• «İxtisasa giriş» fənnindən mühazirələr Orta ixtisas təhsili müəssisələrində fənnin tədrisi üçün nəzərdə tutulub
 • SUMQAYIT-2020 1.Biosfer v ə onun quruluşu
 • «İxtisasa giriş»
  Download 1.12 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/22
  Sana24.11.2022
  Hajmi1.12 Mb.
  #31676
  TuriMühazirə
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Bog'liq
  M.Sunay-İxtisasa-giriş   
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
  SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN NƏZDİNDƏ 
  SUMQAYIT DÖVLƏT TEXNİKİ KOLLECİ 
   
   
  «İxtisasa giriş»
  fənnindən mühazirələr 
  Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
  fənnin tədrisi üçün nəzərdə tutulub 
   
   
   
   
   
  Tərtib edən: Mütəllimova Sunay Fərrux qızı 
   
   
   
   
   
   
   
  SUMQAYIT-2020 
   


  1.Biosfer v
  ə onun quruluşu 
  Biosfer Yer kürəsinin həyati varlığı olan və həyati proseslər gedən hissəsidir. Biosfer - 
  Yer t
  əbəqəsinin bir hissəsi olub, tərkibi, quruluşu və energetikası canlı orqanizmlərin 
  keçmiş və müasir fəaliyyəti ilə şərtlənir. Biosfer Yerin, atmosferin və litosferin canlı 
  t
  əbəqəsidir. Onun hüdudlarında hər birimizin və bütövlükdə bəşəriyyətin həyatı cərəyan 
  edir. Qlobal ekosistem olan biosferin s
  ərhədləri vardırmı? Yoxsa o, hüdudsuz olub 
  bütün planeti əhatə edir? Biosfer canlı (biotik) və cansız (abiotik) komponentlərdən 
  ibar
  ətdir. Ona görə də onun sərhədləri canlı varlıqların, ekosistemin biotik 
  komponentl
  ərinin yayılma hüdudları ilə məhdudlanır. Aktiv biokütlənin həyat fəaliyyətinin 
  davam etdiyi Yer qabığı müasir biosfer və ya ekosfer adlanır. Biosfer dedikdə canlı 
  al
  əmin yaşaması üçün mümkün fərdi olan su, torpaq və hava mühiti nəzərdə tutulur. 
  Biosfera (yunan sözü olub, bio - həyat və sphaire - dairə, mühit deməkdir) Yer kürəsinin, 
  s
  əthini, həmçinin atmosferin aşağı təbəqəsini, bütün hidrosferi və litosferin yuxan 
  t
  əbəqəsini təşkil edərək, canlı orqanizmlərin yaşaması üçün lazım olan strukturu, tərkibi 
  v
  ə eneıjini özündə cəmləşdirmişdir (şəkil 1). Biosferanın «həyat mənbəyi» və yerin xarici 
  özəyi olması haqda ilk təsəvvürlər J.B.Lamarka aiddir. «Biosfera» termininə ilk dəfə 
  olaraq 1875-ci ild
  ə Avstriya geoloqu E.Zyuss, canlı həyat təbəqəsi və yerin üst səthi 
  kimi anlayış vermişdir. Onun fikrincə, «biosfera» «yerin siması» mənasını verir. Biosfer - 
  Yer kürəsinin həyati varlığı olan və həyati proseslər gedən hissəsidir. Yer kürəsinin 
  planet xass
  əli olduğuna işara edərək o, yazırdı: «Bu böyük sferlərdən ibarət göy 
  cismind
  ə hər şey yad görünür, o da üzvi həyatdır. Materiklər üzərində sərbəst biosferi 
  ayırmaq mümkündür. Beləliklə, E.Zyuss biosferi sitropoloji mənada - həyatla dolu olan 
  m
  əkan kimi görürdü (şəkil 2). İlk dəfə olaraq biosferi Yerin canlı fəal sahəsi kimi 
  m
  əqsədəuyğun şəkildə V.İ.Vernadski tədqiq etmişdir. V.V.Dokuçayevin torpağın təbii - 
  tarixi bütöv canlı bir orqanizm kimi qəbul etdiyi nəzəriyyələri onun biosfer haqqındakı 
  t
  ədqiqatlarına böyük təsir göstərmişdir. Biosfer canlı orqanizmlərin yaşadığı sahədir. Bu 
  sah
  ədə canlı orqanizmlər bir-birləri ilə sıx qarşılıqlı üzvü əlaqədə olaraq ekosistemin 
  qlobal s
  əviyyədə bütöv dinamikasını yaratmışdır. V.İ.Vemadskinin fikrinə görə, 
  biosferanın sərhədləri bilavasitə «canlı orqanizmlərin yaşaya bildiyi sahə» ilə ölçülür. Bu 
  canlı həyatm mövcud olduğu sahə, əsasən də, fəal həyat sahəsi hesab edilir və yeni 
  m
  əlumata göra, dəniz səthindən 6 km hündürlüyə qədər olan sahəni təşkil edir. Bu 
  hündürlüyə atmosferin, ancaq müsbət qənaətbəxş temperatura malik və xlorofilli 
  bitkil
  ərin (produsentlər) yaşaya bildiyi sahə aiddir. Fəal həyatm ənənəvi olaraq son 
  m
  ərhələsi okean səviyyəsinin 10-11 km dərinliyinə qədər və litosferin 100°C izotermində 
  qeyd
  ə alınmışdır (biosferanm sahəsi Kolsk yarımadasında aparılan quyu qazma işlərinə 
  əsasən 6 km dərinlikdə qeydə almıb, ümumiyyətlə isə canlı həyatm litosferdə 3-4 km 
  d
  ərinliyə qədər olduğunu bilirik). Beləliklə də, biosferin okean səthindən şaquli uzunluğu 
  17 km, quru s
  əthindən isə uzunluğu 12 km təşkil edir. Parabiosfera deyilən təbəqə 
  biosferanı tamamlayır və atmosferin 6-7 km-liyindən ozon ekranına qədər (20-24 km) 
  olan m
  əsafəni təşkil edir, həmin təbəqəyə təsadüfən düşmüş canlı orqanizm orada çox 
  az müddətdə müvəqqəti yaşaya bilər, amma sərbəst fəaliyyət və çoxalma qabiliyyətinə 
  malik olmur. Lakin canlı həyatın ən qalm təbəqəsi sayılan meqabiosferada vaxtaşırı və 
  ya daimi olaraq t
  əsadüfən düşə- rəkdən fəaliyyət göstərən canlı orqanizmə «ağ 
  biosferin» (metabiosfera) bilavasitə təsiri olmuşdur. Metabiosferanın sərhəddi materikin 
  torpaq qatının axırıncı çöküntüsünə qədər olan 11 km-lik məsafəni (buradakı temperatur 


  200°C-ə çatır) və hündürlüyü ən qatı ozon təbəqəsinə qədər olan 25 km məsafəni təşkil 
  edir. Bel
  əilklə də meqabiosferanın maksimum gücü 33-35 km-ə çatır. Buna 
  baxmayaraq, kosmik ölçülərə görə biosferin gücü Yer kürəsinin radiusundan 200 dəfə 
  kiçikdir (şəkil 3). Yer kürəsinin quru təbəqəsinin başqa sahələrindən fərqli olaraq onun 
  bi
  osferinin özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır. Onun tərkibində canlılar üçfazalı 
  halda olur, 
  ən yüksək kimyəvi çevrilişlər müşahidə olunur ki, bu da xlorofilli canlıların 
  günəş enerjisindən istifadəsi nəticəsində baş verir. V.İ.Vemadskinin biosfer haqqındakı 
  konsepsiyasının əsasını canlı orqanizmlər haqqında təsəvvürlər təşkil edir. Biosferin 
  hazırda canlı orqanizmlər mövcud olan sahələri neobiosfer, qədim zamanlarda canlı 
  orqanizml
  ərin yaşadığı sahələr isə palebiosfer və ya ağ biosfer adlandırılır. Neobiosfer 
  atmosferin ozon qatına qədər olan sahəsi (qütblərdə 8-10 km, ekvatorda 17-18 km, Yer 
  s
  əthinin qalan hissələrində 20-25 km) aid edilir. Litosferin yalnız münbit torpaq hissəsi 
  neobisofer
  ə aid edilir. Pale- biosferin neobiosferlə atmosferdə olan sərhədləri üst-üstə 
  düşür. Hidrosferin dib hissəsində olan çöküntü süxurlar palebiosferə aid olunur. 
  Bel
  əliklə, biosfer canlı orqanizmin özünün və ya izinin mövcud olduğu sahə adlanır 
  (şəkil 4). Biosfer özü müəyyən spesifik xüsusiyyətlərə aiddir. Bunlardan başlıcası 
  m
  ərkəzləşdirilmiş sistemdir. Yəni V.I.Vernad- skiyə görə sistemin mərkəzini canlı 
  orqanizml
  ər təşkil edir. Bu xüsusiyyətə görə biosferin və ya onun əsas bölməsinin 
  m
  ərkəzində ancaq insan qoyulur (antroposentrizim). 
  Biosferin ikinci xüsusiyyəti onun açıq sistem olmasıdır. Biosferə kənardan enerji daxil 
  olur v
  ə o, özü həm də kosmik təsirə məruz qalır. Bu təsirləri əsasən Günəşin fəallığı 
  t
  əşkil edir və Yer kürəsində, o cümlədən biosferdə baş verən hadisələrin əksəriyyəti 
  Günəşin fəallığı ilə əlaqədardır. Günəş fəallığı bir çox geoloji proseslərin (kataklizm, 
  q
  əzaların) yaranmasına səbəb olur. Biosferin üçüncü bir xüsusiyyəti onun 
  özünütənzimləmə sisteminin (homeostazm) olmasıdır. Özünütənzimləmə sistemi baş 
  vermiş hər hansı bir həyəcan vo ya çaxnaşmanın qarşısını müəyyən mexanizm 
  vasit
  əsilə alır. Yaranmış dəyişikliyi öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Biosferdə belə hallar 
  çox baş vermişdir. Bunlara misal vulkan püskürməsini, astcroidlərlo qarşılaşma, zəlzələ, 
  dağəmələgəlmə və s. göstərmək olar. Biosferin əsas xassələrindən biri də onda olan 
  ayrı-ayn maddələrin dövretməsini yaradan mexanizmin olmasıdır. Canlı orqanizmlərin 
  yaşaması üçün həyat sahəsinin varlığını aşağıdakı beş şərt müəyyən edir. Birinci şərt. 
  Oksigen v
  ə karbon qazının kifayət qədər olması. Belə ki, canlı varlıqlar atmosferin indiki 
  t
  ərkibinə və təzyiqinə uyğunlaşmışlar. Dəniz səthi səviyyəsində oksigenin həcmcə 
  qatılığı 299 q/m3, 20 km yüksəklikdə 15 q/m3 olub, həmin səviyyələrdə parsial təzyiq 
  is
  ə uyğun olaraq 160 mm və 8,7 mm-dir. Buna görə də 20 km yüksəklik üçün normal 
  olan bu cür aşağı parsial təzyiqdə həyat mümkün deyildir, halbuki oksigenin miqdarı 
  h
  əcmcə bu səviyyədə də 20,95%-dir, yəni dəniz səthi səviyyəsində olduğu kimi 
  qalmışdır. Böyük yüksəkliklərdə (6000 m-dən çox) karbon qazının parsial təzyiqi həyat 
  üçün tələb olunduğundan azdır. İkinci şərt. Suyun kifayət qədər olması. Bizim planeti 
  Yer yox, okean adlandırsaq daha doğru olardı. Su planetimizdə kifayət qədərdir. Suyun 
  çatışma- ması üzündən həyatın məhdud olduğu yerlərə planetimizdə, demək olar ki, 
  olduqca az t
  əsadüf edilir. Yaranan problemlər isə içməli su ilə əlaqədardır. Üçüncü şərt. 
  Əlverişli temperatur şəraitinin olması: çox yüksək (100°C-dən yüksək temperaturda 
  zülal pıxtalaşır, öz xassələrini itirir), çox da aşağı olmasın ki, biokimyəvi reaksiyaların 
  sürətləndiriciləri - fermentlər normal işləsin. Dördüncü şərt. Canlı varlığa yaşamaq üçün 


  minimum mineral madd
  ələr vacibdir. Mineral maddələrin çatışmazlığı okeanların böyük 
  sah
  ələrində müşahidə edilsə də, bu səbəbdən həyatın olmaması çox nadir hallarda 
  müşahidə olunur. Beşinci şərt. Mühitin duzluluğu. Duzların konsentrasiyasının dəniz su- 
  yundakından 10 dəfə çox olduğu yerlədə həyat yoxdur. Duzlu su buxarlandırılan süni 
  m
  ənbələrdə həyat yoxdur. Duzun qatılığı 270 q/l-dən yüksək olan yeraltı sularda da 
  h
  əyat yoxdur. Göstərilən amillər Yer kürəsinin çox kiçik sahələrində həyatı 
  m
  əhdudlaşdırır. Son dövrlərə kimi belə hesab edirdilər ki, okean dərinlikləri cansızdır. 
  Lakin 1960-
  cı ildə batiskafın köməkliyi ilə Mariana çökəkliyinin (dərinlik 10919 m, suyun 
  temperaturu 2-4, t
  əzyiq isə 1100 atm. idi) dibində həyat əlamətlərinin olduğu aşkar 
  edildi. Şimal Buzlu okeanının ən yüksək enliklərində də həyat mövcuddur. Əsrimizin 70-
  ci ill
  ərində Rossa (Antarktida) dənizində buzun altında, 420 m dərinlikdə canlıların 
  olması müəyyən edilmişdir. Beləliklə, bütün quru səthi (bəzi kiçik sahələri çıxmaq şərti 
  il
  ə) və okean dərinlikləri «həyat sahəsi» anlayışına uyğun gəlir. Lakin bütün atmosfer bu 
  anlayışa cavab vermir və «dayanıqlı həyat sahəsi» yaradır. Atmosferin yuxan qatlannda 
  77 knı-dək yüksəklikdə həyat qabiliyyətli orqanizmlərin tapılmasına baxmayaraq, əksər 
  mikroorqanizml
  ər alçaq yüksəklikdə məhv olur. Ona görə də biosferin yuxan sərhədi 
  12,5 km hündürlükdə (quşlann uçuşunun rekord yüksəkliyi) müəyyən edilmişdir. 
  Qit
  ələrdə biosferin aşağı sərhədi sulann temperaturu, onlann dövran rejimi və onlarda 
  mineral duzların qatılığı ilə müəyyən edilir. Canlı bakteriyalar temperaturu 100°C-yə 
  q
  ədər olan yeraltı sularda yaşayır, bu isə müxtəlif sahələrdə 500 m-dən 3 km-ə qədər 
  d
  ərinliklərə uyğundur. Həyatın aşağı sərhədi Dünya Okeanının dib çöküntüləri ilə 
  əlaqədardır və dəniz dibinin səthindən 5 sm-dən 114 m-ə qədər aşağı olur. Geoloji 
  baxımdan Yerdə həyat həmişə müxtəlif orqanizmlərin (biosenozların) mürəkkəb 
  kompleksi formasında mövcud olmuşdur. Bununla belə, canlı orqanizmlər və onları 
  əhatə edən mühit sıx bağlı olub, bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olaraq, bütöv dinamik 
  sistemi - bioqeosenozu 
  əmələ gətirir. «Özünütəminetmə» sözünə ideal olaraq daha çox 
  yaxın olan söz bioloji sistem xarakterli biosferadır. Biosfera özündə saysız-hesabsız 
  biogeosenoz hiss
  əciklərini birləşdirən «mozaika»ya bənzəyir. Bu hissəciklər bir-birləri ilə 
  kort
  əbii şəkildə birləşməyib, bir-birləri ilə inteqrasiya edib, biosfer təbəqəsində yeni 
  unikal özünəməxsusluğun yaranmasını təmin edir. Bunlardan başlıcası biosferanın 
  sabitliyinin uzun müddət saxlaya bilmək imkanına malik olmasıdır. Bu sabitliyi məkan və 
  zaman t
  əcrübəsində, müxtəlif dərəcəli ekosistemlərin təşkilində - biogeosenozdan 
  tutmuş biosferə qədər - cisimlərin dairəvi olaraq bir-birini əvəz etməsi təmin etmişdir. Bu 
  dair
  əvi əvəzetmə ekosistemin bütün canlı komponentlərinin sıx fəaliyyəti ilə bağlıdır: 
  yaşıl bitkilər (avtotroflar üzvi cisimlərin ilkin törəmələri), heyvanlar (konsu- mentlər və ya 
  bitkiyey
  ən heterotroflar birinci (bitki ilə qidalananlar), ikinci (vəhşi ət yeyənlər) və sonrakı 
  ardıcıllıq), redusentlər (strukturu dəyişdirənlər, ölmüş heyvan və bitkinin üzvi 
  hiss
  əciklərini parçalayanlar, bitkilər tərəfindən mənimsənilən və dairəvi bir-birinə 
  çevrilməni təmin edən sadə mineral birləşmələrinə qədər). Cisimlərin məhvi 
  ekosistemd
  ə və biosferdə tamamilə minimaldır; eneıji cərəyanı biryönlü xarakterdə 
  olaraq pro- dusentd
  ən redusentə qədər tropik səviyyəni keçərək azalır. İtirilmiş enerjini 
  v
  ə bununla da cisimlərin fasiləsiz dairəvi əvəzetməsini günəş şüalan təmin edir. Quru və 
  d
  əniz bitkiləri fotosintez üçün, Yer səthinin üzərinə düşmüş Günəş radiasiyasının cəmi 
  0,5-1 %-ni istifad
  ə edir. Halbuki, yerdə üzvi maddələrin əsas hissəsini bitki örtüyü əmələ 
  g
  ətirir, o, heyvan çəkisindən 100 dəfə çoxdur. Onun birillik məhsulu 100 mlrd, t2 təşkil 
  edir. Biosferd
  ə gündəlik olaraq əks istiqamətli proseslər də baş verir: həmin müddət 


  ərzində, demək olar ki, eyni kütlədə canlı cisimlər oksigenləşərək, karbon-oksidə və ya 
  süya çevrilir. Bu, yaranmış proseslər və canlı cisimlərin yığıntısı, ölmüş toxumlann sadə 
  birl
  əşmələrə çevrilməsi, bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi, elementlərin bioloji və ya 
  kiçik dövrləri ilə bir-birinə birləşirlər. Sintez və parçalanma prosesinin balansı heç də 
  ideal deyildir. Geoloji zamanın böyük bir axarında istehsal olunmuş üzvi maddələrin 
  xeyli hiss
  əsi istifadə olunmamış və parçalanmamış, ya hissə-hissə anaerob (oksigen- 
  siz) çöküntüdə saxlanmış, ya da bütövlüklə basdırılmışdır. Saxlanılmış üzvi maddələrin 
  böyük bir toplantısı 300 mln. il əvvəl yığılmışdır, bu da böyük qazıntı materialının 
  yaranmasına səbəb olmuş, bunun sayəsində isə insanlar sonralar sənaye inqilabını 
  etmişdilər. Bitkilər üzvü maddələri qeyri-üzvi maddələrdən alır. Heyvanlar isə yalnız üzvi 
  madd
  ələr ilə qidalanırlar ki, onu da bitkilər istehsal edir. Heyvanlar bitkilərdən çox 
  olarsa, ac qalardılar. Okeanda isə əksinə olaraq, heyvan kütləsi bitki kütləsindən 28 
  d
  əfə artıqdır. Bu da fıtoplanktonlann yüksək istehsalı ilə əlaqədardır. 

  Download 1.12 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 1.12 Mb.
  Pdf ko'rish