• Qeyd .
 • İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
  Download 11.96 Mb.
  bet3/23
  Sana24.03.2017
  Hajmi11.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Qeyd. 1. 1C001 bəndinə görə nəzarət edilmir:

  a) absorbsiya üçün qeyri-maqnit yüklənmə ilə təbii və sintetik liflərdən hazırlanmış tüklü tipli absorberlərə;

  b) maqnit itirmələri olmayan piramidalı, konuslu, tiyə və spiral səthlər daxil edilməklə, iş səthi yastı olmayan absorberlərə


  391190990 0


  c) aşağıdakı xarakteristikalara malik olan yastı absorberlərə:

  aşağıdakı materiallardan hazırlanmış:

  a) 450 K (1770 C)-dan yuxarı temperatura qarşı dayanmaq xüsusiyyəti olmayan və düşən enerjini mərkəzi tezliyindən ±15 faizdən çox fərqlənən diapazonundakı metallara nisbətən 5 faizdən çox əksetmə əmsalını təmin edən birləşdirici taxmalar daxil olmaqla karbon doydurulması ilə penoplastik materiallardan və ya üzvi materiallardan; və ya

  b) 800 K (5270 C)-dan yuxarı olan temperatura qarşı dayanmaq xüsusiyyəti olmayan və düşən enerjinin mərkəzi tezliyindən ±15 faizdən çox fərqlənən diapazonundakı metallardan fərqli olaraq 20 faizdən çox əksetmə əmsalını təmin edən keramik materiallardan
  1C002

  Metal ərintilərinin tozları və ya əridilib birləşdirilmiş materiallar və onların aşağıdakı tipləri
  Xüsusi qeyd.

  Həmçinin 1C202 bən-dinə baxın  1C002, a, 1,a

  tərkibində bir əlavəedici ərinti elementindən az olmayan və maksimum 38 % (çəkisinə görə) minimum 15 % (çəkisinə görə) alüminium olan nikel alüminidləri

  750220000 0
  1C002, a, 1,b

  bir əlavəedici ərinti elementindən az olmayan və 10 % (çəkisinə görə) və ya daha çox alüminium olan titan alüminidləri

  810820000 0

  810890300 0

  810890500 0

  810890700 0

  810890900 0

  1C002, a, 2,a

  nikel ərintiləri:

  1.923K (6500 C) temperaturda 676 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat və ya qırılmağa qədər daha çox istismar müddətli nikel ərintiləri;  750220000 0
  1C002.a.2.a.


  2. 1095MPa və 823K(5500C) temperaturunda yüklənmə zamanı 10000 dövrə etməklə və ya daha çox dövr yorğunluğunun aşağı göstəricisi ilə nikel ərintiləri


  750220000 0
  1C002, a, 2,b

  niobium ərintiləri:

  1. 1073 K (8000 C) temperaturunda 400 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat və qırılmağa qədər daha çox istismar müddəti ilə niobium ərintisi;

  2. 700MPa və 973 K (7000 C) temperaturunda yüklənmə zamanı 10000 dövrə ilə və ya daha çox dövran yorğunluğunun aşağı göstəricisi ilə niobium ərintisi


  811292310 0

  811299300 0


  1C002, a, 2,c

  titan ərintiləri:

  1.723 K (4500 C) temperaturunda 200 MPa səviyyəsində yüklənmə şəraitində 10000 saat istismar müddəti ilə və ya kəsilməyə qədər daha çox; və ya

  2. 723 K (4500 C) temperaturunda və 400 MPa maksimum yüklənmə zamanı 10000 dövrə yorğunluğu ilə


  810820000 0

  810890300 0

  810890500 0

  810890700 0

  810890900 0

  1C002, a, 2,d

  aşağıdakı dartılma möhkəmliyinə malik olan alüminium ərintiləri:

  1.443 K (200° C) temperaturunda 240 MPa və ya daha çox; və ya 298 K (25° C) temperaturunda 415 MPa və ya daha çox  760120

  760429100 0

  760820910 0

  760820990 0

  1C002, a, 2,e  maqnium ərintiləri:

  345 MPa və ya daha çox dartılma möhkəm-liyi və ya ASTM G-31standart üsulu ilə və ya onun milli ekvivalentinə uyğun ölçülən natriumxloridin 3 %-i su qatışığında ildə 1mm-dən az korroziya sürəti olan


  8104

  1C002, b, 1,a

  (Ni-Al-X, Ni-X-Al), mühərrikin turbinlərinin hissələri və ya komponentləri tərkibində istifadəyə təyin edilən, yəni 109 ərintinin hissəciklərində 100 mkm iri (istehsal zamanı daxil olunan) ən azı üç qeyri-metal hissəcik olan nikel ərintiləri

  750400000 0
  1C002, b, 1,b

  niobium ərintiləri (Nb-Al-X və ya Nb-X-AL, Nb-Si-X, və ya Nb-X-Si, Nb-Ti-X və ya Nb-X-Ti)t

  811292310 0

  811299300 0


  1C002, b, 1,c

  titan ərintiləri (Ti-Al-X və ya Ti-X-Al)

  810820000 0
  1C002, b, 1,d

  alüminium ərintiləri (Al-Mg-X və ya Al-X-Mg, Al-Zn-X və ya Al-X-Zn, Al-Fe-X və ya Al-X-Fe)

  7603
  1C002, b, 1,e

  maqnium ərintiləri (Mg-Al-X və ya Mg-X-Al)

  810430000 0
  1C002, b, 2

  nəzarət edilən mühitdə aşağıdakı proseslərin birinin köməyi ilə hazırlanan:

  a) vakuum tozlanması; b)qaz tozlanması;

  c) mərkəzəqaçma tozlanması;

  d) spinninq əridilməsi və kristallaşması;

  e) ərintinin ekstraksiyası və kristallaşması və ya

  f) mexaniki aşqar vurulma  Malın kodu təsnifatına görə sinifləşdir-

  məklə müəy-yən edilir


  1C002, c

  aşağıdakı xarakteristikaları olan, əridilib birləşdirilmiş materiallar:

  1. 1C002.b. yarımbəndində göstərilən istənilən kompozisiyalı materiallardan düzəldilən;

  2. xırdalanmamış dənələr, yonmalar və ya nazik mil şəkilində olan; və

  3. nəzarət edilən mühitdə aşağıdakı üsulların biri ilə düzəldilən: a.kəskin soyudulma; b.;ərintinin spinninqləşdirilməsi; və ya c.ərintinin ekstraksiyası  Qeyd. 2C002 bəndinə görə astar örtüklər üçün istifadə olunan metal ərintilərinə, metal ərinti tozlarına nəzarət edilmir.

  750300900 0

  750400000 0

  750512000 0

  760200190 0

  760320000 0

  760429100 0

  810430000 0

  810820000 0

  810890300 0 810890500 0

  811292310 0

  811292390 0

  811299300 0


  1C003

  Bütün tipli və hər hansı bir forması olan maqnit materialları:  1C003, a

  0,05 mm və ya daha az qalınlığı və 120000 və ya daha çox başlanğıc nisbi maqnit nüfuzluğu olan

  850511000 0

  850519


  850519100 0

  850519900 0


  1C003, b

  aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikası olan maqnitostriksion ərintilər:

  1.maqnitostriksion doyması 5x10-4 A-dan daha çox olan; və ya 2.maqnitomexaniki süzmənin əmsalı 0,8-dən daha çox olan  720690000 0
  1C003, c

  ərintinin amorf və ya nanokristal yonmaları ən azı 75 % (çəkisinə görə) dəmirdən, kobaltdan və ya nikeldən ibarət olan; doyulma maqnit induksiyası 1,6 T (Ba) və ya daha çox; yonma qalınlığı 0,02-dən çox olmayan; xüsusi elektrik müqaviməti 2x10-4 Om/sm və ya daha çox olan

  7206

  750400000 0

  8105

  1C004

  Dəmir, nikel və ya mis əsasında matrisa ilə aşağıdakı xarakteristikalara malik olan uran-titan ərintiləri və ya volfram ərintiləri:

  a) sıxlığı 17,5 q/kub.sm-dən çox;

  b) elastiklik həddi 1250 MPa-dan çox;

  c) dartılmağa möhkəmlik həddi 1270 MPa-dan daha çox; d)nisbi uzanması 8 %-dən çox  284410100 0

  810820000 0

  810199000 0

  1C005

  100 m-dən daha çox uzunluğu ilə və ya çəkisi 100 qr-dan çox olan ifrat keçirici kompozisiyalı keçiricilər :  1C005, a

  tərkibində bir və ya daha çox niobium-titan məftilləri olan çoxdamarlı ifrat keçirici kompozisiya keçiriciləri:

  1. matrisada misdən və ya missaxlayan materiallar olmayan; və ya

  2. en kəsiyinin sahəsi 0,28x10-4 kv.mm-dən az olmayan (6 mkm diametrli dairəvi en kəsikli məftillərdə)


  811299300 0

  854419900 0


  1C005, b

  niobium-titandan hazırlanmamış bir və ya daha çox ifrat keçirici məftillərdən ibarət, aşağıdakı xarakteristikalara malik olan ifrat keçirici kompozisiya keçiriciləri :

  1.9,85 K (-263,310 C)-dan yuxarı, lakin 24 K (-249,160 C)-dan aşağı olmayan kritik tempe-raturu olan sıfır maqnit induksiyası zamanı;  854419900 0
  1C00B.5


  2. en kəsiyinin sahəsi 0,28x10-4 kv.mm-dən az olamayan;

  3. 12 T maqnit induksiyasına uyğun maqnit sahəsi olan 4,2 K (-268,960C) temperaturunda ifrat keçirici halında qalan  854419900 0

  1C006

  Maye və sürtkü materialları:  1C006, a,1

  sintetik karbohidrogen yağları və ya silisium-karbohidrogen yağları sintetik karbon yağları və ya silisium-karbon yağları bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan:

  Qeyd. 1C006.a.1.yarımbəndinə görə məqsədi üçün silisium-karbon yağlarının tərkibində ancaq silisium, hidrogen və karbon olur.

  a) yanma nöqtəsi 477 K (2040 C) –dan yuxarı;

  b) soyuma nöqtəsi 239 K (-340 C) və ya aşağı;

  c) özlülük(suvaşqanlıq) əmsalı 75 və ya daha çox;

  d) 616 K (3430 C) temperaturunda termosabit olan  381900000 0

  290919000 0

  391000000 0

  1C006, a,2

  aşağıdakı xarakteristikaları olan xlor-hidrogenlər:

  Qeyd. 1C006.a.2. yarımbəndinin məqsədi üçün xlor-ftor karbonları yalnız karbon, ftor və xloru tərkibində saxlayır.

  a) yanma nöqtəsi yoxdur;

  b) öz-özünə alışma temperaturu 977 K (704° C)-dan yuxarı;

  c) soyuma nöqtəsi 219 K (-54° C) və ya aşağı;

  d) özlülük əmsalı 80 və ya daha çox;

  e) qaynama nöqtəsi 473 K (343° C) və ya yuxarı  2812

  2826


  381900000 0

  382471000 0  1C006, b,1

  fenilen və ya antinilen efirləri və ya ikidən çox efir və ya tioefir funksiyalarına malik olan qarışıqlar

  290930900 0

  293090700 0


  1C006, b,2

  tərkibində 298 K (250 C) temperaturunda 5000 kv.mm/s (5000 santistoklar)-dən az kinematik özülüyü ilə xarakterizə edilən ftorlaşdırılmış silisium olan mayelər

  391000000 0
  1C006, c,1

  c.təmizliyi 99,8 % daha çox olan, 100 ml-də 200 mkm və ya daha çoxölçülü tərkibində 25-dən az olmayan hissəcikləri olan, aşağıdakı istənilən bişləşmələrdən nəmləşdirici və ya ftorlaşdırıcı mayelər:

  tərkibinin 85%-i dibromtetraftoretan olan  290346900 0
  1C006, c,2

  tərkibinin 85%-i polixlortriftoretilen olan

  390469900 0
  1C006, c,3

  tərkibinin 85%-i polibromtriftoretilen olan

  390469900 0
  1C006, d

  aşağıdakı bütün xarakteristikaları olan elektronika üçün ftorkarbonlu soyuducu mayelər:

  1. aşağıdakı maddələrin hər hansı biri və onların qarışıqlarının çəkisinə görə 85 % və ya daha çox tərkibində olan:

  a) perftorpolialkilefirtriazin monoölçülü formaları və ya perftoralifatik efirlər;

  b) perftoralxilaminlər;

  c) perftorsikloalkanlar; və ya

  d.perftoralkanlar

  2. 298 K (25° C) temperaturunda 1,5 qr/ml və ya daha çox sıxlığı;

  3. 273 K (0° C) temperaturunda maye halında;

  4.çəkiyə görə tərkibində 60 % ftor və ya daha çox olan
  1C007

  Keramika əsaslı materiallar, qeyri-kompozisiyalı keramik materiallar, keramik matrisa ilə kompozisiyalı materiallar və sələf materiallar:  1C007, a

  titanın sadə və ya mürəkkəb boridlərindən əsas metallar hissəciklərinin orta ölçüləri 5 mkm-ə bərabər və ya ondan az və hissəciklərin 10 %-nin ölçüsü 10 mkm-dən çox olan halda bir milyona 5000 hissəcikdən az olmayan səviyyədə xüsusi əlavələri nəzərə alınmayan, yekun metal aşqarları olan materiallar;

  285000900 0
  1C007, b

  qeyri-kompozisiyalı keramik materiallar nəzəri həddindən 98 % və ya daha çox sıxlığı ilə titanın boridləri əsasında xam və yarımfabrikat şəklində;

  Qeyd. 1C007.b.yarımbəndinə görə pardaxlanmış abraziv materiallara nəzarət edilmir.

  285000900 0
  1C007, c

  liflərlə möhkəmlənmiş, şüşəli və ya oksidli matrisa ilə aşağıdakı xarakteristikaların hər hansı birinə malik olan keramika-keramika tipli kompozisiyalı materiallar:

  1. aşağıdakı materialların hər hansı birindən düzəldilmiş: a) Si-N; b)Si-C; c) Si-Al-O-N; və ya d)Si-O-N və

  2. dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 12,7x103 m olan hər hansı bir sistem


  2849

  285000


  880390980 0

  930690

  1C007, d

  daimi metal fazası ilə və ya onsuz, hissəciklər, matrisaları karbidlərdən və ya silisiumun nitridindən, sirkonium və ya bordan hazırlanan sapaoxşar kristallar və ya liflər daxil edilməklə keramika-keramika tipli kompozisiyalı materiallar

  880390980 0

  930690

  1C007, e

  1C007.c. bəndi ilə nəzarət edilən materialların fazaları və ya hər hansı fazanın istehsalı üçün istifadə olunan sələf materiallar (yəni xüsusi təyinatlı polimerlər və ya üzvi metal materiallar):

  1. polidiorqanosilanlar (silisium karbidinin istehsalı üçün);

  2.polisilazanlar (silisium nitradın istehsalı üçün);

  3. polikarbosilazanlar (silisiumlu karbonlu və ya azot komponenti istehsalı üçün)  391000000 0
  1C007, f

  keramika-keramika tipli oksid və ya şüşəli matrisa arasıkəsilməyən liflərlə aşağıdakı sistemin hər hansı biri ilə möhkəmlən-dirilmiş «kompozisiyalı materiallar»:

  1. Al2O3; və ya 2. Si-C-N  Qeyd: 1COO7.f.bəndinə görə bu sistemlərdən tərkibində lifləri olan, dartılma möhkəmlik həddi 1273 K (10000 C) temperaturunda 700 MPa-dan az olmayan və ya nisbi uzanması 100MPa –da və 1273 K (10000 C) -da 100 saat ərzində yüklənmədə 1 faizdən artıq olan kompozisiyalı materiallara nəzarət edilmir

  6903

  691490900 0


  1C008

  Tərkibində fluor olmayan polimer maddələr:  1C008, a,1

  bismaleidlər;

  Qeyd. 1C008.a. yarımbəndinə görə təzyiq altında forma dəyişdirmək üçün əriməyən tozlara və ya fason formalara nəzarət edilmir.

  292519950 0
  1C008, a,2

  ətirli poliamidimidlər

  390890000 0
  1C008, a,3

  ətirli poliimidlər

  390930000 0
  1C008, a,4

  ASTM D3418 standart üsulunda təsvir olunan quru üsulla ölçülən, 513 K (240 C) temperaturdan çox şüşəyəbənzər vəziyyətinə (Tg) keçmə temperaturu olan ətirli poliefirimidlər

  390720990 0

  390791900 0


  1C008, b

  1,82 N/kv.mm yüklənməsi zamanı ASTM D-648 standart üsulunun A üsulu və ya onun milli ekvivalentinə uyğun ölçülən 523 K (250 C)-dan çox istilik deformasiyası olan termoplastik maye kristallı sopolimerlər:

  1. aşağıdakı maddələrdən hər hansı biri:

  a) fenilen, bifenilen və ya naftalin; və ya

  b) metil, tetrabutil və ya fenileni dəyişən fenil, bifenil və ya naftalin;

  2. aşağıdakı turşulardan hər hansı biri:

  a) tereftalik turşusu;

  b) b-hidroksil – 2 naftoik turşusu; və ya

  c) 4-hidroksil benzoy turşusu  390791900 0
  1C008, c

  poliarilen efir ketonları:

  1. poliefiroefiroketon (PEEK);

  2. poliefiroketon (PEKK);

  3.poliefirketon (PEK);

  4. poliefiroketon efiroketon-keton (PEKEKK )


  390791900 0
  1C008, d

  poliarilen efir ketonları

  390799190 0
  1C008, e

  frilen qrupu bifinileni, trefenileni və ya onların kombinasiyasını təmsil edən poliarilen sulfidlər;

  391190990 0
  1C008, f

  polibifenilenefirsulfon.

  391190990 0
  1C009

  Emal edilməmiş fluorid birləşmələri:

  a) tərkibində 75% və ya betakristallin çıxarılmadan alınan daha çox strukturu olan viniliden fluorid sopolimerləri;

  b) tərkibində 10 % (çəki üzrə) və ya çox əlaqələnmiş fluor olan fluorlu polimerlər;

  c) tərkibində 30 % (çəki üzrə) və ya çox əlaqələnmiş fluor olan fluorlu fosfazenli elastomerlər  390469900 0
  1C010

  Üzvi, metal və ya karbon matrisa kompozisiya materiallarında və ya laylı strukturlarda istifadə edilə bilən sapvari və lifli materiallar :  1C010, a

  1.elastikliyin modulu 12,7x106 m-dən yüksək olan; və 2.dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 23,5x104 m-dən yüksək olan üzvi lifli və ya sapvari materiallar

  Qeyd. 1C010.a.yarımbəndinə görə polietilenə nəzarət edilmir.

  392690100 0
  1C010, b

  elastikliyin modulu 12,7x106 m-dən və dartılmanın xüsusi möhkəmliyi 23,5x104 m-dən yüksək olan karbonlifli və ya sapvari materiallar


  Download 11.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
  Download 11.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I

  Download 11.96 Mb.