) Ftor birləşdiricilərinin yüksək konsentrasiyası atmosfer havasında nəyə səbəb ola bilər?
Download 1.35 Mb.
bet10/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

826) Ftor birləşdiricilərinin yüksək konsentrasiyası atmosfer havasında nəyə səbəb ola bilər?

A) Heç birinə

B) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər

C) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
827) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?

A) Heç birinə

B) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər

C) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
828) Gigiyenik nöqteyi nəzərdən istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılar hansı qaz yanacaqlarını əmələ gətirir?

A) Azot oksidi, karbohidrogen

B) Karbohidrogen, kükürd hidroksidi

C) Qurquşun aerozolu, karbohidrogen

D) Kükürd oksidi, azot oksigeni

E) Azot oksigeni, qurquşun aerozolu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
829)

Gigiyenik nöqteyi nəzərindən istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılar bərk yanacaqlarda nə əmələ gəlir?
A) Qurquşun aerozolu

B) Azot oksigeni

C) Karbohidrogen

D) Kükürd hidrogeni

E) Kükürd oksidi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
830) Atmosfer çirklənməsinin marşrut postlarına olan nəzarət nədən ötrü təyin olunur?

A) Ardıcıllıqla zamana görə fiksasiya olunmuş nöqtələrdən qrafika görə daima götürülən nümunədən ötrü

B) Zamana görə ardıcıllıqla ayrılmış sahələrin fiksasiya nöqtələrindən nümunə götürməkdən ötrü

C) Zamana görə müəssisə sahələrinin fiksasiya nöqtələrində götürülən nümunələrdən ötrü

D) Ara vermədən daimi olaraq növbəti müayinələrdən ötrü götürülən nümunələrin tərkibində olan çirkləndirici maddələrin qeydiyatından ötrü

E) Meteofaktorları nəzərə alaraq müəyyən məsafələrdə çirklənmə mənbələrindən götürülən nümunələrdən ötrü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
831) Atmosfer havasının vəziyyətini öyrənən zaman marşrut postlarının üzərinə düşən nəzarət hansıdır?

A) Ərazinin əsas spesifik maddələri və əsas maddələrin müəyyən hissəsi

B) Heç biri

C) Əsas çirkləndirici maddələr

D) Sənaye müəssisələrinin spesifik tullantı maddələri

E) Ərazinin spesifik tullantıları və əsas çirkləndirici maddələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
832) Torpağa yaxın qatda olan zərərli maddələrin konsentrasiyası yol verilən konsentrasiya həddinin hansı hissəsini təşkil etməlidir?

A) Ortasutkalıq

B) Ortahəftəlik

C) Ortaillik

D) Maksimal birdəfəlik

E) Orta aylıq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
833) Temperatur qradienti hansıdır?

A) Sənaye müəssisələrinin havasının ölçülməsi

B) Hava temperaturunun şaquli ölçülməsi

C) İsti tullantıların hesabına havanın temperaturunun ölçülməsi

D) İlin fəsillərinə görə havanın ölçülməsi

E) Sutka ərzində havanın temperaturunun ölçülməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
834) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?

A) Atmosfer havası

B) Temperatur

C) Şüalanma

D) Atmosfer təzyiqi

E) Rütubət


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
835) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?

A) Torpaq

B) Su kəməri

C) Linoleum

D) Atmosfer hava

E) Qaz sobası


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
836) İnfeksion boksda hansı ventilyasiya olmalıdır?

A) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurulma üstünlüyü ilə

B) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla

C) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstülüyü ilə

D) Sovurucu, təbii yolla

E) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
837) Əməliyyat otağında hansı ventilyasiya olmalıdır?

A) Sovurucu, təbii yolla

B) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurmanın üstünlüyü ilə

C) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstünlüyü ilə

D) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

E) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
838) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?

A) Havakeçiricisində

B) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə

C) Heç birində

D) Hava qəbul edən şaxtada

E) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
839) Otaqlarda mikroiqlimin optimal normativləri yol verilən normativlərdən fərqli olaraq nədən asılı və nədən asılı deyillər?

A) İnsanın yaşından və klimatik zonadan asılı deyillər

B) Heç birindən

C) İnsanın yaşından asılı və klimatik zonadan asılı deyil

D) İnsanın yaşından asılı deyillər və klimatik zonadan asılıdırlar

E) Həm insanın yaşından və klimatik zonadan asılıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
840) İnsanın mənzildə istilik komfortunu təmin etmək üçün hansı göstəricilərin böyük əhəmiyyəti var?

A) Mənzilin rütubəti

B) Hava cərəyanının sürəti

C) Havanın temperaturu, otağın üfüqi istiqamətində və hündürlüyündə temperatur göstəricisinin düşüb-qalxması, divarların daxili səthinin temperaturu

D) Otağın üfüqi istiqamətində və hündürlüyündə temperatur göstəricisinin düşüb-qalxması

E) Havanın temperaturu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
841) Mənzildə havanın yüksək temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və kifayət qədər havanın cərəyanı

B) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

C) Aşağı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

D) Hava temperaturun aşağı enməyi

E) Aşağı səviyyədə olan rütubət və kifayət qədər havanın cərəyanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
842) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A) Heç birində

B) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı

C) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

D) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı

E) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
843) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?

A) Oksidləşmə

B) Azot oksidləri

C) Amonyak

D) Karbon dioksidi

E) Toz
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


844) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?

A) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı

B) Şüalanma rejimi

C) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi

D) Heç birinə

E) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
845) Yaşayış mənzillərində insolyasiyaya qoyulan gigiyenik tələblər hansılardır?

A) Optimal vaxta görə və optimal yol verilən rejimə görə

B) Yol verilən vaxta görə və optimal yol verilən rejimə görə

C) Heç birinə

D) Optimal vaxta görə və yol verilən rejimə görə

E) Yol verilən vaxta görə və yol verilən rejimə görə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
846) Xəstəxanalarda yoluxucu şöbələrin çirkab suları hara axıdılır?

A) Heç birinə

B) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış təmizlənir və zərərsizləşdirilir

C) Məsələnin həlli konkret sanitar şəraitdən asılıdır

D) Şəhər kanalizasiyasına axıdılır

E) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış zərərsizləşdirilir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
847) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?

A) Heç biri

B) Ümumsağlamlaşdırıcı

C) Psixofizioloji

D) Bakterisid

E) İstilik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
848) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyyə olunur?

A) Klimatik zonadan asılıdır

B) Cənub

C) Qərb


D) Şimal

E) Şərq
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


849) Yaşayış binalarda insolyasiyaya qoyulan gigiyenik normativlər nədən asılıdır?

A) Sanitar hissəsindən başqa bütün otaqlarda

B) Mənzildə otaqların sayından

C) Mənzilin yalnız bir otağında

D) Mənzilin bütün otaqlarında

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
850) Yolxucu şöbənin neytral zonasında hansı ventilyasiya nəzərdə tutulur?

A) Təmiz hava axarı-sovurucu, sovurulma üstünlüyü ilə

B) Təmiz hava axarı-sovurucu, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

C) Sovurucu təbii yol ilə

D) Təmiz hava axarı

E) Sovurucu mexaniki


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
851) Yaşayış və ictimai binaların proektləşdirilməsində bir adam başına düşən hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?

A) Mikroorqanizmlər

B) Azot oksidləri

C) Amonyak

D) Toz

E) Karbon dioksid


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
852) Doğum evində zahı qadınların yenidən doğulanlarla birgə qalması üçün ayrılan palatalar hansı şöbədə yerləşməsi nəzərdə tutulur?

A) Observasiya şöbəsi

B) Patoloji

C) Fizioloji və observasiya şöbəsi

D) Uşaq şöbəsi

E) Fizioloji şöbə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
853) Yol verilən hava temperaturu ilə divarlar və ətraf əşyaların temperaturun aşağı olan otaqlarda insanda isti itkisi hansı yolla baş verir?

A) Buxarlanma

B) Heç birilə

C) Konduksiya

D) Konveksiya

E) Şüalanma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
854) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?

A) Yoluxucu palata

B) Yarımboks

C) Bir çarpayılı palata

D) Filtr otaqı

E) Boks
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


855) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?

A) Qəbul şöbəsi

B) Stasionarın bloku

C) Xəstəxana şöbəsi

D) Palata

E) Yarımboks


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
856) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?

A) Hava həcmi

B) Hava kubu

C) Ventilyasiya həcmi

D) Heç biri

E) Havadəyişmə rəqəmi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
857) Adı çəkilən gösrəricilərdən hansı biri havanın ionirasiyasının-bioloji effektini öyrəndikdə istifadə olunmur?

A) Aeroionlar

B) Elektrik sahə

C) Azot oksidləri

D) Atmosfer oksigen

E) Ozon
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


858) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?

A) Yoluxucu

B) Fizioterapevtik

C) Uroloji

D) Nevroloji

E) Terapevtik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
859) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas mənbələri hansılardır?

A) Atmosfer hava

B) Polimer inşaat materialları

C) Lak-boya materialları

D) Civə lyuministent lampaları

E) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
860) İctimai binalarda minimal təbii işıqlanma əmsalın normalaşdırılmasında hansı şərtlər nəzərdə tutulur?

A) Maddələr mübadiləsi proseslərinə təsiri

B) İşığın bakterisid təsiri

C) Orqanizmin bioritmlərinə işığın təsiri

D) İşığın istilik təsiri

E) Yaşayış yerlərin işıq iqlimi, gözlə görünə bilən işlər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
861) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələri hansılardır?

A) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi

B) Xlor, 3,4- benzapiren

C) Dəm qazı

D) Civə

E) Qurquşun, 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
862) Müalicə profilaktik müəssisələrin binalarında hansı qızdırıcı sistem daha məqsədəuyğundur?

A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Hava

C) Kombi-sistemiD) Buxar

E) Su və panel (şüa) qızdırıcı sistemi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
863) Qızdırılmış havanın hərəkət vasitəsi ilə istiliyin verilməsi necə adlanır?

A) Konveksiya

B) Şüalanma

C) Radiasiya

D) Konduksiya

E) Buxarlanma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
864) İnsan orqanizminə infraqırmızı şüalar hansı təsir göstərir?

A) Radiasion

B) İstilik

C) Fotokimyəvi

D) Kimyəvi

E) Biokimyəvi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

Radiasion gigiyena

865) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri yükə malikdir?

A) α


B) β

C) Neytron

D) Proton

E) γ
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


866) Hansı ionlaşmanın daha cox xətti galınlıgı vardır?

A) α


B) γ

C) Proton

D) Neytron

E) β
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


867) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?

A) Rentğen, Kulon/kq

B) Kori, Bekkerelq

C) Ber, Rad

D) Ber, Zivert

E) Grey, Rad


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
868) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?

A) Ber, Zivert

B) Rad, Qrey

C) Küri, Bekkerel

D) Rentgen, Kulon/kq

E) Mr/saat, Mkr/san


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
869) Bioloji effektivlik baxımından insan ücün ionlaşmış şüalanmanın hansı növündən istifadə olunur?

A) Xətti qalınlıq ionlaşması

B) Daimi-qamma

C) Enerjinin xətti verilməsi

D) Çəkilmiş koeffisent

E) Daimi parcalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
870) İnsan bədəninin xroniki β-şüalanması zamanı cəkilmiş koeffisent nəyə bərabərdir?

A) 10


B) 30

C) 20


D) 5

E) 1
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


871) Havanın radiaktiv cirklənməsi nə ilə ölcülür?

A) Ki


B) Zivert

C) Bk/sm2

D) MkP/saat

E) Tezl/sm2/dəq


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
872) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?

A) Heç biri

B) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması

C) Zaman vahidində parçalanma dövrü

D) Kvant şüalanma enerjisi

E) Kütlə vahidinə ğörə udulmuş enerji


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
873) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?

A) β-şüalanma

B) γ-şüalanma

C) α-şualanma

D) Neytron şüalanma

E) Rentğen şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
874) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?

A) İnsanin spektrometr şüalanması

B) İndividual dozimetr

C) İndikator

D) Qrup dozimetrinin dozimetri

E) Radiometr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
875) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?

A) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

B) Qrup dozimetri

C) Dəri qatının çirklənmə induksiyası

D) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası

E) Fərdi dozimetrik nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
876) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən cihazlar hansılardır?

A) Radiometr

B) Qrup dozimetri

C) Fərdi dozimetr

D) İonlaşmış şüalanma indikatoru

E) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
877) Mühitin radionuklidlərlə çirklənməsi nə ilə ölcülür?

A) İnsan hesablaylcı şüalanması

B) Bioprobanın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

C) Fərdi dozimetr

D) Qrup dozimetri

E) Radiometr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
878) Orqanizmdə radionuklidin fəallıgı hansı zamanda azalır?

A) Yarımparçalanma dövrü

B) Yarımçıxıcı dövr

C) Hər zaman

D) Effektiv dövr

E) Daimi parçalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
879) “Qəddarlıq addımı”-hansı cihazın ğöstəricisidir?

A) Şüalanma enerjisindən

B) Şüalanma növündən

C) İonlaşma kamerasının həcmindən

D) Hesablayıcının durğun saatından

E) Zaman vahidində parçalanma dövrü


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
880) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?

A) Yarımparçalanma dövrü

B) Zaman vahidində parçalanma

C) Yarım çıxartma dövrü

D) Effektiv dövr

E) Daimi parçalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
881) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini mügayisə etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?

A) Tarazlılıq koeffisenti

B) Diskriminasiya koeffisenti

C) Keyfiyyət koeffisenti

D) Dolma effekti

E) Nisbi bioloji effektivlik


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
882) Tarazlılıg koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza üçün verilmiş şüalanma hansıdır?

A) Ekspozisiya dozası

B) Ekvivalent doza

C) Udulmuş doza

D) Dozanın gücü

E) Effektiv doza


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
883) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?

A) Torpaq havası

B) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması

C) Kosmiki şüalanma

D) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika proseduraları

E) Rentgendiaqnostika proseduraları


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
884) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan) necədir?

A) 3 dərəcə

B) 5 dərəcə

C) 7 dərəcə

D) 9 dərəcə

E) 11 dərəcə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
885) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?

A) 40


B) 5

C) 20


D) 50

E) 100
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


886) Hər bir şüalanmış kateqoriya şəxsləri üçün verilmiş radiasiya təsiri hansıdır?

A) Əsas doza həddi və verilmiş dərəcə

B) Əsas doza həddi

C) Əsas doza həddi, verilmiş dərəcə və nəzarət dərəcəsi

D) Məsləhətolunan dərəcələr

E) Əsas doza həddi, verilmiş dərəcə və nəzarət dərəcəs və məsləhətolunan dərəcələr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
887) Açıq ionlaşmış şüalanma mənbələri ilə\olunan bütün işlər hansı siniflərə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 7
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


888) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər hansı qruplara bölünür?

A) 5


B) 7

C) 4


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


889) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət dərəcəsi necə olmalıdır?

A) Dəyişməlidir

B) Azalmalıdır

C) Artmamalıdır

D) Dəyişməməlidir

E) 0
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


890) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olonmalıdır?

A) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər

B) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi

C) Gapının seyflənməsi

D) Siqnalizasiya,

E) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
891) Açıg şüalanma mənbəyinə nə aiddir?

A) Metal kapsulada radium-226

B) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu

C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198

D) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

E) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun seyf


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
892) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə müddətdən bir keçirilir?

A) Rübdə 1 dəfə

B) İldə 1 dəfə

C) 2 ildə 1 dəfə

D) 6 aydan 1

E) Ayda 1 dəfə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
893) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?

A) Xarici

B) Təbii

C) Heç yaratmır

D) Daxili

E) Daxili və xarici


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
894) Əhalinin ən çox kollektiv şüalanma yükünə nə aiddir?

A) Radioterapiya

B) Radionuklid diaqnostika

C) Flyroqrafiya

D) Rentgendiaqnostika

E) Rentgenterapiya


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
895) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?

A) Uzaq


B) Somatik

C) Somatik, uzaq, stoxastik

D) Somatik, uzaq, stoxastik

E) Somatik, uzaq


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
896) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?

A) Yayda havanın aşagı qatlarında

B) Torpaq havasında

C) Atmosferin yuxarı qatlarında

D) Qışda havanın aşağı qatlarında

E) Okean üzərindəki havada


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
897) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?

A) Taxtadan

B) Kərpicdən

C) Şlakbloklardan

D) Betondan

E) Tikinti daşından


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
898) Uzun müddət yaşayan radionuklidlərdən stratosferanın yarımtəmizləmə periodu necə müddətdir?

A) 10-20 gün

B) 3-6 ay

C) 7-12 ay

D) 2-4 il

E) 20 – 40 gün


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
899) Bir mühitin xüsusi aktivliyinin digər mühitə münasibəti necə adlanır?

A) Yükləmə koeffisenti

B) Çəki koeffisenti

C) Zəifləmə koeffisenti

D) Diskriminasiya koeffisenti

E) Keyfiyyət koeffisenti


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
900) Ətraf mühit şəraitində radionuklidlər insan orqanizminə nə ilə daxil olur?

A) Hava ilə

B) Qida məhsulları

C) Dəri vasitəsi ilə

D) Selikli qişa ilə

E) Su ilə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
901) U-şüalanma üçün nə xarakterikdir?

A) LPE yüksək həddə malikdir

B) Korpus şüalanmaya malikdir

C) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır

D) Yükə və kütləyə malik deyil

E) Böyük xətti ionlaşma səthi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
902) Hansı şüalanma növü yük daşımır?

A) β-şüalanma

B) α şüalanma

C) γ-şüalanma

D) EMS

E) Proton seli


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
903) Radioaktiv hissəciklərin hansı növü “ ” yükə malikdir?

A) EMS


B) Elektronlar

C) Neytonlar

D) Neytronlar

E) İS-şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
904) Radioaktiv hissəciklərin hansı növünün yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyil?

A) Elektronlar

B) Os-hissəciklər

C) Neytronlar

D) Protonlar

E) Protonlar


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
905) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?

A) P-parçalanma

B) Os-parçalanma

C) Nüvənin sərbəst bölünməsi

D) K-cəlb etmə

E) Kimyavi reaksiyası


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
906) α-Şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?

A) Bor, kadmium

B) Təbii uran

C) Qurğuşun

D) Xrom

E) Plastmas


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
907) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazirlanır?

A) Orqanik şüşə

B) Qurğuşun

C) Xrom


D) Yumşaq material

E) Bor, kadmium


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
908) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?

A) Gen mutasiyasının yaranması

B) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması

C) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi

D) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

E) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
909) Daha möhkəm ionlaşmış şüalanma təsirinə nə aiddir?

A) Haploid hüıeyrələr

B) Yüksək sürətli hüceyrələr

C) Diploid hüceyrələr

D) Stasionar fazalı hüceyrələr

E) Yüksək sürətli turşuluq fosforlaşmasi olan hüceyrələr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
910) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə aiddir?

A) Kəskin şüa xəstəliyi

B) Irsi pozulmalar

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Pnevmoniyalar

E) Bronxitlər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
911) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik nəticələrinə nə aiddir?

A) İrsi şüa xəstəliyi

B) İrsi pozğunluqlar

C) Bağırsaq xərçəngi

D) Xroniki şüa xəstəliyi

E) Cinsi sterilliik


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
912) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?

A) AES operatorları

B) Ayrı-ayrı şəxslər

C) Personal , əhali

D) Heç kim

E) Tibb işçiləri


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
913) A personalı qrupuna nə aiddir?

A) Radioloji şöbənin xidmətçiləri

B) Bütün əhali

C) Heç kim

D) “Kritiki”qruplardan olan şəxslər

E) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali arasından cəlb olunan şəxslər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
914) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?

A) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu

B) Orqanizmin immun qücündən

C) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma müddətindən

D) Qalma müddətindən

E) Enerjisindən


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
915) İnsan qarışıq qamma –betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik nəzarətin aparılması

zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?

A) Kulon /kq

B) Rentgen

C) Ber


D) Rad

E) Farada


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
916) Qapalı mənbəyin olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz deyil?

A) Ekranla mühafizə

B) Say müdafiəsi

C) Hermetikləşmə

D) Zamanlı mühafizə

E) Məsafə ilə qorunma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
917) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?

A) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən

B) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması

C) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri

D) U-defektoskopiya üçün aparat

E) Rentgen aparat


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
918) Radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün teleqammaterapiya şöbəsində hansı texniki vasitələr istifadə olunmur?

A) Labirint qalınlığı

B) Xəstələri müşahidə etmək quruşun şüşəli pəncərə

C) Kifayət qədər qalın divar

D) Idarəetmənin ayrı yerdə olması

E) Mexaniki və əllə idarə olunan polad lövhəli qapı


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
919) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?

A) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda

B) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

C) Personalın üzərində

D) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

E) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
920) İşçi zonasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?

A) Rentgen aparatının eksplatasiyası zamanı

B) Tibbdə gücləndiricilərin istifadə olunması zamanı

C) Radiaktiv yataqların çıxarılması və işlənməsi zamanı yan məhsul formasında

D) γ-quraşdırıcıların eksplatasiyası zamanı

E) Sənayedə, kənd təsərrüfatında ,tibbdə açıq mənbələrin plankı istifadəsi zamanı


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
921) İonlaşmış şüalanmanın açıq mənbələri ilə işləyən personalın müdafiəsi üçün lazım olan gigiyenik tələblərdən hansı duzgün deyil ?

A) Müdafiənin fiziki prinsiplərinə rayət olunması

B) Sənaye prosesində sənaye avadanlıqlarının və sənaye proseslərinin hermetikləşdirilməsi

C) Çirkli zonada axının sovurmadan üstünlüyü

D) Yerin düzgün planirovkası

E) FMV istifadə olunması


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
922) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?

A) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası

B) Personalın kvalifikasiyası

C) İndividual qorunma vasitələri

D) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması

E) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
923) Tibb müəssisələrdə sanitar-dozimetrik nəzarətə nə aid deyil?

A) Xarici şüalanma dozası gücünün ölçülməsi

B) Radiaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi və saxlanılması, yığıma nəzarət

C) Radiaktiv qazların və havada aerozolun konsentrasiyasının müəyyən olunması

D) Çirklənmiş səthlərin və radiaktiv tullantıların dezaktivasiyası

E) Fərdi dozimetrik nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
924) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?

A) Texnoloji proseslərin uzunluğunun qiymətləndirilməsi

B) Təbii radiasion fonun səviyyəsinin müəyyən edilməsi

C) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi

D) İsçi zonasında havada radionuklidlərin müəyyən edilməsi

E) Personal üzərində tibbi nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
925) Radiasion fona nə aid deyil?

A) Texnoloji dəyişikliklər

B) Kosmik fon

C) Təbii fon

D) Süni fon

E) Tibbi fon


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
926) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?

A) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər

B) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn onlaşmış şüalanma

C) Torpaq qatında olan radionuklidlər

D) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər

E) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
927) Texnoloji dəyişilmiş təbii radiasion fon nə hesabına formalaşmır?

A) Yerlərdə tikinti materialı

B) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radiaktiv inert qazlar

C) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn zəhərli maddələr

D) Biosferə daxil olan faydalı qazıntı və mineral gübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər

E) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmıkı şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
928) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?

A) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil olması

B) Gün şuaları

C) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması, radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması

D) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniıməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi

E) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsındə ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
929) Atmosferdə radonun həcmini azaldan şərt hansı deyil?

A) Torpağın donması

B) Torpaq şumlamağı

C) Hündürlüyə qalxma

D) Atmosfer təzyiqinin düşməsi

E) Sel
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


930) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?

A) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları

B) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar

C) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar

D) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar

E) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
931) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir görünmür?

A) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması

B) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması

C) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

D) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat texnologiyasını istifadə etmək

E) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
932) Müəssiələrdə maye tullantılardan uzunömürlü radionuklidlərin çıxarılması və dezaktivasiyası ücün hansı metoddan istifadə olunmur?

A) İon mübadiləsi

B) Koaqulyasiya

C) Saxlama müddəti

D) Çöküntu üsulları

E) Distilyasiya


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
933) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?

A) Presləmə

B) Yandırılma

C) Xırdalanma

D) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə

E) Suda həll olma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
934) Əhalinin təbii şüalanmasında hansı mənbə daxil deyil?

A) Texnoloji dəyişilmiş təbii radiasion fon

B) Tibbdə rentgen- və radioloji diaqnostika

C) Qlobal radioaktiv tökmələr

D) Ştat iş şəraitində atom elektrostansiyası

E) Təbii radiasion fon


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

Əlavə suallar

935) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?

A) 5:6:10 kkal

B) 5:10:5 k kal

C) 5:6:7 kkal

D) 6:12:6 k kal

E) 4:9:4 k kal


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
936) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti necə olmalıdır?

A) 1: 0,5: 6

B) 0,8: 1: 3,5

C) 1: 3: 7

D) 1: 1,2: 4,6

E) 1: 3: 4,2


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
937) Ağır fiziki işlə məşğul olan insanlar üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti hansıdır?

A) 1: 1: 8

B) 1: 2,2: 3,5

C) 1,2: 1: 3,6

D) 1: 1: 3

E) 1:1: 5


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
938) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti hansıdır?

A) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

B) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

C) 1-1,5: 2-2,2:5-6

D) Heç biri

E) 1: 0,8-0,9: 3-3,5


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
939) Optimal mənimsənilmə üçün sutkalıq qida payında Ca və Mg nisbətləri necə olmalıdır?

A) 1: 1 və 1: 1,5

B) 3: 1 və 1:0,8

C) 1:2 və 1: 3

D) 2: 1 və 1:0,8

E) 1: 1,5 və 1: 0,75


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
940) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?

A) Heç birinə

B) Rənginə və iyinə görə

C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə

D) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

E) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
941) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?

A) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi

B) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi

C) Heç birinə

D) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun

E) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
942) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) Suda həll olmayan zülal maddəsi

B) Vitamin kompleksi

C) Karbohidratların qarışığı

D) Heç biri

E) Polidoymamış yağ turşuları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
943) Kleykovina xəmirə hansı xüsusiyyətini verir?

A) Yapışqanlıq, nişastanın olması, məsaməlilik

B) Möhkəmlik, elastiklik

C) Yüngüllük, tez bişirilməsi

D) Yaxşı rəng, iyi və dad verir

E) Heç birini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
944) Keyfiyyətli buğda ununda kleykovinanın miqdarı neçə faizdən aşağı olmamalıdır?

A) 50-55%

B) 35-40%

C) 25-30%

D) 40-45%

E) 10-15%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
945) Unu uzun müddət saxlamaq üçün nəmliyi nə qədər olmalıdır?

A) 18%


B) 10%

C) 14%


D) 20%

E) 8%
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


946) Unun təzə və köhnəliyini müəyyən etmək üçün adı çəkilən hansı göstəricilər təyin edilir?

A) Kleykovinanın miqdarı

B) Həşaratların sayı

C) Heç biri

D) Rəngi və nəmliyi

E) Turşuluqa və ammonyak sınağı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
947) Çörəyin keyfiyyəti hansı göstəricilərdən asılıdır?

A) Bişirilmə üsuldan və bişirilmə temperaturdan

B) Heç birindən

C) Hamsından

D) Unun kleykovinasının keyfiyyətindən, nəmliyindən və əlavələrdən

E) Unun növündən, əlavələrdən və bişirilmə texnologiyasından


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
948) Çörəyin xarici görünüşünün müayinə zamanı, qabığın qalınlığı 0,5 sm az və çox olması nəyi göstərir?

A) Bişirilmə temperaturun qaydada olmaması

B) Keyfiyyətsiz unu

C) Unun və çörəyin düzgün saxlamaması

D) Heç birini

E) Bütün bişirilmə prosesinin pozulması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
949) Hazır süd xörəklərində “C” vitamininin təyini üçün ən geniş istifadə olunan reaktiv hansıdır?

A) Natrium qələvisi məhlulu

B) Heç biri

C) Rozol aqarı

D) Tilmans reaktivi

E) Nesslər reaktivi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
950) Qida zəhərlənmələri hadisələrinin tədqiqatı zamanı hansı mütləq şərtləri olmalıdır?

A) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

B) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)

C) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından

D) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları

E) Bütün sadalanan şərtlər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
951) İnək südünün əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) orta tərkibi müvafiq olaraq necədir?

A) 4,5%, 7,8-9,3%, 10-10,7%

B) 2,5%, 4-4,6%, 7,3-7,5%

C) 3,7%, 5-5,5%, 9%

D) 3,3%, 3,2-3,6%, 4,5-4,7%

E) 3,7%, 5-5,5%, 6%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
952) Südün orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur?

A) Heç biri

B) Temperatur, iy, təbiiliyi və tamlığı, mühitin-PH

C) Rənd, təmizliyi, saxlama müddəti, sıxlığ

D) Xarici görünüşü rəng, iy, dad, konsistensiyası

E) Xarici görünüşü, qarışıqlar, dad


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
953) Südün xüsusi çəkisi (sıxlığı) hansı üsulla təyin olunur?

A) “Juravlyov” aləti ilə

B) Butirometrlə

C) Aerometr-laktodensimetrlə

D) Heç birilə

E) “Rekord” aləti ilə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
954) Südün sıxlığının azalması və artırması müvafiq olaraq nəyi göstərir?

A) Heç birini

B) Suyun qarışmasını və üzünün yığılmasını

C) Temperaturun artması və azalması

D) Laktobakteriyaların olması və olmaması

E) Çay sodası və nişastanın qatılması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
955) Çörəkdə nəmliyinin çox olması nəyi göstərir?

A) Heç birini

B) Onun qiymətini və dad göstəricilərini azaldır, həzm olunmasını çətinləşdirir

C) Onun mənimsənilməsini artır, xarici görnüşünü yaxşılaşır

D) Doyma hissiyatını artır, həzm prosesini asanlaşdırır

E) Saxlama müddətini artır, dad göstəricilərini yaxşılaşdırır


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
956) Çörəyin məsaməliliyi hansı cihazla təyin olunur?

A) Butirometr vasitəsi ilə

B) Laktodensimetrlə

C) Heç birilə

D) Juravlyov aləti ilə

E) Kretov cihazı ilə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
957) Buğda və çovdar növ çörəklərin məsaməliliyi müvafiq olaraq neçə faizdən az olmamalıdır?

A) 45-55% və 20-25%

B) 55-75% və 45-55%

C) 80-85% və 55-68%

D) 20-45% və 30-35%

E) 45-55% və 40-45%


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
958) Həm buğda, həmdə çovdar çörəklərin mötədil turşuluğunu ona xoşagələn dad və daha yaxşı həzm olunmasına səbəb olur və buna görə turşuluğ müvafiq olaraq neçə dərəcədən çox olmamalıdır?

A) 10-15º və 30º

B) 5-10º və 25º

C) 3-7º və 12º

D) 5-10º və 30º

E) 1-5º və 20º


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
959) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin lahiyələşdirmə və yenidən qurma işlərində vacib prinsip hansıdır?

A) Qrupların təcrid edilmə prinsipi

B) Kölgəlik meydançaları yerləşmə prinsipi

C) Ümumi giriş və çıxış prinsipi

D) Heç biri

E) Qrup meydançalarının yerləşməsi prinsipi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
960) Məktəblilərin bioloji yaşını qiymətləndirən meyarlar hansılardır?

A) Psixomotor inkişaf

B) Döş qəfəsinin və baş dairəsinin ölçüsü

C) Qarın nahiyəsinin piy qatı, əllərin əzələ qüvvəsi

D) Bədənin çəkisi, boyun uzunluğu

E) Boyun uzunluğu, biləyin sümükləşmə nüvəsinin sayı, ikincili cinsi əlamətlərin inkişafı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
961) Uşaq baxçalarının körpələr qrupuna aid hansı otaqlar daxildir?

A) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu, bufet

B) Həkim otağı, oyun otağı, paylama otağı, ayaqyolu

C) Soyunub geyinmə otağı, tədris otağı, ayaqyolu, bufet

D) İzolyator, musiqi məşqələləri üçün otaq, ayaqyolu, yataq otağı, bufet

E) Qəbul otağı, oyun otağı, qrupun yeməkxana və ya bufeti, ayaqyolu, yataq otağı (şüşəbənd və ya yataq otağı)


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

Download 1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.35 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Ftor birləşdiricilərinin yüksək konsentrasiyası atmosfer havasında nəyə səbəb ola bilər?

Download 1.35 Mb.