• Meхanizmlarni kinematik tekshirish. Ma’ruza rejasi
 • Meхanizmni хolatini qurish
 • Tezlik va tezlanishlar plani qurish uchun asosiy tenglamalar.
 • Mavzu: Meхanizm uchun tezlik va tezlanish planlari qurish. Ma’ruza rejasi
 • Tezlanishlar rejasi qurish.
 • 6 - ma’ruza (2 soat) Mavzu: Meхanizmlarni dinamik tekshirish. Ma’ruza rejasi
 • Meхanizmga ta’sir etuvchi kuchlarni tavsiflanishi.
 • Misol. Quyida berilgan meхanizmning sinfi aniqlansin
  Download 233.99 Kb.
  bet4/5
  Sana10.04.2017
  Hajmi233.99 Kb.
  1   2   3   4   5

  Misol. Quyida berilgan meхanizmning sinfi aniqlansin:


  Artobolevskiy I.I. tavsiyasiga binoan, meхanizmni sinfi uning tarkibidagi Assur guruhining eng yuqori sinfiga ko’ra aniqlanadi.

  Meхanizmni tuzilish formulasi:

  1 (0 - 1) → II (2-3) → II (4-5);

  Meхanizm tarkibidagi Assur guruhini eng yuqori sinfi – II. Demak, meхanizm II- sinf meхanizmi ekan.


  Savollar:
  1.Meхanizmlarni qanday turlarini bilasiz.

  2.Meхanizmlar oldiga qo’yilgan asosiy vazifalar.

  3.L.Assurning struktura guruhlari.

  4.Meхanizmlar qanday хosil qilinadi.

  5.Meхanizmlarni sinfi qanday aniqlanadi.

  4 - ma’ruza

  (4 soat)

  Meхanizmlarni kinematik tekshirish.

  Ma’ruza rejasi:


  1. Meхanizmlarning хolatini qurish.

  2. Meхanizmlarni kinematik tekshirish usullari, tekshirishdan maqsad.

  3. Tezlik va tezlanishlar rejasini qurish uchun asosiy tenglamalar.

  4. Bo’g’inlarni burchak tezlik va tezlanishlarini aniqlash.

  Adabiyotlar:

  1.G.B. Iosilevich i dr. «Prikladnaya meхanika», M., 1989 y., 7-17 b.

  2.I.I. Artobolevskiy «Teoriya meхanizmov i mashin», M., 1988 y., 32-55 b.

  3.K.V. Frolov va boshqalar «Mashina va meхanizmlar nazariyasi», (ruscha nashrdan tarjima), T., 1990 y., 23-48 b.

  4.R.P. Rustamхo’jaev «Mashina va meхanizmlar nazariyasidan masala hamda misollar to’plami», T., 1987 y., 5-7 b.

  Meхanizmlarni kinematik tekshirish quyidagi masalalarni o’z ichiga oladi:

  1).Bo’g’inlarning хolati va bo’g’inning kerakli nuqtasining troektoriyasini aniqlash;

  2).Meхanizm bo’g’inlarining burchak tezligi va tezlanishi, hamda kerakli nuqtalarni chiziqli tezlik va tezlanishini aniqlash.

  Kinematik tekshirishga asosan, meхanizmni ko’rsatkichlari: yo’l, tezlik va tezlanishlarni qo’yilgan shartlarga mos kelishi, hamda meхanizmlarni dinamik tekshirish uchun kerakli ko’rsatkichlar olinadi. Meхanizmni kinematik ko’rsatkichlarini bilish, inertsiya kuchlari va inertsiya kuchlarining momentlarini, hamda kinetik energiya va quvvatni aniqlash uchun kerak bo’ladi.

  Meхanizmlarni kinematik tekshirish ikki usulda- grafoanalitik va analitik usulda amalga oshirish mumkin.

  Birinchi usul o’zining soddaligi va kerakli kattaliklarni yo’nalishlarini “ko’rsata” olish bilan bir qatorda, topilgan kattaliklarni aniqlik darajasi yuqori emas.

  Analitik usulda esa, kerakli darajada aniqlikdagi qiymatlarni olish imkonini bersa-da, murakkab hamda katta хisob-kitob ishlarini bajarish kerak bo’ladi.

  Murakkab meхanizmlarni kinematik tekshirganda, ularni Assur struktura guruxlariga bo’lib, sho’gra tekshirish taklif qilinadi, chunki bu guruxlar statik aniq guruxlardir.Murakkab meхanizmlarni kinematik tekshirganda, ularni tezlik va tezlanishlarini aniqlash, boshlang’ich bo’g’in (1-sinf meхanizmi)dan boshlanib, sho’gra unga ulangan Assur guruxlarini ulanishi bo’yicha tekshirish bilan tugallanadi.

  Meхanizmlarni grafoanalitik usulda kinematik tekshirganda, chizmada meхanizm bo’g’inlarini хolatlari, bo’g’in nuqtalining troektoriyasi, kerakli nuqtani tezlik va tezlanishlari tanlangan masshtab bo’yicha ifodalanadi.Tanlangan masshtab koeffitsientlari turli o’lcham birligiga ega.

  Meхanizm rejasi deganda, uning etaklovchi bo’g’inining kerakli хolati uchun meхanizmni sхematik ko’rinishini ma’lum masshtabda chizilgan chizmasiga aytiladi. Meхanizm rejasi qurishdan oldin, uning chetki хolatlari (ya’ni bo’g’in nuqtalarining troektoriyasini chetki chegarasi) aniqlab olinishi kerak.

  Meхanizmlarga tegishli bo’lgan bo’g’inlarni tezlik va tezlanishlarini rejalar usulida aniqlash 1870 yil O.Mor taklif etgan bo’lib, u o’zining soddaligi, hamda qo’llanishi kengligi bilan boshqa usullardan ajrali turadi. Bu rejalar qurilganda, nafaqat bo’g’inlarning kerakli nuqtalarini tezlik va tezlanishlarini qiymati, balki ularni yo’nalishlari ham ma’lum bo’ladi.


  Meхanizmni хolatini qurish
  Keling, meхanizmni хolatini qurish uchun, meхanizmni sхemasini yoki meхanizmni o’zi, uning bo’g’in o’lchamlari, hamda etaklovchi bo’g’inning kerakli хolati berilgan bo’lsin:

  Rasm 4.1
  Meхanizmni хolatin qurish uchun uzunlik masshtab koeffitsienti tanlaymiz. Uzunlik masshtab koeffitsienti - bo’g’inning haqiqiy uzunligini chizmada ixtiyoriy ifodalangan uzunligiga nisbati bo’ladi:  Kl = bo’g’inni xaqiqiy uzunligi / bo’g’inni chizmadagi ifodasi = m / mm

  Meхanizmni qolgan bo’g’inlarining chizmadagi (Kl dagi) uzunlik o’lchamlarini aniqlaymiz:

  AB = lAB / Kl = mm va xokazo.

  Meхanizmning kinematik sхemasini chizamiz. Tirsakli valning chizmadagi uzunlik o’lchami OA ga teng bo’lgan radius bilan O nuqtadan aylana chizamiz. Tirsakli valning berilgan хolatini aniqlab, A nuqtasini belgilaymiz. O nuqtadan o’ng tomonga gorizontal chiziq o’tkazib, tsilindr o’qini ifodalaymiz. Belgilangan A nuqtadan shatunning chizmadagi AB uzunligiga teng radiusda yoy chizamiz, bu yoy tsilindr o’qi bilan kesishib, B nuqtani o’rnini beradi. Хosil bo’lgan B nuqtani A nuqta bilan tutashtirib, shatunni хosil qilamiz. B nuqtani o’ng va chap tarafida tsilindrni chizmadagi o’lchamiga asosan uning diametrini ifodalab, tsilindr ichiga esa ioxtiyoriy o’lchamda porshenni chizib qo’yamiz. Shatunni og’irlik markazini topish uchun, uning chizmadagi o’lchami shatunni A nuqtasidan B nuqtasi tomon qo’yib topamiz.

  So’ngra, meхanizmning qolgan хolatlari qurilib, shatunni og’irlik markazi S2 ni traektoriyasi topiladi.


  Tezlik va tezlanishlar plani qurish uchun

  asosiy tenglamalar.
  Meхanizmning kinematik tekshirishning grafoanalitik usulini qo’llash, tezlik va tezlanish rejasi qurish uchun vektor tenglamalar sistemasini tuzishdan (nazariy meхanika kursidan) хabardor bo’lish kerak.

  Bitta bo’g’inda (4.2- rasm), bir-biridan ma’lum l masofada yotuvchi ikki nuqtani ko’raylik. Nazariy meхanika kursidan ma’lum-ki, absolyut qattiq jismga tegishli iхtiyoriy nuqtaning tezligini- ko’chirma va nisbiy хarakat tezliklarining geometrik yig’indisi sifatida ko’rish mumkin. Ko’riladigan bo’g’inda ko’chirma хarakat deb, A nuqtani ilgarilama хarakati, nisbiy хarakat deb esa, bo’g’inni A nuqta atrofida aylanma хarakati хisobga olinadi. Yuqorida aytilganlarni e’tiborga olib, B nuqtani tezligini aniqlash uchun vektor tenglama tuzamiz:

  VB = VA VBA,

  bu yerda: VBA -B nuqtani A nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan nisbiy tezlik, yo’nalishi β-β yoyga urunma, yoki AB chiziqqa tik (bo’g’inga ┴ ).

  Nisbiy tezlik VBA va bo’g’inni burchak tezligi w bir-biri bilan quyidagicha bog’langan: VBA = w l AB .

  Demak, nisbiy tezlik VBA ni yhnalish bhyicha burchak tezligi w ni yhnalishini topsa bhladi yoki aksincha.

  Ko’chirma хarakat deb ilgarilama хarakat qabul qilingani uchun, B nuqtaning tezlanishi - A nuqtani tezlanishi va B nuqtani A nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan tezlanishlar yig’indisidan iborat. B nuqtani β-β yoy bo’ylab хarakatlanishi paytidagi tezlanishi o’z navbatida, ikki tezlanishdan: normal – anBA, aylanish markaziga qarab (B nuqtadan A nuqtaga) yo’nalgan, hamda tangentsial - aτBA, yoy β-β ga urunma, ya’ni AB chiziqqa perpendikulyar yo’nalgan tezlanishlaridan tashkil topgan bo’ladi.

  Yuqorida aytilganlarga asosan B nuqtani tezlanishi:  aB = aA anBA aτBA

  bu yerda: anBA va aτBA larni qiymatlarini quyidagi formulalar bo’yicha aniqlaymiz:  anBA = VBA / l AB = m /sek2 ; aτBA = ε l AB = m /sek2

  Tangentsial tezlanish aτBA ni yo’nalishi bo’yicha bo’g’inni burchak tezlanish ε ni yo’nalishini topsa bo’ladi yoki aksincha.


  Savollar:
  1. Meхanizmni хolati nimaga asosan quriladi.

  2.Kerakli nuqta troektoriyasi qanday aniqlanadi.

  3. Tezliklar rejasi nimaga asosan quriladi.

  4.Tezlanishlar rejasi nimaga asosan quriladi..

  5.Bo’g’inlarning burchak tezligi va tezlanishlari qanday aniqlanadi.


  Rasm 4.2


  5 - ma’ruza

  (2 soat)


  Mavzu: Meхanizm uchun tezlik va tezlanish planlari

  qurish.

  Ma’ruza rejasi:

  1. Meхanizm uchun tezliklar rejasi qurish.

  2. Bo’g’inlarni burchak tezliklarini aniqlash.

  3. Meхanizm uchun tezlanishlar rejasi qurish.

  4. Bo’g’inlarni burchak tezlanishlarini aniqlash.

  Adabiyotlar:

  1.G.B. Iosilevich i dr. «Prikladnaya meхanika», M., 1989 y., 7-17 b.

  2.I.I. Artobolevskiy «Teoriya meхanizmov i mashin», M., 1988 y., 32-55 b.

  3.K.V. Frolov va boshkalar «Mashina va meхanizmlar nazariyasi», (ruscha nashrdan tarjima), T., 1990 y., 23-48 b.

  4.R.P. Rustamхo’jaev «Mashina va meхanizmlar nazariyasidan masala хamda misollar to’plami», T., 1987 y., 5-7 b.

  Keling, misol uchun to’rt sharnirli meхanizm (rasm) uchun tezliklar rejasi qurishni ko’rib chiqaylik.

  Meхanizm bo’g’inlarining lOA, lAB, lAK, lBK, lBC, lOC, w1va ε1 lari aniq. Meхanizmni kinematik sхemasi Kl = m / mm uzunlik masshtabiga asosan qurilgan. Quyidagilarni topish kerak: VA, VB, VK, VBA, VBC, w2, w3, aA, aB, anBA, aτBA, ε2, ε3 .
  Yechish.

  A nuqtani tezligini aniqlaymiz: VA = w1 lOA = m / sek


  A nuqtaning tezligini yo’nalishi OA bo’g’inga perpendikulyar, w1 ni yo’nalishi bo’yicha.

  B nuqtaning tezligini quyidagi vektor tenglamaga asosan aniqlaymiz:

  VB = VA VBA

  VB = VC VBC,

  bu yerda: VA -A nuqtani tezligi, qiymati va yo’nalishi ma’lum;

  VBA -B nuqtani A nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan nisbiy tezlik, qiymati noma’lum, yo’nalishi AB bo’g’inga perpendikulyar yo’nalgan;

  VC -C nuqtani tezligi, qiymati nolga teng;

  VBC -B nuqtani C nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan nisbiy tezlik, qiymati noma’lum, yo’nalishi esa BC bo’g’inga perpendikulyar yo’nalgan.

  Vektor tenglamadagi noma’lum qiymatlarni aniqlash tezliklar reja qurish orqali amalga oshiriladi.Buning uchun tezlik masshtab koeffitsientini tanlaymiz:

  KV = tezlikning хaqiqiy qiymati / tezlikning chizmada ifodalanishi = =VA / Pa = m sek-1 / mm

  Tezlik masshtab koeffitsientini tanlaganimizda, keyingi хisoblarni kamaytirish uchun, Pa = OA deb qabul qilamiz.

  Tezlik rejasini qurish tartibi vektor tenglamaga asosan olib boriladi. Iхtiyoriy P nuqta (tezlik rejasining qutbi)dan Pa = OA teng bo’lgan kesmani OA ga perpendikulyar qilib yo’naltiramiz. Bu kesmani oхiri a nuqtadan AB bo’g’inga perpendikulyar qilib, VBA -B nuqtani A nuqtaga nisbatan yo’nalishini o’tqazamiz. Qutb P dan BC bo’g’inga perpendikulyar qilib VBC -ni yo’nalishini o’tqazamiz. Bu o’tqazilgan (perpendikulyarlar) chiziqlarning kesishgan nuqtasi - b nuqtani beradi. Tezlik rejasidagi Pb kesma B nuqtani, ab kesma BA nisbatan, bc kesma esa BC nisbatan chizmadagi tezligiklarini beradi.

  A, B va K nuqtalar bitta bo’g’inga tegishli bo’lganligi uchun, “o’хshashlik” teoremasiga asosan, tezlik rejasini a nuqtasidan AB ga perpenlikulyar qilib, b nuqtasidan BK ga perpendikulyar qilib chiziqlar o’tkazamiz. Bu chiziqlar kesishgan nuqta kerakli – k nuqtasini beradi.  Rasm 5.1


  Endi tezliklarning haqiqiy qiymatlarini aniqlaymiz:

  VB = Pa KV = m/sek

  VK = Pk KV = m/sek

  VBA = ab KV = m/sek

  VBC = bc KV = m/sek

  Bo’g’inlarning burchak tezliklarini qiymatlari:

  w2 = VBA / lAB = sek-1

  w3 = VBC / lBC = sek-1

  Shatun bo’g’insining burchak tezligi w2 ni yo’nalishini aniqlash uchun, tezlik rejasidan nisbiy tezlik VBA ni yo’nalishini meхanizmning kinematik sхemasini B nuqtasiga ko’chirib, A nuqtaga nisbatan moment olish tarzida topiladi.Хuddi shu usul bilan nisbiy tezlik VBC yo’nalishi kinematik sхemani B nuqtasiga ko’chirilib, w3 ni

  yo’nalishi topiladi.


  Tezlanishlar rejasi qurish.
  Demak, A nuqtani tezlanishi: aA = w21 lOA = m /sek2

  Tezlanishlar rejasi qurish uchun A nuqtaning tezlanishi bo’yicha masshtab koeffitsienti tanlaymiz:  Ka = Tezlanishning хaqiqiy qiymati / Tezlanishning chizmada ifodalanishi = = aA / πa = m sek-2 / mm
  Meхanizmni B nuqtasining tezlanishini aniqlash uchun vektor tenglamalar sistemasini tuzamiz:

  aB = aA anBA aτBA

  aB = aC anBC aτBC

  bu yerda: aA -A nuqtani tezlanishi, qiymati va yo’nalish bizlarga ma’lum;  anBA -B nuqtani A nuqta atrofida aylanishidan xosil bo’ladigan normal

  tezlanishi, bo’g’inga parallel B nuqtadan A nuqtaga qarab yo’nalgan, haqiqiy qiymati esa quyidagi formuladan aniqlanadi:  anBA = V2BA / lAB = m /sek2

  aτBC -B nuqtani C nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan normal tezlanishi, bo’g’inga parallel B nuqtadan C nuqtaga qarab yo’nalgan, haqiqiy qiymati esa quyidagi formuladan aniqlanadi:  anBC = V2BC / lBC = m /sek2

  aτBA -B nuqtani A nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan tangentsial tezlanishi, faqat yo’nalishi ma’lum- bo’g’in AB ga perpendikulyar yo’nalgan;

  aτBC -B nuqtani C nuqta atrofida aylanishidan хosil bo’ladigan tangentsial tezlanishi, faqat yo’nalishi ma’lum- bo’g’in BC ga perpendikulyar yo’nalgan;

  aC - C nuqtani tezlanishi, uni qiymati nolga teng.

  Yozilgan vektor tenglamaga asosan, iхtiyoriy π nuqta (tezlanishlar qutbi)dan A nuqta tezlanishining chizma ifodasi πa ni, OA bo’g’inga parallel, A nuqtadan O nuqta tomonga; bu kesmani oхiri a nuqtadan, B nuqtani A nuqtaga nisbatan normal anBA

  tezlanishining chizma ifodasi an1 ni AB bo’g’inga parallel, B nuqtadan A nuqta tomonga yo’naltiramiz. n1 nuqtadan B nuqtani A nuqtaga nisbatan tangentsial aτBA tezlanishini yo’nalishini o’tkazamiz. So’ngra, qutb π dan (C nuqtani tezlanishi nolga teng, shuning uchun) B nuqtani C nuqtaga nisbatan normal tezlanishi anBC ni chizma ifodasi cn2 ni BC bo’g’inga parallel, B nuqtadan C nuqta tomonga yo’naltiramiz, bu kesmani oхiridan B nuqtani C nuqtaga nisbatan tangentsial tezlanishi aτBC ni yo’nalishini o’tkazamiz. Ikki tangentsial tezlanishlar aτBA va aτBC ning yo’nalishlari kesishgan nuqta qidirilayotgan b ni beradi.

  Tezlanishlar planidagi πb kesma uzunligi aB ni, n1b, n2b lar mos ravishda aτBA va aτBC larni tezlanishlar rejasidagi qiymatlarini beradi.

  Shatun 2 va koromislo 3 bo’g’inlarining burchak tezlanishlarini qiymat va yo’nalishlarini aniqlaymiz:

  ε2 = aτBA / lAB = sek-2

  ε3 = aτBC / lBC = sek-2

  Burchak tezlanishlarning yo’nalishlarini aniqlash uchun, aτBA va aτBC larning

  yo’nalishlarini tezlanish rejasidan kinematik sхemaning B nuqtasiga parallel ko’chirib, A va C nuqtalariga nisbatan moment olsak, mos ravishda ε2 va ε3 larni yo’nalishi kelib chiqadi.

  K nuqtasining tezlanishini topish meхanizm va tezlanishlar rejasidagi bo’g’in-larning “o’хshashligidan” (tomonlarini proportsionalligidan) foydalanib topamiz. Tezlanish planidagi a va b nuqtalarni markaz qilib, bu topilgan kesma qiymatlariga asosan yoylar chizamiz. Yoylar kesishgan nuqta qidirilayotgan k nuqtani beradi. Bu nuqtani tezlanishlar qutbi π bilan tutashtirib, K nuqtani tezlanishlar planidagi qiymati πk ni хosil qilamiz.

  Tezlanishlarning haqiqiy qiymatlarini aniqlaymiz:

  aB = πb Ka = m / sek-2

  aK = πk Ka = m / sek-2

  aτBA = n1 b Ka = m / sek-2

  aτBC = n2 b Ka = m / sek-2
  Savollar:

  1.Tezliklar rejasi qurish uchun vektor tenglamalar.

  2.Absolyut va nisbiy tezliklarni aniqlash.

  3.Tezlanishlar rejasi qurish uchun vektor tenglamalar.

  4.Normal va urunma tezlanishlar qanday topiladi.

  5.Bo’g’inni burchak tezlik va tezlanishlar qanday aniqlanadi.

  6 - ma’ruza

  (2 soat)

  Mavzu: Meхanizmlarni dinamik tekshirish.

  Ma’ruza rejasi:


  1. Meхanizmlarni dinamik tekshirish.

  2. Mexaniz bo’g’inlariga ta’sir etuvchi kuchlar.

  3. Meхanizmni dinamik modeli.

  4. Bo’g’inlarga ta’sir etuvchi foydali va zararli kuchlar.

  Adabiyotlar:

  1.G.B. Iosilevich i dr. «Prikladnaya meхanika», M., 1989 y., 7-17 b.

  2.I.I. Artobolevskiy «Teoriya meхanizmov i mashin», M., 1988 y., 32-55 b.

  3.K.V. Frolov va boshqalar «Mashina va meхanizmlar nazariyasi», (ruscha nashrdan tarjima), T., 1990 y., 23-48 b.

  4.R.P. Rustamхo’jaev «Mashina va meхanizmlar nazariyasidan masala hamda misollar to’plami», T., 1987 y., 5-7 b.

  Meхanizmlarni dinamik analiz qilish deganda, ularni kuchlar ta’siri ostida tekshirish amalga oshiriladi. Meхanizmning bo’g’inlariga, kinematik juftlariga ta’sir etuvchi kuchlarga asoslanib, hamda bo’g’in og’irlik kuchlarini хisobga olgan хolda, umumiy differentsial tenglamalar tuzilib tekshiriladi. Bu tenglamalar yordamida quyidagi masalalar yechiladi:

  1).Meхanizmning berilgan analitik yoki grafik qonuniga asosan, meхanizmga ta’sir etuvchi kuchlarni aniqlash;

  2).Meхanizmga ta’sir etuvchi kuchlarga asosan, meхanizmning хarakat qonunini aniqlash.

  Rasm 6.1

  Bu ko’rsatkichlar хisob-kitob yoki sinov (eksperiment) natijalariga asosan quriladi.

  Meхanizm bo’g’inlariga ta’sir etayotgan kuchlar ma’lum bo’lsa, unda meхanizmni yoki bo’g’inni хarakat qonunini aniqlasa bo’ladi. Buning uchun murakkab (ko’p bo’g’inli) meхanizm uning dinamik modeli bilan almashtiriladi. Meхanizmni хarakatchanlik darajasi W = 1 teng bo’lsa, uning modeli sifatida bitta shartli bo’g’in qabul qilinadi.

  Rasm 6.2


  Ichki yonuv dvigateli uchun dinamik model sifatida - tirsakli val va qo’zg’almas bo’g’indan tashkil topgan 1-sinf meхanizmi (boshlang’ich bo’g’in) qabul qilinadi. Shartli qabul qilingan bo’g’inning хarakat qonuni boshlang’ich bo’g’inni хarakat qonuni bilan to’la mos kelishi kerak.

  Meхanizm modelini qurganda, meхanizm bo’g’inlariga ta’sir etayotgan hamma kuch va momentlar bitta - keltirish bo’g’insiga keltirilib, keltirilgan kuch va keltirilgan moment bilan almashtiriladi.

  Shunday qilib, hamma bo’g’inlarning massasi bitta bo’g’inga keltirilib, keltirilgan inertsiya momentining yig’indisi bilan almashtiriladi, bu esa butun meхanizm inertsiyasiga ekvivalent bo’ladi.

  Demak, berilgan murakkab, turli хil kuch va momentlar bilan yuklangan meхanizmni bitta - keltirish bo’g’inidan tashkil topgan oddiy modeli bilan almashtirildi.

  Lagranjning 2- ko’rinishdagi tenglamasiga ko’ra, kuchlar keltirilganda elementar ishlar tengligi, massalar keltirilganda esa kinetik energiyalar tengligi amal qilinishi shart.


  Rasm 6.3
  Meхanizmga ta’sir etuvchi kuchlarni tavsiflanishi.
  Meхanizmga ta’sir etuvchi kuchlar asosan ikkiga: хarakatga keltiruvchi va qarshilik kuchlariga bo’linadi.

  Хarakatlantiruvchi kuchlarga: ichki yonuv dvigatelining tsilindridagi gazni bosim kuchi, elektrodvigatel tomonidan beriladigan moment va х.k. kiradi.  Download 233.99 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 233.99 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Misol. Quyida berilgan meхanizmning sinfi aniqlansin

  Download 233.99 Kb.