• İ Y A H I S I
 • Qeyd .
 • İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
  Download 11.96 Mb.
  bet1/23
  Sana24.03.2017
  Hajmi11.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər

  Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral

  tarixli 42 nömrəli qərarı ilə

  təsdiq edilmişdir
  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə,

  habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin

  S İ Y A H I S I


  Kateqoriyalar bölmələr, mövqelər


  Adları

  3

  XİF ƏN kodu

  4

  Qeyd

  1

  2

  3

  4

  0 kateqoriya

  Nüvə materialları, qurğuları avadanlıqları:  0A

  Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:  0A001

  Nüvə reaktorları və xüsusi hazırlanmış və ya istehsal edilmiş avadanlıqlar və komponentlər:  0A001, a

  nüvə reaktorları

  840110000 0
  0A001, b

  nüvə reaktorlarının aktiv zonası üçün metal gövdələr

  840140000 0
  0A001, c

  nüvə reaktorlarından yanacağın çıxarılması üçün manipulyasiya avadanlığı

  842619000 0

  842699900 0


  0A001, d

  nüvə reaktorlarında reaksiya sürətinin idarəediciləri

  840140000 0
  0A001, e

  nüvə reaktorlarının 1-ci konturunun istilik elementlərinin və istilikdaşıyıcısının 5,1 Mpa işçi təzyiqində yerləşdirilməsi üçün yüksək təzyiqli borular

  7304

  750712000 0

  760820

  810990000 0


  0A001, f

  nüvə reaktorlarında istifadə edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş sirkonium boruları və ya metal sirkoniumdan və ya onun ərintilərindən hazırlanmış və ya düzəldilmiş borular

  810990000 0
  0A001, g

  nüvə reaktorlarının 1-ci konturunun istilikdaşıyıcısının sirkulyasiyasının dəstəklənməsi üçün nasoslar

  841381900 0
  0A001, h

  reaktorların daxili hissələri

  840140000 0

  840140000 0


  0A001, i

  nüvə reaktorlarının 1-ci konturunda istifadə edilməsi üçün istilik mübadiləediciləri

  841950900 0

  840420000 0

  840219900 0

  0A001, j

  neytron detektorları və ölçü cihazları

  903010900 0
  0B

  Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlığı:  0B001  «Təbii uran»ın, «yoxsullaşdırılmış uran»ın və «parçalanan xüsusi materiallar»ın izotoplarının bölünməsi üçün qurğu və avadanlıqlar:  0B001, a

  «təbii uranın və xüsusi parçalanan materialların» izotoplarının bölünməsi üçün avadanlıq

  840110000 0
  0B001, b

  qaz mərkəzi fuqalarında istifadə üçün qaz fuqaları, komponentlər

  840140000 0
  0B001, c

  qazdiffuziya zənginləşdirilməsi üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş quraşdırmalar və komponentlər

  842619000 0

  842699900 0


  0B001, d


  aerodinamik zənginləşdirmə qurğularında istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş avadanlıqlar və komponentlər

  840140000 0
  0B001, e

  kimyəvi zənginləşdirmə qurğularında istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş avadanlıqlar və komponentlər

  7304

  750712000 0

  760820

  810990000 0


  0B001, f

  ionzənginləşdirmə qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

  810990000 0
  0B001, g

  lazerbölünmə zənginləşdirmə qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

  841381900 0
  0B001, h

  izotopların molekulyar bölünməsi və ya kimyəvi reaksiya qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

  840140000 0

  840140000 0


  0B001, i

  plazma bölünmə zənginləşdirmə qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış avadanlıqlar və komponentlər

  841950900 0

  840420000 0

  840219900 0

  0B001, j

  elektromaqnit zənginləşdirmə qurğuları üçün avadanlıqlar və komponentlər

  903010900 0
  0B002

  0B001 bəndində qeyd edilmiş izotopların bölünməsi qurğuları üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş köməkçi sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:  0B002, a

  avtoklavlar, termostatlar və sistemlər

  841989989 0
  0B002, b

  desublimatorlar və ya soyuq tutucular

  841989989 0
  0B002, c

  konteynerlərə qalıqların yığılması üçün «stansiyalar»

  841989989 0
  0B002, d

  yandırılma və bərkidilmə qurğuları

  841989989 0
  0B002, e

  boru kəmərləri və kollektorlar

  840120000 0
  0B002, f,1

  boru kəmərlərinin vakuum sistemləri

  840120000 0
  0B002, f,2

  atmosferdə istifadə edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış vakuum nasosları

  841410300 0

  841410500 0

  841410800 0

  0B002, g

  kütlə-spektrometrlər/ion mənbələri

  902780970 0
  0B003

  Uranın konversiyası üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğu və avadanlıqlar

  841989989 0
  0B004

  Ağır suyun, deyterium və deyterium birləşmələrinin istehsalı üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular, avadanlıqlar və komponentlər:  0B004, a

  ağır suyun istehsalı üçün qurğular

  840120000 0
  0B004, b,1

  su-kükürd mübadilə sütunu

  840120000 0
  0B004, b,2

  kiçik təzyiqli birpilləli mərkəzəqaçma qazüfürən və ya kompressorlar

  841480
  0B004, b,3

  ammiak-karbon mübadilə sütunu

  840120000 0
  0B004, b,4

  ağır suyun istehsalı üçün sütunun daxili hissələri və pilləli nasoslar

  840120000 0

  841370

  0B004, b,5

  ammiak krekinq üçün qurğular

  840120000 0
  0B004, b,6

  infraqırmızı udulma analizatorları

  902730000 0
  0B004, b,7

  ammiak və hidrogenin izotop mübadilə prosesindən istifadə etməklə ağır suyun istehsalı üçün zənginləşdirilmiş deyterium qazının emalı üçün katalit sobalar

  840120000 0

  851430990 0


  0B004, b,8

  reaktorlarda istifadə üçün lazım olan

  deyteriumun qatılaşdırılmasına nail olmaq məqsədi ilə ağır suyun emalı üçün qurğular və ya sütunlar  840120000 0
  0B005

  «Nüvə reaktorları»nın elementlərinin istehsalı üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular və avadanlıqlar.

  Qeyd. «nüvə reaktorları»nın elementlərinin istehsalı üçün qurğulara aşağıdakı avadanlıqlar daxildir:

  a) nüvə materialının texnoloji axıntısı ilə bilavasitə kontaktda olan və ya onu bilavasitə emal edən və yaxud idarə edən;

  b) saxlanc rezervuarlarında nüvə materialını hermetləşdirən;

  c) saxlanc rezervuarlarının bütövlüyünü və ya onun sürgülərini yoxlayan;

  d) hermetləşdirilmiş yanacağın son işlənməsini yoxlayan
  0B006

  «Nüvə reaktorları»nın istilik elementlərinin emalı üçün xüsusi hazırlanmış və ya düzəldilmiş qurğular və avadanlıqlar:


  0B006, a

  şüalanmış yanacaq elementlərinin

  emalı üçün avadanlıqlar və komponentlər
  Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir
  0B006, b

  şüalanmış elementlərin xırdalanması üçün maşınlar


  8456

  846231000 0

  846239990 0

  847982000 0


  0B006, c

  şüalanmış yanacağın əridilməsi üçün emal qurğularında istifadə edilən dissolverlər, təhlükəsiz rezervuarlar

  730900

  847989980 0


  0B006, d

  ion mübadiləsi prosesləri üçün ekstraktorlar və avadanlıqlar

  847989980 0
  0B006, e

  şüalanmış yanacağın emal qurğularında istifadə edilən və həmin yanacağın saxlanması üçün rezervuarlar

  730900300 0

  731010000 0


  OB006,f

  şüalanmış təbii uranın emalı üzrə nəzarət və ya idarəedici aparatlar

  Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir
  0B007

  Plutoniumun konversiyası üçün xüsusi işlənmiş və ya hazırlanmış qurğular, avadanlıqlar və komponentlər:

  a)nitrat plutoniumun və nitrat oksidinin konversiyası üçün sistemlər;

  b) metal plutoniumun istehsalı üçün sistemlər


  Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir
  0C

  Materiallar:  0C001

  “Təbii uran” və ya “yoxsullaşdırılmış uran” və ya torium metal, ərinti, birləşmə və ya kimyəvi konsentrat və ya başqa material şəklində, yuxarıda qeyd edilənlərdən hər hansı biri tərkibində olan:

  Qeyd. 0C001 bəndinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

  a) cihazlarda (alətlərdə) qəbuledicilərin (datçiklərin) tərkib hissəsi olan dörd qram və ya az miqdarda “təbii uran” və ya “yoxsullaşdırılmış uran”;

  b) aşağıdakı mülki məqsədlər üçün xüsusi hazırlanmış “yoxsullaşdırılmış uran”:

  1. mühafizə; 2. qablaşdırma; 3. çəkisi 100 kq-dan çox olmayan ballastlar; 4. çəkisi 100 kq-dan çox olmayan əkstarazlıqlar;

  c) tərkibində 5%-dən az torium olan ərintilər;

  d) qeyri-nüvə istifadəsi üçün təyinatı olan və torium tərkibli keramik məmulatlar  284410100 0

  284430110 0

  284430190 0

  284430510 0

  284430550 0
  0C002

  “Xüsusi parçalanan materiallar”

  Qeyd. 0C002 bəndinə görə cihazlarda (alətlərdə) qəbuledicilərin (datçiklərin) tərkib hissəsi olan dörd “effektiv qram” və ya az olan bu materiallara nəzarət edilmir

  284420990 0

  284440100 0

  284420250 0

  284420350 0


  0C003

  Hidrogenə atomar nisbəti 1:5000-dən yüksək olan deyterium, ağır su (deyterium oksidi) və deyteriumun başqa birləşmələri, həmçinin onların qarışığı və məhlulu

  284510000

  284590100

  0C004

  Nüvə-təmiz qrafit, təmizlik dərəcəsi 5 milyon bor ekvivalentindən çox, sıxlığı 1,5 q\kub.sm-dən çox olan.

  Qeyd 1. 0C004 bəndinə görə nəzarət edilmir:

  a) “nüvə reaktorlarında” istifadə üçün xüsusi hazırlananlardan və ya düzəldilənlərdən başqa kütləsi 1kq-dan az qrafit məmulatlarına;

  b) qrafit tozuna

  Qeyd 2. 0C004 bəndində” bor ekvivalenti” (BE), aşqarlar üçün (karbona aşqar kimi baxılmadığından Bekarbon istisna olunur) Bez cəmi kimi təyin edilir: Bez (ppm) = CF x ppm – də Z elementinin konsentrasiyası

  Burada CF – hesablama əmsalı

  və - istilik neytronlarının tutulma kəsiyi (barnalarda) borun və Z elementinin uyğun olaraq təbii konsentrasiyası üçün; AB və AZ – borun və Z elementinin müvafiq atom çəkiləri


  3801

  Xususi qeyd

  Həmçinin 1C107 bəndinə baxın  0C005  Xüsusi hazırlanmış birləşmələr və ya tozlar, ölçüləri 10 mkm-dən kiçik (ASTM B 330 Amerika Ölçmələr və Materiallar Cəmiyyəti (ASTM) və iriliyinə görə yüksək bircinsli, UF6-ə korroziyaya davamlı və nikeldən və ya tərkibində 60 %-dən çox nikel olan ərintilərdən, alüminium oksidindən, tamamilə ftorlaşdırılmış karbon polimerlərdən düzəldilmiş qaz diffuziya keçidlərinin hazırlanması üçün

  750400000 0

  281820000 0

  290330800 0
  0D

  Proqram təminat:  0D001

  Bu kateqoriyada qeyd edilən məhsulun“hazırlanması”, “istehsalı” və ya “istifadəsi” üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş “proqram təminatı”

  0E

  Texnologiya:  0E001

  Bu kateqoriyada qeyd edilən məhsulun “hazırlanması”, “istehsalı” və ya “istifadəsi” üçün “texnologiya”


  1-ci kateqo-

  riya


  Materiallar, kimyəvi preparatlar və toksinlər:  1A

  Sistemlər, avadanlıqlar və komponentlər:  1A001

  Fluorlaşdırılmış birləşmələrdən hazırlanmış komponentlər:  1A001, a –

  1A001, c


  a) aviasiya və ya aerokosmik texnikasında tətbiq olunan və onların 1C009.a. və ya 1C009.c. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən hər hansı bir istənilən materialın miqdar çəkisinin 50%-dən artıq olan materiallardan hazırlanmış sıxlaşdırıcılar, arakəsmələr, sıxlaşdırıcı material və boru formalı sıxlaşdırıcılar;

  b) 1C00.9.a. yarımbəndində nəzarət edilən fluorlu viniliden materiallarından hazırlanmış qalınlığı 200 mkm-dən çox vərəq və ya plyonka formasında olan pyezoelektrik polimerlər və sopolimerlər;

  c) tərkib hissəsi ən azı bir vinil qrupu olan fluorelastomerdən hazırlanmış xüsusi olaraq aviasiya, aerokosmik və raket texnikası təyinatlı sıxlaşdırıcılar, arakəsmələr, klapanların yəhəri, boru formalı sıxlaşdırıcılar və ya diafraqmalar


  391990900 0
  1A002

  “Kompozisiya materialları” və ya laylı strukturlar (laminatlar):  1A002,a

  1C010.c., 1C010.d və 1C010.e yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən materiallardan hazırlanmış“üzvi matrisa”;

  392690100 0
  1A002, b,1

  xüsusi elastiklik modulu 10,15x106 m-dən çox və qırılma möhkəmlik modulu 17,7x104 m olan karbon lifli və sapaoxşar materiallar

  3801

  690310000 0


  1A002, b,2

  1C010.c. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlər.

  Qeyd.1. 1A002 bəndinə görə karbonla impregləşdirilmiş epoksid qatrandan düzəldilən kompozisiya strukturları və ya laminatlar, uçuş aparatlarının strukuturlarını və laminatlarını təmir etmək üçün lifli və ya sapaoxşar materiallara və ya ölçüsü 1 kv.m-dən çox olmayan laminatlara nəzarət edilmir.

  2. 1A002 bəndinə görə tamamlanmış və ya tamamlanmamış, xüsusən mülki təyinatlı məmulatlara nəzarət edilmir, belə ki:

  a) idman malları üçün;

  b) avtomobil istehsalı üçün;

  c) dəzgahqayırma sənayesi üçün;

  d) səhiyyədə tətbiq edilməsi üçün  Malın kodu təsnifatına görə müəyyən edilir.
  Download 11.96 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
  Download 11.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I

  Download 11.96 Mb.