• Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz
 • Paskal dasturlash tilini fizik masalalariga tadbiqi
  Download 409.74 Kb.
  bet4/7
  Sana29.03.2017
  Hajmi409.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Paskal dasturlash tilini fizik masalalariga tadbiqi.

  Fizika-matematikada, jumladan, boshqa sohadagi masala va misollarni matematik modelini tuza olsak, ya’ni matematik formulalar orqali ifodalsh mumkin bo`lsa, albatta bu masalani birorta algoritimik til yordamida dasturlash mumkin.

  Yuqoridagi fikrning isboti sifatida Umumiy fizikada uchraydigan shunday masalalardan ba’zilarini paskal tilida dasturlash masalalariga to`xtalib o`tamiz. Biz bu ishni bajarishda 10-11-sinflar hamda abituriyentlar uchun mo`ljallangan fizikadan masalalar to`plami (A.Rimkevich, R.S. Areslov va boshqalar, M.Ismoilov, M.S. Yunusov) kitobidagi masalalardan tanlaymiz.

  1-masala. Okeanalogik tekshirishlarda okean tubidan tekshirish uchun loy olish maqsadida po`lat arqondan foydalanib maxsus asbob tushirilgan. Bunda botish chuqurligining chegarasi qanday bo`lishi kerak, ya’ni uzulish chegarasi? Bunda asbobining og`irligi hisobga olinmasin.

  Berilgan masalani yechish uchun dastlab matematik modelini tuzib olish lozim, buning uchun esa albatta fizikaviy jarayonlar hisobga olinadi.

  Berilgan

  Po`lat arqonga ta’sir etuvchi kuchlar

  Elastiklik kuchi yuqoriga

  Arximed kuchi yuqoriga

  Og`irlik kuchi.

  Bu kuchlar o`rtasidagi munosabat quyidagicha:  Okean tubiga tushurilgan po`lat arqonga ta’sir etuvchi og`irlik kuchi va unga qarshi yo`nalgan va kuchlarning yig`indisiga kuchini tenglashtirib po`lat arqonning uzunligini topishimiz mumkin.

  Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.  bundan

  Bu ifodani soddalashtirgaimizdan so`ng quydagi ko`rinishga keladi.  Demak, okean tubiga tushurilgan po`lat arqon 7385,5 m dan oshmasligi kerak, agar po`lat arqon 7385,5 m dan oshsa uzulish ehtimoli oshadi.

  Masalani yechishdan maqsad ekspeditsiya o`tkazishdan oldin ixtiyoriy arqonni uzulish chegarasini oldindan aniqlash mumkin.

  Endi bu masalaning paskal tilidagi dasturini tuzishga harakat qilib ko`ramiz.

  Dasturda o`zgaruvchilarni kiritish osonroq bo`lishi uchun ularni quyidagicha nomlab olamiz:

  , , , ,.

  Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz1;

  var

  k,A,B,C,D,g,E: real;

  begin

  write(‘B=’); readln(B);

  write(‘C=’); readln(C);

  write(‘D=’); readln(D);

  write(‘g=’); readln(g);

  k:=D-C;

  A:=B/k*g;

  Writeln(‘A ning uzunligi=’, A:2:1); end.

  Yuqorida qo`yilgan masalada po`lat arqoning mustahkamlik chegarasini dengiz suvida hisoblab ko`rdik, xuddi shu holni havoda ham kuzatish mumkin.

  Masalan, vertolyotga po`lat yoki boshqa metall arqonni osib mustahkamlik chegarasini oldindan aniqlash mumkin.

  Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.

  Quyidagi masalada shunday savol tug`lishi tabiiy. Dasturda larning qiymatlariga manfiy sonlarni kiritish mumkinmi degan savol tug`iladi. Bu mumkin emas, chunki fizikaviy kattaliklar zichlik va erkin tushish tezlanishlarining son qiymatlari hech qachon manfiy bo`lmaydi, mustahkamlik koeffitsiyenti uchun esa shartning bajarilishi zarur va yetarli. Agar bu shartlar bajarilmasa masala ma`noga ega bo`lmaydi.

  2 -masala. Yer sirtiga nisbatan qo`zg`almay turgandek ko`rinadigan barqaror suniy yo`ldosh aylanaviy orbitasining radiusini aniqlang.

  Berilgan: T=1 sutka=8640c, R=6,37·106 m.

  Toppish kerak: r - ?

  Yechish: a) avvalo masala shartiga yetarlicha oshkor bo`lmagan kattalikka aniqlik kiritaylik. Masalada takidlanishicha, yer sirtidagi kuzatuvchi uchun yo`ldosh qo`zg`almay turgandek, ya`ni “osib quyilgandek” ko`rinadi. Bunday hol amalga oshishi uchun yo`ldoshning aylanish davri yerning o`z o`qi atrofidagi aylanish davriga aynan teng bo`lishi kerak. Bundan tashqari yo`ldoshning aylanish yo`nalishi ham yernikidek bo`lishi kerak. Shuning berilgan kattaliklar ruyxatiga T=1 sutka deb yozdik.

  b) r radiusli aylanaviy orbita bo`ylab harakatlanayotgan yo`ldoshga qarama-qarshi yo`nalgan ikki kuch ta`sir etadi. (1-rasm) biri yo`ldoshning og`irlik kuchi, uning qiymati butun olam tortishish qonuniga asosan


  1-rasm.


   (1)

  munosabat bilan ifodalanadi. Bundagi m – yo`ldoshning massasi; M – Yer massasi; G – gravitasion doimiy. Ikkinch kuch – markazdan qochma kuch, uning qiymatini quyidagicha aniqlash mumkin:   . (2)

  Bundagi am.q – markazdan qochma tezlanish, uning miqdori normal tezlanish ga teng; v – yo`ldoshning aylana bo`ylab harakatdagi chiziqli tezligi, uning qiymati aylana bo`ylab harakatidagi chiziqli tezligi, uning qiymati aylanma orbita uzunligini yo`ldoshning aylanish davriga nisbati tarzida aniqlanadi.

  v) qarama-qarshi yo`nalgan va kuchlarning qiymatlari teng bo`lganda yo`ldosh aylaviy qiymat bo`ylab harakatlanadi. Shuning uchun

  Tenglikni yoza olamiz va undan r ni topamiz:   (3)

  Mazkur tenglamadagi G va M larning qiymatlarini jadvaldan topib r ni hisoblash mumkin. Lekin (3) ifodani soddalashtirish ham mumkin. Buning uchun Yer sirtiga yaqin nuqtalarda erkin tushish tezlanishi munosabat bilanifodalanishini etiborga olaylik. Zero,  .

  Javob: r = 4,2·107 m[10].  Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz2;

  var

  nat,g,r,t,pi:real;

  begin

  write('g='); read(g);

  write('r='); read(r);

  write('t='); read(t);

  pi:=3.14;

  nat:=exp(1/3*ln((g*r*r*t*t)/(4*pi*pi)));

  write('nat=',nat);

  end.

  3 - masala. Massasi 12 t bo`lgan yo`ldosh Yer atrofida aylanaviy orbita bo`ylab aylanmoqda. Uning kinetik energiyasi 54 GJ. Yo`ldosh qanday tezlik bilan qanday balandlikda aylanmoqda?

  Berilgan: m = 12 t = 12·103 kg , Ek = 54·109 J.

  Topish kerak: v - ? h - ?

  Yechish: a) Yo`ldoshning kinetic energiyasi bundan

   (1)

  b) Yo`ldosh aylanaviy orbita bo`ylab harakatlanayotganda markazga intilma kuch vagravitasion kuch teng bo`ladi ya`ni   (2)

  bunda R – Yer radiusi, h – Yer sirtidan yo`ldoshning uzoqligi; M – Yer massasi. (2) ni quyidagicha yoza olamiz:   (3)

  Erkin tushish tezlanishining Yer sirtiga bevosita yaqin nuqtalaridagi qiymati dan foydalanib (3) ni quyidagicha shaklga keltiramiz:   (4)

  (1) va (4) ni taqqoslab quyidagi tenglikni yozamiz:  

  Bundan


   yoki (5)

  Hisoblaymiz: ;   m

  Javob: Yo`ldosh m balandlikdan tezlik bilan uchmoqda. [10].  Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz3;

  var

  v,h,g,E,m,R:real;

  begin

  write('g=');read(g);

  write('E=');read(E);

  write('m=');read(m);

  write('R=');read(R);

  v:=sqrt(2*E/m);

  h:=((m*g*R)/(2*E)-1)*R;

  write(' v=',v, ' h=',h);

  end.
  4 – masala. Perpendeklyar shaklidagi idishga massalari teng simob va suv quyiladi. Ikkala suyuqlikning umumiy qatlam balandligi 2902 sm. Idish tubiga bo`lgan bosim topilsin. Atmosfera bosimi hisobga olinmasin.

  Berilgan: h =29,2 sm=0,292m, m1=m2,  , .

  Toplish kerak: p - ?

  Yechish: idish tubiga ikkala suyuqlik beradigan bosim:

   (1)

  Bundagi simobning idish tubiga bosimi; – suvning idish tubidagi bosimi: va - mos ravishda simob va suv zichliklari. Bu ifodalarni (1) ga qo`yaylik (2-rasm):

  2-rasm.

  . (2)  b) Masala shartiga ko`ra suyuqlik ustunlarining massalari teng, ya`ni

   yoki .

  Bu tenglikdagi va mos ravishda simob va suvustunlari balandliklarining idish asosining yuzi S ga ko`paytmalaribo`lib, ularsimob va suv hajmini anglatadi. Oxirgi tenglikni S ga qisqartirsak

  . (3)

  v) Masalada qayd qilinishicha, h1 h2=h. Bu ifodani (3) bilan birgalikda yechib quyidagilarni aniqlaymiz:  ; , (4)


  g) Hisoblaymiz:

  

  Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz4;

  var

  p,ro1,ro2,h,g:real;

  begin

  write('ro1=');read(ro1);

  write('ro2=');read(ro2);

  write('g=');read(g);

  write('h=');read(h);

  p:=2*(ro1*ro2*h*g)/(ro1 ro2);

  write('p=', p);

  end. [10].

  5 – masala. Quvvati 0,5 kVt bo`lgan plitka ustiga 1l suv solingan choynak quyilgan. Suvning boshlang`inch tempeaturasi 289 K. plitka tokka u ulangandan so`ng choynikdagisuv 20 minutda qaynaydi. Foydasiz sarf qilingan issiqlik miqdori qancha?

  Berilgan: N=0,5kVt=0,5·103 Vt, V=1l= 10-3m3, T1=289K,

  τ=20min=1200 c, c=4,2·103 j/kg·K, D=1·103kg/m3, T2=373 K.  

  1. Choynakdagi m=D·V massali suv (bunda D – suv zichligi) plitkadan

   (1)

  Issiqliq miqdori oladi (bunda suvning qaynash temperaturasi). Bu issiqlik miqdori foydali ishga, ya`ni suvni qaynatishga sarflanadi.  1. Plitka tok manbaida τ vaqt davomida quvvat olib turdi. Zero, plitkada ajralgan issiqlik miqdori

  Q=N·τ

  Munosabat bilan aniqlanadi.

  v) Foydasiz sarflangan issiqlik miqdori quyidagicha ifodalanadi:

  Hisoblaymiz:   Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz3;

  var

  Q,N,teta,c,D,V,T1,T2:real;

  begin

  write('N=');read(N);

  write('c=');read(c);

  write('D=');read(D);

  write('V=');read(V);

  write('T1=');read(T1);

  write('T2=');read(T2);

  write('teta=');read(teta);

  Q:=N*teta-((c*D*V)*(T2-T1));

  write('Q=', Q);

  end. [10].

  6 – masala. Shaxtaga tosh tushib ketdi va 6 s o`tgandan so`ng uning Yerga urilgach tovush eshitildi. Tovushning tezligi v= 330 m/s va gm/s2 deb olib, shaxtaning chuqurligi topilsin.

  Berilgan: t = 6s, v=330m/s, g 10 m/s2 .

  Topilish kerak: h = ?

  Yechish: Havoning qarshiligi hisobga olinmagan holda, boshlang`ich tezliksiz toshning shaxtaga erkin tushush chuqurligi quyidagiga teng bo`ladi:

   (1)

  bunda t – toshning tushish vaqti.

  Tovush v tezlik bilan tekis harakatlanganligi uchun:

   (2)

  bu yerda t2 – tovushning tarqalish vaqti.

  Toshning t1 tushish vaqti va tovushning t2 tarqalish vaqtlarining yig`indisi umumiy t vaqtga teng bo`ladi, ya`ni:

  . (3)

  Bu uch noma`lumli (1), (2) va (3) uchta tenglama sistemasini t1 ga nisbatan yechish uchun (3) dan ni (2) ga quyib, chiqqan ifodani   .

  Bundan t1 ga nisbatan quyidagi kvadrat tenglama keltirib chiqamiz:  . (4)

  (1) tenglamaning yechimi:   . (5)

  Bu yechimda vaqtning minus ishorali qiymati fizik ma`noga ega bo`lmaganligi uchun:

  .

  U vaqtda tovushning tarqalish vaqti t2 quyidagiga teng bo`ladi:  .

  Binobarin, shaxtaning chuqurligi quyidagiga teng:   [11].
  Dastur kodini umumiy ko`rinishga keltiramiz:

  program fiz;

  var

  h,t1,t2,t,v,g:real;

  begin

  write('t=');read(t);

  write('v=');read(v);

  write('g=');read(g);

  t1:=(-v sqrt((v*v) 2*g*v*t))/g;

  t2:=t-t1;

  h:=v*t2;

  write(' t1=',t1, ' t2=',t2, ' h=',h);

  end.

  7–masala. Gorizontga nisbatan α=30º burchak ostida v0=12 m/s boshlang`ich tezlik bilan otilgan toshning kutarilish balandligi H, uchish vaqti t va uchish masofasi sx topilsin.

  Berilgan: α=30º , v0=12m/s, g=9,8m/s2

  Topish kerak: H-?, t-?, sx-?.

  Yechish: Gorizontga nisbatan α burchak ostida v0 tezlik bilan otilgan toshning t vaqtdan keying tezligi v ning vertical tashkil etuvchi vy va vertikal siljish masofasi sy quyidagiga teng (3- rasm):

  3-rasm.


   .

  Tosh harakat traektoriyasining eng yuqori nuqtasida va bo`lgani uchun yuqoridagi tenglamalar quyidagi ko`rinishga keladi:   .

  Oxirgi tenglamalarning birinchisidan toshning kutarilish vaqti t1 quyidagiga teng:  .

  Bu t1 ning ifodasi oxirgi tenglamaning ikkinchisiga qo`yilsa, toshning ko`tarilish balandligi H ni hisoblash formulasi kelib chiqadi:  Masalada berilganlarni o`rniga qo`yib H ni hisoblab chiqamiz:   .

  Toshning uchish vaqti t ko`tarilish vaqti dan ikki marta katta bo`lgani uchun:   .

  Toshning uchish masofasi sx quiydagi formuladan aniqlanadi:   .

  Masalada berilganlarni o`rniga qo`yib sx ni hisoblab chiqamiz:   [11].


  Download 409.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 409.74 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Paskal dasturlash tilini fizik masalalariga tadbiqi

  Download 409.74 Kb.