LiepU 2017./2018. studiju gada izvēles daļas (C daļas) studiju kursu katalogs
Download 130.45 Kb.
Sana04.04.2017
Hajmi130.45 Kb.


APSTIPRINĀTS

Studiju padomē

17.01.2017.,

protokols Nr.05


LiepU 2017./2018. studiju gada izvēles daļas (C daļas)

studiju kursu katalogs
Izvēles daļas (C daļas) studiju kursu katalogs paredzēts:

  • pilna laika (dienas) pamatstudiju 2016./2017. studiju gada 1.kursa studentiem (izņemot studiju programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija”, „Eiropas valodu un kultūras studijas” 1. kursa studentiem un „Biznesa un organizācijas vadība”) un

  • studiju programmu „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” un „Eiropas valodu un kultūras studijas” 2016./2017. studiju gada 2., 3. kursa studentiem.


! Visi pamatstudiju programmu nepilna laika (neklātienes) 1.-5. kursa un pilna laika (dienas) 2. - 4. kursa studenti apgūst studiju plānā norādītos izvēles daļas (C daļas) studiju kursus


Studiju kursa nosaukums

KRP


Studiju kursa anotācija


Kursa autors

Pārbaudes forma:

I vai E

Studiju kursa apguves laiks

Min./ maks.

vietu skaits

grupā

Nepieciešamais studiju, informatīvais un materiālais aprīkojums

nodrošina fakultāte

nodrošina studējošais

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Automatizētā projektēšana ar AutoCAD

2

Studiju kursā studenti apgūs programmas AutoCAD lietošanas pamatus un iegūs praktiskas iemaņas rasējumu izveidē, kā arī apgūs 3D modelēšanas pamatus. Kursa laikā tiks izstrādāts 3D projekts.

Ilva Magazeina, lektore

I

rudens semestris (3. sem.)

8/12

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

Dators patstāvīgo darbu veikšanai

Civilā aizsardzība

2

Studenti gūst zināšanas atpazīt tehnogēna rakstura avāriju vai dabas katastrofu, zina, ko nozīmē un kā rīkoties, saņemot CA signālus, prot pasargāt sevi un apkārtējos no kaitīgu vielu, ieroču iznīcinošu faktoru, uguns ietekmes. Prot rīkoties avāriju, katastrofu seku likvidācijas darbos.

Uldis Žaimis, lektors

I

rudens

semestris

(3.sem.)


30

-

-

Fizika

2

Apgūstamās tēmas –mehānika: statika, kinemātika, dinamika, darbs un enerģija, impulss, kustība pa riņķa līniju, ķermeņa pilnā mehāniskā enerģija, svārstības, rotācijas kustība; termodinamika un molekulārā fizika; elektromagnētisms: elektrostatika, elektrodinamika, magnētisms; optika; relativitātes teorijas pamati.

Piedāvājums attiecas uz profesionālā bakalaura studiju programmu Matemātika, fizika un datorzinātnes un citiem interesentiem.Valdis Priedols,

lektorsUldis Žaimis, lektors


E

rudens

semestris(3.sem.)

8/16

Fizikas laboratorija

-

Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop

2

Studiju kursā studenti iepazīs fotogrāfiju apstrādes programmas Adobe Photoshop iespējas, kas nepieciešamas attēla kvalitātes, kadrējuma un satura uzlabošanai. Studiju kursā studenti iegūs praktiskas iemaņas fotogrāfiju retušēšanā, toņu un krāsu korekcijā, kā arī fotomontāžu un kolāžu veidošanā.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmām „Dizains”, „Jauno mediju māksla”, „Kultūras vadība”

Ilva Magazeina, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

10/12

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

Dators patstāvīgo darbu veikšanai

Ilgtspējīga attīstība


2

Eksponenciālā izaugsme, ietekmējošie un ierobežojošie faktori. Globālās vides problēmas. IA koncepcija, pamatprincipi, tiesiskais pamats un programmatiskie dokumenti. IA un vides pārvaldības instrumenti un to praktiskā izmantošana. Vides informācija un tās specifika. IA novērtēšanas metodes. Sabiedrības labklājība, to ietekmējošie faktori un novērtēšanas indikatori.

Māra Zeltiņa, docente

I

rudens semestris (3. sem.)

15/30

-

-

Interjera modelēšana ar 3ds MAX

2

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar telpisku objektu veidošanas paņēmieniem, interjera priekšmetu materiālu izstrādes principiem, gaismas modelēšanu telpā un attēlu renderēšanas parametriem. Kursa laikā tiek izstrādāts telpas interjera modelis un veidota izstrādātā projekta attēlu galerija.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmām „Dizains” un „Jauno mediju māksla”

Ilva Magazeina, lektore

I

rudens semestris (3. sem.)

8/12

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

Dators patstāvīgo darbu veikšanai

Kvalitāte un tās pilnveides rīki

2

Kursa mērķis - nodrošināt teorētisko un praktisko iemaņu kopumu procesa kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei. Kursā dots kvalitātes jēdziena attīstības īss vēsturisks pārskats; aplūkoti Deminga kvalitātes teorijas galvenie principi; dažādas kvalitātes definīcijas, to darbības jomas un pielietošana kvalitātes mērījumos. Aplūkots Visaptverošās kvalitātes jēdziens, tās darbības pamatprincipi un kvalitātes vadības sistēmas loma procesu pilnveidē. Analizēti kvalitātes pilnveides rīki.

Kārlis Dobelis,

docents


I

rudens semestris (3. sem.)

15/20

-

-

Programmēšana un Lego Mindstorms roboti

2

Sniegt zināšanas par programmvadāmo ierīču (robotu) uzbūves un darbības pamatprincipiem un veidot prasmes robotu izmantošanai izglītībā, mākslā un inženierzinātnēs. Nodarbībās studenti būvēs Lego Mindstorms robotus un LabView vidē sagatavos datorprogrammas to darbināšanai.

Piedāvājums attiecas uz studiju programmām – Skolotājs, Matemātika, fizika un datorzinātnes, Informācijas tehnoloģija, Jauno mediju māksla, Dizains, Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

Dzintars Tomsons, lektors

I

rudens semestris (3.sem.)

8/16

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

-

Vizuālās programmēšanas valodu Scratch un Kodu pamati

2

Sniegt zināšanas par vizuālās programmēšanas valodu Scratch un Kodu izmantošanu studentiem, kuri vēlas mācīt programmēšanas pamatus pamatskolas skolēniem.

Piedāvājums attiecas uz studiju programmām – Skolotājs, Matemātika, fizika un datorzinātnes, Informācijas tehnoloģija

Dzintars Tomsons, lektors

I

rudens semestris (3. sem.)

8/16

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

-

Ar datubāzi saistītas tīmekļa vietnes veidošana, izmantojot PHP un MySQL /

Creating website with PHP and MySQL


2

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes interaktīvu tīmekļu lapu veidošanā, izmantojot servera puses skriptus un datubāzes datus. Paredzams, ka kursa noslēgumā dalībnieki pratīs veidot servera puses skriptu, izmantojot programmēšanas valodu PHP, un datubāzes vaicājumus, ko nodrošina MySQL./ The course aims to provide knowledge and skills in interactive web design, using server-side scripts and database data. It is expected that the end of the course participants will be able to create a server-side script using the PHP programming language and database queries provided by MySQL.

Mārtiņš Sinka, asistents

I

rudens semestris (3. sem.)

8/15

Datorklase ar atbilstošu program-matūru

Dators patstāvīgo darbu veikšanai

Humanitārās un mākslas zinātņu fakultāte

Angļu valoda

2

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas svešvalodā A1- C1 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Indra Kalniņa, lektore


E

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Vācu valoda

2

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas svešvalodā A1 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Elita Balčus, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Krievu valoda

2

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas svešvalodā A1 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Valentīna Kaļiņina, asoc.profesore


E

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Franču valoda

2

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas svešvalodā A1 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Inese Veisbuka, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Spāņu valoda

2

Programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas svešvalodā A1 līmenī, izkopt prasmes un iemaņas svešvalodas lietošanā noteiktu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros, iepazīties ar attiecīgā valodā runājošo valstu kultūru, politiku, tradīcijām, mentalitāti.

Linda Gaile, lektore


E

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Latviešu valodas interpunkcija

2

Interpunkcijas jēdziens. Interpunkcijas pamatprincipi: gramatiskais un intonatīvais. Pieturzīmju veidi: atdalītājpieturzīmes un izdalītājpieturzīmes; īstās un papildus pieturzīmes. Teikuma beigu pieturzīmes. Pārskats par atsevišķu pieturzīmju lietojumu. Komats. Domuzīme. Kols. Semikols. Iekavas. Papildu pieturzīmes: pēdiņas, vienpēdiņas, divpunkte, apostrofs, defise.

Linda Lauze, asoc. profesore

I

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Māksla un jaunrade

2

Studiju kurs iepazīstina studējošos ar dažādiem mākslas veidiem. Personības radošā potenciāla izpēti, spēju raksturojumu un to veidiem. Radoša darbība ir cilvēka veikta produktīva darbība, kas rosina personības attīstību. Ir daudzveidīgas metodes un tehnikas radošā potenciāla attīstīšanā un izvērtēšanā, pielietojot mākslinieciskos materiālus.

Inta Klāsone, profesore


I

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Radošās rakstīšanas pamati

2

Kursā tiek aplūkoti tie literatūrzinātnes (dzejas un prozas) jautājumi, kas studentiem nodrošina priekšstatu par kvalitatīvu, māksliniecisku tekstu. Kurss veltīts kritikas un teksta analīzes jautājumiem, kā arī attīsta radošās rakstīšanas pamatprasmes.

Linda Zulmane, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

8/12

-

-

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Aerobika Step-up

2

Apgūstot programmā piedāvāto, iespējams pilnveidot kustību prasmes un iemaņas step-up virziena aerobikā. Lielisks kardio treniņš.

Antra Alksne, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Austrumu deja

2

Austrumu deja ir gan fitnesa sistēmas deju aerobikas paveids.gan dejas mākslas forma. Kurss paredzēts tikai sieviešu auditorijai.Austrumu deja kā fizisko vingrinājumu komplekss figūras korekcijai, veselības uzlabošanai un muskulatūras nostiprināšanai ir lieliska alternatīva citiem – daudz aktīvākiem un „vīrišķīgākiem” fitnesa veidiem. Šī deja atklāj sievietes īpašās fizioloģiskās un estētiskās iespējas.

Zita Valka, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Balss attīstīšana

2

Kurss sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas par balss aparāta anatomiju un fizioloģiju, balss akustiskajām īpašībām, balss veidošanas tehnikām, kā arī balss higiēnu. Kursa apguves gaitā tiek veikta individuāla balss novērtēšana, balss attīstīšana, izmantojot biofeedback metodi.

Baiba Trinīte, docente

I

rudens semestris (3.sem.)

12/12

-

-

Bodifitness

2

Iepazīstināt studentus ar bodibildinga un fitnesa vēsturi, galvenajiem virzieniem un tendencēm. Mācīt treniņu teoriju un metodiku. Pareiza kustību tehnika. Fiziskās slodzes intensitāte, slodzes kontrole, nodarbības uzbūve. Dažādu trenažieru pielietošana nodarbībās. Treniņu nodarbību izstrādāšana atbilstoši fiziskajai sagatavotībai. Apgūt treniņu ciklēšanas un variēšanas stratēģijas.

Māris Šveiduks, asistents

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Fitness (aerobika)

2

Aerobikas pirmsākumi Latvijā. Aerobika – fitnesa metode. Aerobikas struktūra, saturs, līdzekļi, metodes, terminoloģija, bāzes kustības, nodarbību organizēšana. Kursā tiks ietverti sekojoši aerobikas novirzieni - (classic aerobics, step aerobics, body-toning, kickbox aerobics, fitball un dance aerobics). Dažāda inventāra pielietošana aerobikas nodarbībās. Fizisko vingrinājumu slodzes un apjoma pielietojums atbilstoši fiziskajai sagatavotībai. Praktiskās nodarbības.

Helēna Vecenāne, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Ģitārspēle

2

Studiju kurss piedāvā apgūt pamatiemaņas, kā arī pilnveidot esošās prasmes un iemaņas ģitārspēlē un tās repertuārā un to radoši izmantot pedagoģiskajā procesā un brīvā laika aktivitātēs.

Juris Pavītols, lektors

E

rudens semestris (3.sem.)

1/5

-

ģitāra

Hatha joga

2

Hatha joga ir atveseļojošās vingrošanas paveids, kas balstīts uz senu Vēdisko tradīciju, kura piemērota mūsdienām. Nodarbības pamatā ir ķermeņa pozas, kas attīsta lokanību, līdzsvaru, spēku un palīdz iepazīt savu ķermeni, kā arī elpošanas vingrinājumi. Joga ir lielisks veids, kā atbrīvoties no stresa. Tā stimulē pozitīvu domāšanu, vienlaicīgi pilnveidojot ķermeni. Jogai ir milzīgs atveseļojošs efekts.

Zita Valka, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Indigo bērni un viņu audzināšana

2

Mūsdienās arvien vairāk dzimst jaunā laikmeta bērni, kurus bieži dēvē par indigo bērniem. Šie bērni ir ne tikai intelektuāli attīstītāki, bet arī emocionāli trauslāki. Tāpēc ir svarīgi izzināt indigo bērnu fenomenu un pielietot viņiem piemērotākās pozitīvās audzināšanas metodes gan skolotāja darbībā, gan vecāku izglītošanā bērnu audzināšanas jautājumos.

Blāzma Vikmane,

docente

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Klasiskās dejas pamati

2

Programmā teorētiski un praktiski apgūst klasiskās dejas pamatus. Studenti attīsta: kāju lokanību, deju soļus, pareizu ķermeņa stāvokli, stabilitāti, lokanību, augstu, vieglu lēcienu, precīzu kustību koordināciju. Ar izturības, spēka un stabilitātes attīstību tika ieaudzināta brīvāka ķermeņa, galvas kustību un īpaši roku koordinācija. Studenti apgūst dažādas kustību kombinācijas, attīsta muzikalitāti un horeogrāfisko atmiņu.

Zita Valka, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Koriģējošā vingrošana

2

Studiju kurss sniedz teorētiskās zināšanas par stāju, to nozīmi saistībā ar veselību. Kursa apguve sekmē studentu izpratni par stāju ikdienā; stājas traucējumu novēršanas iespējām

Antra Alksne, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

15/20Laikmetīgā deja

2

Kurss dod ieskatu laikmetīgās dejas pamatos – praktiskās nodarbības. Laikmetīgā deja lielā mērā veicina izpratni par ķermeņa nostādīšanu, uzbūvi un funkcijām, apgūstot laikmetīgo deju, students ir spējīgs kustībā integrēt ķermeni pilnvērtīgi. Iegūtās zināšanas un kustību prasmes dod iespēju uzlabot vispārēju kustību kvalitāti gan dejā, gan sportā, gan sadzīvē.

Agate Cukura,

asistente

E

rudens semestris (3.sem.)


Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas pamati

2

Studiju kursa programmā tiek nodrošinātas iespējas apgūt priekšstatu par alternatīvajiem komunikācijas līdzekļiem un to izmantošanu dažādās sociālās dzīves sfērās. Tiek nodrošināti apstākļi zināšanu ieguvei par nedzirdīgo, tajā skaitā arī latviešu, zīmju valodas struktūru, tās komponentiem un izpētes vēsturi. Studiju kursa programmas ietvaros studentiem tik nodrošinātas iespējas izveidot un nostiprināt prasmi analizēt un reģistrēt nedzirdīgo zīmju valodas elementus.

Dina Bethere,

asoc.profesoreE

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika pedagoģijā

2

Kurss dod ieskatu par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas teorētiskajām pamatkategorijām, sniedz zināšanas par standartizētajiem testa materiāliem un prasmes to praktiskajā pielietojumā, iegūto datu atzīmēšanā formulāros un attīstības profila izveidē, iegūto rezultātu apkopošanā, datu interpretācijā un ieteikumu izstrādē.

Gundega Tomele, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Montesori pedagoģijas pamati

2

Kurss dod ieskatu Montesori pedagoģijas teorētiskajās pamatkategorijās, sniedz zināšanas par didaktiskajiem materiāliem un to praktisko pielietojumu attīstības, izglītības un rehabilitācijas procesā kopveseluma pieejas aspektā.

Gundega Tomele, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Mūzika izglītībā

2

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par iespējām izmantot mūziku skolas pedagoģiskajā procesā, izvērtējot tās nozīmi un izzinot pielietošanas iespējas mūsdienu izglītības sistēmā. Tiek izvērtēta mūzikas nozīme harmoniskas personības attīstībai kultūrvides kontekstā un raksturoti psiholoģiskie un pedagoģiskie pamati mūzikas uztveres, muzikalitātes un muzikālās gaumes veidošanās procesiem. Studiju kurss piedāvā izzināt radošas pieejas un metodes mūzikas iekļaušanai pedagoga ikdienas darbā.

Linda Pavītola, asoc.profesore
rudens semestris (3.sem.)

15/20Mūzikas terapijas metodes pedagoģijā

2

Studiju kursa programma izstrādāta mūzikas terapijas pamatjēdzienu apgūšanai, izpratnes veidošanai par raksturīgākajiem attīstības traucējumiem un mūzikas terapijas metožu izmantošanas iespējām pedagoģiskajā procesā.. Mūzikas terapijas metodes un tehnikas tiek integrētās vingrinājuma formā mācību procesā, veidojot prasmi atbilstoši izglītojamā vajadzībām profesionāli koncentrēties uz personības attīstību.

Olga Blauzde, docente

Līga Enģele,

lektore

rudens semestris (3.sem.)

15/20Netradicionālie sporta veidi

2

Programma sniedz praktiskās un teorētiskās zināšanas florbolā. Tiek apgūtas prasmes un iemaņas florbola tehnikā (bumbiņas vadīšana, piespēles, sitieni pa vārtiem, metieni pa vārtiem, spēlētāju māņkustības). Uzbrucēja darbība uzbrukumā un aizsardzībā. Aizsarga darbība aizsardzībā un uzbrukumā. Vārtsarga darbība. Iesildīšanās vingrinājumi. Dažādas kustību rotaļas. Florbola spēles noteikumi. Vispārējā fiziskā sagatavotība un speciālā fiziskā sagatavotība.

Aivis Tālbergs, asistents

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Pilates

2

Pilates pirmssākumi. Pilates – fitnesa metode. Pilates vingrošanas sistēma veselības nostiprināšanai, ķermeņa kustību apzināšanai, dziļās muskulatūras nostiprināšanai – praktiskās nodarbības. Nodarbības gaitā tiks apgūtas Pilates vingrošanas sistēmas I un II līmenis atbilstoši iepriekšējai fiziskajai sagatavotībai.

Helēna Vecenāne, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Profesionālā komunikācija

2

Studiju kursā „Profesionālā komunikācija” studentiem tiek nodrošinātas iespējas papildināt zināšanas komunikācijas jautājumos un pilnveidot saskarsmes prasmes komunikācijā. Tiek analizēts komunikācijas process un biežāk sastopamās komunikācijas problēmas, pilnveidojot studentu komunikatīvo kompetenci.

Alīda Samuseviča,

profesoreI

rudens semestris (3.sem.)

15/30

-

-

Rokdarbi pirmsskolā

2

Studiju kursā tiek sekmēta izpratnes veidošanās par rokdarbu aktivitātēm pirmsskolas vecuma bērniem, to specifiku un mācīšanas metodiku dažādos attīstības posmos. Praktiskajās nodarbībās studenti pilnveido prasmes plānot rokdarbu aktivitātes un pielietot dažādus materiālus un tehnikas.

Jana Grava, lektore

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

Papīra, dabas un tekstila materiāli

Solo dziedāšana

2

Tehnisko prasmju pilnveidošana un izvēlētās programmas apguve balstās uz pedagoga rekomendācijām un studentu regulāro patstāvīgo darbu. Kurss sniedz iespēju attīstīt savu balss aparātu, izmantojot dažāda stila solo dziedāšanas metodes un tehnikas – akadēmiskā stila dziedāšanas metodes, populārās mūzikas dziedāšanas metodes, džeza stila dziedāšanas metodes un tehnikas. Studiju kurss veicina studentu patstāvīgo darbu pie vokālā repertuāra. Tiek piedāvāts iepazīties ar dažādiem mūzikas stiliem un žanriem.

Olga Blauzde, docente

I

rudens semestris (3.sem.)

1/5

-

-

Supervīzija profesionālajā darbībā

2

Supervīziju statuss, uzdevumi, funkcijas, process. Formas, zināšanas un prasmes supervīziju praksē (arī) mākslas terapijas, veselības aprūpes speciālistu mācībās un darbā.

Mirdza Paipare,

docente


E

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Volejbols

2

Programmā iekļautas teorētiskas zināšanas – volejbola sacensību noteikumi, sacensību organizēšana, tiesāšana, tiesnešu žesti, protokola rakstīšana, traumatisma profilakse un pirmās palīdzības sniegšana. Tiek pilnveidota individuālā tehnika – pārvietošanās, piespēles, serves, gremdes, bloks, servju un gremžu uztveršana. Tiek pilnveidota volejbola spēles taktika uzbrukumā un aizsardzībā.

Aivis Tālbergs, asistents

I

rudens semestris (3.sem.)

15/20

-

-

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Komandas darbs

2

Kursa apguves laikā iepazīstas ar komandas veidošanas, komandas dalībnieku izvēles un komandas vadības galvenajiem principiem; komandas darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas metodēm, konfliktu risināšanas stratēģijām un komunikācijas veidiem komandā.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmu "Biznesa un organizācijas vadība".

Inese Lūsēna - Ezera, asoc.profesore

E

rudens semestris (3.sem.)

1/25

-

-

Koučings

2

Koučings attīstīs vēlmi, atklāt cilvēka potenciālu, motivējot rīkoties. Pašpilnveides un personības izaugsmes izpratne. Koučingss nesniedz gatavas atbildes un risinājumus konkrētām situācijām, bet palīdzēs izprast katru kā personību, definējot svarīgākos mērķus un pašam meklēt risinājumus to sasniegšanā. Koučinga rezultātā uzmanība tiks vērsta uz cilvēka iekšējo resursu potenciālu, veicinot personīgo izaugsmi, efektīvāka rezultāta sasniegšanā, paaugstinās personisko efektivitāti sabiedrībā.

Ērika Gintere, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

10/25

-

-

Kritiskās domāšanas attīstīšana

2

Radīt izpratni par kritiskās domāšanas attīstības specifiku. Mūsdienu augstākās izglītības sistēmā svarīgi ir studentiem attīstīt tādas dzīves aktuālas prasmes kā uzņēmība, kreatīva domāšana, prasme strādāt komandā, analītiskās un organizatoriskās prasmes, tāda veidā paaugstinot savu potenciālo konkurētspēju darba tirgū. Kritiskās domāšanas kursā attīstās kognitīvās (problēmas formulēšana, klasificēšana, salīdzināšana, aizspriedumu analizēšana, secināšana, vērtēšana, analizēšana, sintezēšana u.c.), sociālās, komunikatīvās prasmes (tolerance, prasme pieņemt alternatīvus viedokļus, prasme diskutēt u.c.), tā ietver sevī gan racionālo, gan emocionālo aspektu. Kritiskā domāšana tiek pētīta kā specifisks vērtējoši analītisks uz būtības noskaidrošanu virzīts domāšanas veids, kuru raksturo tādas iezīmes kā autonomija (prasme domāt patstāvīgi, neatkarīgi, taču ar atbildības izjūtu par savu izvēli), refleksivitāte (prasme analizēt gan domāšanas saturu, gan formas), kontekstuālisms (analizēt un vērtēt notikumus gan situācijas, gan sociāli kulturālajos kontekstos), kā arī ieinteresētība (“cita izjūta”, attiecību veids, vēlme veidot dialogu, solidarizēties). Attīstīta kritiskā domāšana palīdz risināt uzdevumus, formulēt secinājumus, aplūkot situācijas no dažādiem skata punktiem, novērtēt iespējas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Emocionāli vērtējošā attieksme ir būtiski nepieciešama lēmumu pieņemšanā, tā nosaka studentu domāšanas virzību.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmu „Fotomāksla”, „Sociālais darbinieks” studentiem.

Irina Strazdiņa, docente

E

rudens semestris (3.sem.)

10/50

-

-

Pasākumu organizēšana

2

Kursa laikā students iegūs padziļinātas zināšanas publisku pasākumu tehniskā izstrādē, plānošanā, organizēšanā un vadīšanā, tematisko pasākumu un PR kampaņu koncepcijas izstrādē un ideju ģenerēšanā. Sniegtas teorētiskas zināšanas scenāriju veidošanā, pasākuma režijā un producēšanā.

Uldis Drišļuks, lektors

E

rudens semestris (3.sem.)

10/15

-

-

Personības pilnveides treniņš

2

Straujo pārmaiņu laikā arvien lielāka loma rezultātu nodrošināšanā ir vadītāja – līdera personībai. Spēcīga personība spēj aizraut, iedvesmot, motivēt jaunu mērķu sasniegšanai. Kurss domāts studentiem, kuri grib izprast personības resursu lomu vadīšanas procesā, padziļināti iepazīt sevi, definēt savas personīgās stiprās un vājās puses, vairot ticību sev, saviem spēkiem, apgūt asertīvo uzvedību, plānot nākotnes sasniegumus.

Anita Mežinska,

lektore


I

rudens semestris (3.sem.)

10/20

-

-

Personības psiholoģiskie aspekti profesionālajā darbībā

2

Studenti apzinās kursa laikā savu, Es,, tēlu, personības vērtības un iekšējos resursus. Pilnveidos veiksmīgu izpratni par komunikācijas mākslu caur dažādu autoru teorijām. Nostiprinās izpratni par psihes kognitīvajiem procesiem, kuru pārzināšana palīdzēs izprast savas un klientu emocijas, spēs pielietot profesionālajā jomā sadarbībā ar kolēģiem un klientiem.

Studenti iegūst zināšanas par komunikācijas procesu, tā komponentiem un dažādiem modeļiem.Ērika Gintere, lektore

E

rudens semestris (3.sem.)

10/25

-

-

Projektu vadība

2

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas projektu izstrādē un vadīšanā. Praktisko nodarbību laikā studenti apgūst prasmi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumus.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmu „Biznesa un organizācijas vadība”, „Kultūras vadība”, „Logopēdija”, „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studentiem.

Uldis Drišļuks, lektors

I

rudens semestris (3.sem.)

10/20

-

-

Reklāmas veidošana un vadība

2

Kursa programmā tiks aplūkotas tādas aktuālas tēmas kā: reklāmas ietekme uz sabiedrību un reklāmas stratēģiskā nozīme. Kā panākt, lai reklāma būtu efektīva. Kā darbojās reklāmas aģentūras Latvijā un pasaulē. Pasaules lielāko un slavenāko zīmolu nozīme un ietekme uz sabiedrību. Reklāmas koncepcijas veidošana, u.c. Lai veicinātu aktīvu un radošu darbību, studentiem lekciju laikā paredzētas darbs komandās, radošas aktivitātes, diskusijas, kā arī analizēt reklāmas efektivitāti TV , radio, laikrakstos žurnālos, mobilās reklāmas u.c.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmas „Kultūras vadība” studentiem.

Uldis Drišļuks, lektors

E

rudens semestris (3.sem.)

10/20

-

-

Sabiedriskās attiecības

2

Kurss ļauj izprast sabiedrisko attiecību būtību. Skaidro sabiedrisko attiecību saistību ar robeždisciplīnām. Sniedz ieskatu iekšējo un ārējo sabiedrisko attiecību metodēs.

Piedāvājums neattiecas uz studiju programmas „Kultūras vadība”, „Tūrisma vadība un rekreācija” un „Biznesa un organizācijas vadība” studentiem.

Inga Pūre, docente

E

rudens semestris (3.sem.)

10/25

-

-

Download 130.45 Kb.
Download 130.45 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaLiepU 2017./2018. studiju gada izvēles daļas (C daļas) studiju kursu katalogs

Download 130.45 Kb.