• 15. Bilim, ko‘nikma va bilishlarni nazorat shakllari
 • Talabalar bilmi, ko‘nikma va mahoratini baholashda qo‘llaniladigan nazorat mezonlari Joriy nazoratni baholash mezonlari
 • 16. Mashg‘ulotning xronologik
 • 17.Nazorat uchun savollar
 • 18. Adabiyotlar: Asosiy (A)
 • Internet saytlari: http://www.medscap.com http://www.sportsinjuryclinic.net http://www.about. com .
 • Kafedra: Xalq tibbiyoti, reabilitologiya, jismoniy tarbiya kafedrasi Fan: Fizioterapiya
 • TALIM TEXNOLOGIYASI 2014 yil.
 • Amaliy ko‘nikmalarni baholash mezoni
  Download 1.68 Mb.
  bet6/22
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Amaliy ko‘nikmalarni baholash mezoni:

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  40-34,4-a'lo

  34-28,4-yaxshi

  28-22-o’rta

  21,6-14,8-qoniqarsiz

  14,4 va undan kam-yomon


  15. Bilim, ko‘nikma va bilishlarni nazorat shakllari

  - Og‘zaki javob

  - Bahsda aktiv ishtirok etish

  - Yozma javob natijalari

  - Masalalarini yechish

  - Amaliy ko‘nikmalarni bajarish


  Talabalar bilimi, ko‘nikma va mahoratini baholashda qo‘llaniladigan

  nazorat mezonlari  Baho

  a'lo

  yaxshi

  o‘rta

  qoniqar-siz

  yomon

  O‘zlashtirish % hisobida

  100%-86%

  85%-71%

  70-55%

  54%-37%

  36% va undan kam

  1

  Nazariy qism

  25-24ball

  23-22 ball

  21-19 ball

  18-17 ball

  15 ball

  2

  Analitik qism klaster

  15-14 ball

  13- 12 ball

  11-10 ball

  9-8 ball

  7-6 ball

  3

  Test vaziyatli masallar

  15-14ball

  13-12 ball

  11-10 ball

  9-8 ball

  7-6 ball

  4

  Amaliy ko‘nikmalar

  40-

  34.4ball


  34-28.4ball

  28-22ball

  21.6-14.8 ball

  14.4 ball  Talabalar bilmi, ko‘nikma va mahoratini baholashda qo‘llaniladigan nazorat mezonlari

  Joriy nazoratni baholash mezonlari  O‘zlash-tirish%


  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1

  96-100

  A'lo


  «5»

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi. Mavzu bo‘yicha vaziyatli masalalarni yechadi, test savollariga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Erkin tasavvurga ega bo‘lib, kerak bo‘lganda o‘qituvchi bilan o‘z fikrini almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar, videofilmlar majmuasi tayyorlangan.

  2

  91-95

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi, mustaqil mushohada yuritadi. Mavzu mohiyatini tushuntira oladi, erkin tasavvurga ega bo‘ladi, o‘qituvchi bilan bemalol fikr almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar majmuasi.

  3.

  86-90


  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnashadi. Mavzu bo‘yicha amaliy ish natijalari bo‘yicha mustaqil tekshirish bayonnomasini to‘ldiradi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar majmuasi.

  4


  81-85

  Yaxshi

  «4»


  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnashadi. TMI 8-10 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 15-20 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  5

  76-80

  Javoblar to‘g‘ri, ammo to‘liq emas, o‘qituvchining qo‘shimcha savollari bo‘yicha kamchilikni to‘ldiradi, mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol. Auditoriyadagi topshiriqlarni bajarishda qatnashadi. TMI 5-8 tamanbaliinternetvaoxirgiyillaradabiyotlarima'lumotlaridanfoydalanibyozilgan, chiroylirasmiylashtirilgan, 10-15 tabirturdagianimatsiyalireferatlar. Barchama'lumotlarnito‘liqhajmdako‘rsatibberadi, biroqzerikarlirasmiylashtirilgan.

  6.

  71-75

  Mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol, ammo xatoliklarga yo‘l qo‘yadi, Auditoriya ishlarini bajarishda qatnashadi, kerakli yozishlarni amalga oshiradi. TMI 3-5 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 5-10 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  7.

  66-70


  Qoniqarli

  «3»


  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, ammo berilgan savolning mohiyatini tushunadi; topshiriqlarni bajara oladi, biroq unda 2-3 xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.

  8


  61-65  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, savol mohiyatini hamma vaqt ham to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni o‘qituvchi yordamida bajaradi va shunda ham 2-3 ta xatoga yo‘l qo‘yadi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylash-tirilgan, biroq xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzu yarim chala ochib berilgan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  9

  55-60


  Javoblar 40% ga to‘g‘ri, javob berishda yanglishib ketadi, savol mohiyatini hamma vaqt to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni boshqa talaba yoki o‘qituvchi yordamida bajaradi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylashtirilmagan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuni ochib berilmagan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylash-tirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  10

  54-30


  Qoniqarsiz

  «2»


  40% gacha to‘g‘ri javob bera oladi, javoblar aniq emas, topshiriqlarni bajara olmaydi. Uy vazifasi bajarilmagan. Referat yomon rasmiylashtirilgan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuning mazmunini ochib bermagan. 1-2 ta internet va adabiyotlar ma'lumotlaridan foydalanilgan. Mavzuning yarmidan kam qismini ochgan 10 dan kam bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar kam ma'lumotlarni o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiy-lashtirilgan.

  11

  30-20


  Amaliy mashg‘ulotga qatnashadi, formada, daftari bor. Uyga berilgan vazifa bajarilmagan.Talaba mustaqil ish vazifalarini bajarmagan.  16. Mashg‘ulotning xronologik xaritasi


  Mashg‘ulot bosqichlari va vaqti

  Foaliyat mazmuni

  Ta'lim beruvchi

  Ta'lim oluvchi

  1- bosqich

  Mashg‘ulotga kirish

  (25daq)


  1.1.Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni yetkazadi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

  1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;mustaqil ishlash uchun adabiyotlarro‘yxatini aytadi.  Tinglaydilar, yozib

  oladilar.

  Aniqlashtiradilar,

  savollar beradilar  2-bosqich. Asosiy

  (170daq)


  Nazariy qism (90daq).

  Analitik qism (40daq).


  Amaliy qism (40daq).

  2.1.
  Xronologiya (xrono... va ...logiyadan) - 1) tarixiy voqealarning davriy tadrijiyligi; 2) vaqt oʻlchovi haqidagi fan. Astronomik X. fazodagi hodisalarning qaytarilib turish qonuniyatlarini oʻrganadi va aniq astronomik vaqtni belgilaydi.
  Galvanizatsiya. Elektroforez. Elektrouyqu. Diadinamik toklar (Bernar toklari). Sinusoidal modullashgan toklar (Amplipulsterapiya). Elektrodiagnostika. Elektrostimulyasiya.

  mavzusini muhokamasini boshqardi, mavzuni izohlaydi, talabalarga ko‘rgazmali qurollarni ko‘rsatadi, savolar beradi, nazariy qism bo‘ycha xulosa qiladi.

  2.2.Olingan nazariy bilimlarni mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiya usullari, testlar, vaziyatli masalalar bilan mustahkamlab, baholaydi. Talabalar mustaqil ishlash uchun vazifa beradi, olingan ma'lumotlarni asosiylariga e’tibor qaratadi va daftarga qayd qilishini talab qiladi.

  2.3.Amaliy ko‘nikmalarni to‘g‘ri bajarishni tashkil etadi. Olingan natijalarini muxokamasini eshitadi.  Javob beradilar

  Yozadilar.

  Jadvalar bilan ishlaydilar

  Guruhlarda

  ishlaydilar,

  Olingan ma'lumotlarni daftarga qayd va taqdimot qiladilar  3- bosqich

  Yakuniy xulosa qism

  30 min


  3.1.Mavzu bo‘yicha yakun qiladi.

  3.2. Guruhlar ishini (alohida ishtrokchilarni) baholaydilar, o‘zaro baholash natijalari bo‘yicha xulosa qiladi, o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

  3.3. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va uning baholash mezonlarini yetkazadi

  Keyingi mashg‘ulotlarga tayorlanish uchun vazifalar beradi.  O‘z-o‘zini, o‘zaro

  baholashni

  o‘tkazadilar.
  Savol beradilar

  Topshiriqni yozadilar.  Mashg‘ulot bosqichlari

  Mashg‘ulot

  shakli


  Davomiyligi (225 minut)

  1

  O‘qituvchining kirish so‘zi (mavzuni asoslash)
  20

  2

  Amaliy mashg‘ulot mavzusini muhokama qilish, yangi pedagogik texnologiyalar (kichik guruhlar, vaziyatli masala, slaydlar, videofilmlar va h.z.)ni qo‘llagan holda talabalarning dastlabki bilim darajalarini tekshirish

  So‘rov

  Og‘zaki tushuntirish  60

  3

  Muhokamaga yakun yasash
  5

  4

  Talabalarning mustaqil ishi

  Mustaqil ish tahlili

  20

  5

  O‘qituvchi yordamida mavzuning amaliy qismini o‘zlashtirish

  muolajalarni talabalar va bemorlarda o‘tkazish

  30

  6

  Bemorlarni qabul qilish, fizioterapevtik muolajalarni tavsiya etish, retseptlar yozish

  Kasallik

  tarixi bilan ishlash  10

  7

  Talabalarning o‘zlashtirish nazariy bilimlari va amaliy ish natijalarini muhokama qilish va mashg‘ulot maqsadiga erishilganlik darajasini hisobga olgan holda o‘zlashtirish darajasini aniqlash

  Og‘zaki, test, amaliy ish natijalari, dialog,

  vaziyatli

  masala


  40

  8

  Mashg‘ulot bo‘yicha o‘qituvchining xulosasi, har bir talaba faoliyatini 100-ballik tizim bo‘yicha baholash va e'lon qilish. Keyingi darsga tayyorlanish uchun talabalarga vazifa berish

  Tayyorlanish uchun savollar

  10


  17.Nazorat uchun savollar

  1.O‘zgarmas va impulsli toklar haqida nimalarni bilasiz?

  2.O‘rganilayotgan toklar qanday usullar yordamida tibbiyotda qo‘llaniladi?

  3.O‘zgarmas toklarning organizmga ta'siri qanday?

  4.Impulsli toklarning organizmga ta'siri qanday?

  5.Fizioterapevtik muolajalarni qo‘llash usullari.

  6.Galvanizatsiyada qo‘llaniladigan klassik usullar.

  7.Elektroforezning afzalliklari nimada?

  8.Elektr uyqu muolajasini o‘tkazish metodikasi.

  9.Diadinamoterapiyada qo‘llaniladigan fizik omillarning turlari va qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?

  10.Amplipulsterapiyada qo‘llaniladigan fizik omillarning ta'siri qanday?
  18. Adabiyotlar:

  Asosiy (A):

  1.Bogolyubov V.A. «Obshaya fizioterapiya» M. 2001.

  2.Ulashik V.S. « Fizioterapiya» M. 2003.

  3.Bogolyubov V.A. « Metodika i texnika provedeniya fizioterapevticheskix protsedur» M. 2001.

  4.Yo’ldashev K.Yu., Kulikov Yu.A. «Fizioterapiya» (uchebnik dlya studentov) 1994.

  5.«Spravochnik po fizioterapii» pod. Red. Obrosova A.N.

  6. Pasinkov ye.I. «Fizioterapiya» Darslik 1995. (na uzb. yazike)
  Qo‘shimcha (Q)

  1.Sarfis P.G., Kiselev V.B. «Lechebnie gryazi i drugie prirodnie teplonositeli» 1990g.

  2.Bassina V.G., Bergnitskiy Ya.M. «Klimatolechenie» Spravochnik. Semfiropol. 1990g

  3.Biryukov A.A. «Massaj-sputnik zdorovya» kniga dlya uchashixsya 1992g.

  4.Korxin M.A. Rabinovich I.M. LFK v domashnix usloviyax. L. Len. Izdat. 1990g.

  5.Oranskiy I.ye., Ilxamdjanova R.S. «Kratkiy spravochnik po fizioterapii». g

  6.«Spravochnik po fizioterapii» pod. Red. V.G. Yasnogorodskaya. M. Meditsina 1992g.

  7.Vorobev M.G., Vorobev V.M. «Fizioterapiya na domu» S. Peterburg, 1992g

  8.Ulashik V.S. «Domashnyaya fizioterapiya» Minsk. Belorus. 1993g

  9.Umarova X.T. , Karachevseva T.V. «Fizioterapiya v pediatrii» izd-vo Ibn-Sino, 1993g

  10.Larskiy E.G. «Sovremennie metodi elektroforeza» Obzor lit. 1990g.

  11.Soloveva T.R. «Magnitoterapevticheskaya apparatura». M. Meditsina, 1991g.

  12.Yo’ldashev K.Yu. «Nemedikamentoznie metodi lecheniya profilaktiki i meditsinskoy reabilitatsii». Sb. nauch. trudov. T.-1994g.

  13.Yo’ldashev K.Yu. «Preformirovannie i yestestvennie fizicheskie faktorov profilaktike i meditsinskoy reabilitatsii». T. – 1991g.


  Chet el adabiyoti:

  1. Eckel M. Phizikoterapie 165. 2000

  2. Consuelo T Lorenzo et al. Physical Medicine and Rehabilitation Medscape Reference 2011 – WebMD

  3. Lehrbuch K. Berlin. Phizijterapie volk 140.1988

  4. Marlis Gonzalez-Fernandez, MD, PhD, Jarrod David Friedman, MD Physical Medicine and Rehabilitation Pocket Companion

  5. Mark Harrast, MD, Jonathan Finnoff, DOSports Medicine Study Guide and Review for Boards

  6. Mika T. Warshava. Fizikaterapia. 460.2000

  7. Sara J. Cuccurullo (Editor) Physical Medicine and Rehabilitation Board Review 2004 - Demos Medical Publishing, 848 pp.

  8. Teylor S.B., Miller N.H. “Basic physiologic principils relatied to Group exirsise programs” Filadelphiya 1990

  9. Tehaxton L. “Phithiological and psythological effects of short term exirsise eddiction on habitual runners.” 1992 96.

  10. Wainapel, Stanley F.; Fast, Avital (Editors) Alternative Medicine and Rehabilitation A Guide for Practitioners 2003 - Demos Medical Publishing.

  Internet saytlari:

  http://www.medscap.com

  http://www.sportsinjuryclinic.net

  http://www.about. com.

  http://www.healthline. com

  http://www.thebiglimo.ru

  http://www.medlinks.ru

  http://www. z-e.ru

  http://www.sportmed.com

  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

  TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

  TASDIQLAYMAN”  O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

  Professor Teshaev O.R._________

  «____» ______________20____yil

  Kafedra: Xalq tibbiyoti, reabilitologiya, jismoniy tarbiya kafedrasi
  Fan: Fizioterapiya


  Ultrayuqori chastotali va o‘ta yuqori chastotali terapiya. Franklinizatsiya. Darsonvalizatsiya. Induktotermiya.

  Magnitoterapiya.
  Mavzusi bo‘yicha amaliy mashg‘ulot
  TA'LIM TEXNOLOGIYASI

  2014 yil.

  Tuzuvchilar:

  assistent, Sharipov U.A.

  dotsent: Adilov Sh.K.

  Ta'lim texnologiyasi kafedra majlisida tasdiqlangan

  №______ dan __________2013 yil.  Retsenzentlar:  __________

  (imzo)  __________

  (imzo)  Download 1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 1.68 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Amaliy ko‘nikmalarni baholash mezoni

  Download 1.68 Mb.