Marketingni boshqarish fanidan test savollari #Marketingni boshqarish jarayoni bosqichlarini ko‘rsating?
Download 58.33 Kb.
Sana03.12.2023
Hajmi58.33 Kb.
#110527
Bog'liq
Marketingni boshqarish fanidan test savollari #Marketingni boshq
dars taqdimoti, 5-top 16, Nurmaxmatova, Mikroiqtisodiyot fanidan yakuniy nazorat savollari-fayllar.org, 1185 7-Mavzu Ped Nazariya 1 (1)

Marketingni boshqarish fanidan test savollari

#Marketingni boshqarish jarayoni bosqichlarini ko‘rsating?


+ bozor imkoniyatlarini tahlil etish, maqsadli bozorni tanlash, marketing kompleksini ishlab chiqish, marketing chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- foydani boshqarish, iste’molchilarni boshqarish;
- xarajatlarni iqtisod qilish, tovar va narx siyosatini amalga oshirish;
- sotish va kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish;

#Marketingni boshqarish jarayonining dastlabki bozor imkoniyatlarini tahlilida nimalar hisobga olinadi?


+ marketing muhiti, marketing tadqiqotlari, marketing axboroti;
- marketingni ichki va tashqi axboroti;
- dala va kabinet tadqiqotlari;
- mikro va makro muhit;

#Marketingni boshqarishning asosiy prinsiplari nimalardan iborat?


+ bozorni bilish, bozorga moslashish, bozorga ta’sir o‘tkazish;
- uzluksiz, davriylik, doimiylik;
- o‘zaro aloqadorlik, dinamiklik, o‘zaro bog‘liqlik;
- o‘zaro to‘ldiruvchanlik, o‘zaro bog‘liqlik, o‘suvchanlik;

#Marketingni boshqarishning asosiy vazifasi nimadan iborat?


+ bozor kansepsiyasining strategiya va taktikasini ishlab chikish;
- tovar ishlab chiqarish, modellashtirish, loyixalashtirish;
- rejalashtirish, reklama qilish, sotish;
- nazorat qilish, tadbiq etish, taxlil qilish;

#Marketing-menejment tushunchasining mohiyati nimadan iborat?


+ G‘oyalar, maxsulotlarning bahosi, siljitish va taqsimot siyosatlarini rejalashtirish va amalga oshirish jarayonidir;
- Taklifni o‘rganish, talabni bashorat qilish jarayonidir;
- Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish jarayoni;
- Tovar assortimentini rejalashtirish va shakllantirish jarayonidir;

#Marketingni boshqarish jarayonining marketing kompleksini ishlab chiqish bosqichida nimalar hisobga olinadi?


+ mahsulot ishlab chiqarish,narx belgilash, sotish, mahsulotni siljitish;
- mahsulotga yuqori va past narx belgilash;
- ulgurji va chakana sotish;
- reklama qilish, kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish;

#Korxonaning marketing bo‘yicha yondoshuvida asosiy e’tibor nimalarga qaratiladi?


+ Ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish emas, balki sotiladigan tovarni ishlab chiqarish;
- Taklifni jadallashtirish;
- Sotishni jadallashtirish;
- Tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish;

#Marketingni boshqarish jarayoni necha bosqichdan iborat?


+ 4;
- 3;
- 2;
- 5;

#Rag‘batlantiruvchi marketingning vazifasi nimadan iborat?


+ talabni yaratish;
- to‘liq talabni o‘rganish;
- salbiy talabni o‘rganish;
- irratsional talabni o‘rganish;

#Marketingni boshqarish jarayonlari:


+ marketing imkoniyatlarini tahlil qilish, ishlab chiqish,rejalashtirish,boshqarish;
- ishlab chiqarishning texnik holati nazorati;
- haridor ehtiyojini va uning muammolarini kondirish;
- iqtisodiyotning barcha soxalariga sarflanadigan harajatlar;

#Marketingning asosiy qoidasi nima?


+ iste’molchi bozorda qirol;
- ishlab chiqaruvchi bozorda qirol;
- talabning ustunligi;
- taklifning ustunligi;

#Demarketingning maqsadi nimadan iborat?


+ Narxni ko‘tarish, servisni qisqartirish bilan talabni vaqtinchalik surunkasiga tushirish;
- Salbiy talabni o‘rganish;
- Marketing kompleksini o‘rganish;
- Imkoniy bozor miqyosini aniqlash zarur maxsulotlarni yaratish;

#Marketing qanday tizimni ifodalaydi?


+ ishlab chiqarish-sotish;
- sotish;
- ishlab chiqarish;
- ayirboshlash;

#Marketingni boshqarish jarayonining marketing chora-tadbirlarni amalga oshirish bosqichida nimalar hisobga olinadi?


+ marketing strategiyasini ishlab chiqish, marketing faoliyatini rejalashtirish, marketing nazorati;
- strategik nazorat, yillik rejani bajarilishini nazorat qilish;
- strategik rejalashtirish, taktik rejalashtirish;
- operatsion marketing, strategik marketing;

#Marketingni boshqarish jarayonining tarkibiy qismi hisoblangan maqsadli bozorni tanlashda nimalar hisobga olinadi?


+ talabni baholash, bozorni segmentlash, mahsulotni pozitsiyalashtirish;
- talabni qondirish, talabni shakllantirish;
- bozorni makro va mikrosegmentlash;
- yakuniy va avaldan segmentlash;

#Rivojlanuvchi marketingning vazifasi nimadan iborat?


+ imkoniy bozor miqiyosini aniqlash va zaruriy maxsulotlarii yaratish;
- o‘zgarib turadigan talabni o‘rganish;
- to‘liq talabni o‘rganish;
- salbiy talabni o‘rganish;

#Intensiv o‘sishning mohiyati nimadan iborat?


+ Bozorni chuqur o‘rganish, bozor xududlarini kengaytirish, tovarni takomillashtirish;
- Gorizontal integratsiya, jamlama diversifikatsiya, regression integratsiya;
- Gorizontal diversifikatsiya, progressiv integratsiya;
- Vertikal segmentatsiya, joriy segmentatsiya;

#O‘sish imkoniyatlarining asosiy yo‘nalishlari nimadan iborat?


+ Intensiv o‘sish, integratsion o‘sish, diversifikatsion o‘sish;
- Oddiy o‘sish, murakkab o‘sish, turg‘un o‘sish;
- Evolyusion o‘sish, keskin o‘sish, davriy o‘sish;
- Dinamik o‘sish, vertikal o‘sish, gorizontal o‘sish;

#Marketing «g‘oyasi» nima?


+ U kishilar miyasida vujudga kelib hayotda amalga oshiriladigan yangi narsalar obrazidir;
- U kishilar ongidagi hayotga qo‘llab bo‘lmaydigan xayoldir;
- U kishilar miyasidagi eski, bor narsalar obrazidir;
- U kishilar miyasidagi abstrakt xayoldir;

#Remarketing qachon qo‘llaniladi?


+ talab pasayganda;
- taklif pasayganda;
- talab kuchayganda;
- taklif kuchayganda;

#Konversion marketingning maqsadi nimadan iborat?


+ mavjud chekinishlar sabablarini tahlil etish va tovarning salbiy tomonlarini o‘zgartirish, savdoni yanada faol rag‘batlantirish yo‘li bilan salbiy talabni bartaraf etish bo‘yicha marketing dasturini yaratish tovar innovatsiyasi strategiyasi; tovar variatsiyasi strategiyasi;
- iste’molchi bilan tovar o‘rtasida foydali o‘zaro aloqa o‘rnatish imkoniyatlarini izlash;
- o‘zgarib turadigan talabni o‘rganish;
- nosog‘lom talabni o‘rganish;

#Bozordagi talabning qay darajaligiga qarab, unga mos marketing turlari qancha?


+ Marketingning sakkiz turi mavjuddir;
- Marketingning ikki turi mavjuddir;
- Marketingning besh turi mavjuddir;
- Marketingning uch turi mavjuddir;

#Raqobat turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


+ sof raqobat, monopolistik raqobat, oligopoliya, sof monopoliya;
- strategik, oligopoliya, monopoliya;
- taktik, strategiya, qisqa va uzoq muddatli;
- strategik, uzoq muddatli, taktik;

#Raqobat kurashining qanday turlari mavjud?


+ predmet, tur, funksional raqobat;
- ichki, tashqi, bozor kuchi;
- narx bo‘yicha; narxsiz raqobat;
- funksional raqobat;narxsiz raqobat;

#Kon’yunktura nima?


+ Bu bozorda ma’lum bir vaqtda yuzaga kelgan iqtisodiy xolatdir;
- U bozorda vujudga keladigan taklifdan iboratdir;
- U bozorda vujudga kelayotgan talabdan iboratdir;
- U bozorda vujudga keladigan narx darajasidan iboratdir;

#Raqobat qanday klassifikatsiyalanadi?


+ intensivlik darajasi bo‘yicha, ehtiyojlarni qondirish shakli bo‘yicha, xarajatlar yo‘nalishi bo‘yicha, ta’sir etish usullari bo‘yicha;
- intensivlik darajasi bo‘yicha, ehtiyojlarni qondirish shakli bo‘yicha;
- xarajatlar yo‘nalishi bo‘yicha, ta’sir etish usullari bo‘yicha;
- narx bo‘yicha raqobat, narxsiz raqobat, halol raqobat, g‘irrom raqobat;

#Raqobatchilikning qanday strategiyalarini bilasiz?


+ lider strategiyasi, kurashga chaqiruvchi strategiyasi, lider orqasidan boruvchi, mutaxassis strategiyasi;
- kurashga chaqiruvchi strategiya;
- lider orqasidan boruvchi strategiya;
- lider strategiyasi,lider orqasidan boruvchi strategiya;
#Ta’sir etish usullari bo‘yicha raqobatning qanday turlari mavjud?
+ narxli raqobat, narxsiz raqobat;
- chegaralangan raqobat, monopolistik raqobat;
- formal raqobat, oligopolistik raqobat;
- savdo markalari raqobati, tarmoq raqobati, formal raqobati, umumiy raqobat;

#Xarajatlar yo‘nalishi bo‘yicha raqobatning qanday turlari mavjud?


+ savdo markalari raqobati, tarmoq raqobati, formal raqobati, umumiy raqobat tovar innovatsiyasi strategiyasi;
- monopolistik raqobat, monopoliya, sof raqobat;
- formal raqobat, oligopolistik raqobat;
- narxsiz raqobat, narx bo‘yicha raqobat;

#Kengaytirilgan raqobat konsepsiyasi kim tamonidan ishlab chiqilgan?


+ M.Porter;
- F.Kotler;
- J.J.Lamben;
- L.Bagie;

#Quyida keltirilgan raqobat strategiyasiga kirmaydiganini ko‘rsating:


+ ishlab chiqarishni kamaytirish;
- bozorni segmentlash;
- mahsulotni differensiatsiyalash;
- tannarxni pasaytirish;

#Monopoliya deb nimaga aytiladi?


+ bozorda bittagina ishlab chiqaruvch faoliyat qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko‘rsatadi;
- raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o‘zaro kuchli bog‘liqligini yaratib hukumronlik qilish holatidir;
- bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi;
- firma bozordagi mavqei juda yuqori;

#Oligopoliya deb nimaga aytiladi?


+ raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o‘zaro kuchli bog‘liqligini yaratib hukmronlik qilish holatidir;
- bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi;
- bozorda bittagina ishlab chiqaruvchti afzallik qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko‘rsatadi;
- firma bozordagi mavqei juda yuqori;

#Qaysi raqobat modelida firmalar soni bitta bo‘ladi?


+ sof monopoliya;
- monopolistik;
- oligopoliya;
- sof raqobat;

#Asosiy raqobatchi qanday tarzda aniqlanadi?


+ bozor ulushi ulchashi buyicha;
- taklif xajmi buyicha;
- tovarning iste’mol xossalari darajasi buyicha;
- sotish xajmi bilan taklif urtasidagi nisbat buyicha;

#Kengaytirilgan raqobat konsepsiyasi nechanchi yil ishlab chiqilgan?


+ 1982 y;
- 1990 y;
- 1980 y;
- 1975 y;

#Nima uchun bozorda asosiy raqobatchini aniqlash kerak?


+ bozor xolatini samarali taxlil kilish uchun;
- kimdan uzishni bilish kerak;
- tovarni iste’mol xususiyatlarini urganish uchun;
- “narx lideri” strategiyasini amalga oshirish uchun;

#Qaysi raqobat modelida narx ustidan nazorat yo‘q?


+ sof raqobat;
- monopolistik;
- oligopoliya;
- sof monopoliya;

#Sof raqobat deb nimaga aytiladi?


+ bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi;
- raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o‘zaro kuchli bog‘liqligini yaratib hukumronlik qilish holatidir;
- bozorda bittagina ishlab chiqaruvchi ustunlik qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko‘rsatadi;
- firma bozordagi mavqei juda yuqori;

#Raqobatning qanday vazifalarini bilasiz?


+ tartibga solish, resurslarni joylashtirish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash, nazorat qilish;
- nazorat qilish, tartibga solish;
- resurslarni joylashtirish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash, nazorat qilish;
- tartibga solish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash;

#Qondirilganlik darajasiga ko‘ra ehtiyojlar qanday turlarga bo‘linadi?


+ qondirilgan, qisman qondirilgan, qondirilmagan;
- birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlar;
- shakllanayotgan, nisbiy ehtiyojlar;
- to‘la qondirilmagan, shakllanayotgan;

#Ikkilamchi ehtiyojlar tarkibiga qanday ehtiyojlarni kiritish mumkin?


+ ijtimoiy ehtiyojlar, hurmatga bo‘lgan ehtiyojlar, shaxsiy kamol topish ehtiyojlari;
- ijtimoiy ehtiyojlar, hurmatga bo‘lgan ehtiyojlar;
- fiziologik ehtiyojlar, hurmatga oid ehtiyojlar, ijti moiy ehtiyojlar;
- shaxsiy muhofazaga oid ehtiyojlari;

#Qimmatdorlikni yaratish zanjiri asosiy bo‘g‘inlariga nimalar kiradi?


+ Materiallarning ketma-ket keltirilishi, materiallarni pirovard maxsulotlarga aylantirish, marketingni amalga oshirish, sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish;
- Talabni o‘rganish, taklifni urganish, talabni bashorat qilish, baho o‘rnatish, baho strategiyalarini tanlash, tovarni pozitsiyalashtirish, reklama faoliyatini amalga oshirish;
- Tovarni chakana va ulgurji savdoda sotishni tashkil etish;
- Tovarni ishlab chiqarish, tovar zaxiralarini o‘rganish, «sifat sirtmog‘i» bosqichlarini to‘laligini ta’minlash;

#Ikkilamchi marketing axboroti qanday turlarga bo‘linadi?


+ ichki, tashqi;
- tashqi, xalqaro;
- birlamchi, qayta ishlangan;
- ichki, milliy;

#Marketing tadqiqotlari o‘tkazishda axborotlar qanday yordamchi tizimlar yordamida yig‘iladi va taxlil qilinadi?


+ Ichki xisobot tizimi, tashki joriy marketing axborotlarini yig‘ish tizimi, marketing tadkikotlari tizimi, marketing axborotlarini taxlil qilish tizimi;
- Buxgalteriya hisobot tizimi, birlamchi axborotlar tizimi;
- Moliyaviy xisobot tizimi, ikkilamchi axborotlar tizimi;
- Tashqi hisobot tizimi, joriy axborotlarni rejalashtirish;

#Marketing axborot tizimini asosiy elementlarga quyidagilar kiradi:


+ statistik bank modellar banki;
- axborotlarni to‘plash axborotlarni tahlil qilish;
- axborotlarni qayta ishlash baholash modellari;
- matematik uslublar statistik usullar;

#Qanday marketing axborotlarini yig‘ish uslublarini bilasiz?


+ kabinet tadqiqotlari,dala tadqiqotlari,kombinatsiyalashgan tadqiqotlar;
- dala tadqiqotlari, panel tadqiqotlari;
- delfi uslubi asosidagi tadqiqotlar, so‘rov o‘tkazish;
- ekstropolyasiya, interpolyasiya, induksiya, deduksiya;

#Makromuhitning asosiy omillariga nimalar kiradi?


+ iqtisodiyot, ta’minotchilar, demografik omillar, siyosiy omillar,iste’molchilar, raqobatchilar, hukumat,texnologiya;
- siyosiy omillar;
- iste’molchilar;
- demografik ma’lumotlar;

#Marketingni holatli tahlili deganda nimani tushunasiz?


+ korxona barcha ichki resurslarining taftishi, tashqi va jalb qilingan mablag‘lardan foydalanish, aniq bozorda talabni aniqlab jami resurslarni o‘zaro nisbati;
- tashqi va jalb etilgan mablag‘lardan foydalanish;
- aniq bozorda talabni aniqlash bilan ichki va jalb etilgan resurslarning o‘zaro nisbati;
- korxonani barcha resurslarining taftishi;

#Qaysi baholash usulida ob’ektiv ma’lumotga emas, balki ekspretlar mulohazasiga menejer yoki iste’molchi fikriga asoslanadi?


+ ekspert baholash usuli;
- savdo personalini baholash;
- sabab oqibat usuli;
- sodda usuli;

#Marketing tadqiqot qurollariga nimalar kiradi?


+ Anketa, mexanik vositalar;
- Tashqi va ichki axborotlar;
- Reklama, pablik rileyshnz;
- Iqtisodiy matematik modellar;

#Kompaniya iqtisodiy marketing muhitini o‘rganishda qanday asosiy mezonlarga e’tibor qaratadi?


+ daromad taqsimoti;
- qonuniy asoslari;
- tarmoq strukturasi;
- ilmiy-texnik ishlanmalarni tadbiq etilishi;

#Kompaniya marketing mutaxassislari tomonidan marketing muhitini o‘rganishda qanday omillar tadqiq etiladi?


+ iqtisodiy omillari;
- milliy xususiyatlari;
- raqobatbardoshlik omillari;
- tarmoq omillari;

#Brend kapitalini boshqarish bu


+ qo‘yilgan maqsadga erishish bo‘yicha boshqaruv harakatlari mantiqiy ketma-ketligi
- iste’molchilar bazasining ortishi
- brend ulushining hamda uning bozori qiymati o‘sishi
- boshqaruv harakatlari mantiqiy ketma-ketligi

#Investitsiya loyihasining asosiy talabi


+ mijoz va haridorlarni ishlab chiqarish bilan ta’minlashdir
- brend kapitalini boshqarish
- ishlab chiqarishni jadallashtirish
- O‘qitish va rivojlantirish

#Brendning kapitallashuvi nima?


+ Mahsulot narxida brend qiymatining ulushi
- Mahsulot narxida nomoddiy aktivlar ulushi
- Gudvill
- Bedvill

#Brendga yo‘naltirilgan kompaniya bu


+ raqobat kurashida ustunliklarni ta’minlash
- brend kapitalini boshqarish jarayonini
- brend ulushining o‘sishi
- boshqaruv harakatlari

#Brend kapitalini baholash jarayonini K.Kellerga ko‘ra brendni haridorlar bilan bog‘laydigan piramida ko‘rinishi necha blokdan iborat


+ 6
- 4
- 5
- 7

#Brend imiji taniqliligi


+ Iste’molchilarning marka individualligini qabul qilishi va u bilan bog‘liq tasavvurlar
- Samarali brending natijasida belgilangan kompaniya tovarlari haridorlar soni baholanadi
- Bozorga kirib borish
- Brendning moliyaviy qiymati

#Brendning haridorlarni jalb qilishdagi roli


+ Yangi haridorlar amaldagi soni baholanadi
- Pozitsiya va reklama g‘oyasi haqida joriy xabardorlik
- Iste’molchilarning marka individualligini qabul qilishi va u bilan bog‘liq tasavvurlar
- Bozorga kirib boorish

#Brand-image nima?


+ Brenddagi vizual obraz
- Brenddagi so‘zlar
- Brenddagi rang
- Brenddagi grafika

#Brand-name nima?


+ Brenddagi so‘zlar
- Brenddagi rang
- Brenddagi vizual obraz
- Brenddagi grafika

#Abbreviatura yordamida brendni nomlashqanday amalga oshiriladi?


+ So‘z bo‘g‘inlarining qisqartmalari ishlatiladi
- Brenddagi so‘zlar
- Brenddagi vizual obraz
- Lotin tilidagi talaffuzi ishlatiladi

#Tovar assortimentini rejalashtirish nimadan boshlanadi.


+ Iste’molchilarning maqsadli guruhlari xohish istaklari yoki ehtiyojlariga javobberadigan taklifni shakllantirishdan
- Tovarni reklama qilishdan
- Tovarga narx belgilash-dan
- SHaxsiy sotishni tashkil qilishdan

#Firma faoliyatida negativ holatlarning vujudga kelishini oldini olish uchun nimalar qilish kerak?


+ korxona ichki va tashqi muhitining aniq tahlilini o‘tkazish
- marketing rejalashtirilishi
- marketing auditi
- strategik rejalashtirish

#Marketing rejasi qanday tarkibiy qismlardan iborat?


+ Maqsadi, marketing strategiyasi, marketing kompleksi dasturi, sotish dasturi, iqtisodiy hisob-kitoblar
- Marketing tamoyillari, tadqiqot utkazish qoidalari
- Bozor konyunkturasi tafsiloti
- Talab va taklifni o‘rganish

#Marketing strategiyasini qaysi vaqtda uzaytirish mumkin? -


+ Taklif talabga mos kelsa, raqobatchiga nisbatan firma ustunlikka ega bo‘lsa,yangi mahsulotga nisbatan talab o‘sib borayotgan bo‘lsa
- Iste’molchilar talabiga taklif muvofiq bo‘lsa
- Bozorda ishlab chiqarish quvvatiga mos keluvchi talab bo‘lsa
- Taklif talabdan orqada qolsa

#Qimmatdorlikni yaratish zanjiri asosiy bug‘inlariga nimalar kiradi?


+ Materiallarning ketma-ket keltirilishi, materiallarni pirovard mahsulotlarga aylantirish, marketingni amalga oshirish, sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish
- Talabni o‘rganish, taklifni urganish, talabni bashorat qilish, baho o‘rnatish, baho strategiyalarini tanlash, tovarni pozitsiyalashtirish, reklama faoliyatini amalga oshirish
- Tovarni chakana va ulgurji savdoda sotishni tashkil etish
- Tovarni ishlab chiqarish, tovar zaxiralarini o‘rganish, «sifat sirtmog‘i» bosqichlarini to‘laligini ta’minlash

#Marketing strategiyasini quyidagi holda o‘zgartirish kerak:


+ bozor holatini o‘zgarish bashoratiga bog‘liqligiga kura
- tovarlarga talab konyunkturasini o‘zgarishi bilan bog‘liq holda
- firmaning yangi sheriklari imkoniyatlarini qiziqishlarini hisobga olgan holda
- agar aniq iste’molchilar buni talab etsa

#Quyida keltirilgan raqobat strategiyasiga kirmaydiganini ko‘rsating:


+ ishlab chiqarishni kamaytirish.
- bozorni segmentlash
- mahsulot-ni diffferen-tsiatsiyalash
- tannarxni pasaytirish

#O‘zaro bir-birini to‘ldiradigan qanday marketing strategiyasi guruhlari mavjud?


+ mahsulotga nisbatan strategiya, bozorga nisbatan strategiya
- talab strategiyasi, taklif strategiyasi.
- ishlab chiqarish strategiya-si, sotish strategiya-si
- reklamani rejalashtirish reklama byudjetini ishlab chiqish

#Bozor rivoji va firma ishlab chiqarishning sharoitlariga qarab mahsulot bo‘yicha marketing strategiyasi qanday variantlarga bo‘linadi?


+ past xarajatlar strategiyasi, tabaqalanish strategiyasi, tor ixtisoslashuv strategiyasi.
- yuqori xarajatlar strategiyasi, tabaqalanish strategiyasi, keng ixtisoslashuv strategiyasi.
- o‘rta xarajatlar strategiya-si yuksalish strategiya-si keng ixtisoslashuv strategiya-si.
- yuqori daromadlar strategiyasi, o‘rta daromadlar strategiyasi

#Bozorga nisbatan marketing strategiyasining qanday guruhlari mavjud?


+ keng miqyosli «platsdarmni egallash», bozorni tabakalashtirish ixtisoslashuv yoki bozor «so‘qmog‘i» strategiyalari
- tor miqyosli, yuksalish strategiyalari
- o‘rta miqyosli, past xarajatlar strategi-yalari
- diversifikatsi-ya, ishlab chiqarish, sotish strategiyalari

#BKG matritsasining qaysi guruhi sekin o‘sish, kichik ulushga to‘g‘ri keladi?


+ “Itlar
- “Yulduzlar”
- “So‘roq belgisi”
- “Sog‘in sigirlar”

#BKG matritsasining qaysi guruhi tezkor o‘sish, kichik ulushga to‘g‘ri keladi?


+ “So‘roq belgisi”
- “Yulduzlar”
- “Sog‘in sigirlar”
- “Itlar”.

#BKG matritsasining qaysi guruhi tezkor o‘sish, yuqori ulushga to‘g‘ri keladi?


+ “Yulduzlar
- “Sog‘in sigirlar”
- “So‘roq belgisi”
- “Itlar”.

#Asosiy bozorga nisbatan o‘sish qanday o‘sish hisoblanadi?


+ intensiv o‘sish
- interaktiv o‘sish
- diversifi-katsion o‘sish
- tabiiy o‘sish

#Quyida keltirilganlardan qaysi biri o‘sish strategiyasi hisoblanmaydi?


+ tabiiy o‘sish
- intensiv o‘sish
- diversifikatsion o‘sish
- interaktiv o‘sish.

#“Lider” strategiyasi, “Kurashga chaqiruvchi”, “Lider orqasidan boruvchi” strategiya, “Mutaxassis” strategiyasi bular nima?


+ raqobatli strategiyasi turlari
- narx strategiyasi turlari
- o‘sish strategiyasi turlari
- sotish strategiyasi turlari.

#Strategiyani baholash va firma mavqeini aniqlashda qanday uslublar mavjud?


+ Portfolio uslubi
- BKG matritsasi
- I.Ansoff matritsasi
- “Djeneral elektrik”-“Makkinzi” matritsasi

#“Tovar-bozor” matritsasida qanday strategiyalar mavjud:


+ bozorga kirib borish, tovarning rivojlanishi, bozorning rivojlanishi, diversifikatsiyasi
- tovar diversifikatsiyasi; tovar differensiatsiyasi; tovar variatsiyasi, tovar eliminatsiyasi
- bozorga kirib borish; bozorning rivoj-lanishi
- tovarni rivojlantirish; tovarni diversifika-tsiyasi

#Strategik xo‘jalik zonalari qanday ko’lamda qiyoslanishi lozim?


+ o‘sish istiqbollari, rentabellik istiqboli, kutilayotgan nobarqarorlik darajasi,
- SXZ kelgusi muvaffaqiyatini ta’minlovchi raqobatning asosiy omillari
- SXZ kelgusi muvaffaqiya-tini ta’minlovchi raqobatning asosiy omillari. kutilayotgan nobarqarorlik darajasi
- differensatsiyalash bo‘yicha tabaqalash

#Kurashga chaqiruvchi strategiyaning maqsadi nima?


+ lider o‘rnini egallash
- mudofaa strategiyasini o‘rnini egallash;
- katta daryoda kichik baliq bo‘lish emas balki kichik daryoda katta baliq bo‘lish;
- katta daryoda katta baliq bo‘lish emas balki kichik daryoda kichik baliq bo‘lish;

#Lider orqasidan boruvchi strategiyasining maqsadi nima?


+ katta daryoda kichik baliq bo‘lish emas balki kichik daryoda katta baliq bo‘lish
- mudofaa strategiyasini o‘rnini egallash
- lider o‘rnini egallash
- katta daryoda katta baliq bo‘lish emas balki kichik daryoda kichik baliq bo‘lish

#Kontsentrlangan marketing nimani taklif etadi?


+ ushbu maqsadli bozorga maxsus marketing kompleksi
- bitta marketing kompleksini butun bozorga
- alohida segmentga o‘zining marketing komplek-sini
- strategik rejalashtirishni

#SWOT tahlil deganda nimani tushunasiz?


+ korxonaning kuchli va ojiz tomonlari, imkoniyatlari, qulayliklari va tahdidlar strategik audit o‘tkazish o‘tkazish yuli bilan olib boriladi
- korxonaning kuchli va ojiz tomonlari
- qulaylik-lar va tahdidlar
- korxonani ojiz tomonlari

#“Tovar - bozor” matritsasining muallifi bo‘lib kim hisoblanadi?


+ I.Ansoff
- Boston konsalting guruhi
- F.Kotler
- M.Porter

#“Bozorni rivojlantirish” strategiyasi qaysi taklif orqali amalga oshiriladi?


+ mavjud tovarni yangi bozorga
- yangi tovar yangi bozorga
- mavjud tovar mavjud bozorga
- yangi tovar mavjud bozorga

#Firmaning intensiv o‘sishi deganda:


+ sotish usullarini takomillashtirish va bozorda innovatsion siyosatni amalga oshirishdir
- firma faoliyatini tovar maxsuslashuvidir
- maqsadlar daraxtini olib chiqishidir
- bozorga yangi mahsulot kiritish

#Firmaning integratsion o‘sishi hisoblanadi:


+ raqobatchi yoki distribyutorlar, ta’minotchilar ustidan yumshoq va qattiq nazoratni o‘rnatish
- ishlab chiqarishda bitta mahsulot dominantidan bosh tortish
- tovarni sotish hajmining o‘sishida
- ta’minotchilar ustidan qattiq nazoratni o‘rnatish

#Diversifikatsiya strategiyasi shundan iboratki:


+ bozorda yangi pozitsiyalarni o‘stirishdan
- agressiv marketing uslubini qo‘llashdan
- taqsimlash shakli yoki tovar nomenklaturasini kengaytirishdan
- innovatsion siyosatni amalga oshirishdir

#“Bozorga chuqurroq kirish” asosiy strategiyasi strategik yo‘nalishiga nisbatan qaysi o‘sishda amalga oshiriladi?


+ intensiv o‘sishda
- diversifikatsiya
- integratsion o‘sishda
- pozitsiyalashtirishda

#Asosiy strategiya turlaridan biri bo‘lib hisoblanadi?


+ differensatsiya strategiyasi
- lider strategiyasi
- lider orqasidan boruvchi
- o‘sish strategiyasi

#Mutaxassis strategiyasi marketing strategiyasining quyidagi turiga kiradi?


+ raqobatli
- asosiy
- xususiy
- aniq

#Intensiv o‘sish deganda nimani tushunasiz?


+ firmaning amal qilib turgan doirasidagi o‘sish imkoniyatlari tahlil etiladi;
- qo‘shimcha faoliyatni uzlashtirish hisobiga o‘sishga erishish
- firmaning tarmoq doirasida boshqa marketing tizimi element-lari bilan o‘zaro aloqada rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi;
- firmaning tarmoq doirasidan boshqa sohalarda rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi

#Intensiv o‘sishga qanday erishiladi?


+ bozorga chuqurroq kirish, bozor hududlarini kengaytirish, tovarni takomillashtirish
- tovarni takomillashtirish,bozorga chuqurroq kirish.
- tovarni takomil-lashtirish
- bozor hududlarini kengaytirish;

#Integratsion o‘sish deganda nimani tushunasiz?


+ firmaning tarmoq doirasida boshqa marketing tizimi elementlari bilan o‘zaro aloqada rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi
- firmaning amal qilib turgan doirasidagi o‘sish imkoniyatlari tahlil etiladi
- firmaning tarmoq doirasidan o‘zga sohalarda rivojlanish imkoniyatlari tahlil etiladi
- firmaning amal qilib turgan faoliyatdan tashqaridagi sohalarni birlashish holati tahlil qilinadi;

#Integratsion o‘sish qanday turlarga bo‘linadi?


+ gorizontal integratsiya, progressiv integratsiya, regressiv integratsiya
- progressiv integratsiya, regressiv integratsiya
- regressiv integratsiya;
- progressiv integratsiya, gorizontal integratsiya

#Diversifikatsiya o‘sishi qanday turlarga bo‘linadi?


+ kontsentrik diversifikatsiya, gorizontal diversifikatsiya, konglomerat diversifikatsiya
- gorizontal diversifikatsi-ya, kontsentrik diversifikatsiya
- konglomerat diversifikatsiya, jamlanma diversifikatsiya
- jamlanma diversifikatsiya, qurama diversifikatsiya

#Firmada marketingni tashkil qilishning asosiy tamoyili nimalardan iborat?


+ ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish emas, sotiladigan mahsulot ishlab chiqarish
- ishlab chiqarishni tashlik etish tamoyili
- sotuvni rag‘batlantirish tamoyili
- marketing xizmati ichida marketing funksiyalarini taqsimlash

#Mahsulot qimmatdorliklarni yaratishning nechta strategik faoliyat turini o‘z ichiga oladi?


+ 9
- 3
- 7
- 5

#Biznes-rejada qanday asosiy bo‘limlar bo‘lishi lozim?


+ Mahsulot yoki xizmat turining tavsifi, mahsulot sotiladigan bozorlarni baholash, raqobat, marketing strategiyasi, mahsulot ishlab chiqarish rejasi, tashkiliy reja, yuridik reja, moliya rejasi
- Operativ va joriy rejalashtirish, tovarlarni turkumlash
- Shtrixli kodlashtirish, standartlashtirish
- Sertifikatlashtirish, tovar eksportizatsiyasi, tovar assortimenti, upakovkasi, tamg‘alanish, tovar belgisi tovarni saqlash, tashish qoidalari

#Tovar sifatiga qaysi qatorda to‘g‘ri javob berilgan?


+ sifat bu – birinchi galda farq, ikkinchi galda ishonch, uchinchi galda baho, to‘rtinchi galda obro‘ni, beshinchi galda xavfsizlikni belgilaydi
- sifat – muhim belgi, xususiyat bo‘lib, bir predmetni ikkinchi predmetdan ajratish imkonini yaratadi
- sifat shunday mavjud turga xos alomatki, u bir mavjud-likni, uning turiga hosligini boshqa mavjudlikdan, xuddi shu turga kiruvchi-dan ajratadi
- sifat- narsalarni taqqoslab baholashga oid, xususiyatdir

#Savdo markasi nima?


+ sotuvchilar yoki sotuvchilar guruhi tovarlari yoki xizmatlarini identifikatsiya qilish
- tavsifnoma-larni identifikatsiya qilish
- yutuqlarni identifikatsiya qilish
- qimmatdorlik-larni aniqlash

#Xaridor narxiga qanday narxlar kiradi?


+ iste’mol, ulgurji, chakana, malumotnoma narxlari
- preyskurant, kontrakt, hisobiy narxlar
- jahon, monopol, kartel, taklif, talab narxlari
- o‘rta statistik, joriy, eksport, import, o‘zgarmas narxlar

#Savdo-sotiq faoliyatida marketing mutaxassislari uchun narx belgilashni qanday siyosatlari mavjud?


+ qaymog‘ini olish, kirib olish
- joriy, istiqbolli
- oddiy, murakkab
- ichki va tashqi

#Tovar harakati-bu…?


+ iste’molchilar talab va ehtiyojlarini qondirish maqsadida tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish joyidan to iste’molchigacha borish yo‘li
- chakana savdo tarmoѓigacha tovarni yetkazish yo‘li
- ulgurji savdo tarmoqlariga etib borish yo‘li
- ishlab chiqarish korxonalar qoshidagi firma do‘konlaridagacha savdo yo‘li

#Distribyuter, bu-.. :


+ yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalarida tovarlarni sotib olib, ularning ulgurji o‘tkazishni amalga oshiruvchi firma
- qimmatbaho qog‘ozlar, tovar, xom-ashyolarning savdo bitimlarida ishtirok etuvchi, xarid qilish va sotish narxlari orasidagi farq hisobidan foyda ko‘ruvchi shaxs yoki firma
- tovar namunalarini xaridorlarga tavsiya etib, sotib yuruvchi savdo firmasi-ning sayyor vakili mahsulotlarni mol yetkazib beruvchi orqali mol oluvchiga sotish mahsulotlarni mol yetkazib beruvchi orqali mol oluvchiga sotish
- mol yetkazib beruvchi orqali mol oluvchiga sotish

#Kommivoyajer, bu-.. :


+ tovar namunalarini xaridorlarga tavsiya etib, sotib yuruvchi savdo firmasining sayyor vakili
- yirik sanoat ishlab chiqarish korxonalarida tovarlarni sotib olib, ularning ulgurji utkazishni amalga oshiruvchi firma;
- qimmat-baho qog‘ozlar, tovar, xom-ashyolar-ning savdo bitimlari-da ishtirok etuvchi, xarid qilish va sotish narxlari orasidagi farq hisobidan foyda ko‘ruvchi shaxs yoki firma chakana savdo do‘koni
- qimmat-baho qog‘ozlar, tovar, xom-ashyolar-ning savdo bitimlari

#Savdo markasi necha darajali belgi bilan hisoblanadi?


+ 5 darajali;
- 3darajali;
- 6 darajali;
- 8 darajali;

#Tarqatish kanallari funksiyalari?


+ axborot to‘plash, tadqiqot ishlari, sotuvni raѓbatlantirish, potensial iste’molchi bilan aloqa o‘rnatish
- xaridor bilan ishlab chiqaruvchi o‘rtasida aloqa o‘rnatish
- tovar harakatini tashkil etish
- xaridor talabini qondirish

#Mahsulot tarqatish kanallari deganda nimani tushunasiz?-


+ ishlab chiqaruvchi yoki mulk egasidan iste’molchigacha tovar yoki xizmatlarni yetkazib beruvchi firmalar yoki alohida shaxslar tushuniladi
- chakana savdo tarmoqlari
- iste’mol tovarlari bozorlari
- reklamani tashkil qilish

#Tovarning pasayish bosqichida xaridorlar kimlar bo‘ladi?


+ konservatorlar
- yangilik kirituvchi
- innovator-lar
- novatorlar

#Pozitsiyalashning asosiy maqsadi nimadan iborat?


+ mustaqil bozor segmentlarida tovar mahsulotini raqobatbardoshlik afzalligini oshirishdan iborat
- tovarni bozorda joylashtirish
- raqibga nisbatan ustunlikka ega bo‘lish
- o‘z tokchasiga ega bo‘lish

#Taklif elastikligi asosan quyidagiga bog‘liq:


+ sotuvchilar narxni o‘zgarishiga moslashishi mumkinbo‘lgan davrdagi vaqtga
- ushbu tovarni tovar-o‘rinbosarlari soniga
- ushbu tovar juda zarur predmet bo‘lib hisoblanadimi;
- ushbu tovar uzoq muddatli foydalanishga mo‘ljallangan predmetlarga kiradi

#Tovarning bozorga kirib kelish davrida xaridorlar kimlar bo‘ladi?


+ novatorlar
- konservatorlar
- yangilik kirituvchi
- innovatorlar

#Mamlakatlar o‘rtasidagi o‘xshashlikning ortib borishi sababi nimada?


+ marketingga yondoshuv, infrastruktura va taqsimot kanallarida o‘xshashlikning vujudga kelishida
- texnologik revolyutsiyalar natijasida jahon bozoridagi raqobat shakllarining o‘zgarishida
- tovarlar bahosi-ning pasayishi va texnologik darajasi-ning oshishida
- raqobatning an'anaviy milliy raqobatchilar-dan global ko’lamga siljishi

#Texnologiyalarning integratsiyalash roli nimada?


+ texnologik revolutsiyalar natijasida jahon bozoridagi raqobat shakllarining o‘zgarishi tovarlar bahosining pasayishi va texnologikligining oshishiga
- tovarlar bahosi-ning pasayishi va texnologik darajasining oshishi butun dunyo bo‘yicha
- katta miqdor-dagi iste'mol-chilarga ulardan foydala-nish imkonini yaratmoq-da
- raqobatning an'anaviy milliy raqobatchilar-dan global ko’lamga siljishi

#Yangi global raqobatchilar paydo bo‘lish sabablari nimada?


+ raqobatning an'anaviy milliy raqobatchilardan global ko’lamga siljishi
- tovarlar bahosining pasayishi va texnologik darajasining oshishi butun dunyo bo‘yicha katta miqdordagi iste'molchilar-ga ulardan foydalanish imkonini yaratmoqda
- texnologik revolusi-yalar natijasida jahon bozoridagi raqobat shakllari-ning o‘zgarishi
- tovarlar bahosining pasayishi va texnologik darajasining oshishi

#Aholisining soni va tez o‘sishi bilan savdogarlarni jalb qiladigan mamlakatlarni ko‘rsating!


+ Gonkong, Singapur, Malayziya, Janubiy Koreya
- Xitoy, Hindiston
- Yevropa davlatlari
- AQSh

#Global qimmatbaho qog‘ozlar bozorining o‘zgaruvchanligi nimaga olib kelmoqda?


+ milliy qimmatbaho qog‘ozlar bozorlari mamlakatlar orasidagi katta kapital oqimlari natijasida global qimmatbaho qog‘ozlar bozorlariga aylanishiga
- texnologik revolusiyalar natijasida jahon bozoridagi raqobat shakllarining o‘zgarishiga
- marketingga yondo-shuv, infrastruk-tura va taqsimot kanallari-da o‘xshash-likning vujudga kelishiga
- tovarlar bahosining pasayishi va texnologik darajasining oshishiga

#Farqlanish darajasi bo‘yicha ehtiyojlarni anglash jarayoni nuqtalarini ko‘rsating!


+ kutilayotgan, haqiqiy, farqlanish darajasi holati
- farqlanish darajasi
- haqiqiy holat
- kutilayotgan holat

#Tovar deb nimaga aytiladi?


+ zaruriyat va ehtiyojlarni qondiradigan va e’tiborni jalb qilish, xarid qilish, foydalanish yoki iste’mol qilish maqsadida bozorga taklif etiladigan barcha narsalar
- sotiladigan tayyor mahsulot
- ishlab chiqariladigan buyum xarid qilinadi-gan material
- qayta ishlanadigan yarim fabrikat

#Ishlab chiqarish maqsadidagi tovarlar qanday kategoriyalarga bo‘linadi?


asosiy uskunalar, yordamchi jihozlar, uzel va agregatlar, asosiy materiallar, yordamchi materiallar va xom -ashyolar
- sut va sut mahsulotlari
- don va don mahsulot-lari
- to‘qimachilik tovarlari

#Ehtiyoj nima?


+ inson yashashi va faoliyati uchun kerak bo‘ladigan zaruriy narsa, buyum
- talab
- taklif
- holat

#Global fikrlash qaysi jihatni o‘z ichiga oladi?


+ talab manbaalari, taklif manbaalari, samarali marketing va menejment metodlari
- talab manbaalari
- taklif elastikligi
- samarali marketing va menejment metodlari

#Iste'molchilarni murakkab tahlili va ma'lumotlar bazasi mavjudligining ta’siri qanday ?


+ mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar va marketing strateglarga qaror qabul qilish usullari xulq-atvordagi farqlarni tushunishga yordam beradi
- iste'molchilar-ga ularning individual didlari va xulq-atvoriga ko‘ra tovarlarni tanlash imkonini beradi
- ishlab chiqarish jarayoni ustidan kompyu-ter nazoratini amalga oshirish va mayda seriyali ishlab chiqarish-ni tashkil etish imkonini beradi
- ko‘p kanalli chakana savdoda innovatsiya-larni ta'minlaydi

#Texnologik restrukturizasiya nima?


+ texnologik revolyutsiya (inqilob)lar natijasida jahon bozoridagi raqobat shakllarining o‘zgarishi
- mamlakatlar orasidagi qimmatbaho qog‘ozlar milliy bozorlari katta kapital oqimlari
- natijasida global qimmatbaho qog‘ozlar bozorlariga aylanishi
- tovarlar bahosi-ning pasayishi va texnologik darajasining oshishi

#Globalizatsiya va xalqaro raqobatga ta'sir etuvchi omillarni ko‘rsating!


+ mamlakatlar o‘rtasidagi o‘xshashlikning ortib borishi, global qimmatbaho qog‘ozlar bozorining o‘zgaruvchanligi, texnologik restrukturizasiya
- texnologik restrukturiza-siya
- global qimmat-baho qog‘ozlar bozori-ning o‘zgaruvchanligi
- mamlakatlar o‘rtasidagi o‘xshashlik-ning ortib borishi

#Xalqaro marketing strategiyasining qanday kurinishlari mavjud?


+ tabaqalangan, tabaqalanmagan
- oddiy, murakkab
- dinamik, yuksaluvchi
- turg‘un, beqaror, barqaror

#Bozorni qamrab olish variantlari nimalardan iborat?


+ tabaqalashtirilmagan marketing, tabaqalashtirilgan marketing, kontsentratsiyalashgan marketing
- demarketing, diversifikatsiya
- tezkor marketing, o‘suvchi marketing rejalashtirish
- boshqarish,qayd qilish, hisoblash

#Segmentlashtirish qanday bosqichlardan iborat ?


+ bir xil guruh iste’molchilarini aniqlash, iste’molchilarni guruhlarga birlashtirish, ularni segmentlarga joylashtirish
- turli guruh iste’molchilarini aniqlash, ularni tabaqalashtirish
- oddiy, murakkab, kompleks
- rejalashtirish, tahlil qilish, tadbiq etish, nazorat

#Absolyut fertillik nima?


+ ushbu yildagi ma'lum yosh uchun tug‘ilish darajasiga nisbatan ayollar hayotining tug‘ish mumkin bo‘lgan davridagi, tug‘ilishi mumkin bo‘lgan bolalarning o‘rtacha soni
- kompaniyaning infrastrukturasi
- bir xil yoshdagi ayollar tomonidan tu g‘ilgan bolalar-ning jami soni
- 1000 ta ayolga (15 yoshdan 44 yoshgacha) to‘g‘ri keluvchi tirik tu g‘ilgan bolalar soni

#Dunyo aholisi yiliga necha foiz o‘sib bormoqda?


+ 1,7
- 1,8
- 1,1
- 2

#Buyurtma va pullarni ko‘chirish jarayoniga qaysi faoliyat kiradi?


+ bu buyurtmalarni olish, mahsulotni o‘z vaqtida jo‘natish, to‘lovlarni nazarot qilishga yo‘naltirilgan barcha faoliyat
- moddiy ishlab chiqarish zahiralari, yarim fabrikatlar, pirovard mahsulotning boshqarish zarur
- bo‘lgan jo‘natmalarni ta'minlash va ombor xarajatlarini minimallashti-rishga yo‘naltirilgan barcha faoliyat
- iste'molchilarga yuqori sifatli mahsulot-lar yetkazib berish va xizmat ko‘rsatish jarayoni

#"Navbatdan ketib qolish" koeffitsientni kamaytirish uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi?


+ kompaniya iste'molchilarni ushlab turish koeffitsientini aniqlashi va o‘zgartirish, iste'molchilarni yo‘qotish sabablarini aniqlash, iste'molchilarning ketishi bilan bog‘liq bo‘lgan foydaning kamayishini hisoblash
- kompaniya iste'molchilar-ni ushlab turish koeffisientini aniqlashi va o‘zgartirish
- kompani-yalar iste'mol-chilarni yo‘qotish sababla-rini aniqlash va ularni bartaraf qilish
- iste'molchilarning ketishi bilan bog‘liq bo‘lgan foydaning kamayishini hisoblash

#Bozorni jalb etuvchanligini ko‘rsatkichiga nimalar kiradi?


+ tabiiy o‘sish, kutilayotgan hayotning davomiyligi, shahar aholisining soni
- shahar aholisining soni
- kutilayotgan hayotning davomiyligi
- tabiiy o‘sish

#Tovarni nima vujudga keltiradi?


+ Talab va taklif
- Taklif
- Talab
- g‘oya

#Ishlab chiqarish maqsadidagi tovarlar qanday kategoriyalarga bo‘linadi?


+ Asosiy uskunalar, yordamchi jihozlar, uzel va agregatlar, asosiy materiallar, yordamchi materiallar va xom ashyolar
- Sut va sut mahsulotlari
- Don va don mahsulotlari
- To‘qimachilik tovarlari

#Tovarning raqobatbardoshlik omillariga nimalar kiradi?


+ tovarning sifati va uning talabga mosligi tovarning ekologik tozaligi tannarxi va uning narxi dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko‘rsatishi
- mahsulot tannarxi va uning narxi dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko‘rsatishi
- dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko‘rsatishi
- tovarning ekologik tozaligi tannarxi va uning narxi

#Tovar nomenklaturasi – bu:


+ bozorga firma tomonidan taklif etilayotgan tovar yig‘indisi (assortiment guruhi va tovar birligi)
- tovarlarning xilma xilligi
- tovarning turlari va nomlari
- tovarning kengligi

#Iste’mol tovarlarini bozorida segmentlashda qaysi mezonlardan foydalaniladi?


+ geografik; demografik; psixografik; xulq atvor
- ijtimoiy, madaniy, xulq atvor
- ijtimoiy- madaniy, ijtimoiy - iqtisodiy
- psixografik, ijtimoiy - iqtisodiy

#Bozorda tovarni pozitsiyalashtirish deganda nima tushuniladn?


+ Bozorda raqobatbardosh xolatni ta’minlovchi harakatlar va unga mos marketing kompleksini ishlab chiqarish
- Boshqaruv, nazorat, diversifikatsiya
- Qimmatdorlikni aniqlash, sifatni boshqarish
- Rejalashtirish, baho belgilash

#Iste’mol tovarlari qanday turkumlanadi?


+ Kundalik ehtiyoj tovarlari, oldindan tanlab olinadigan tovarlar, aloxida talabga ega tovarlar, passiv talabga ega tovarlar
- Yarim fabrikatlar
- Kraxmal, shakar va qandolat mahsulotlari
- Meva va sabzavotlar

#Tovar siyosatida nimalarga e’tibor qaratiladi?


+ assortiment siyosati, innovatsion siyosat, brending, servis siyosati
- tovar variatsiyasi, tovar innovatsiyasi
- tovar eliminatsiyasi, tovar differensiatsiyasi
- tovar diversifikatsiyasi, tovar innovatsiyasi

#Tovar siyosatining maqsadi nimadan iborat?


+ aniq ehtiyojlarni qondiradigan tovarlarni bozorga taklif etishdan iborat
- yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali ehtiyojni qondirish
- yangi tovar ishlab chiqarish
- tovar variatsiyasi, tovar innovatsiyasiga alohida e’tiborni qaratish

#«Tovar darajasi» tushunchasi nimani ifodalaydi?


+ tovar markasi ko‘riladigan pozitsiyani
- tovar o‘rovining bir qancha turlarini mavjudligini
- tovar sifati navini
- boshqaruvni amalga oshirish

#Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida mahsulot hajmining ortishi ishlab chiqarish hajmining kamayishi kuzatiladi?


+ o‘sish
- kirish
- etuklik
- Tushish

#Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida raqobat kuchli bo‘ladi?


+ yetuklik
- turbulentlik
- kirish
- tushish

#Assortiment siyosatining asosiy vazifalariga nimalar kiradi?


+ bozor ehtiyojlarini qondirish, firmaning moliyaviy natijalari faoliyatini yaxshilash, firma tajribasi va turli resurslardan foydalanishni optimallashtirish, yangi bozor segmentlarini egallash
- tovarni takomillashtirish, diversifikatsiyalash
- firma tajribasi va turli resurslardan foydalanishni optimallashtirish
- yangi tovar ishlab chiqarish, yangi bozorlarni egallash

#Tovarning bozorga samarali kirishini ta’minlovchi elementlarga nimalar kiradi?


+ Yuqori sifat, o‘rovi, sifat kafolati, kafolatli xizmat, tashiluvchanlik, servis xizmati
- O‘lchamlari, og‘irligi, uzunligi
- Rangi, dizayni, modasi
- Narxi, reklamasi

#Tovar bilan bog‘liq strategiya va uning maqsadlari nimalardan iborat?


+ assortiment siyosatini o‘zgartirish strategiyasi, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash imkoniyatlari, yangi tovar bilan bozorga chiqish
- assortiment siyosatini o‘zgartirish strategiyasi,bozor hududlarini kengaytirish
- ishlab chiqishni diversifikatsiyalash imkoniyatlari, tovarni takomillashtirish
- yangi tovar bilan bozorga chiqish, bozorga chuqurroq kirish

#Savdo markasi nima?


+ sotuvchilar yoki sotuvchilar guruhi tovarlari yoki xizmatlarini identifikatsiya qilish
- tavsifnomalarni identifikatsiya qilish
- yutuqlarni identifikatsiya qilish
- qimmatdorliklarni aniqlash

17#Narxni shakllanishiga qanday omillar ta’sir etadi?


+ talab omillari, harajat omillari, raqobat omillari
- huquqiy omillar, iqtisodiy omillar
- harajat omillari
- talab va huquqiy omillar

#Bozorga ma’lum bir baho siyosati bilan kirishdan oldin nimalarni bilish lozim?


+ Iqtisodiy holatni, narxlar bo‘yicha qonuniy me’yorlarni
- Birja ma’lumotlarini
- Tovar aylanish xajmini
- Standartlarni, sertifikatlarni

#Baholarning tarkibi nimalardan iborat?


+ Qayd qilingan harajatlar, o‘zgaruvchi harajatlar, taqsimot harajatlari
- Foydadan
- Reklama byudjetidan
- Daromadlardan

#Baho qanday talablarga javob berish lozim?


+ Iqtisodiy asoslangan, foyda beruvchi, ishontirish elementi, tovar birligi uchun, tovar qimmatdorligiga mos bo‘lishi lozim
- Ijtimoiy asoslangan, o‘zgaruvchan, o‘zgarmas, doimiy
- Beqaror, barqaror, turg‘un
- Oddiy, murakkab, dinamik

#Bozorda narx qaysi omillar natijasida shakllanadi?


+ Talab,ishlab chiqarish, marketing vaboshqa harajatlar,foyda va raqobat omillari natijasida
- Marketing harajatlari omili natijasida
- Ishlab chiqarish omili natijasida
- Faqat talab omili natijasida

#Bozorda narxni pasayishiga qaysi omillar ta’sir etadi?


+ Taklifni talabdan ko‘pligi, mehnat unumdorligi, tovar ishlab chiqarishni hamda xizmat ko‘rsatishni o‘sishi, kapital, ish qurollari, ishchi kuchi va erdan samarali foydalanishi va hokazolar
- Talabni taklifdan ko‘pligi
- Ish haqini mehnat unumdorligidan yoki tovarlar aylanmasidan va pullik xizmatlardan ustun o‘sishi
- Taklifni talabdan ko‘pligi

#Narx maqsadlari qanday sohalarga nisbatan qo‘llaniladi?


+ Tovar aylanishi xajmini aniqlash, maksimal foyda olish, raqobat sohasi
- Muomala harajatlari xajmini aniklash, rejalashtirish
- Boshqaruv, tashkil etish, taxlil sohalarida
- Yalpi daromadni aniqlashda, doimiy va o‘zgaruvchan harajatlarni aniqlashda

#Davlatning tovar bahosiga ta’sirini ko‘rsating:


+ demping
- tovar va xizmatlar eksportiga soliqlar belgilash
- ishlab chiqarish harajatlarini subsidiyalash
- davlat bojlarini o‘sishi

#Keltirilgan narx strategiyalaridan qaysi biri yuqori texnologik tovarlar bahosini oshirishga mo‘ljallangan?


+ qaymog‘ini olish strategiyasi
- differensiyalangan narx strategiyasi
- lider bahosi
- bozorga yorib kirish strategiyasi

#Qanday baho strategiyasi o‘z tovariga lider narxini belgilashni ko‘zlaydi?


+ lider bahosi
- differensiyalangan narx strategiyasi
- bozorga yorib kirish strategiyasi
- qaymog‘ini olish strategiyasi

#Qanday narx strategiyasi tovarlarni ommaviy kirish bosqichida narxni pasaytirishga karatilgan?


+ bozorga yorib kirish
- narx differensiatsiyasi
- lider bahosi
- qaymog‘ini olish

#Narxni o‘sishiga qaysi omillar ta’sir etadi?


+ Talabni taklif¬dan ko‘pligi, ish haqini mehnat unumdorligidan tez o‘sishi, asosiy kapital, ishchi kuchi va erdan samarasiz foydalanish va xokazolar
- Davlat tomonidai ta’sir o‘tkazishi
- Taklifni talabdan ko‘pligi
- Harajatlarni haddan tashqari oshib ketishi

#O‘zgaruvchan harajatlar kattaligi nimaga bog‘liq?


+ Ishlab chiqarish xajmiga bog‘liq
- Ishlab chiqarish xajmiga bog‘liq emas
- Ishlab chiqarish xajmiga qisman bog‘liq
- Asosiy fondlar xajmiga

#Chegaralangan (marjinal) harajatlar nimani ifodalaydi?


+ Ishlab chiqarish xajmi ko‘paygan (kamaygan) hollarda bir mahsulot birligiga to‘liq harajatlarning ko‘payishi (yoki kamayishi) ni ifoda etadi
- Har bir ishchining mehnat unumdorligini ifodalaydi
- Ishlab chiqarilgan mahsulotga ketgan moddiy va mehnat sarflarini ifodalaydi
- Yalpi daromad darajasini

#Doimiy harajatlar kattaligi nimaga bog‘liq?


+ Ishlab chiqarilgan mahsulot xajmiga bog‘liq emas
- Ishlab chiqarilgan mahsulot xajmiga qisman bog‘liq
- Ishlab chiqarilgan mahsulot xajmiga qarab o‘zgaradi
- Tovar zaxiralari xajmiga ko‘ra

#Ishlab chiqarish hajmi o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lmagan harajat turi?


+ o‘zgarmas harajatlar
- o‘zgaruvchan harajatlar
- davr harajatlari
- sotish harajatlari

#Taqsimot kanali – bu:


+ ishlab chiqaruvchiga talluqli bo‘lgan tashkilot yoki shaxslar yig‘indisi
- reklamani tarqatish usuli
- pochta yordamida
- boshqaruvni amalga oshirish

#Bitim nima?


+ Ikki tomonning qimmatbaho narsalar bo‘yicha o‘zaro tijorat almashuvi
- Bozorda haridorni sotuvchi bilan kelishuvi
- Bozorda harakat qiluvchi shaxslar o‘rtasidagi munosabati
- Bozorda haridorni raqobatchi bilan kelishuvi

#Sotish kanalida qanday oqimlar mavjud


+ yegalik huquqlari oqimi, jismoniy oqim, buyurtmalar oqimi, moliyaviy oqim, axborot oqimi
- jismoniy oqim, buyurtmalar oqimi
- moliyaviy oqim, axborot oqimi, raqobatchilar oqimi
- egalik huquqlari oqimi, moliyaviy oqim, axborot oqimi

#Sotish kanaliga kirish mumkin vositachilar


+ ulgurji savdogarlar, chakana savdogarlar, agentlar va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tijorat kompaniyalari
- agentlar va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tijorat kompaniyalari
- ulgurji savdogarlar va agentlar
- ulgurji va chakana savdogarlar

#Marketing taqsimot kanallarining nechta optimal turi mavjud?


+ Taqsimot kanalining to‘rt optimal turi mavjud
- Taqsimot kanalining uch optimal turi mavjud
- Taqsimot kanalining ikki optimal turi mavjud
- Taqsimot kanalining besh optimal turi mavjuddir

#Tovarni bozorda qanday joylashtirish turi muvaffaqiyat keltiradi?


+ Tovarni aktiv joylashtirish turi
- Tovarni passiv joylashtirish turi
- Tovarni joylashtirish
- Tovarlarni o‘z holicha joylashtirish turi

#Chakana savdo korxonalari qanday belgilarga ko‘ra turkumlanadi


+ Taklif etilayotgan assortiment bo‘yicha, baholarga bo‘lgan nisbiy asos asosida, savdo xonalari harakteri asosida, do‘konning kimga tegishliligi ekanligi bo‘yicha
- Geografik tarmoq ,talab darachasi bo‘yicha
- Tovar belgisi bo‘yicha, sifati bo‘yicha
- Savdo markasi bo‘yicha, haridorlar soni bo‘yicha

#Chakana savdo nima?


+ Tovar va xizmatlarni bevosita iste’molchiga sotish bo‘yicha istalgan faoliyat
- Tovar va xizmatlarni bilvosita pirovard iste’molchiga sotish bo‘yicha maxsus faoliyat
- Tovarlarni ulgurji asosda sotish
- Tovarlarni distribyutorlar orqali sotish

#Sotish marketing elementi sifatida qanday faoliyatni o‘z ichiga oladi?


+ sotish tarmoqlarini shakllantirish, tovarlarni omborlarga joylashtirish, tovarlarni tashish, tijorat operatsiyalari
- tovarni ilg‘or shakllari orqali sotishni tashkil etish
- ishlab chiqarilgan mahsulotni pirovard iste’molchilarga bevosita va bilvosita etkazib berish
- tovarlarni iste’molchilarga etkazib berish

#Ulgurji savdo nima?


+ Tovar va xizmatlarni katta miqdorda, yirik partiyalarda sotish
- Tovarlarni do‘konlarda sotish
- Tovarlarni chakanalab sotish
- Tovarlarni kommivoyajerlar orqali sotish

#Kommunikatsiyalar qanday bo‘lishi kerak?


+ Xaqqoniy, qiziqarli, axborot beruvchi
- Diversifikatsion, tezkor
- Korporativ, ixtisoslashgan
- Oddiy, murakkab, kompleks

#Kommunikatsiya nima?


+ Bu iste’molga yo‘naltirilgan xabardir
- Bu bozordagi ma’lum bir holatdir
- Bu bozordagi talabning o‘sishidir
- U bozordagi narxning o‘sishidir

#“Direkt meyl” tushunchasi nimani anglatadi?


+ To‘g‘ridan- to‘g‘ri pochta orqali reklama qilishni
- Radio orkali reklama qilishni
- Gazetalar orkali reklama qilishni
- Televidenie orqali reklama qilishni

#Kommunikatsiya vositalariga nimalar kiradi?


+ Matbuot, katalog, radio va televidenie, afishalar
- Transport vositalari, hisoblash texnikasi
- Binolar, inshoatlar
- Uzatuvchi qurilmalar, optik qurilmalar

#Reklama murojaatnomalarini tarqatish kanallarini oqilona tanlash uchun qanday mezonlar asosida ommaviy axborot vositalari taxlil qilinadi?


+ Qamrovliligi, qiymati, boshqaruvchanligi, obro‘- e’tiborliligi
- Servisi sifati, o‘zgaruvchanligi, tezkorligi
- Nisbiyligi, absolyutligi, kompleksligi
- Soni, chastotasi, doimiyligi

#Tovarlarni siljitish qanday tadbirlar asosida amalga oshadi?


+ Harid qilishga undash, mukofotlar, chegirmalar, yarmarkalar, namoyish etishlar
- Segmentlashtirish, pozitsiyalashtirish
- Rejalashtirish, tashkil etish
- Iste’molchini jalb qilish va ushlab turish

#Kommunikatsiya siyosatida nimalar hisobga olinadi?


+ reklama siyosati, narxsiz rag‘batlantirish siyosati, personal sotuv siyosati
- shaxsiy sotuv, shaxsiz sotuv
- reklama, sotuvni rag‘batlantirish
- talabni shakllantirish, shaxsiy sotuv

#Marketing kommunikatsiyalari kompleksi nimalardan tashkil topgan?


+ Reklama, sotishni rag‘batlantirish, targ‘ibot, shaxsiy sotish
- Marketing strategiyalari tafsilotidan
- Marketing rejasi va dasturi tafsilotidan
- Marketing tamoyillari, vazifalari, maqsadlaridan

#Savdo firmasining sayyor agenti ya’ni namunalar, kataloglar va boshqalar bo‘yicha tovarlar savdosini rasmiylashtiruvchi xodimi qanday nomlanadi?


+ Kommivoyajer
- Diller
- Distribyutor
- Stokist

#Nufuzli reklama deganda nimani tushuniladi?


+ Korxonaning ijobiy obrazini tijorat targ‘iboti
- Xizmatlarni reklama qilish
- Tovarlarni reklama qilish
- Radio va televideniya orqali reklama qilish

#Reklama qanday ma’noni anglatadi


+ baqirmoq, chaqirmoq
- ommaviy bo‘lmagan kommunikatsiya
- ikki tomonlama kommunikatsiya
- boshqaruvni amalga oshirish

#Ishlab chiqaruvchi talabning qanday holatida reklamani ishlatmasligi mumkin?


+ haddan tashqari yuqori talabda
- negativ talabda
- salbiy talabda
- pasayotgan talabda

#Reklama nima?


+ Tovarlar va xizmatlarni iste’mol holatlari haqidagi axborot hamda ular uchun talabni shakllantirish maqsadida qilinadigan faoliyat
- Tovarlarni sotish hajmini ko‘paytirish yuzasidan qilinadigan faoliyat
- Xizmatlar ko‘rsatish yuzasidan qilinadigan faoliyat
- Iste’mol tovarlari haqidagi axborot

#Reklama qanday bo‘lishi kerak?


+ Aniq, haqiqatli, ishontiruvchi, qiziqarli, jozibali hamda jalb etuvchi
- Bir yoqlamali, monoton, qiziqarsiz
- Mavhum, asoslanmagan, chalg‘itadigan
- U kishilarni chalg‘itadigan bo‘lishi kerak

#Marketing taftishini tashqi ekspert maslaxatchilarini jalb qilish, o‘tkazish jarayoni qanday ketma- ket bosqichlardan iborat?


+ Nazoratdan oldingi davr, tashhis qilish davri, axborotlarni taxlil qilish va qayta ishlash, buyurtmachi bilan taftish natijalari bo‘yicha hisobot va tavsiyanomalarni tayyorlash hamda kelishish
- O‘rganish, kuzatish, xulosa
- Tadqiqot, taxlil, tadbiq etish
- Tayyorgarlik, asosiy, yakuniy

#Korxonada marketing xizmatlarini funksional tashkil etish sxemasi nima bo‘yicha shakllanadi?


+ funksiyalar bo‘yicha
- bozor turi bo‘yicha
- geografik xududlar bo‘yicha
- tovar guruhlari bo‘yicha

#Marketing nazoratining qanday turlari mavjud?


+ yillik rejalar bajarilishining nazorati, foydalilik nazorati, strategik nazorat
- taktik nazorat, joriy nazorat, harajatlar nazorati
- ichki nazorat, tashqi nazorat
- oddiy va murakkab nazorat

#Marketing ichki auditi nima?


+ Marketing taftishini korxonaning o‘z kuchi bilan amalga oshirish
- Tashqaridan tajribali- taxlilchi va maslaxatchi mutaxasisslarni jalb qilish orqali taftishni amalga oshirish
- Korxona ichki faoliyatini tashqi taftishchilar yordamida taftish qilish
- Marketing taftishini korxonaning o‘z kuchi bilan hamda tashqi taftishchilar yordamida o‘tkazish

#Marketingni tashqi auditi nima?


+ Tashqaridan tajribali- taxlilchi va maslaxatchi mutaxasisslarni jalb qilish orqali taftishni amalga oshirish
- Korxona auditorlari tomonidan taftishni o‘tkazish
- Korxona auditorlari va chetdan taklif etilgan auditorlar tomonidan taftish o‘tkazish
- Raqobatchi korxona auditori tomonidan taftish o‘tkazish

#Strategik marketing elementlariga nimalar kiradi:


+ tashkil qilish strategiyasi, strategik maqsadlar,maqsadli iste’molchilar,marketing dasturi, tashkil etish va amalga oshirish, bozordagi faoliyat, raqobatbardoshlik
- strategik maqsadlar,maqsadli iste’molchilar,marketing dasturi, tashkil etish va amalga oshirish,
- bozordagi faoliyat, raqobatbardoshlik
- strategik maqsadlar,maqsadli iste’molchilar,marketing dasturi#

#Marketing strategiyasi – bu?


+ kompleks asosiy qarorlar va tamoyillardan kelib chiqadigan kuchlarning nisbati
- marketing faoliyatining dasturi va rejasi
- korxona nizomi
- biznes- rejaning marketing bo‘limi

#Marketing strategiyasini amalga oshirishning birinchi bosqichi nima?


+ vaziyat tahlili
- marketing strategiyasini ishlab chiqish
- marketing dasturini ishlab chiqish
- marketing strategiyasini amalga oshirish va uni boshqarish#

#Tovarni harid qilishga qaysi omillar ta’sir qiladi


+ shakli, rangi, sifati
- shakli,nomi
- rangi, nomi
- sifati, nomi#

#Bozorni segmentlash nima bilan yakunlanadi?


+ segmentatsiya rmillarini tanlash bo‘yicha
- sotish bozorini segmentlarga bo‘lish bilan
- segmentlar sig‘imini aniqlash bilan
- segmentatsiya mezonlarini o‘rnatish bilan

#Bozor segmenti qaysi o‘lchovlarga javob berishi kerak?


+ o‘lchanuvchanlik, erishuvchanlik, ustuvorlik
- son, hajm, og‘irlik
- kg, metr, litr
- ixtisoslashgan, markazlashgan, birlashtirilgan#

#Segmentlashning qaysi turiga ko‘ra iste’molchilar milliy darajada segmentlarga bo‘linadi?


+ mikrosegmentlash
- makrosegmentlash
- teran segmentlash
- keng segmentlash#

#Bozorni segmentlashning asosiy maqsadi nimadan iborat?


+ ajratilgan segmentlarda marketing tadbirlarining ta’sirchanligini va samaradorligini oshirish natijasida yuqori foydaga erishiishdan iborat
- bozorni qismlarga ajratish,
- bozorni bo‘laklarga ajratish
- bozorni tadqiq etish

#Bozorni segmentlashning qanday yo‘li mavjud?


+ bevosita segmentlash yo‘li, bilvosita segmentlash yo‘li
- makrosegmentlash va mikrosegmentlash,
- yakuniy segmentlash, avvaldan segmentlash
- ichkarida segmentlash, chuqurda segmentlash#

#Agar firma butun bozorga bitta tovarni taklif eca, unda bu :


+ differensiallanmagan marketing
- ommaviy marketing
- differensiallangan marketing
- Remarketing

#Differensiallanmagan marketing nimani taklif etadi?


+ butun bozorga yagona kompleks
- bir necha marketing kompleksini bozorni bir qancha segmentiga
- bitta marketing kompleksini bozorning turli segmentlariga
- bitta marketing kompleksini aniq bozor segmentiga

#Qaysi marketing strategiyasi ushbu tavsifnomaga to‘g‘ri keladi: kichik bozor salohiyati, uncha katta bo‘lmagan bozor ulushi, tor tovar assortimenti, marketinga o‘rtacha harajatlar,tor narx diapazoni?


+ konsentrlangan
- differensiallangan
- differensiallanmagan
- ommaviy

#Maqsadli segmentni baholash jarayonining birinchi bosqichida nima hisobga olinadi?


+ maqsadli bozorning istiqbollari
- raqobat darajasi
- raqobatlik ustunlik
- raqobatbardoshlik

#Maqsadli segmentni baholash jarayonining ikkinchi bosqichida nima hisobga olinadi?


+ segment hajmini aniqlash
- raqobat tizimining taxlili
- rentabellik
- bozor ulushi

#Maqsadli bozorni baholash jarayonining uchinchi bosqichida nima hisobga olinadi?


+ maqsad va resurslarni mos kelishi
- raqobatlik ustunliklar sifati
- raqobatlik ustunliklar soni
- bozor sigmenti#

#Agar firma bitta tovarni iste’molchi guruhiga taklif eca, unda bu:


+ bitta segmentli konsentratsiya
- selektiv maxsuslashish
- tovarga maxsuslashish
- Diversifikatsiy

#Agar foydaga mo‘ljal olib, firma alohida segmentga mos tovarni taklif esa, bu strategiya qanday strategiya bo‘ladi?


+ Selektivli maxsuslashuv
- segmentli maxsuslashuv
- kampilyatsiya
- bitta segmentli konsentratsiya

#Agar firma bitta tovarni bozorining turli segmentlariga turli xil funksional xususiyatlari bilan taklif esa, unda bu strategiya qanday strategiya bo‘ladi?


+ tovarga maxsuslashish
- differensiatsiya
- diversifikatsiya
- pozitsialashtirish

#Maqsadli segmentni tanlash uchun dastlab uning qaysi sifatini baholash kerak?


+ jozibadorligini
- sonini
- hajmini
- raqobatbardoshligini

#Segmentlashning qaysi usuliga ko‘ra barcha segmentlar bitta umumiy mahsulot va yagona marketing dasturi bilan qamrab olinadi?


+ umumlashtirilgan marketing
- tabaqalashtirilgan marketing
- markazlashgan marketing
- birlashtirilgan marketin

#Bozorning maqsadli segmentlarida tovarni poziyalashning qanday turlari mavjud:


+ passiv pozitsiyalash, aktiv pozi innovatsion pozitsiyalash, banal pozitsiyalash,siyalash, innovatsion pozitsiyalash, banal pozitsiyalash,repozitsiyalash, strategik pozitsiyalash
- repozitsiyalash, strategik pozitsiyalash
- innovatsion pozitsiyalash, banal pozitsiyalash
- aktiv pozitsiyalash, innovatsion pozitsiyalash

#Korxonaning “bozor salohiyati” deganda nima tushuniladi?


+ real va imkoniy haridorlar yig‘indisi
- mahsulotga imkon va daromadi bor haridorlar yig‘indisi
- jami real haridorlar yig‘indisi
- mahsulotga qiziqish uyg‘otuvchi tadbirkorlar yig‘indisi

#Real bozor sig‘imi deganda nimani tushunasiz?


+ maqsadli bozorda aniq narx bo‘yicha ma’lum bir vaqt mobaynidagi tovar sotish hajmi
- aniq bozordagi tovarlarni maksimal imkoniy sotish hajmi
- aniq bozordagi tovarlar sotish hajmi
- iste’molchilar turlari

#Firmada bozor ulushi va sotish hajmini o‘stirishga olib kelgan qanday strategiyasi saqlab turiladi?


+ mahsulotni takomillashtirish
- bozorni rivojlantirish
- bozorga chiqish
- Diversifikatsiya

#“Bozorni rivojlantirish” strategiyasi qaysi taklif orqali amalga oshiriladi?


+ mavjud tovarni yangi bozorga
- yangi tovar yangi bozorga
- mavjud tovar mavjud bozorga
- yangi tovar mavjud bozorga

#Tovarning pasayish bosqichida haridorlar kimlar bo‘ladi?


+ konservatorlar
- novatorlar
- yangilik kirituvchi
- innovatorlar

#Tovar hayotiylik davrini bosqichlarini ko‘rsating


+ kirish, o‘sish, turbulentlik, yetuklik, tushish
- kirish, turbulentlik, o‘sish, yetuklik, tushish
- o‘sish, kirish ,turbulentlik, yetuklik, tushish
- kirish, o‘sish, yetuklik, turbulentlik, tushish

#Tovarning o‘sish bosqichida marketingni maqsadi nima?


+ sotuvni maksimal darajaga chiqarish
- tovarga e’tiborni tortish
- ustuvor jihatlarni qo‘llab- quvvatlash
- bozordan ketish

#M.Porter raqobatli ustunlik belgisi bo‘yicha strategiyalarni ajratadi# Ular qaysilar?


+ narx bo‘yicha liderlik, differensiatsiya, konsentratsiya
- differensiatsiya, konsentratsiya, integratsion o‘sish
- segmentatsiya, pozitsiyalashtirish, narx bo‘yicha liderlik
- diversifikatsiya, narx bo‘yicha liderlik, pozitsiyalashtirish

#Firma bozorda kuchli raqobatdan mahsulotni modifikatsiya va modernizatsiyalash haqida qaror qabul qildi# Qaysi marketing chora – tadbirlari haqida bu yerda gap ketayapti:


+ mahsulotni differensiatsiyalash to‘g‘risida
- segmentatsiya haqida
- konsentratsiyalangan marketing haqida
- differensiallangan marketing haqida

#Narxli raqobatning qanday strategiyasi daromadli?


+ barchasi bozor xolatiga bogliq
- “yuqori narx”
- “lider narxi”
- “qaymog’ini olish”

#Narxda raqobatni qanday strategiyasi raqobat intensivligini pasayishiga olib keladi?


+ “zararsizlik narxi”
- “vaktinchalik past narx”
- “kaymogini olish”
- “urtacha bozor narxi”

#Narxli raqobat narxsiz raqobatdan nimasi bilan farq qiladi?


+ raqobatda sotish xajmi uchun narxning roli bilan
- narx buyicha taklifning elastiklik koeffitsiyenti darajasi bilan
- narxli raqobatning bozordagi yukori daromad darajasi bilan urnini egallashiga
- bepul reklamani ishlatish imkoniyati yo‘qligi bilan
#Raqobatli bozorda bozor muvozanati mavjud bo‘ladimi?
+ mavjud bo’ladi
- asosan idealda, nazariy konstruksiya sifatida
- har doim ham emas
- mavjud emas

#Kompaniyaning keng tarqalgan shakllariga nimalar kiradi?


+ PR, pablisiti, propaganda, sotishni rag‘batlantirish chora tadbirlari, to‘g‘ridan to‘g‘ri marketing, shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama, merchendayzing
- PR, pablisiti, propaganda, sotishni rag‘batlantirish chora tadbirlari
- shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama, merchendayzing
- sotishni rag‘batlantirish chora tadbirlari, to‘g‘ridan to‘g‘ri marketing, shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama

#Firma bozorda kuchli raqobatdan mahsulotni modifikatsiya va modernizatsiyalash haqida qaror qabul qildi. Qaysi marketing chora – tadbirlari haqida bu erda gap ketayapti:


+ mahsulotni differensiatsiyalash to‘g‘risida
- segmentatsiya haqida
- konsentratsiyalangan marketing haqida
- differensiallangan marketing haqida

#Narxli raqobatning qanday strategiyasi daromadli?


+ barchasi bozor xolatiga boglik
- “yukori narx”
- “lider narxi”
- “kaymogini olish”

#Narxda raqobatni qanday strategiyasi raqobat intensivligini pasayishiga olib keladi?


+ “zararsizlik narxi”
- “vaktinchalik past narx”
- “kaymogini olish”
- “urtacha bozor narxi”

#Narxli raqobat narxsiz raqobatdan nimasi bilan farq qiladi?


+ raqobatda sotish xajmi uchun narxning roli bilan
- narx buyicha taklifning elastiklik koeffitsienti darajasi bilan
- narxli raqobatning bozordagi yukori daromad darajasi bilan urnini egallashiga
- bepul reklamani ishlatish imkoniyati yo‘qligi bilan

#Raqobatli bozorda bozor muvozanati mavjud bo‘ladimi?


+ mavjud buladi
- asosan idealda, nazariy konstruksiya sifatida
- xar doim xam emas
- mavjud emas

#Tarixan korxonaning bozordagi faoliyati qanday asosiy yondashuvlar shakillangan?


+ Ishlab chiqarish, tovar sotish faoliyati, xaridorlar extiyojlari, jamiyat extiyojlari
- Ishlab chiqarish, tovar sotish faoliyati, sifatni nazorati, jamiyat extiyojlari
- Ishlab chiqarish, tovar sotish faoliyati, xaridorlar extiyojlari, shaxsiy extiyojlari
- Ishlab chiqarish, tovar sifati, xaridorlar extiyojlari, jamiyat extiyojlari

#An’anaviy marketing nazaryasi korxonaning bozordagi faoliyatiga ikki qarama- qaroshi yondashuv mavjudligini ko‘rsatadi bular qaysilar


+ Marketing va sotish yondashuvi
- Sotish va raqobat yondashuvi
- Marketing va xarid yondashuvi
- Marketing va bozor yondashuvi

#“Marketing maqsadi – sotish bo‘yicha shartlarni keraksiz qilib qo‘yish. Uning maqsadi – mijozni shu qadar yaxshi bilib olish va o‘rganishki, tovar yoki xizmat mijozga aniq to‘g‘ri kelsin va o‘zini o‘zi sota olsin”. YUqaridagi fikrlar muollifi kim?


+ Piter Druker
- Flip Kotler
- Reyt Rey
- Belyaev

#Marketing tamoyili bu?


+ korxonaning ishlab chiqarish- sotish faoliyati ularga asoslanishi lozim bo‘lgan tayanch g‘oyalar, qoidalardir
- korxonaning bozor faoliyati va unda talab va taklif, qoidalardir
- korxonaning ishlab chiqarish uni rivojlantirish bilan asoslanishi lozim bo‘lgan tayanch g‘oyalar, - - qoidalardir
- Korxona o‘z faoliyati va tanlab olingan maqsadli bozorni o‘rganish qoidalari

#Marketing boshqaruvi nima?


+ Korxonaning belgilangan ijtimoiy- iqtisodiy maqsadlariga erishish uchun korxonaning ichki imkoniyatlarini tashqi muxid imkoniyatlari va cheklovlari bilan muvofiqlashtirish....
- Marketing boshqaruvi koxonaning kompleksli faoliyati sifatida ulardan iborat bo‘lgan boshqaruv ishlarining alohida turlaridir.
- Marketing boshqaruvi ishlab chiqarish va sotish faoliyatini nazorat qilish va tartibga solishdir
- Marketing boshqaruvi ishlab chiqarish va sotish faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish bilan bog‘liq faoliyatdir.

#Qaysi javobda marketing boshqaruvining maqsadi ko‘rsatilgan?


+ barcha javobda
- Bozorda va tashqi muhitda koxona uchun imkoniyatlar izlash
- Bozorda va tashqi muhitda xavf- xatarlardan qochish
- Korxona resurslarini bozorda mavjud imkoniyatlar va xavf- xatarlarga optimal tarzda moslashtirish

#Marketing boshqaruvi funksiyalari bu–


+ marketing boshqaruvi korxonaning kompleksli faoliyati sifatida ulardan iborat bo‘lgan boshqaruv ishlarining alohida turlaridir.
- Ko‘p boshqaruvli jarayon bo‘lib, korxona faoliyatining barcha tomonlarini qamrab olishdir.
- Korxona uchun zarur axborot olish jarayonlaridir.
- Korxona uchun olingan axborotlar asosida firmaning tovar taklifini shakllantirish bilan bog‘liq jarayondir.

#Firmani boshqarishda marketing axboroti qanday rol o‘ynaydi?


+ marketing xabarlarini qabul qilishda ishonchlilikni ta’minlaydi
- soliq inspeksiyasidagi hisobot uchun yig‘iladi
- bozorda o‘z tovarlari bilan muvafaqiyatli ishtirok etayotgan firmaga bu umuman kerak emas
- hamma javob to‘g‘ri

#Marketing axboroti dalillarni yig‘ish bilan cheklanadimi?


+ yo‘q
- ha
- agar yo‘q bo‘lsa sizga yana qanaqa axborot turlari ma’lum
- bazida

#Marketing boshqaruv sub’ekti bu–


+ Biron- bir marketing funksiyalarini bajaradigan tashkilot yoki jismoniy shaxs
- Biron- bir marketing funksiyalarini bajaradigan tashkilot yoki yuridik shaxs
- Ishlab chiqarish bilan bog‘liq xo‘jalik sub’ekti
- Ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish faoliyati olib borilayotgan joy

#Innovatsiya jarayoni o‘z ichiga qaysi bosqichlarni oladiq


+ yangi tovarlar haqida g‘oyalar izlab topish, g‘oyalarni tanlash, yangi tovar g‘oyasini - tijoratlashtirishni iqtisodiy tahlil qilish, tovar ishlab chiqish, tovarli bozor
- yangi tovarlar haqida g‘oyalar izlab topish, g‘oyalarni tanlash
- yangi tovar g‘oyasini tijoratlashtirishni iqtisodiy tahlil qilish, tovar ishlab chiqish
- tovar ishlab chiqish, tovarli bozor.

#Agar firma yangi tovar bilan yangi bozorga chiqsa, bu strategiya qanday strategiya turiga kiradi?


+ diversifikatsiya
- intensiv o‘sishda
- bozorni qamrab olish
- integratsion o‘sish

#Globallashgan marketing usulini qo‘llash shartini ajrating?


+ global tovarning mavjudligi
- talabning xilma- xilligi
- tovarning xilma- xilligi
- yangi tovarning yaratilishi.

#Firmaning tovar strategiyasi kanday strategiyalarni uz ichiga olishi mumkin?


+ tovar innovatsiyasi strategiyasi tovar variatsiyasi strategiyasi tovar eliminatsiyasi strategiyasi
- imid variatsiyasi, ixtisoslashtirish
- tovar eliminatsiyasi strategiyasi navni uzgartirish, tovar diversifikatsiyasi
- tovar differensiatsiyasi, tovar innovatsiyasi strategiyasi, tovar diversifikatsiyasi tovar eliminatsiyasi strategiyasi

#Innovatsiya jarayoni kanday bosqichlarni o‘z ichiga oladi?


+ yangi tovar xakidagi goyalarni izlab topish, goyalarni tanlash iktisodiy taxlil, tovarni ishlab - chikish, tovarni bozor sharoitlarida sinab kurish, tovarni yangi bozorga kiritish
- goyani tanlash, iktisodiy taxlil, tovarni ishlab chikish
- goyani izlab topish, goyani tanlash, tovarni ishlab chikish
- goyani izlash tovarni ishlab chikish

#Markaning tanib olinadigan, lekin o‘qilmaydigan qismiga nima deyiladiq


+ marka belgisi
- marka nomi
- tovar belgisi
- ishlab chiqaruvchi markasi.

#Marka yoki uning huquqiy jihatdan himoyalangan, sotuvchiga marka nomi va marka belgisidan mutlaq foydalanish huquqini beradigan qismi nima deyiladi.


+ tovar belgisi
- marka nomi
- marka belgisi
- ishlab chiqaruvchi markasi.

#Agar firma aniq sotuv bozorini to‘liq qamrab olishida mo‘ljal olsa, bunda ushbu strategiya:


+ bozorni qamrab olishdir
- integratsion o‘sishidir
- pozitsiyalashtirishdir
- xarajatlarni minimallashtirishdir

#Agar ishlab chiqaruvchi resurs ta’minotchilari bilan savdo vositachilarini birlashtirsa, unda bu:


+ teskari integratsiya
- vertikal integratsiyadir
- gorizontal integratsiyadir
- to‘g‘ri integratsiya

#Ta’minlovchilarni qidirishning qanday yo‘llari mavjud?


+ mahdud va to‘liq
- to‘liq
- bilvosita
- mahdud

#Tovarning maksimal narxi quyidagicha aniqlanadi:


+ tovarga bo‘lgan talabni ulchami bilan
- ishlab chiqarishni ushbu mavjud tarmogida foydaga maksimal pretenziya bilan
- o‘xshash tovarga raqobatchi narxi bilan
- xarajatlar yigindisini yuqori darajasiga

#Rivojlangan mamlakatlarda bozorda investitsion tovarlarni siljitishni bosh shakli oxirgi yillarda quyidagicha bo‘ldi:


+ ko‘rgazma va yarmarkalardagi reklama
- to‘g‘ridan- to‘g‘ri reklama
- telereklama
- “publik relations” tizimi

#Marketing strategiyasini quyidagi holda o‘zgartirish kerak:


+ bozor xolatini uzgarish bashoratiga boglikligiga kura
- tovarlarga talab kon’yunkturasini uzgarishi bilan boglik xolda
- firmaning yangi sheriklari imkoniyatlarini kizikishlarini xisobga olgan xolda
- agar anik iste’molchilar buni talab etsa

#Xolistik (uzviy) marketing nechta elementdan tashkil topgan?


+ 4
- 6
- 2
- 5

#Ichki marketing deganda ….. tushuniladi.


+ xaridorlarga yaxshi xizmat ko‘rsatishga ishtiyoqmand qobiliyatli xodimlarni ishga qabul qilish, malakasini oshirish va rag‘batlantirish
- ijtimoiy tashabbuslar, korporativ ijtimoiy marketing, sabablar marketingi, korporativ filantrop, bepul berish, korporativ umumiy ishtirok singari hamda biznesning ijtimoiy javobgarlik majburiyatlari
- iste’molchilar, sheriklar, aksiyadorlar, sotish kanallaridagi aloqalar
- korxonaning kommunikatsiya jarayoni, mahsulot yoki xizmatlar, ularni sotish kanallari tadqiq etish

#Ijtimoiy javobgarlik marketingi deganda ….. tushuniladi.


+ ijtimoiy tashabbuslar, korporativ ijtimoiy marketing, sabablar marketingi, korporativ filantrop, bepul berish, korporativ umumiy ishtirok singari hamda biznesning ijtimoiy javobgarlik majburiyatlari
- iste’molchilar, sheriklar, aksiyadorlar, sotish kanallaridagi aloqalar
- korxonaning kommunikatsiya jarayoni, mahsulot yoki xizmatlar, ularni sotish kanallari tadqiq etish
- xaridorlarga yaxshi xizmat ko‘rsatishga ishtiyoqmand qobiliyatli xodimlarni ishga qabul qilish, malakasini oshirish va rag‘batlantirish

#Aloqalar marketingi deganda ….. tushuniladi.


+ iste’molchilar, sheriklar, aksiyadorlar, sotish kanallaridagi aloqalar
- ijtimoiy tashabbuslar, korporativ ijtimoiy marketing, sabablar marketingi, korporativ filantrop, bepul berish, korporativ umumiy ishtirok singari hamda biznesning ijtimoiy javobgarlik majburiyatlari
- korxonaning kommunikatsiya jarayoni, mahsulot yoki xizmatlar, ularni sotish kanallari tadqiq etish
- xaridorlarga yaxshi xizmat ko‘rsatishga ishtiyoqmand qobiliyatli xodimlarni ishga qabul qilish, malakasini oshirish va rag‘batlantirish

#Integrallashgan marketing deganda ….. tushuniladi.


+ korxonaning kommunikatsiya jarayoni, mahsulot yoki xizmatlar, ularni sotish kanallari tadqiq etish
- iste’molchilar, sheriklar, aksiyadorlar, sotish kanallaridagi aloqalar
- ijtimoiy tashabbuslar, korporativ ijtimoiy marketing, sabablar marketingi, korporativ filantrop, bepul berish, korporativ umumiy ishtirok singari hamda biznesning ijtimoiy javobgarlik majburiyatlari
- xaridorlarga yaxshi xizmat ko‘rsatishga ishtiyoqmand qobiliyatli xodimlarni ishga qabul qilish, malakasini oshirish va rag‘batlantirish
Download 58.33 Kb.
Download 58.33 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMarketingni boshqarish fanidan test savollari #Marketingni boshqarish jarayoni bosqichlarini ko‘rsating?

Download 58.33 Kb.