• ILMIY JURNAL YILIGA 4 MARTA 2GGl YILDA TASHKIL CHOP ETILADI TOPGAN № 3._________________________________2G22 y.
 • Islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti texnika yulduzlari
  Download 3.65 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/6
  Sana04.11.2022
  Hajmi3.65 Mb.
  #29050
    1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  TARKIBIDA TEMIR SAQLAGAN BOYITISH FABRIKALARI
  davlat-standarti-asosida-chizmalarni-taxt-qilish, Test tayyorlanishga (2), Asbobsozlik materiallari Qirindi hosil bo’lish jarayoni, Testlar to\'plami 2021, маруза, Referat Psixologiya fanidan Mavzu Temperament va uning tiplari, Хавоканд, MInimalizm uslubining milliy uylarimizdagi muhim jihatlari, ttb 6, Исокжонов Жамшидбек 89 А 20-гурух, xx asrning 60-80-yillarida ozbekistonda suv resurslaridan foydalanish muammolari, Саволлар Коллеж учун, betlik, 55555, lira  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
  OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  ISLOM KARIMOV NOMIDAGI 
  TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
  TEXNIKA YULDUZLARI
  ILMIY JURNAL 
  YILIGA 4 MARTA
  2GGl YILDA TASHKIL 
  CHOP ETILADI
  TOPGAN
  № 3._________________________________2G22 y.
  Toshkent 2G22


  TEXNIKA YULDUZLARI
  2022 yil 3 son
  TAHRIRIYAT HAY’ATI:
  Bosh muharrir 
  -
  f-m.f.d,prof. Sh.Q.Nematov
  Bosh muharrir o’rinbosari 
  -
  t.f.n. Z.N.Muxiddinov
  Mas’ul kotib 
  -
  A.A.Abduraxmanov
  Fundamental fanlar: N.F.Zikrillaev, Dj.B.Yusupov, Sh.Pirmatov, Sh.Qayumov, R.Karimov.
  Elektronika, avtomatika va kompьyuter texnologiyasi: X.Z.Igamberdiev, Sh.M.Gulyamov, B.E.Umirzakov, 
  O.Zaripov, Q.S.Ayupov, A.Turg‘unbaev.
  Energetika, elektrotexnika: Q.R.Allaev, M.M.Muxammadiev, N.B.Pirmatov, R.P.Babaxodjaev, B.X.Yunusov, 
  Q.G.Abidov, I.Raxmonov, N.Usmonov.
  Mashinasozlik: A.D.Abdazimov, B.Sobirov, D.Samandarov, G‘.Boboev, Sh.Narziyev.
  Konchilik ishi va geologiya, nefte va gaz: Sh.X.Umedov, I.X.Xolismatov, M.A.Mirusmanov, A.Sh.Qayumov. 
  Kimyoviy texnologiya va sanoat ekologiyasi: L.S.Raximova, R.I.Ismailov, I.Xaydarov, M.N.Musaev, U.A.Safaev. 
  Iqtisodiyot: M.A.Maxkamova.
  Аxborotlar: R.E.Xoliqova, Sh.Sultanova.
  Tahririyat manzili:100095, Toshkent - 95, Universitet ko ’chasi,2.
  tel.: (71) 227-10-32, e-mail: texnikayulduzlari@gmail.com
  РЕДАКЦИОННАЯ КО ЛЛЕГИЯ:
  Главный редактор 
  -д.ф-м.н.проф Ш.К.Нематов
  Заместитель главного редактора - к.т.н. З.Н.Мухиддинов 
  Ответственный секретарь 
  - А.А.Абдурахманов
  Фундаментальные науки: Н.Ф.Зикриллаев, Дж.Б.Юсупов, Ш.Пирматов, Ш.Кдюмов, Р.Каримов. 
  Электроника, автоматика и компьютерная технология: Х.З.Игамбердиев, Ш.М.Гулямов, Б.Е.Умирзаков, 
  О.Зарипов, К-С.Дюпов, A.TypryH6aeB.
  Энергетика, электротехника: КР^ллаев, М.М.Мухаммадиев, Н.Б.Пирматов, Р.П.Бабаходжаев, 
  Б.Х.Юнусов, КГ^бидов, И.Рахмонов, Н.Усмонов.
  Машиностроение: A.Д.Aбдазимов, Б.Собиров, Д.Самандаров, F^o6oeB, Ш.Нарзийев.
  Горное дело и геология, нефть и газ: Ш.Х.Умедов, И.Х.Холисматов, МА.Мирусманов, A.Ш.Каюмов. 
  Химические технологии и промышленная экология: Л.С.Рахимова, Р.И.Исмаилов, И.Хайдаров, 
  М.Н.Мусаев, У.A.Сафаев.
  Экономика: M.A.MaxKaMOBa,
  Сообщения: Р.Э.Холщова, Ш.Султанова.
  Адрес редакции:100095, Ташкент - 95,ул. Университетская, 2.
  тел.: (71) 227-10-32, e-mail: texnikayulduzlari@gmail.com
  EDITORIAL BOARD:
  Editor-in-chief 
  -
  DSc., prof. Sh.K.Nematov
  Deputy editor-in-chief 
  -
  PhD. Z.N.Mukhiddinov
  Executive secretary 
  -
  A.A.Abdurakhmanov
  Fundamentalsciences: N.F.Zikrillaev, Dj.B.Yusupov, Sh.Pirmatov, Sh.Qayumov, R.Karimov.
  Elektronics, automation and Computer technology: X.Z.Igamberdiev, Sh.M.Gulyamov, B.E.Umirzakov, 
  O.Zaripov, Q.S.Ayupov, A.Turg‘unbaev.
  Energyscience, electricalengineering: Kh.R.Allaev, M.M.Mukhammadiev, N.B.Pirmatov, R.P.Babakhodjaev, 
  B.Kh.Yunusov, Q.G.Abidov, I.Rakhmonov, N.Usmonov.
  Machine-building: A.D.Abdazimov, B.Sobirov, D.Samandarov, G‘.Boboev, Sh.Narziyev.
  Mining and geology. Oil and gaz: Sh.X.Umedov, I.X.Xolismatov, M.A.Mirusmanov, A.Sh.Qayumov.
  Chemical technologies and industrial ecology industrial: L.S.Rakhimova, R.I.Ismailov, I.Khaydarov, 
  M.N.Musaev, U.A.Safaev.
  Economics: M.A.Maxkamova,
  Reports: R.E.Holikova, Sh.Sultanova
  Editorial address:100095, Tashkent-95,2, Universitystreet.
  phone: (71) 227-10-32, e-mail: texnikayulduzlari@gmail.com
  © Toshkent davlat texnika universiteti, 2022
  2


  TEXNIKA YULDUZLARI
  2022 yil 3 son
  “Oliy matematika” fanini o‘qitish jarayonida talabalarga fan mavzularining ta’lim 
  olayotgan sohasiga amaliy tatbiqlarini ko‘proq ko‘rsatib, tushuntirib borish, talabalarning 
  mustaqil ishlariga tatbiqiy masalalarni kiritish maqsadga muvofiq. Bunda quyidagi ijobiy 
  natijalarga erishiladi:
  - Talabalar “Oliy matematika” fanining faqat nazariy fan emas, balki tatbiqiy 
  xususuyatlari keng ekanligini anglashadi va fanni chuqurroq o‘rganishga qiziqishlari ortadi;
  - Fanlararo aloqa yaxshilanadi va natijada umumkasbiy hamda mutaxassislik fanlarini 
  o‘rganilish sifati yanada oshadi;
  - Talabalar umumkasbiy va mutaxassislik fanlarini o‘zlashtirishda kurs ishi, bitiruv 
  malakaviy ishlar, keyinchalik ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda matematik apparatlardan 
  foydalanish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar;
  - Talabalarning faol mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalari ortadi;
  - Talabalarning ijodiy faolligi sezilarli darajada oshadi;
  - Ishlab chiqarishdagi jarayonlarni matematik mantiqiy tahlil qilish va modellashtirish 
  ko‘nikmalariga ega bo‘lgan malakali kadrlar tayyorlanish salmog‘i yanada ortadi.
  Foydalanilgan adabiyotlar
  1. Кудрявцев Л.Д. - Современная математика и её преподавание. Москва. 1980
  2. Гнедко Б.В, Сирожиддинов С.Х. - Университетный научно-технический прогресс. 
  Сборник научно-методических статей по математике. Москва. 1987
  3. Рождественская E.A. - «Модель математических способностей инженера и её 
  реализация в процессе обучения высшей математике» Молодой учёный. 2010. №1-2(13). 
  Т.2. С.292-295
  4. Юсупов A . ^ Эргашев Ж.Ж. - «Мухандислик таълимида «Олий математика» фанининг 
  ÿрни ва уни ÿкитишга янгича ёндашув хакида» УзМУ хабарлари. 2019 й. 1/2/1. 252-256 б
  5. A.И.Маркушевич, ЛА.Маркушевич - Введение в теорию аналитических функций. 
  Москва. 1977
  6. E.Xolmurodov, A.I.Yusupov, T.A.Aliqulov - OLIY MATEMATIKA II qism. Toshkent. 2018
  7. S.F.Amirov, M.S.Yoqubov, NG’.Jabborov - NAZARIY ELEKTROTEXNIKA. Toshkent. 
  2016
  8. Мацкевич И.Ю. - Высшая математика приложения в физике и электронике. Минск. 
  2008
  UDK 669.181.48

  Download 3.65 Mb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 3.65 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti texnika yulduzlari

  Download 3.65 Mb.
  Pdf ko'rish