• Komunikativna situacija i govorni in
 • Komunikativna situacija i govorni ~in
  Download 0.67 Mb.
  bet1/6
  Sana10.04.2017
  Hajmi0.67 Mb.
    1   2   3   4   5   6

  KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE PROSTE RE^ENICE

  1 Aktuelizovawe re~enice u komunikativnoj situaciji

  Komunikativna situacija i govorni ~in


  Verbalizacija ilokutivnog ~ina

  2 Re~enica i iskaz

  Propozicija re~enice i ilokutivna funkcija iskaza

  Ilokutivni odnos izme|u re~enice i iskaza
  3 Komunikativna funkcija i ilokutivna strana iskaza
  Na~ini aktuelizovawa re~enice

  Ilokutivni napon iskaza

  Komunikativna funkcija i govorna situacija

  Ilokutivnost i faktor adresata

  Ilokutivna funkcija

  Autoilokutivna funkcija

  Uop{teno-ilokutivna funkcija

  Neodre|eno-ilokutivna funkcija

  Komunikativna funkcija i referencijalnost

  Implicitna predikacija o referentu

  Uvo|ewe u iskaz novog referenta i funkcija pru`awa informacije

  Zahtevawe informacije

  Zahtevawe akcionog ~ina


  1. Tipologija komunikativnih funkcija iskaza
  1. Sredstva ostvarivawa komunikativne funkcije

  iskaza

  Eksplicitna performativna formula

  Implicitna performativna formula

  Performativna paradigma

  Semanti~ki performativ

  Gramati~ka sredstva

  Glagolski modus

  Glagolsko vreme

  Lice

  Glagolski vid  Negacija

  Prozodijska sredstva

  Red re~i


  1. Asertivni iskazi

  Utvr|ivawe referenta i komunikativna perspektiva re~enice

  Prostorno-vremenska lokalizacija i referentnost iskaza

  Tipovi asertivne funkcije iskaza

  Preuzimawe odgovornosti za saop{tavano i ube|ivawe adresata

  Jezi~ki pokazateqi tvrdwe

  Jezi~ki pokazateqi saop{tewa

  Specifi~ni na~ini izra`avawa pojedinih tipova asertivnosti

  Istinitost informacije u asertivnosti


        1. Direktivni iskazi

  Imperativ kao jezgro implicitne performativne formule

  Adhibitivna i prohibitivna strana direktivne funkcije

  Intonacija kao pokazateq direktivnosti iskaza

  Pragmati~ki kontekst direktivnog iskaza

  Partikularizacija i frazeologizacija imperativnih oblika

  Drugi na~ini i sredstva jezi~kog izraza direktivnosti

  Infinitiv i indikativ 1. l.mn.

  Potencijal modalnih glagola

  Konstrukcija da + prezent

  Pasivni imperativ

  Modelovawe imperativne paradigme

  Ilokutivnost tipa molbe i zahteva

  Eksplicitna performativna formula sa performativom molim

  Tematizacija hipoteti~nosti ~ina

  Intenzifikatori u~tivosti molbe

  Interogativne konstrukcije i ilokucija molbe

  Molba za dopu{tawe

  Eksplicitna performativna formula sa performativom zahtevam

  Ilokutivnost tipa predloga i preporuke

  Semanti~ko-pragmati~ka struktura ~ina

  Ilokutivna i referencijalna obele`ja

  Eksplicitna performativna formula sa performativima predla`em, savetujem, preporu~ujem, pozivam, nudim

  Ostala sredstva jezi~ke realizacije predloga i poziva

  Ilokutivnost pretwe

  Sredstva jezi~ke realizacije pretwe
  1. Komisivni iskazi

  Ilokutivnost komisiva

  Jezi~ka sredstva realizacije komisiva


  1. Interogativni iskazi

  Ilokutivnost pitawa

  Totalna pitawa

  Parcijalna pitawa

  Pitawa izbora  1. Permisivni iskazi

  Ilokutivnost permisiva

  Sredstva jezi~ke realizacije permisiva


  1. Ekspresivni iskazi

  Ilokutivnost i jezi~ka realizacija pozdravqawa

  Ilokutivnost i jezi~ka realizacija izviwewa

  Ilokutivnost i jezi~ka realizacija zahvaqivawa

  Ilokutivnost i jezi~ka realizacija ~estitawa  1. Deklarativni iskazi


  AKTUELIZACIJA RE^ENICE U KOMUNIKATIVNOJ SITUACIJI
  Jezi~ka komunikacija ostvaruje se u komunikativnoj situaciji, ~iji

  su osnovni elementi govorno lice (adresant) - delovawe - sagovornik (adresat). U va`nije elemente komunikativne situacije, koja se naziva i govorna situacija (v. t. ...), spadaju tako|e mesto i vreme komunikativne situacije, premet i sredstvo komunikacije.


  Komunikativna situacija i govorni ~in

  Re~enica koja je pismeno ili usmeno ostvarena u odre|enom kontekstu i konkretnoj komunikativnoj situaciji predstavqa iskaz.

  U procesu komunikacije iskazi se koriste za razli~ite oblike delovawa, tj. za ostvarivawe takvih radwi, kao {to su: molba, savet, pitawe, upozorewe, obe}awe, zahvaqivawe i mnoge druge radwe. Sve su to govorne radwe ili tzv. govorni ~inovi. Drugim re~ima, govorni ~inovi su slo`ene

  govorne radwe koje se uslovno mogu rastaviti na ~in izricawa iskaza i ~in ostvarivawa komunikativne intencije govornog lica.  Napomena. - U pojedinim slu~ajevima mo`emo izdvojiti i tre}i aspekt - ocewivawe iskaza od strane govornog lica. Npr. u iskazu Kamo sre}e! govorno lice ostvaruje iskaz, izri~e pri`eqkivawe radwe i ocewuje svoj iskaz kao nerealan.
  Ostvaruju}i iskaz, a istovremeno i govorni ~in, govorno lice istovremeno ostvaruje dve radwe: izri~e iskaz (lokutivni ~in) i realizuje svoju komunikativnu nameru (ilokutivni ~in).

  Napomena. - Teorija govornih ~inova (~ije osnove je postavio X. Ostin) ~ini jednu od glavnih oblasti u onom pravcu lingvisti~ke pragmatike, u okviru kojeg se prou~ava iskaz polaze}i od wegove ilokutivne funkcije (nameree govornog lica). Iskaz mo`e da bude namewen tome da se u odre|enoj meri uti~e na sagovornika (npr. da se on uvredi, ponizi i sl.), tj. da ima perlokutivni efekat. Razlika izme|u ilokucije i perlokucije je u tome {to se sadr`aj ilokutivnog ~ina mo`e verbalno izraziti, dok za perlokutivni ~in ne postoji poseban jezi~ki izraz. Izgovarawe iskaza poput Poni`avam te, Pretim ti i sl., ne mo`e se smatrati delovawem zbog wihove opisne prirode. To nisu ~inovi koji se mogu ostvariti putem wihove verbalizacije.
  Verbalizacija govornog ~ina.- Eksplicitno sredstvo verbalizacije sadr`aja ilokutivnog ~ina je performativna re~enica.

  Performativnost je specifi~na osobina pojedinih glagola koji se u obliku 1. lica jednine prezenta odlikuju ekviakcionalno{}u - ekvivalentni su ~inu, a ne saop{tewu o wemu. Npr. performativni glagoli su obe}avam, savetujem , dok volim, vidim to nisu.

  Za svaki performativni glagol osim performativne mogu}a je obi~na deskriptivna upotreba.

  ( 1) Garantujem vam ispravnost. (performativna upotreba glagola)

  ( 2) Garantovao mi je ispravnost. (deskriptivna upotreba glagola)
  Iako se performativ vezuje za oblik 1. lice jednine prezenta, mogu}a je wegova upotreba u tzv. transponovanom obliku. Npr. realizuju}i ~in pozdravqawa na kraju pisma, adresat mo`e upotrebiti jedan od mogu}ih iskaza:

  ( 3) Pozdravqam te. Vesna.

  ( 4) Pozdravqa te tvoja Vesna.

  ( 5) Budi mi pozdravqena. Vesna.


  od kojih je svaki takav iskaz ekviakcionalan, tj. ekvivalentan ~inu, {to zna~i da je ekviakcionalnost - osnovni kriterijum za odre|ivawe performativne upotrebe glagola i iskaza.


  Download 0.67 Mb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 0.67 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Komunikativna situacija i govorni ~in

  Download 0.67 Mb.