• Fokus og målsettinger 2015 Overordnet mål – For Norges Frivilligsentraler
 • Hovedmål – Frogn Frivilligsentral
 • Daglig leders oppgaver Administrasjon
 • Kompetanse Intern og ekstern kursvirksomhet Samfunnsutvikling og trender Nettverk
 • Personaloppfølging Nyrekruttering Oppfølging av frivillige Oppfølging av gruppeledere Virkemidler
 • Faste avtaler – en til en
 • Oppdrag og en – til – en hjelp
 • Altmuligmann
 • Dataundervisning for nybegynnere
 • Engelskundervisning
 • Norskundervisning nivå 1 og 2
 • Internasjonal kvinnegruppe
 • Strikkecafe
 • Tur for de som liker en utfordring
 • Verdensdagen – Psykisk helse
 • For de frivillige Ivaretakelse av de frivillige
 • «Frivillighet er ikke et sted, men en tilstand»
 • Økonomi Frivilligsentralens totale utgiftene til lønn og daglig drift var I 2015 på kr 748 958. Det statlige tilskuddet utgjorde kr 310 000,- det kostet kr 438 958,- å drifte sentralen I 2015. Styret
  Download 64.89 Kb.
  Sana07.04.2017
  Hajmi64.89 Kb.


  straight connector 4  ÅRSMELDING 2015
  Drift

  Frogn Frivilligsentral er organisert under Enhet for helse og koordinering i Frogn kommune. Daglig leder har kontoradresse Storgt 3, 2 etg, Drøbak kino.


  Daglig leder er ansatt i 100 % stilling. I 2015 administrerte sentralen over 133 frivillige, i alder 16 til 96 år. Sentralen skal være et ubyråkratisk lavterskeltilbud for folk flest.
  Med våre forskjellige oppdrag, alt fra en-til-en hjelp til undervisning, grupper og prosjekter, er det nedlagt over 4500 frivillige arbeidstimer, noe som tilsvarer 2,5 årsverk.
  Økonomi

  Frivilligsentralens totale utgiftene til lønn og daglig drift var i 2015 på

  kr 748 958,-. Det statlige tilskuddet utgjorde kr 310 000,- Det kostet

  kr 438 958,- å drifte sentralen i 2015.


  Styret

  Styrets sammensetning:


  Styreleder; Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy

  Kommunalsjef; Inger K. Skarpholt Fjeld

  Kultur og fritid; Pål Andresen

  Pleie og omsorg; Mona Hansen

  Skole; Jon Grønli

  Sekretær for styret; daglig leder av Frivilligsentralen Gro Paulsen  Fokus og målsettinger 2015

  Overordnet mål –

  For Norges Frivilligsentraler

  Frivilligsentralenes overordnede mål er å formidle, hjelpe og avlaste den som har behov for det, uten å tilby lønnskompensasjon til den som utfører oppgaven.


  Frivilligsentralen er tilgjengelig for alle som har lyst til å bidra med frivillig arbeid uansett alder, kjønn, nasjonalitet og samfunnslag.

  Sentralen utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen, og er et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.


  Hovedmål –

  Frogn Frivilligsentral

  I Frogn kommune sin virksomhetsplan for 2015-18 støttet vi opp under folkehelse og tjenesteutvikling, med fokus på samarbeidsarenaer og ansvar for eget liv.  Utfordringer 2015
  Frivilligsentralen har vokst mye siden daglig leder overtok i 2010.
  Det har også gjort noe med kapasiteten. Vi har kommet til et punkt hvor vi må vurdere våre kjerneoppgaver og velge nye aktiviteter med dette som utgangspunkt. Vi må hele tiden søke balansen mellom eksisterende tjenester – behov – og de frivilliges ønsker. Vi skal drives av lyst, ikke plikt. Vi har likevel valgt og kutte ut aktiviteter som Yoga, spansk undervisning, ballroom dance og bridge. Noen ganger skal vi kun ha en igangsetter rolle. Det er vanskelig og prioritere ting opp mot hverandre om hva som er mest viktig.
  I år har vi jobbet mye med integrering av flyktninger, men vi ser at det er like viktig og jobbe med integrering av østeuropeere og andre som faller utenfor dagens Frogn, unge som gamle.

  Daglig leders oppgaver

  Administrasjon
  Facebook

  Innkjøp


  Markedsføring

  Møteromsbooking

  Nettside

  Rapportering

  Strategi

  Styremøter

  Virksomhetsplan og årsmelding
  Drift av sentralen
  Besvare telefon og andre henvendelser Løpende evaluering

  Oppfølging av aktiviteter og grupper Organisere oppdrag

  Tilstedeværelse

  Utvikle nye aktiviteter ved behov
  Kompetanse
  Intern og ekstern kursvirksomhet Samfunnsutvikling og trender


  Nettverk
  Nettverksbygging mellom mennesker

  Andre frivilligsentraler Interkommunalt i Follo

  Internt i kommunen

  Lokale lag og foreninger

  Personaloppfølging
  Nyrekruttering

  Oppfølging av frivillige Oppfølging av gruppeledere

  Virkemidler


  • Lyst

  Den viktigste skaperkraften i alle mennesker er våre egne ønsker. Derfor tar Frogn Frivilligsentralen tak i enkeltpersoners lyst til å skape, og forsøker å lage rom for og støtte opp om dette i felleskapet.


  • Vi er vår egen ambassadør

  Vi frivillige kjenner hverandre og Frivilligsentralen. Vi forteller gledelig bort hva vi holder på med. Vi bruker jungeltelegrafen.


  • Jungeltelegrafen

  Vi snakker om frivillighet og hverandre. Hvem kan gi noe uten å få noe tilbake?


  Det er viktig at Frogn Frivilligsentralen er synlige. Vår lokalavis AMTA, Frogn kommunes aktivitetskalender, vår egen hjemmeside og facebook er viktige virkemidler når vi skal få frem vårt budskap.

  Nyhetsbrev til frivillige og samarbeidspartnere blir sendt ut ca. 1 gang pr. måned.


  SAMARBEIDSPARTNERE  Bolig for mindreårige flyktninger

  Båtforeningen

  Drøbak Frogn skolekorps

  Flyktning konsulenten NAV Frogn

  Follo Demensforening

  Follo Kvalifiseringssenter

  Fransiskushjelpen

  Grande og Ullerud sykehjem

  Hjemmebaserte tjenester

  Kreft koordinatoren

  Kultur og fritid

  Kom i form

  Mental helse Frogn

  NAV

  Pensjonistforeningen

  Ressurssenteret for psykisk helse

  Røde kors

  Seniorkontakt

  Seniorsenteret

  Skoler, barnehager og SFO

  Teknisk drift og forvaltning (TDF)

  Underhuset

  Utekontaktene


  De frivillige

  Frogn Frivilligsentral hadde i utgangen av 2015, 133 registrerte frivillige i alder 16 til 96år. Det er fortsatt en kvinneandel på 69 %

  De frivillige er ikke bare pensjonister, vi ser et sterkere ønske om å jobbe som frivillig også i de lavere aldersgruppene


  Nyrekruttering: Frivilligmassen er ganske konstant med jevn inn- og utskiftninger.

  Frogn Frivilligsentral hadde en nedgang blant pensjonister og uføre og en oppgang blant ungdom og arbeidere. De ny frivillige ville i hovedsak jobbe som Drøbaksvenn eller besøksvenn


  Av 37 nye frivillige i 2015 var det 16 menn og 21 kvinner.
  Til sammenligning med andre frivilligsentraler har vi generelt lavere gjennomsnittsalder og jevnere kjønnsfordeling enn blant Frivillig sentralene på landsbasis.  Aktiviteter

  Aktivitetene i Frivilligsentralen er delt inn følgende hovedkategorier.
  • Faste avtaler – en til en

  • Oppdrag og en- til- en hjelp

  • Undervisning

  • Grupper

  • Samarbeidsprosjekter


  Faste avtaler – en til en

  Med utgangspunkt i vennskap. Frivillige binder seg i utgangspunktet til avtale om å være besøksvenn 2 timer hver 14 dag i 1 år, men vennskap kan ikke alltid måles i tid og mange finner andre treff tider som passer dem.

  Jevnt over ligger vi på rundt 2080 frivilligtimer i året.
  Oppdrag og en – til – en hjelp

  Vi har mottatt forespørsel på 110 oppdrag, dette er noe ned i sammenligning med i fjor. Dette utgjør rundt 1000 timer. Oppdragene er delt inn i følgende hovedkategorier.
  Altmuligmann

  Hjelp i hverdagen med bytte batteri i røykvarsler, henting av ved og enkel malerjobb.


  Frivillige til arrangementer

  Frivillige vakter til tentamen på våre ungdomskoler, frivillige «verter» til Kom i form og andre arrangementer.


  Besøksvenner

  Det er fortsatt mange som ønsker et menneske som har tid til en kopp kaffe og en prat. Vi har formidlet 27 nye besøksvenner i år. Av disse har 8 norske og 19 flyktninger fått besøksvenner.


  Følgehjelp

  Vi følger brukere trygt til fastleger, tannleger, sykehus og andre helsetjenester. Våre oppdrag har hovedsakelig kommet fra hjemmebaserte tjenester, men også blitt formidlet via fastlege.

  Dette er et tilbud til alle som har behov for følge.
  Hagearbeid/snømåking

  Det har vært noen utkjøringer av sandbøtter i løpet av vinteren, men lite forespørsel etter snømåking. Hagehjelp derimot har det vært litt av.

  Det er viktig å merke seg at Frivilligsentralen stiller ikke med eget utstyr. Har du en plen forventer vi også at du har egen gressklipper.

  Undervisning

  Utgjør til sammen rundt 754 timer

  Vi har valgt å avslutte spansk og yoga undervisning, selv om etterspørselen var stor er vi ikke lenger dette som en prioriterte oppgaver.


  • Dataundervisning for nybegynnere

  • Engelsk undervisning

  • Norskundervisning for au pair

  • Norskundervisning nivå 1

  • Norskundervisning nivå 2  Dataundervisning for nybegynnere

  Frivilligsentralen har dataundervisning 2 timer pr uke for dem som ønsker hjelp med data, IPhone og nettbrett. Det har vært 2 datalærere i aksjon hver torsdag fra kl.10.00 til kl.12.00. Det er i snitt vært 4 personer hver gang på disse dagene. Det er nedlagt rundt 82 arbeidstimer x 2 = 164 frivillig timer på dataundervisning. Dette er et veldig populært tilbud som hovedsakelig retter seg mot pensjonister.


  Engelskundervisning

  1 engelskmann lærer bort praktisk engelsk til 3-5 ivrige pensjonister, 2 timer hver uke fra midten av oktober. 16 timer totalt


  Norskundervisning for au pair

  1 pensjonert norsklærer og 1 assistent har gjennomført norskundervisning for alt fra 2 til 12 au pairer 2 timer i uka med unntak av skoleferien. Til sammen utgjør dette 82 arbeidstimer x 2 = 164 frivillige timer.


  Norskundervisning nivå 1 og 2

  I løpet av året har vi hatt 5 norsklærere, som har undervist 2 timer 4 dager i uken. Det har vært et populært tilbud med fulle klasser med mellom 10 og 15 elever pr gruppe. Hver frivillig har nedlagt rundt 82 arbeidstimer x 5 = 410 frivillige timer.  Grupper

  Grupper utgjør til sammen rundt 603 timer med frivillig innsats.

  Ved mange henvendelser av samme type kan Frivilligsentralen se behov for å starte grupper. I 2013 hadde Frivilligsentralen fokus på fysisk form. Turgruppene våre er et svar på dette.
  Blomsterpatruljen

  14 blomsterglade menn og kvinner har i samarbeid med båtforeningen i perioden fra begynnelsen av juni til slutten av september sørget for at Båthavna og Drøbak sentrum alltid har friske og ny-stelte blomsterbed og krukker. Langs Aage Hansens promenade i Båthavna, videre til Molo B, Rudi Kreuls havnehage, De maritime samlinger, Torget, Sjøtorget og andre steder med offentlig blomsterprakt nedlegger de til sammen rundt 315 timer frivillige timer til glede for fastboende i Drøbak og ikke minst turistene.


  Internasjonal kvinnegruppe

  Gruppen møtes hver andre og siste tirsdag i måneden på Hospitalet. Oppmøtet har vært varierende med et oppmøte i snitt på 12 kvinner pr møte. Det var deltagere fra 19 forskjellige land som har benyttet seg av tilbudet.

  For gruppeleder utgjør dette rundt 36 frivillige timer i året.
  Malergruppa

  Vår malelærer har nedlagt i underkant av 100 timer med å tilrettelegge og stille opp hver andre onsdags kveld med pensler og lerret. Det er 17 registrerte deltagere med varierende deltakelse som benytter seg av dette tilbudet.  Strikkecafe

  Vår strikkegjeng på rundt 8 personer møtes hver annen mandag. En frivillig har organisert og lagt ned 72 frivillige timer til felles glede for denne gruppa.


  Turgruppa

  Hver tirsdag kl.11.00, uansett hver og vind, har en frivillig trosset værgudene for å legge ut på timesturen.

  Tilbudet er fortsatt populært med snitt på syv turgåere hver gang. De 4 turvertene har lagt ned 50 timers gange.
  Tur for de som liker en utfordring

  Dette er et samarbeidsprosjekt med Frognmarkas venner. Hver 14 dag har to turverter tatt med turglade mennesker på spennende turer på kryss og tvers i Frogn. Turene har variert fra 2 til 5 timer, og krever god fysisk form.

  Turvertene har lagt ned over 30 timer i ulendt terreng for å gi Frognbeboerne et spennende turtilbud

  Prosjekter

  Totalt har våre prosjekter har en rekkevidde på over 2500 mennesker.
  • Drøbaksvenn cafe

  • Matfestivalen

  • Verdensdagen for psykisk helse


  Drøbaksvenn cafe

  38 flyktninger kom i 2015 til Frogn kommune. Gjennom Drøbaksvenn cafe ønsker vi å gi innbyggerne i Frogn muligheten til å bli kjent med disse.

  I 2015 har det vært mye fokus på flyktninger. Et godt samarbeid rundt integrering har gjort at alle flyktninger som kommer til Drøbak får tilbud om en norsk venn. Det er også månedlige felles aktiviteter hvor norske og flyktninger har muligheter for å møtes.

  Meld deg inn i vår lukkede gruppe på facebook med navn Drøbaksvenn Cafe, hvis du vil ha løpende informasjon om hva som skjer i forhold til integrering i Frogn.  Matfestival

  Matfestivalen er et bidrag for å få vist frem noen av de som til vanlig ikke er så synlige i Frogn kommune. Søndag 31.mai 2015 ble det servert mer enn 3700 porsjoner med mat fra 15 forskjellige nasjoner i løpet av noen hektiske timer på Drøbak torg. 80 frivillige fra 20 land, fikk hjelp fra Enhet for kultur og fritid og serveringstedene i Drøbak sentrum for å gjøre dette til en folkefest.  Verdensdagen – Psykisk helse

  Vi er flinke til og tenkte på å ta vare på kroppen vår, men vi tenker ikke så mye på hvordan det står til med vår psykiske helse før det smeller. I år fikk vi med oss GLADiator Arne Sæther som stilte grunnleggende alvorlige spørsmål om glede. Hvordan skaper du glede i ditt eget liv

  Et samarbeidsprosjekt mellom ressurssenteret for psykisk helse, utekontaktene, Helsesøstrene, Mental helse Frogn, brukerrådet ved ressurssenteret for psykisk helse, Frogn Frivilligsentral, Drøbak kino og psykisk helsetjeneste.

  For de frivillige
  Ivaretakelse av de frivillige

  I år har vi hatt 3 frivilligtreff, samt julebord. De frivillige har fått personlig oppfølging og et månedlig nyhetsbrev.


  Oppsummering og veien videre

  Frogn Frivilligsentral har vokst seg såpass stor at vi må vurdere våre aktiviteter og hva vi ønsker og fokusere på.

  Det har derfor vært en naturlig avslutning av aktiviteter vi ikke har sett på som viktig å ha under frivilligheten, selv om de gir mye glede til dem som utøver dem. Høsten har vært preget av økt flyktningstrøm. De frivillige har omfavnet det økte behovet for inkludering og integrering med stå på vilje.

  Neste år vil fokuset være på hvordan vi skal møte behovet med den kapasiteten vi har. Hvordan vi organiserer oss og hvordan vi forvalter vår kapasitet er en utfordring.


  Vårt motto lever videre: «Frivillighet er ikke et sted, men en tilstand»,
  Jeg avslutter med et sitat fra Michal Jackson
  «Hvis du vil gjøre verden til et bedre sted, se på deg selv og gjøre noe med det»
  Drøbak 29.02 2016

  Maria Nordlander Flatøy Gro Paulsen  Styreleder Daglig leder

  Download 64.89 Kb.
  Download 64.89 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Økonomi Frivilligsentralens totale utgiftene til lønn og daglig drift var I 2015 på kr 748 958. Det statlige tilskuddet utgjorde kr 310 000,- det kostet kr 438 958,- å drifte sentralen I 2015. Styret

  Download 64.89 Kb.