İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Download 0.51 Mb.
bet1/13
Sana24.09.2020
Hajmi0.51 Mb.
#11645
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən

imtahan testləri

(2019/2020 cu tədris ili, II semester)
Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”

Fənni tədris edən müəllim: Sadıxova Nəhayət - b/m

Qrup: 4219a

Testin sayı – 500 ədədTestin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bənd A) bəndi 1. İnformasiya təbiətdə maddi-energetika forması cəhətindən hansı şəkildə mövcuddur?

 1. siqnal

 2. rəqəm

 3. analoq

 4. yazı

 5. simvol
 1. Xəbər dedikdə nə başa düşülür?

 1. informasiyanı özündə saxlayan əlamətlər və ya ilkin siqnalların məcmusu

 2. informasiya mənbəyi anlaşılır.

 3. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı

 4. məlumat mənbəyi anlaşılır

 5. E)insanlar tərəfindən qəbul edilən analoq siqnalın məcmusu
 1. Məlumat mənbəyinin ayrı ayrı elementlərinin ardıcıl ötrülməsi nəticəsində formalaşan informasiya necə informasiya adlanır?

 1. diskret

 2. analoq

 3. fasiləsiz

 4. genetik

 5. ardıcıl
 1. İnformasiya sistemləri nə üçün yaradılır?

 1. informasiya emalının sadələşdirilməsi üçün

 2. informasiyanın toplanmasını sadələşdirmək üçün

 3. informasiyanın ötürülməsini sadələşdirmək üçün

 4. informasiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üşün

 5. informasiyanın hər kəs tərəfindən qəbul edilə bilməsi üçün
 1. Kompyuterdə bütün əməliyyatlar hansı say sistemində yerinə yetrilir?

 1. 2-lik

 2. 10-luq

 3. 8-lik

 4. 16 –lıq

 5. 5-lik
 1. Məlumat mənbəyinin əlifbası nədir?

 1. müxtəlif əlamətlər toplusu

 2. diskiret məlumatlar toplusu

 3. analoq informasiya məcmusu

 4. fasiləsiz informasiya toplusu

 5. analoq siqnallar məcmusu
 1. Məlumat mənbəyinin əlamətlərinin sayına nə deyilir?

 1. məlumat mənbəyinin əlifbasinın həcmi

 2. məlumat mənbəyinin əlifbası

 3. məlumat mənbəyindəki informasiyanın miqdarı

 4. məlumat mənbəyindəki informasiyanın tutumu

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. Nitq, televiziya verilişləri informasiyanın hansı növünə aiddir?

 1. fasiləsiz

 2. diskret

 3. rəqəmli

 4. simvol

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. Məlumatı əks etdirən fiziki proses necə adlanır?

 1. siqnal

 2. rəqəm

 3. simvol

 4. hərf

 5. kod
 1. Verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesi necə adlanır?

 1. kodlaşdırma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. şifr açma

 5. şifrələmə
 1. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatı necə adlanır?

 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə
 1. Şifr açma əməliyyatı hansı əməliyyata deyilir?

 1. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatına

 2. Verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesinə

 3. Məlumatı əks etdirən fiziki prosesə

 4. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesinə

 5. ) informasiyanın ötürülməsi əməliyyatına
 1. Hansı əməliyyata şifr açma əməliyyatı deyilir?

 1. uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatına

 2. verilmiş əlaqə kanalı ilə əlverişli şəkildə ötrülməsi üçün məlumatın siqnal şəklinə çevrilməsi prosesinə

 3. məlumatı əks etdirən fiziki prosesə

 4. istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesinə

 5. informasiyanın ötürülməsi əməliyyatına
 1. Uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatı hansı proses zamanı yerinə yetrilir?

 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə
 1. Dekoder texniki qurğusu hansı texniki reallaşdırmanı həyata keçirir?

 1. şifr açma

 2. kodaçma

 3. dekodlaşdırma

 4. kodlaşdırma

 5. şifrələmə
 1. Ötürmə qurğusu informasiyanı nə üçün siqnala çevirir?

 1. fasiləsiz xəbərlərin və ya nişanların əlaqə kanalları ilə əlverişli ötrülməsini təmin etmək üçün

 2. ) istifadəçidən alınan məlumatların riyazi və məntiqi emalı prosesini asanlaşdırmaq üçün

 3. istifadəçidən alınan məlumatların yaddaş qurğusunda itkisiz yadda saxlamaq üçün

 4. fasiləsiz xəbərlərin və ya nişanların qəbuledici tərəfindən heç bir itkisiz qəbul edilməsi üçün

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. Hansı proses modulyasiya adlandırırlır?

 1. bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq dəyişdiririlməsi prosesi

 2. B) bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq sıxlaşdırılması prosesi

 3. bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq eyniləşdiririlməsi prosesi

 4. Qəbul edilmiş siqnal üzrə məlumatın bərpası əməliyyatı

 5. uyğun əlifbanın nişanlarının simvollarla tutuşdurulması əməliyyatı
 1. Bir neçə seçilmiş siqnalın parametrlərinin verilən informasiyaya uyğun olaraq dəyişdiririlməsi prosesi necə adlanır?

 1. modulyasiya

 2. demodulyasiya

 3. kodlaşdırma

 4. şifrələmə

 5. şifr açma
 1. Siqnalların simvollara çevrilməsi prosesi necə adlanır?

 1. demodulyasiya

 2. modulyasiya

 3. kodlaşdırma

 4. şifrələmə

 5. şifr açma
 1. İnformasiya nəzəriyyəsinin banisi hansı alimdir?

 1. K. Şennon

 2. R. Xartli

 3. V. A. Kotelnikov

 4. A. N. Kolmoqorov

 5. A. Y. Xinçin
 1. Əgər məlumatın konkret üsul və vasitələrlə kodlaşdırılması problemlərinə baxılırsa, bu sualların məcmusu necə adlanır?

1. informasiya nəzəriyyəsi

2. informatika

3. kodlaşdırma

4. tətbiqi məlumat nəzəriyyəsi5. ehtimal nəzəriyyəsi

 1. 1,3,4

 2. 1,2,3

 3. 2,3,5

 4. 1,3.5

 5. 2,3,4
 1. Siqnalların məlumatın ötrülmə vasitəsi kimi analizi, onlar tərəfindən daşınan "informasiya miqdarı" suallarının cavabı hansı bölmədə öyrənilir?

 1. informasiya nəzəriyyəsi

 2. tətbiqi məlumat nəzəriyyəsi

 3. kodlaşdırma

 4. alqoritm

 5. verilənlər bazası
 1. hissetmə orqanları neçə cür olur?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. Məlumatın fiziki daşıyıcısı kimi istifadə edilən daşıyıcılar....

 1. Cavabların hamısı doğrudur

 2. səs siqnalları

 3. təziq

 4. temperatur

 5. təcil
 1. Məlumatın qəbuletmə vasitələri hansıdır?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. hissetmə orqanlar

 3. eşitmə

 4. görmə

 5. taktil
 1. Effektor və reseptor nədir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. hissetmə orqanları

 3. məlumatın ötürülməsi vasitələri

 4. məlumatın qəbul edilməsi vasitələri

 5. eşitmə, görmə, taktil
 1. Xarici quruluşuna görə rabitə kanalları neçə yerə ayrılır?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Məlumatı giriş və ya çıxışda gücləndirmək üçün hansı qurğulardan ictifadə edilir?

 1. çevricilərdən

 2. gücləndiricidən

 3. qəbuledicidən

 4. ötürücüdən

 5. düzləndiricidən
 1. Ötürücüdən qəbulediciyə məlumat verilərkən istifadə olunan daşıyıcı necə adlanır?

 1. kanal

 2. ötürücü

 3. qəbuledici

 4. düzləndirici

 5. gücləndirici
 1. İnformasiyanın ötürülməsi zamanı hansı proses baş verir?

 1. informasiyanın yerdəyişməsi

 2. informasiyanın ötürülməsi

 3. informasiyanın qəbul edilməsi

 4. informasiyanın çevrilməsi

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. İnformasiyanın ötürülməsi prosesinin tipik komponentləri hansıdır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. informasiya mənbəyi

 3. informasiyanın qəbuledicisi

 4. məlumat daşıyıcısı

 5. ötürülmə mühiti
 1. İnformasiyanı otürmək üçün ən vacib olan nədir?

 1. informasiya daşıyıcısı

 2. qəbuledici qurğu

 3. ötürücü qurğu

 4. rabitə qurğusu

 5. informasiya kanalı
 1. Təbiətdə informasiyanın neçə növü var?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5
 1. Aşağıdakılardan hansılar informasiya mənbəyi ola bilər?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. insan

 3. kompyuter

 4. qurğu

 5. avtomatik qurğu
 1. İnformasiya mənbəyi neçə cür olur?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5
 1. fasiləli zaman anlarında məlumat hasil edən qurğular hansı informasiya mənbəyinə aiddir?

 1. diskiret

 2. fasiləli

 3. analoq

 4. fasiləsiz

 5. diskiret-analoq
 1. Diskiret məlumat mənbəyinin əsas xarakteristikası hansıdır?

 1. əlifba

 2. simvol

 3. informasiya

 4. siqnal

 5. diskiret informasiya
 1. İnformasiya mənbəyində istifadə edilən ümumi işarələrin miqdarı necə adlanır?

 1. əlifba

 2. simvol

 3. informasiya

 4. siqnal

 5. diskiret informasiya
 1. İnformasiya mənbəyinin əlifbası nəyə deyilir?

 1. istifadə edilən ümumi işarələrin miqdarına

 2. istifadə edilən informasiyanın miqdarına

 3. istifadə edilən hərflərin sayına

 4. məlumatın tutumuna

 5. qəbul edilən informasiyanın miqdarına
 1. Diskiret informasiya mənbəyinin neçə əsas xarakteristikası var?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. R.Xartli informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi? 1. I = log N


 1. K. Şennon informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi?

 1. I = log N
 1. R.Xartli informasiyanın miqdarını ölçmək üçün hansı düsturu təklif etmişdi?

 1. 21 = N
 1. Katalog: uploads -> Test
  Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
  Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
  Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
  Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
  Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
  Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
  Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
  Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
  Test -> FİZİka-2 fənninin test sualları Qr. 2129a1,2129a2,2129a3,2119a,2139a,4219a,4119a

  Download 0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Download 0.51 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaİnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”

Download 0.51 Mb.