• Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu …4
 • 1. Vispārīgā informācija
 • Informācija par iepirkuma priekšmetu
 • 66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.
 • Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
 • Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā
 • Iesniedzamie dokumenti Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.
 • Pretendentu atlases dokumenti
 • Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
 • Iepirkuma
  Download 114.03 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi114.03 Kb.


  APSTIPRINĀTS

  Višķu pagasta iepirkuma komisijas

  2017.gada 16.februāra sēdē,

  protokols Nr.1
  .

  IEPIRKUMA  Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana
  NOLIKUMS

  identifikācijas Nr. Višķu PP 2017/1  (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu)

  2017.  Satura rādītājs


  1. Vispārīgā informācija..................................................................... 3

  2. Informācija par iepirkuma priekšmetu........................................... 3
  3. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu…4

  4. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā.................................... 4


  5. Iesniedzamie dokumenti ................................................................ 5

  6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji ......................................6

  7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi…………………….…7

  8. Pretendenta tiesības un pienākumi………………………….....…..7

  9. Informēšana par iepirkuma rezultātu……………………………....7

  10. Nolikums pielikumi………………………………………….…..…7

  Pielikumi:

  1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā ……..................................... 8

  2.pielikums. Tehniskais piedāvājums…….............................................. 9

  3.pielikums. Finanšu piedāvājums……...……………………….….......13
  1. Vispārīgā informācija


   1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma procedūras veids: iepirkums „Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2017/1 (turpmāk – iepirkums) saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8². pantu.

   2. Pasūtītājs –Višķu pagasta pārvalde

  Juridiskā adrese: Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads LV-5481

  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Nr.90000073624

  Interneta adrese: www.viski.lv, sadaļa- IEPIRKUMI http://www.viski.lv/iepirkumi tālrunis +371 65425347

  fakss +371 65425347

  E-pasts: parvalde@viski.lv


   1. Pasūtītāja kontaktpersona:

  Jānis Proms, tālr. +371 65425437 Višķu pagasta pārvaldes vadītājs.

  Iepirkumu organizē iepirkumu komisija, kas izveidota ar Višķu pārvaldes vadītāja 2016.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.91P.   1. Piegādātājs:

  Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (turpmāk – Piegādātājs).

   1. Pretendents:

  Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu (turpmāk – Pretendents).

  1. Informācija par iepirkuma priekšmetu


   1. Iepirkuma priekšmets

    1. Višķu pagasta pārvaldes darbinieku un tās struktūrvienību veselības apdrošināšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.2).

    2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

   2. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un apjoms.

  Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā 1 (vienu) gadu.

  Līguma izpildes vieta- Latvija   1. CPV klasifikators

  66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi.

   1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība


  Piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 27.02.2017. plkst.10:00.

  Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481.

  Pasūtītāja darba laiks: pirmdien no plkst.8:00 līdz 12:00 no 12:30 līdz 17.30, otrdien – ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 no 12:30 līdz 16:30, piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 no plks.12:30 līdz 15:30. Piedāvājumu var iesniegt nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa pastu ierakstītā sūtījumā. Pretendentiem, kuri piedāvājumus nosūta pa pastu, ir jānodrošina to piegāde šajā punktā norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā 27.02.2017. plkst.10:00, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.   1. Piegādātājs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski var grozīt vai atsaukt savu iesniegto piedāvājumu.

   2. Ja Piegādātājs ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz pēc iespējas īsākā laika periodā. Informācijas pieprasīšanas savlaicīgums nozīmē paredzēt Pasūtītājam laiku atbildes sagatavošanai un Piegādātājam piedāvājuma sagatavošanai.
  1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

   1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, apzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras norāda:


    Višķu pagasta pārvaldes

    iepirkumu komisijai

    Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts,

    Daugavpils novads LV-5481

    Pretendenta nosaukums:_________________________

    Pretendenta adrese:_____________________________

    Iepirkumam

    „Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”,

    iepirkuma identifikācijas Višķu PP 2017/1

    Neatvērt līdz 2017. gada 27.februāra plkst.10:00   2. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāsaliek ievērojot Nolikuma 3.5. punktā noteikto piedāvājuma secību. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

    1. Piedāvājums iepirkumam „Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.Višķu PP 2017/1;

    2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta adrese.

   3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

   4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

   5. Piedāvājums sastāv no četrām daļām, kurās ietver Nolikumā noteiktos Pretendenta iesniedzamos dokumentus:

    1. Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 5.1. punktam un pielikumam Nr.1);

    2. Pretendentu atlases dokumentus (atbilstoši Nolikuma 5.2. punktam);

    3. Pretendenta tehnisko piedāvājumu (atbilstoši Nolikuma 5.3. punktam un atbilstoši Tehniskai specifikācijai – Pielikums Nr. 2);

    4. Finanšu piedāvājumu (atbilstoši Nolikuma 5.4. punktam un pielikumam Nr.3).

   6. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

   7. Pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.

   8. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru.

   9. Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
  2. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā


  4.1 Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

  4.2 Iepirkumu komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām jebkurā no gadījumiem, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā un pārbauda vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta septīto un astoto daļu.

  4.3 Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākas dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents ir norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas attiecībā uz pasūtītāja pieprasīto informāciju par pretendenta atbilstību nolikumā minētajiem kritērijiem.

  4.4 Pasūtītājs veic Pretendenta pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8². panta nosacījumiem.   1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tam ir tiesības sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

   2. Pretendentam ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence veselības apdrošināšanai vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina tiesības sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

   3. Pretendentam jābūt vismaz divu gadu pieredzei veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.  1. Iesniedzamie dokumenti

   1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.


    1. Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas, tā pilnvarotās personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru) vai personu grupas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt Nolikumā noteiktās prasības saskaņā ar Pieteikuma formu (Nolikuma pielikums Nr.1).
   2. Pretendentu atlases dokumenti:


  Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas gadījumā, ja pretendents ir juridiska persona;

    1. LR Uzņēmumu reģistra vai citas valsts, kurā pretendents reģistrēts, attiecīgās institūcijas izziņa par pretendenta personām ar paraksta tiesībām gadījumā, ja pretendents ir juridiska persona;

    2. Licences kopija, kas apliecina Pretendenta tiesības nodarboties ar veselības apdrošināšanu.
   1. Pretendenta tehniskais piedāvājums.

    1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 2. pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

   2. Finanšu piedāvājums.

    1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Nolikuma pielikums Nr.3).

    2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro.  1. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji


   1. Iepirkuma komisija slēgtā sēdē vērtē Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām.

   2. Iepirkuma komisija vērtē vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti ir saskaņā ar Nolikuma 5.punktu „Iesniedzamie dokumenti”.

   3. Iepirkuma komisija vērtē Pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

   4. Iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts:

  6.4.1.Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un par tām paziņo Pretendentam.

  Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā Nolikuma sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.  6.4.2.Ja iepirkuma komisija pēc savas kompetences un zināšanām konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

   1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst Nolikumā noteiktajām Pretendentu noformējuma, kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un piedāvājums atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

   2. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.
  1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

   1. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta persona izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;

    2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

    3. pieaicināt ekspertus pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvērtēšanai;

    4. izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

   2. Iepirkuma komisijai ir pienākums:

    1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    3. vērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēloties visizdevīgāko piedāvājumu vai pieņemot lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    4. nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos ietvertajai informācijai.
  1. Pretendentu tiesības un pienākumi

   1. Pretendentiem ir tiesības:

    1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu;

    2. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    3. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju;

    4. ja iepirkuma komisija informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem – iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

   2. Pretendentiem ir pienākums:

    1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī nolikuma prasībām;

    2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    3. iesniegt iepirkuma komisijas pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

    4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu

  2. Informēšana par iepirkuma rezultātu

  9.1.Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

  9.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.  1. Nolikuma pielikumi


   1. Pieteikuma forma par piedalīšanos iepirkumā – Pielikums Nr.1.

   2. Tehniskā specifikācija– Pielikums Nr.2.

  Finanšu piedāvājums- Pielikums Nr.3.

  Pielikums Nr.1

  iepirkumam „Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību

  darbinieku veselības apdrošināšana”,

  identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1, nolikumam
  Pieteikums

  iepirkumam Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana,

  identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1


  Pretendenta nosaukums

  Rekvizīti

  (juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti)

  turpmāk – Pretendents.

  1. Kontaktpersona:

  Vārds, uzvārds
  Adrese
  Tālr. / Fakss
  E - pasta adrese  Pretendents, _____________________________piedāvā veikt pakalpojumus saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, kā arī iepirkuma „Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1, nolikuma prasībām.


  Ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

  • apņemamies ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības;

  • apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar Nolikuma dokumentiem un šajā piedāvājuma līgumcenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visa iepirkuma līguma darbības laikā;

  • apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums ir vismaz divu gadu pieredze veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.  Datums:

  Paraksts1: _______________________

  Vārds, uzvārds: _______________________

  Amats: _______________________

  z.v.  Pielikums Nr.2

  iepirkumam „ Višķu pagasta pārvaldes darbinieku

  un tās struktūrvienību veselības apdrošināšana”,

  identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1  Tehniskā specifikācija
  Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības ir obligātas un saistošas visiem Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu. Pasūtītāja prasību neiekļaušana piedāvājumā vai to izpildes negarantēšana būs par pamatu Pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā.


  1. Veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas laiks – 1 (viens) gads.

  2. Kopējais apdrošināmo Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku skaits – 63

  3. Polises darbības termiņš sākas nākamajā dienā pēc Apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

  4. Nepieciešamie pakalpojumi (apdrošināšanas programma):
  Ambulatorā un stacionārā ārstēšana (apdrošināto darbinieku skaits - 63 cilvēki)

  Gada apdrošinājuma summa 1 personai - ne mazāka kā 2000,00 EUR, nesadalot

  apdrošināšanas summu starp ambulatoro un stacionāro ārstēšanu:

  Ambulatorā ārstēšana


  Ambulatorā diagnostika un ārstēšana valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā.

  Ambulatorie maksas pakalpojumi, atbilstoši apdrošinātāja programmai bez apmeklējumu reižu skaita ierobežojumu mēnesī un/vai apdrošināšanas periodā:  • ģimenes ārstu un terapeitu mājas vizītes ar limitu ne mazāk EUR 15 par katru vizīti;

  • ārstu- speciālistu, t.sk. dermatologu konsultācijas bez ģimenes ārsta nosūtījuma, ar limitu ne mazāk EUR 15 par konsultāciju;

  • profesoru, docentu konsultācijas bez ģimenes ārsta nosūtījuma, ar limitu ne mazāk EUR 15 par konsultāciju;

  • ārstnieciskās manipulācijas, t.sk., injekcijas (ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi), infūzijas, blokādes, pārsēji , punkcijas, brūces apstrāde un pārsiešana, naga ablācija vai saknes rezekcija, ekscīzija, incīzija (furunkula, abscesa, hematomas); izmežģījuma, lūzuma repozīcija, dzirdes pārbaude, redzes pārbaude, intravenoza katetra uzlikšana, acu plakstiņu masāža; asaru kanālu skalošana, svešķermeņa izņemšana no deguna; balsenes izmeklēšana, sēra korķu izņemšana, urīnpūšļa kateterizācija 100% apmērā līgumiestādēs, ārpus līgumiestādēm saskaņā ar iesniegto cenrādi ;

  • laboratoriskie izmeklējumi ar ārsta nozīmējumu 100% apmērā: pilna asins aina; urīna analīzes; asins un urīna bioķīmiskie rādītāji t.sk. aknu testi un fermenti, slāpekļa vielmaiņa, olbaltumvielas, iekaisuma marķieri un reimotesti, glikoze, elektrolīti, lipīdi; asins grupas un rēzus piederības noteikšana; iztriepes un onkocitoloģiskās uztriepes izmeklēšana; vairogdziedzera hormoni; prostatas eksprimāta izmeklēšana; fēču izmeklējumi (koprogramma, slēptās asinis, parazītu oliņas);

  • diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta nozīmējumu:  Ārstnieciskie pakalpojumi

  (Minimālais limits) EUR

  elektrokardiogramma

  Līdz 7,50 EUR

  fluorogrāfijas izmeklējumi;

  Līdz 7,50 EUR

  rentgenizmeklēšana bez kontrastvielas (vienā plaknē)

  Līdz 7,50 EUR


  mammogrāfija

  Līdz 22 EUR

  ultrasonogrāfija iekšējiem orgāniem un locītavām

  Līdz 22 EUR

  magnētiskā rezonanse (ar/bez kontrastēšanas; angiogrāfijas izmeklējumi)

  līdz 36 EUR

  asinsvadu doplerogrāfiskie, dupleksskenēšanas izmeklējumi

  Līdz 22 EUR

  datortomogrāfijas izmeklējums

  Līdz 36 EUR

  • ambulatorā rehabilitācija - pakalpojumu grozs: fizikālās terapijas procedūras, masāžas, manuālās terapijas kurss, ūdens procedūras, fizioterapeita vai rehabilitologa nodarbības, ārstnieciskās vingrošanas kurss, atbilstoši diagnozei un ārsta nozīmējumam 100% apmērā, apdrošinājuma summa ar limitu ne mazāk EUR 60 (sešdesmit eiro) bez limita ierobežojuma pakalpojumu kursu, reižu skaitam un vienas procedūras limitam;

  • neatliekamā palīdzība- valsts un maksas medicīniskā palīdzība – ne mazāk 75 EUR apmērā.

  • neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās, ja persona netiek stacionēta, un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.  Stacionārā ārstēšana

  • Stacionārā diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija valsts noteiktās pacienta iemaksas apmērā, ietverot līdzmaksājuma ne mazāk EUR 31 apmaksu ķirurģiskas operācijas gadījumā;

  Pakalpojumiem jābūt brīvi pieejamiem bez saskaņošanas ar Apdrošinātāju.
  Stacionārie maksas pakalpojumi ar limitu ne mazāk kā EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apdrošināšanas periodā katrā stacionēšanās gadījumā , neparedzot ierobežojumus stacionēšanās gadījumu skaitam, neparedzot pakalpojumu apakšlimitus:

  Maksas pakalpojumi diennakts stacionārā:  • par katru diennakts stacionārā pavadīto dienu,

  • par ārstnieciskajām manipulācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem

  diennakts stacionārā,

  • par maksas operācijām diennakts stacionārā,

  • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas.

  Maksas pakalpojumi dienas stacionārā:

     • par katru dienas stacionārā pavadīto dienu,

     • par ārstnieciskām manipulācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem dienas

     • stacionārā,

     • par maksas operācijām dienas stacionārā,

     • ārstu speciālistu, tajā skaitā augsti kvalificētu docentu un profesoru konsultācijas.


  5. Veselības apdrošināšanas polisei jābūt izmantojamai visā Latvijas teritorijā, nodrošinot darbību 24 stundas diennaktī un jāietver plaša līguma organizāciju izvēles iespēja, kā arī jānodrošina iespēja iesniegt apdrošinātā apmaksātos rēķinus un čekus, kas tiek atmaksāti atbilstoši polises nosacījumiem.

  6. Pretendentam jānodrošina iespēju norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem veselības iestādēs ar Veselības apdrošināšanas kartēm vai norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem skaidrā naudā un pieteikt atlīdzību Pretendenta filiālē un internetā.

  7. Pretendentam jānodrošina filiāles darbība Daugavpilī piecas darba dienas kalendārās nedēļas ietvaros ar iespēju iesniegt apdrošinātā apmaksātos čekus un iespēju saņemt jebkura veida informāciju, kā arī veikt darbības, kas saistītas ar darbinieku veselības apdrošināšanu.

  8. Ja apdrošināšanas programmā paredzētos pakalpojumus apdrošinātās personas saņēmušas ārstniecības iestādēs, kas nav apdrošinātāja līguma organizācijas, apdrošinātājam jānodrošina maksājuma dokumentu apmaksa ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas vai 2 darba dienu laikā, ja dokuments ir iesniegts elektroniski, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību uz norādīto apdrošinātās personas bankas kontu.

  9. Pretendentam, pirms atlīdzības izmaksas, elektroniski e-pasta vai pasta vēstulē ir jāpaziņo apdrošinātajai personai par atlīdzības izmaksu un tās apmēru.

  10. Atlīdzības pieteikšana:

  10.1. Atlīdzību var pieteikt jebkurā Pretendenta birojā vai elektroniskā veidā

  10.2. Atlīdzības pieteikšanai nepieciešamie dokumenti:

  10.2.1. elektroniskā kases aparāta čeks (EKA), kurā iekļauts:

  10.2.1.1.pakalpojuma sniedzēja nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;

  10.2.1.2.pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;

  10.2.1.3.saņemtā pakalpojuma nosaukums un daudzums, cena, datums;

  10.3. vai stingrās uzskaites kvīts, kas satur augstāk minēto informāciju un kurā norādīts VID rīkojuma datums, numurs un punkts, saskaņā ar kuru ārstniecības iestādei ir atļauts neizmantot EKA;

  10.4. diagnostiskiem vai laboratoriskiem izmeklējumiem papildus nepieciešams ārsta norīkojums;

  10.5. ārsta norīkojums rehabilitācijai;

  10.6. izraksts no ambulatora un/vai stacionāra slimnieka medicīniskās kartes par saņemtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ja čekā nav šādas informācijas.
  11. Čekus par saņemtajiem pakalpojumiem ārpus līguma organizācijām apdrošinātājs

  pieņem visu polises darbības laiku, neatkarīgi no pakalpojuma saņemšanas brīža, un vēl 30 dienas pēc polises darbības beigām.


  12. Visiem pakalpojumiem, atbilstoši apdrošināšanas programmai, jābūt pieejamiem, sākot ar polises pirmo darbības dienu un visā polises darbības laikā.
  13. Pakalpojumiem, kas iekļauti apdrošināšanas programmā un saņemti Pretendenta līguma organizācijās , jābūt segtiem 100 procentu apmērā, izņemot pakalpojumus, kas limitēti saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
  14. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu sarakstā visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā personas un pievienojot jaunas personas, Pasūtītājam par to rakstiski informējot Apdrošinātāju.
  15. Pretendentam jānodrošina iespēju, iekļaujot jaunas apdrošināmās personas, kā arī izslēdzot personas no apdrošināmo saraksta, veikt prēmijas aprēķinu proporcionāli atlikušajam periodam par pilniem mēnešiem (tas nozīmē, ka viena mēneša apdrošināšanas prēmija tiek noteikta kā 1/12 daļa no gada apdrošināšanas prēmijas), neņemot vērā polises darbības laikā veiktās izmaksas, ne administratīvās izmaksas.
  16. Pretendentam jānodrošina iespēja apdrošinātai personai saņemt veselības kartes dublikātu gadījumā, ja tā tiek nozaudēta, nozagta vai sakarā ar uzvārda, vārda maiņu, bez papildus samaksas.
  17. Pretendentam jānodrošina bezmaksas VID izziņu sagatavošana un izsniegšana apdrošinātām personām par iesniegtajiem čekiem, kuri saskaņā ar veselības apdrošināšanas programmu netiek apmaksāti 100% apmērā.
  18. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku ģimenes locekļiem (vīrs, sieva, bērni, vecāki) iespēja iegādāties par saviem līdzekļiem Tehniskajā specifikācijā minētos veselības apdrošināšanas pakalpojumus, ar tādu programmas segumu kā Pasūtītāja darbiniekiem. Polišu saņemšanai Pasūtītāja darbinieku ģimenes locekļi var pieteikties 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja kolektīvās veselības apdrošināšanas polises noslēgšanas brīža. Ģimenes locekļu polises prēmijai var tikt piemērots koeficients ne vairāk kā 1,2. Ģimenes locekļiem, kas vecāki par 70 gadiem, pretendents var piemērot koeficientu ne vairāk kā 1,4. Aptuvenajā apdrošināmo darbinieku skaitā ģimenes locekļi nav iekļauti.

  Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj sekojoša informācija un jāpievieno šādi dokumenti:

  1. Piedāvātajai apdrošināšanas programmai atbilstošie un spēkā esošie veselības apdrošināšanas noteikumi;

  2. Līguma organizāciju saraksts;

  3. Veselības apdrošināšanas programma ar skaidri atšifrētiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, limitiem, atlaižu apmēriem, ierobežojumiem un izņēmumiem attiecīgajiem pakalpojumiem, t.sk. apdrošinātāja pakalpojumu cenrādi (kādas summas tiks atmaksātas par pakalpojumiem, kas tiek saņemti līguma organizācijās un ārpus Pretendenta līguma organizācijām);

  4. Norēķinu kārtības apraksts par pakalpojumiem, kas saņemti ārpus Pretendenta līguma organizācijām.


  Pielikums Nr.3

  iepirkumam „ Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību

  darbinieku veselības apdrošināšana”,

  identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1 nolikumam  Finanšu piedāvājums
  Pretendents, nosaukums, tā amats, vārds uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz statūtiem/pilnvaras, piedāvā sniegt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma „ Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1 Nolikuma (t.sk., tehniskās specifikācijas) prasībām.

  Pretendenta finanšu piedāvājums ir šāds:  Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam

  (atbilstoši Tehnisajā specifikācijā noteiktajai apdrošināšanas programmai)

  Summa EUR (cipariem, vārdiem)  Iepazinušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam apdrošināt Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselību, saskaņā ar Nolikumu „ Višķu pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas numurs Višķu PP 2017/1, prasībām par kopējo līguma summu:

  _____________________________________________________________________

  (kopējā piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) skaitļos un vārdos)  Datums:

  Paraksts2: __________________________

  Vārds, uzvārds: __________________________

  Amats: __________________________

  z.v.  1 Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

  22Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).  Download 114.03 Kb.
  Download 114.03 Kb.