• Stavbno zemljišče v vrednosti 4.166.400 SIT, ki ni izkazano v poslovnih knjigah, pomeni zmanjšanje premoženja KOMPAS KOPER d.d. po 10. točki 48.a člena ZLPP
 • Kompas koper, turistično podjetje d d. Pristaniška ulica 17, Koper
  Download 6.28 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi6.28 Kb.

  KOMPAS KOPER, turistično podjetje d.d.

  Pristaniška ulica 17, Koper

  V letu 1991 je Kompas International d.d., Ljubljana, ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo KOMPAS KOPER z ustanovnim kapitalom 8.443.355 din, ki ga je ustanovitelj vložil v stvareh - gradbenih objektih, opremi in računalniški opremi. S sklepom upravnega odbora Kompas International d.d. z dne 13.12.1991 se je družba KOMPAS KOPER preoblikovala v delniško družbo v mešani lastnini z isto osnovno glavnico. Osnovna glavnica družbe je razdeljena na 21.649 delnic z nominalno vrednostjo posamezne delnice 30 DEM.


  Pri pravni osebi Kompas International d.d. in KOMPAS KOPER d.d. je Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje uvedla postopek revizije lastninskega preoblikovanja. Revizijski organ je na podlagi pregledane dokumentacije ugotovil oškodovanje družbenega premoženja po 48.a členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij iz naslova premalo oblikovanega delniškega kapitala Kompas International d.d. Ljubljana (zaradi prodaje delnic družbe KOMPAS KOPER d.d. po prenizki vrednosti) v znesku 6.201.244 SIT, v katerem znaša delež družbenega kapitala 4.705.153 SIT. Pravni osebi je bilo z odločbo naloženo, da v svojih poslovnih knjigah, po stanju na dan 1.1.1993 v otvoritveni bilanci stanja uskladi delež trajnih virov Kompas International d.d. z njegovo dolgoročno finančno naložbo.
  Zoper odločbo Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje je bila dne 11.9.1995 s strani odvetnika družbe KOMPAS KOPER d.d. vložena tožba na razveljavitev odločbe. Postopek še ni zaključen. Zadnja obravnava je potekala dne 9.12.1999, na kateri je sodišče imenovalo sodnega izvedenca. Kljub tožbi zoper odločbo je pravna oseba v svojih poslovnih knjigah uskladila razmerja med delničarji, tako da znaša delež družbe Kompas International d.d. v osnovnem kapitalu družbe KOMPAS KOPER 19,83% in delež ostalih lastnikov 80,17%. Razmerje med delničarji, ki ga pravna oseba izkazuje v poslovnih knjigah, pa ni enako razmerju med delničarji v delniški knjigi, saj bi bilo za tako spremembo razmerja potrebno soglasje vseh delničarjev, le-ti pa na tako soglasje po besedah direktorice družbe niso pripravljeni.
  Na podlagi dopisa Ministrstva za finance je revizijski organ posvetil posebno pozornost preveritvi nepremičnin - zemljišč, ki jih pravna oseba KOMPAS KOPER d.d. izkazuje v svojih poslovnih knjigah. Ugotovljeno je bilo, da pravna oseba v poslovnih knjigah nima evidentiranih zemljišč, s katerimi razpolaga.
  Kompas International d.d., Ljubljana je na podlagi akta o ustanovitvi z dne 18.7.1991 ustanovil družbo KOMPAS KOPER z ustanovnim kapitalom 8.443.355 SIT. S pogodbo o ustanovitvi družbe KOMPAS KOPER je Kompas International d.d. nanjo prenesel tudi pravico uporabe na poslovnih prostorih. Iz ocenitve poslovnih prostorov in opreme z dne 29.8.1991 pa izhaja, da je v vrednosti 8.443.355 SIT upoštevana vrednost pripadajoče opreme 1.556.345 SIT in gradbenih objektov 6.887.010 SIT, ne pa tudi vrednost zemljišč. Tako v poslovnih knjigah KOMPAS-a KOPER d.d. zemljišče ni izkazano med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, njegova vrednost pa tudi ni bila všteta v trajno vlogo (ustanovno vlaganje) Kompasa International d.d., Ljubljana v KOMPAS KOPER d.d. Stavbno zemljišče v vrednosti 4.166.400 SIT, ki ni izkazano v poslovnih knjigah, pomeni zmanjšanje premoženja KOMPAS KOPER d.d. po 10. točki 48.a člena ZLPP
  Download 6.28 Kb.
  Download 6.28 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompas koper, turistično podjetje d d. Pristaniška ulica 17, Koper

  Download 6.28 Kb.