• Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici z kinematického i dynamického hlediska
 • Mechanická práce a mechanická energie
 • Základní poznatky molekulové fyziky a termika
 • Struktura a vlastnosti plynů
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Struktura a vlastnosti kapalin
 • Stacionární elektrické pole
 • Elektrický proud v látkách
 • Elektrický proud v kovech
 • Stacionární magnetické pole
 • Nestacionární magnetické pole
 • Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • Elektromagnetické záření
 • Kinematika přímočarých pohybů
  Download 59.97 Kb.
  Sana31.03.2020
  Hajmi59.97 Kb.

  Maturitní okruhy z fyziky Obor: Technické lyceum

  Ekonomické lyceum
  Kinematika přímočarých pohybů

  mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie,dráha, polohový vektor

  pohyb rovnoměrný,nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

  posuvný, otáčivý, relativnost pohybu

  okamžitá rychlost, průměrná rychlost, zrychlení, zpomalení, jednotky těchto fyzikálníchveličin, jejich zařazení do SI, základní vztahy

  grafy závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na čase

  charakteristika jednotlivých pohybů (rovnoměrný přímočarý, rovnoměrně zrychlený,

  rovnoměrně zpomalený)

  skládání pohybů, princip skládání rychlostí pro v c
  Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici z kinematického i dynamického

  hlediska

  definice rovnoměrného pohybu po kružnici a jeho zařazení

  perioda, frekvence, obvodová rychlost, úhlová rychlost, dostředivé zrychlení, definice

  těchto fyzikálních veličin, jejich zařazení s soustavě SI, základní vztahy mezi těmito

  veličinami

  příčiny pohybu tělesa po kružnici – dostředivá síla (druhy dostředivých sil, tahová,

  gravitační, magnetická)
  Dynamika

  dynamika, čím se zabývá, definice síly, zařazení do soustavy SI, jednotka, znázornění síly

  skládání rovnoběžných i různoběžných sil působících na HB i těleso

  rozklad sil na složky (matematické kyvadlo, nakloněná rovina)

  Newtonovy pohybové zákony, jejich znění, praktické příklady jejich platnosti

  hybnost, definice a zařazení do soustavy SI, zákon zachování hybnosti a jeho využití

  (dokonale pružný a nepružný ráz, reaktivní motory)

  tření, třecí síla, tření smykové a valivé

  tíhová síla, tíha, gravitační síla, rozdíly mezi nimi

  inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly


  Mechanická práce a mechanická energie

  mechanická práce, vysvětlení pojmu mechanická práce, konkrétní příklady z praxe, ,

  pojem fyzické práce, základní vztahy pro mechanickou práci, jednotky (joule,

  wattsekunda, kilowatthodina, elektronvolt) a jejich vzájemné převody, oblasti, ve kterých se jednotlivé jednotky používají, zařazení práce do soustavy SI, pracovní diagram, co to je a k čemu slouží

  mechanická energie, kinetická a potenciální energie, definice, vztahy a jednotky,

  vzájemné přeměny jednotlivých druhů mechanické energie, (na matematickém kyvadle, při volném pádu atd.) zákon zachování mechanické energie a jeho využití (dokonale pružný ráz)

  výkon (okamžitý a průměrný), příkon, účinnost definice, základní vztahy, jednotky

  Mechanika tuhého tělesa

  definice pojmu tuhé těleso, pohyby tuhého tělesa (posuvný, otáčivý, složený, uveď

  praktické příklady)

  moment síly vzhledem k ose otáčení, definice, def. vztah, jednotka, zařazení do soustavy SI, určení směru momentu (pravidlo pravé ruky), momentová věta

  skládání sil působících na TT (rovnoběžné souhlasně orientované i opačně orientované, různoběžné) působící ve dvou nebo více bodech TT (graficky i početně), rozklad sil na složky (rovnoběžné i různoběžné) dvojice sil a její otáčivý účinek

  Těžiště TT a způsoby jeho určování, vztah pro výpočet těžiště, rovnovážná poloha tělesa, definice, druhy rovnovážných poloh (stálá, vratká, volná) a jejich charakteristika, stabilita tělesa (jak je definována, vztah, na čem závisí, uvést příklady)

  moment setrvačnosti (definice, vztah, jednotka),

  kinetická energie rotujícího tělesa


  Gravitační pole

  definice pojmu gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, příklady gravitačního

  působení mezi tělesy

  intenzita gravitačního pole a gravitační zrychlení (definice, definiční vztah, jednotka,

  zařazení do soustavy SI, závislost intenzity na vzdálenosti), znázornění gravitačního pole (homogenní, centrální) pomocí siločar a vektorů intenzity, gravitační a tíhové pole Země

  pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země – vrhy (šikmý, svislý vzhůru, vodorovný,

  vztahy pro polohu tělesa, rychlost letu, dálku a výšku vrhu, trajektorie pohybu)

  pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země, kosmické rychlosti, trajektorie,

  Keplerovy zákony, Sluneční soustava
  Mechanika tekutin

  vysvětlit pojmy tekutina, ideální plyn, ideální kapalina, vlastnosti tekutin (stlačitelnost,

  viskozita, …), uvést příklady

  tlak (definice, definiční vztah, jednotka, zařazení do soustavy SI), tlak v tekutině

  vyvolaný vnější silou, Pascalův zákon a jeho využití (hydraulické zařízení), hydrostatický tlak a atmosférický tlak, normální atmosférický tlak, hydrostatická a atmosférická tlaková síla, hydrostatické paradoxon

  Archimédův zákon, chování těles v kapalině

  proudění tekutin (laminární, turbulentní, proudnice, objemový průtok), rovnice spojitosti toku (kontinuity), Bernoulliho rovnice, znění, co vyjadřují, důsledky, (měření rychlosti proudící kapaliny, výtoková rychlost, princip rozprašovače …)

  obtékání těles reálnou kapalinou, odporové síly, využití energie proudící kapaliny


  Základní poznatky molekulové fyziky a termika

  veličiny charakterizující látky z molekulového hlediska (relativní atomová a molekulová

  hmotnost, atomová hmotnostní konstanta, látkové množství, Avogadrova konstanta,

  molární hmotnost a objem) – definice, definiční vztahy, jednotky

  tři základní předpoklady kinetické teorie stavby látek, aplikace těchto předpokladů

  na jednotlivá skupenství

  termodynamická soustava, izolovaná soustava

  teplota (Celsiova, termodynamická), jednotky teploty, definice jednotek, převod mezi

  jednotkami

  vnitřní energie,definice jednotka, změna vnitřní energie (konáním práce, z potenciální

  nebo kinetické energie, tepelnou výměnou)

  teplo, definice, definiční vztah, jednotka, měrná tepelná kapacita, tepelná kapacita

  kalorimetrická rovnice

  první termodynamický zákon

  přenos vnitřní energie (vedením, prouděním, zářením)
  Struktura a vlastnosti plynů

  základní předpoklady kinetické teorie stavby látek aplikované na plyn, ideální plyn

  rychlost molekul plynu, střední kvadratická rychlost a její závislost na teplotě,

  nejpravděpodobnější rychlost stanovená na základě Lammertova pokusu

  střední kinetická energie částic, vnitřní energie plynu, tlak plynu

  stavové veličiny a stavové rovnice

  děje v plynech (izobarický, izochorický, izotermický, adiabatický), charakterizovat

  jednotlivé děje, zakreslit v pV diagramu, zákony týkající se těchto dějů

  děje v plynech z energetického hlediska, práce plynu, kruhový děj, práce při kruhovém

  ději, 2.věta termodynamiky, tepelné stroje


  Struktura a vlastnosti pevných látek

  základní předpoklady kinetické teorie stavby látek aplikované na látky pevné

  látky krystalické (monokrystalické a polykrystalické), amorfní

  krystalická mřížka, elementární buňka (prostá, plošně centrovaná, prostorově centrovaná)

  poruchy krystalické mřížky (vakance, částice v intersticiální poloze, příměsi)

  deformace a její dělení (plastická, elastická, tlakem, tahem, …)

  normálové napětí, síly pružnosti, deformační křivka, Hookův zákon

  teplotní roztažnost pevných látek (délková, objemová) a její uplatnění v praxi


  Struktura a vlastnosti kapalin

  základní předpoklady kinetické teorie stavby látek aplikované na kapaliny

  volný povrch kapaliny, povrchová vrstva, povrchová energie, povrchová síla, sféra

  molekulového působení, povrchové napětí a jeho závislost na teplotě a druhu kapaliny

  jevy na rozhraní dvou prostředí (smáčení a nesmáčení stěn nádoby kapalinou)

  tlak v bublině, kapilární tlak, kapilární jevy (elevace, deprese), kapilární jevy v praxi

  objemová roztažnost kapalin, anomálie vody
  Skupenské přeměny

  tání, tuhnutí, vypařování a var, zkapalnění, sublimace, desublimace, vysvětlit jednotlivé skupenské přeměny z hlediska termodynamiky a molekulové fyziky, charakterizovat jednotlivé skupenské přeměny skupenskými teply a měrnými skupenskými teply

  teplota tání a její závislost na tlaku (látky typu led, látky typu olovo), regelace ledu

  teplota varu a její závislost na tlaku, sytá pára, tlak syté páry a jeho závislost na objemu a teplotě, přehřátá pára

  fázový diagram (křivka sytých par, sublimační křivka, křivka tání, trojný a kritický bod)
  Mechanické kmitání

  oscilátory, kmitavý pohyb, harmonický kmitavý pohyb, kmit, kyv, perioda, frekvence

  veličiny charakterizující harmonický kmitavý pohyb (okamžitá výchylka, okamžitá

  rychlost, okamžité zrychlení, amplituda výchylky, rychlost a zrychlení),

  veličiny odvodit z pohybu hmotného bodu po kružnici

  znázornění harmonického kmitavého pohybu (časový diagram, názorový diagram

  skládání kmitů izochronních i neizochronních pomocí časových a názorových diagramů

  dynamika kmitavého pohybu, síly způsobující kmitavý pohyb, energie kmitajícího

  oscilátoru a vzájemné přeměny různých druhů energií

  tlumené a netlumené kmity, vlastní a nucené kmitání, rezonance

  matematické kyvadlo, pružinový oscilátor
  Mechanické vlnění

  mechanické vlnění a jeho druhy.(příčné, podélné), znázornění vlnění, odvození rovnice postupného vlnění, vlnová délka

  interference vlnění, koherentní vlnění, zesílení a zeslabení – podmínky, odraz vlnění na konci bodové řady (pevný a volný konec), stojaté vlnění (jeho vznik, kmitny a uzly),

  chvění mechanických soustav (struna, tyč,…)

  izotropní a neizotropní prostředí, vlnoplocha (rovinná, kulová), paprsek, Huygensův

  princip, odraz vlnění, zákon odrazu

  lom vlnění (ke kolmici, od kolmice), zákon lomu, úplný odraz

  ohyb vlnění, podmínka ohybu

  zvuk (zdroje zvuku a jeho vlastnosti, rychlost šíření, ozvěna, výška,barva), ultrazvuk a infrazvuk
  Stacionární elektrické pole

  elektrický náboj a jeho vlastnosti (dělitelnost, druhy náboje,…), vzájemné silové působení elektricky nabitých těles, Coulombův zákon

  elektrické pole (definice), intenzita elektrického pole (definice, definiční vztah, jednotka, směr), druhy elektrického pole (homogenní, centrální,…) a jeho znázornění (pomocí vektorů intenzity, elektrických siločar), elektrický potenciál, (definice, definiční vztah, jednotka), znázornění elektrického pole pomocí ekvipotenciálních hladin

  potenciální energie, práce v homogenním elektrickém poli

  rozložení náboje na vodiči, plošná hustota náboje, vodič v elektrickém poli -

  elektrostatická indukce, izolant v elektrickém poli – polarizace

  kondenzátory a jejich kapacita (definice, vztah, jednotka), druhy kondenzátorů (deskový, otočný, Leidenská láhev, elektrolytický) a jejich kapacita, spojování kondenzátorů (sériové. paralelní, energie nabitého kondenzátoru
  Elektrický proud v látkách

  elektrický proud jako fyzikální jev a fyzikální veličina, jednotka proudu, definice

  jednotky proudu, směr proudu, podmínky vzniku dočasného a trvalého proudu

  elektromotorické napětí, zdroje elektrického proudu

  teorie elektronové vodivosti kovů

  elektrický proud v kapalinách, podmínky vzniku, elektrolyt, elektrolytická disociace,

  elektrolýza, Faradayovy zákony elektrolýzy, galvanický článek

  elektrický proud v polovodičích, závislost měrného odporu polovodičů na teplotě, vlastní a nevlastní vodivost, polovodič typu N a P, polovodičová dioda a její využití jako usměrňovače, tranzistor jako zesilovač

  elektrický proud v plynech, ionizace, ionizační práce, samostatný a nesamostatný výboj (doutnavý, jiskrový, obloukový), praktické využití průchodu elektrického proudu plyny

  elektrický proud ve vakuu, termoemise a její využití


  Elektrický proud v kovech

  elektronová teorie vodivosti kovů, obvody se stejnosměrným proudem, Ohmův zákon pro část obvodu, Ohmův zákon pro uzavřený obvod

  odpor vodiče, závislost odporu vodiče na teplotě a na jeho geometrických rozměrech

  odpor při sériovém a paralelním zapojení rezistorů, vodivost vodiče

  měření elektrického proudu, napětí a odporu

  práce a výkon elektrického proudu, práce a výkon zdroje napětí, účinnost

  Kirchhhofovy zákony a řešení elektrických sítí pomocí
  Stacionární magnetické pole

  definovat stacionární magnetické pole, magnetická indukce, charakterizovat (pomocí

  magnetické indukce) a znázornit (pomocí magnetických indukčních čar nebo vektorů

  magnetické indukce), různé druhy magnetických polí (permanentních magnetů, přímého vodiče s proudem, dvou rovnoběžných vodičů, kruhové smyčky, solenoidu), směr magnetických indukčních čar (Ampérovo pravidlo pravé ruky)

  silové působení magnetického pole na přímý vodič s proudem, magnetická síla a její směr (Flemingovo pravidlo levé ruky), vzájemné působení mezi vodiči s proudem, Ampérův zákon, definice jednotky proudu, silové působení magnetického pole na.částici s nábojem

  magnetické vlastnosti látek (feromagnetické, paramagnetické, diamagnetické), využití

  v praxi (elektromagnet, elektromagnetické relé,…), magnetizační křivka
  Nestacionární magnetické pole

  vysvětli pojem nestacionární magnetické pole, kde vzniká, magnetický indukční tok,

  definice, definiční vztah, jednotka

  elektromagnetická indukce, vznik indukovaného napětí a proudu, Faradayův zákon

  elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vzájemná elektromagnetická indukce

  vlastní indukce, indukčnost cívky, energie magnetického pole cívky


  Střídavý proud

  vznik střídavého proudu, trojfázový alternátor, trojfázová sousta (zapojení do trojúhelníku a do hvězdy), sdružené a fázové napětí

  elektromotor -.princip a jeho využití, transformátor – princip, transformace nahoru a dolů, transformační poměr, přenos elektrické energie, činný výkon

  obvody střídavého proudu s rezistorem, kondenzátorem, cívkou (fázový a časový

  diagram, fázový rozdíl mezi proudem a napětím, rezistence, induktance, kapacitance)

  sériový obvod RLC (impedance, fázový rozdíl mezi proudem a napětím, rezonance,

  rezonanční frekvence)

  výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem, efektivní hodnoty proudu a napětí,

  výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí
  Elektromagnetické kmitání a vlnění

  elektromagnetický oscilátor (LC obvod) a vznik elektrických kmitů v něm, Thomsonův

  vztah, druhy elektrických kmitů (tlumené, netlumené, vlastní, nucené), rezonance,

  rezonanční křivka, rezonační frekvence

  vznik elektromagnetického vlnění, základní rovnice elektromagnetického vlnění, vlnová

  délka, rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu a látkovém prostředí

  stojaté elektromagnetické vlnění, elektromagnetický dipól

  šíření a vlastnosti elektromagnetického vlnění (polarizace, odraz, ohyb, interference)

  sdělovací soustava (vysílač, mikrofon, reproduktor, vysílač)
  Vlnová optika

  světlo jako elektromagnetické vlnění, vlnová délka, barva světla, světlo bílé

  a monochromatické, rychlost světla

  optické prostředí a jeho dělení (průhledné, průsvitné, neprůhledné, izotropní

  a anizotropní), index lomu prostředí a jeho závislost na vlnové délce (disperzní křivka)

  vlnoplocha (rovinná a kulová), paprsek, Huygensův princip

  průchod monochromatického světla optickým hranolem – deviace, rozklad bílého světla při průchodu optickým hranolem

  interference světla, koherence, optická a geometrická dráha, interferenční maximum,

  minimum, interference na planparalelní vrstvě, interference na Newtonových sklech

  ohyb světla na překážkách, podmínka ohybu, ohyb na štěrbině, dvojštěrbině, optické

  mřížce, ohybové spektrum

  polarizace světla, druhy polarizace (odrazem, lomem, dvojlomem)


  Paprsková optika

  optické jevy na rozhraní dvou prostředí, odraz (zákon odrazu), lom (ke kolmici, od

  kolmice, zákon lomu), úplný odraz a jeho využití

  zobrazování odrazem, rovinná a kulová (dutá a vypuklá) zrcadla,význačné paprsky,

  zobrazení úsečky kolmé k optické ose, zobrazovací rovnice, znaménková konvence,

  příčné zvětšení

  zobrazování lomem, čočky (spojky, rozptylky), význačné paprsky, zobrazení úsečky

  kolmé k optické ose, zobrazovací rovnice, znaménková konvence, příčné zvětšení,

  optická mohutnost

  oko jako optická soustava, akomodace, blízký bod, daleký bod, konvenční zraková

  vzdálenost, vady oka (dalekozrakost, krátkozrakost) a jejich korekce

  optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled), schéma, úhlové zvětšení


  Elektromagnetické záření

  elektromagnetické spektrum, druhy záření (gama, RTG, ultrafialové, viditelné světlo,

  infračervené, mikrovlny, rozhlasové vlny), vlnová délka, vlastnosti, vznik

  tepelné záření, záření černého tělesa, zákony charakterizující vyzařování černého tělesa (Wienův posunovací zákon, Stefanův-Boltzmanův zákon)

  veličiny charakterizující elektromagnetické záření (definice, definiční vztah, jednotka,

  definice jednotek)

  energetické veličiny (zářivost, zářivý tok, intenzita vyzařování), fotometrické veličiny

  (světelný tok, svítivost, osvětlení)  Obal atomu

  základní poznatky o rozměrech a hmotnostech atomů, přehled modelů, jejich stručná

  charakteristika, nedostatky

  Rutherfordův model

  Bohrův model atomu vodíku, Bohrovy podmínky, závislost poloměru dráhy a rychlosti

  elektronu na dané kvantové dráze na hlavním kvantovém čísle, energetické hladiny,

  spektra (druhy spekter, čárové, pásové, spojité, emisní, absorpční), série čar (Limanova, Balmerova, Paschenova,…)

  Sommerfeldův model, pojem slupka, podslupka, dráha, kvantová čísla, jejich hodnoty

  Schrödingerův kvantově mechanický model, vlnová funkce, orbital

  laser, princip, vlastnosti laserového zíření, využití


  Fyzika atomového jádra

  experimentální metody sloužící k urychlování, detekci a určování hmotnosti částic

  (princip lineárního a kruhového urychlovače, G-M počítač, Wilsonova mlžná komora,

  hmotnostní spektroskop)

  modely jádra (slupkový, kapkový)

  jaderné síly a jejich vlastnosti

  elementární částice a jejich základní charakteristika (klidová hmotnost, klidová energie, náboj,…)

  druhy záření (, , ), vlastnosti, posunovací pravidla

  zákon radioaktivní přeměny, poločas rozpadu, přeměnová konstanta, aktivita, rozpadové řady, přirozená a umělá radioaktivita, využití radionuklidů

  hmotnost jádra, hmotnostní úbytek, vazebná energie, stabilita jádra  štěpení jader, jaderný reaktor, jaderná elektrárna

  jaderná fúze

  Download 59.97 Kb.
  Download 59.97 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kinematika přímočarých pohybů

  Download 59.97 Kb.