Komisjoni mäÄrus (EMÜ) nr 551/81 kaupade klassifitseerimise kohta ühise tollitariifistiku alamrubriiki 90. 07 A 25. veebruar 1981
Download 13.21 Kb.
Sana22.06.2020
Hajmi13.21 Kb.


T50699ETB

31981R0551

(MLR)/PTE/AJK


KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 551/81
kaupade klassifitseerimise kohta ühise tollitariifistiku alamrubriiki 90.07 A
25. veebruar 1981

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,


võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. jaanuari 1969. aasta määrust (EMÜ) nr 97/69 ühise tollitariifistiku nomenklatuuri ühtseks kohaldamiseks võetavate meetmete kohta,1 viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 280/77,2 eriti selle artiklit 3,


ning arvestades, et:

tuleb vastu võtta sätted, et tagada ühise tollitariifistiku nomenklatuuri ühtne kohaldamine sellise seadme klassifitseerimisel, mille abil kantakse magnetlindile salvestatud informatsioon mikrofilmile ja mis koosneb järgmistest osadest:

– magnetofoniliides magnetlindi mängimiseks,

protsessor, millega lindile salvestatud andmed transkribeeritakse loetavate märkidega elektronkiiretorul kuvamiseks ning juhitakse kõnealuste märkide pildistamiseks kasutatava fotokaamera ja välklambi tööd. Soovi korral võib nimetatud seadme hulka kuuluva protsessori asemel kasutada selleks automaatse andmetöötlusmasina keskprotsessorit,

– elektronkiiretoru märkide kuvamiseks,

– välklamp,

– fotokaamera märkide pildistamiseks mikrofilmile,

– seade filmi ilmutamiseks ja mikrokaardile kopeerimiseks;

nõukogu määrusele (EMÜ) nr 950/68,3 viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3324/80,4 lisatud ühises tollitariifistikus kuuluvad automaatsed andmetöötlusmasinad ja nende osad ning muud andmetöötlusseadmed rubriiki 84.53, muu kontoritehnika rubriiki 84.54, fotokaamerad rubriiki 90.07 ning muud grupi 90 teiste rubriikide alla mittekuuluvad fotolaborites kasutatavad masinad ja seadmed rubriiki 90.10;
kõnealuseid rubriike võetakse arvesse, klassifitseerides eespool nimetatud seadmeid, millel on kolm funktsiooni: andmete töötlemine, pildistamine ja filmi ilmutamine;
rubriik 84.53 ei hõlma seadmeid, mis sisaldavad automaatset andmetöötlusmasinat või töötavad koos sellega ning millel on spetsiifiline funktsioon; eespool nimetatud seadme protsessor ei ole selle põhielement, kuna seadme tööks võib selle asemel kasutada automaatse andmetöötlusmasina keskprotsessorit;
igal juhul ei hõlma rubriike 84.53 ja 84.54 sisaldav XVI jaotis gruppi 90 kuuluvaid tooteid;
rubriiki 90.07 kuuluvad fotokaamerad dokumentide kopeerimiseks, sh mikrofilmile salvestamise aparaadid ning automaatsärituse ja -töötlusega aparaadid; andmete kopeerimise ja mikrofilmile salvestamise aparaadid tuleb analoogselt klassifitseerida rubriiki 90.07; eespool nimetatud seadme üks põhielement on fotokaamera;
lähtudes nomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirja 3 punktist b, tuleb eespool nimetatud seade klassifitseerida rubriiki 90.07, kuna oma olemuselt on see fotokaamera;
käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas ühise tollitariifistiku nomenklatuuri komitee arvamusega,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.

Artikkel 1

Magnetlindile salvestatud informatsiooni mikrofilmile kandmise seade, mis koosneb järgmistest osadest:

– magnetofoniliides magnetlindi mängimiseks,

– protsessor, millega lindile salvestatud andmed transkribeeritakse loetavate märkidega elektronkiiretorul kuvamiseks ning juhitakse kõnealuste märkide pildistamiseks kasutatava fotokaamera ja välklambi tööd. Soovi korral võib nimetatud seadme hulka kuuluva protsessori asemel kasutada selleks automaatse andmetöötlusmasina keskprotsessorit,

– elektronkiiretoru märkide kuvamiseks,

– välklamp,

– fotokaamera märkide pildistamiseks mikrofilmile,

– seade filmi ilmutamiseks ja mikrokaardile kopeerimiseks,


klassifitseeritakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki:

90.07 Fotokaamerad; foto-välklambid ja impulsslambid (v.a rubriiki 85.20 kuuluvad lahenduslambid):

A. Fotokaamerad


Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 1981Komisjoni nimel
komisjoni liige
Karl-Heinz NARJES

________________1 EÜT L 14, 21.01.1969, lk 1.
2 EÜT L 40, 11.02.1977, lk 1.
3 EÜT L 172, 22.07.1968, lk 1.
4 EÜT L 349, 23.12.1980, lk 8.

Download 13.21 Kb.
Download 13.21 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKomisjoni mäÄrus (EMÜ) nr 551/81 kaupade klassifitseerimise kohta ühise tollitariifistiku alamrubriiki 90. 07 A 25. veebruar 1981

Download 13.21 Kb.