəetmə orqanı
Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного- питьевого водоснабжения»
750) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?
A) Mikrobioloji və kimyəvi

B) Fiziki

C) Mikrobioloji və orqanoleptik

D) Orqanoleptik və kimyəvi

E) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»
751) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?
A) Xidmət edilən əhalinin sayından

B) Su təchizatı mənbəyinin növündən

C) Paylayıcı şəbəkənin növündən

D) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

E) Yaşayış üçün tikintisinin növündən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
752) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?
A) Heç bir yerdə

B) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl

C) Paylayıcı şəbəkədə

D) Su təchizatı mənbəyində

E) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
753) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?
A) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq

B) Həftədə 1 dəfə

C) Növbədə 1 dəfə

D) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq

E) Sutka ərzində 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
754) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?
A) İy, dad, rəng, bulanlıq

B) İy, dad, rəng

C) İy, dad

D) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

E) Şəffaflığ
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
755) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?
A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Tez və uzun sürən

C) Asta və uzun sürməyən

D) Tez və uzun sürməyən

E) Asta və uzun sürən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
756) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?
A) Dadı dəyişir

B) Dəyişməz qalar

C) Pisləşər

D) Qoxusu dəyişir

E) Yaxşılaşar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
757) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər

B) Dadı dəyişir

C) Yaxşılaşar

D) Dəyişməz qalar

E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
758) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər

B) Yaxşılaşır

C) Dadı dəyişir

D) Dəyişməz qalar

E) Qoxusu dəyişir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
759) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?
A) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl

B) Su götürülən yerdən

C) Heç bir yerdə

D) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən

E) Mənzildə
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
760) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?
A) Saprofitlər

B) Şərti patogen bakteriyalar

C) Patogen bakteriyalar

D) Sporalar

E) Heç biri
Ədəbiyyat: “Tibbi mikrobiologiyanın əsasları” N.Əliyev 1975 Bakı
761) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?
A) mq/l

B) mq-ekv/l

C) Dərəcə

D) Bal


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене– Е.И .Гончарук 1977 Москва
762) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?
A) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır

B) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

C) Suyun codluğundan az asılıdır

D) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

E) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
763) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?
A) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır

B) Yüksək doza

C) Minimal doza

D) Optimal doza

E) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
764) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?
A) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

B) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən

C) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən

D) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən

E) Su mənbəyinin debitindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
765) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?
A) 1,5 mq/l

B) 0,7 mq/l

C) 0,3 mq/l

D) 0,5 mq/l

E) 1,2 mq/l
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”
766) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?
A) Tez, lakin keyfiyyətsiz

B) Fərqi yoxdur

C) Asta, lakin keyfiyyətsiz

D) Asta, lakin keyfiyyətli

E) Tez və keyfiyyətli
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
767) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?
A) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır

B) Zərərləşdirmənin keyfiyətində

C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

D) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
768) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?
A) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

C) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

D) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
769) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?
A) Heç biri

B) 0,3-0,5 mq/l

C) 0,1-0,3 mq/l

D) 1,2-1,4 mq/l

E) 1-1,2 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
770) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?
A) Çayın uzunluğu

B) Çayın eni

C) Sahənin relyefi

D) Küləklərin tezliyi

E) Çayın dərinliyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
771) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?
A) Bal

B) Dərəcə

C) mq/l

D) Heç biriE) mq-ekv/l
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 МоскваDownload 1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.62 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) İonlaşdırıcı şüaların tərifi hansıdır?

Download 1.62 Mb.