Məktəbəqədər kurikulumun nəzəri əsasları
Download 0.68 Mb.
bet2/33
Sana02.07.2021
Hajmi0.68 Mb.
#15333
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Məktəbəqədər kurikulumun nəzəri əsasları

P l a n


1. Məktəbəqədər təhsilin əhəmiyyəti.

2. Məktəbəqədər təhsilin məzmunu.

3. Təlim məşğələlərində inteqrasiya.

Nəticə


Ədəbiyyat
Məktəbəqədər təhsilin (kurikulumun "kurikulum" latın sözü olub, mənası "kurs", "yol" deməkdir ) inkişaf sahələrinin nəzəri və praktik cəhətdən keyfiyyətcə yüksəldilməsi təlim-tərbiyə işinin məqsədyönlü, mütəşəkkil və planlı təşkilindən çox asılıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 3-6 yaş dövrü uşaqların inkişafında çox mühüm mərhələdir. Məhz bu dövrdə uşaqların beyin hüceyrələrinin artması və onlar arasında əlaqələrin qurulması proscsi özünü göstərir. Bunun da nəticəsində uşağın düşünmə, qavrama və ətraf mühitdə insanlar və əşyalarla qarşılıqlı təsir istiqamətində daha mürəkkəb səviyyəyə keçməsi üçün vacib dəyişikliklər baş verir. Beyinin düzgün inkişafı şəraitində potensial dərketmə qabiliyyətləri artır. Beyin o vaxt düzgün inkişaf edir ki, uşaq əlverişli (özünü sevilən hiss edir) psixoloji və stimullaşdırıcı (uşağın ətrafında olan böyüklər: ana, tərbiyəçi və b.) mühitdə böyüyür.

Məktəbəqədər müəssisə müvafıq qaydada uşağın ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin etməyə, xeyirxah hisslər oyatmağa, əməkdaşlığa və müsbət özünütəsdiqə nail olmağa çalışır. Bunların da əsası məktəbəqədər müəssisələrdə qoyulur. Məhz bu dövrdə uşaqlarda ətraf aləm haqqında ilkin təsəvvürlər və təfəkkür qabiliyyətləri formalaşır. Ətraf aləmdə baş verən hadisələri, sadə qanunauyğunluqlar arasında qarşılıqlı əlaqələri müəyyənləşdirmək və əldə edilmiş bilikləri praktik fəaliyyətdə müstəqil tətbiq etmək bacarığı yaranır. Uşaqlar cisim və hadisələri müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq, əlamətlərinə görə ayırmaq, nəticə çıxarmaq kimi bacarıqlara yiyələnirlər.

Uşaq şəxsiyyətinin inkişafı üçün şərait yaradan sosial mühitdə ünsiyyətin rolu böyükdür. Ünsiyyət prosesində maddi və mənəvi dünyanın, təbiət, əşya və sosial aləmin dərk olunması, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin inkişafı, emosional və iradi mədəniyyətin dinamikası baş verir. Ünsiyyət yeni sosial mühitə uyğunlaşmaya imkan yaradır və onun vasitəsilə uşaq özünü ifadə edir, digərlərini başa düşür, cəmiyyətdə öz yerini və vacibliyini dərk etməyə çalışır. Bunun üçün kommunikativ (müəllimin təşkilatçılıq funksiyası və ünsiyyəti ilə bağlıdır) bacarıqlara nail olmaq uşağın sosial davranışını yaxşılaşdırır digərini başa düşüb qəbul etməyə, məlumat verməyə, hisslərini ifadə etməyə, bütövlükdə nitqin inkişafina imkan yaradır. İlkin qazanılan bacarıq və vərdişlər, milli-mənəvi keyfiyyətlər şəxsiyyətin həyat mövqeyini təyin cdir. Hazırki, təhsil modelində məktəbəqədər təhsil özünü ümumi təhsilin başlanğıc pilləsi, uşaqların məktəb təliminə müvəffəqiyyətlə keçidi üçün bərabər imkanların yaradılmasının əsası kimi dəyərləndirir.Məktəbəqədər təhsilin məqsəd və vəzifələri konseptual sənəddə aşağıdakı məzmunda təsbit olunur.

Məktəbəqədər təhsil pilləsində uşaqların təhsil alması, təlim-tərbiyə işinin daha səmərəli təşkilini tələb edir. Bu zaman psixologiya, pedaqogika, sosiologiya, biologiya və digər elmlərin nailiyyətlərinə, milli mədəniyyətə, adət-ənənələrə, eləcə də dünya təcrübəsinə istinad olunması zəruri hesab edilir. Qeyd olunanlarla yanaşı, uşaqların ümumi inkişafı, onların şəxsiyyətinin formalaşdırılması, təlim-tərbiyənin səmərəliliyinin artırılması, inkişaf və davranışda baş verə biləcək ləngimələrin, pozuntuların aradan qaldırılması, "uşaq-uşaq", "tərbiyəçi-uşaq", "valideyn-tərbiyəçi" münasibətlərinin, eləcə də kollektivdə qarşılıqlı ünsiyyətin düzgün qurulması mühüm amillər kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.

Məkləbəqədər təhsilin məqsədi uşaqların fiziki, psixi, emosional, sosial və idraki inkişafı üçün şərait yaratmaq, onların sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini təmin etmək, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün ilkin elementlərini formalaşdırmaq və istedadlı uşaqların erkən yaşdan üzə çıxarılmasını təmin etməkdən ibarətdir.

Məktəbəqədər təhsil proqramının (kurikulumunun) məqsəd və vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir:

Məktəbəqədər təhsil proqramında (kurikulumunda) mək­təbəqədər yaşlı uşaqların ilkin həyati bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi tələb olunur. Onlara gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq bacarıq və vərdişlərin, qabiliyyətlərin aşılanması ön plana çəkilir. Bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının təməli qoyulur. Məktəbəqədər təhsil proqramında (kurikulumunda) uşaq fəaliyyətinin təmin olunması və bacarıqlarının formalaşması, bir subyekt kimi inkişaf etməsi üçün müvafıq təhsillənmə şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur.

Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir.

- məktəbəqədər dövrdə uşaqların inkişafının və onların məktəb təliminə hazırlığının məzmununun tənzimlənməsi;

- məktəbəhazırlığın təşkili qaydalarını təqdim etməklə keyfiyyətin təmin olunması;

- məktəbəqdər təhsil sahəsində çalışan mütəxəssislərin səriştəliliyinin artırılması;

Bu məqsədyönlü işdə bütün maraqlı tərəflərin (məktəbə­qədər təhsil mütəxəssisləri, ailələr, valideynlər və s.) funksiyalarının müəyyənləşdirilməsilə məktəbəqədər təhsilin keyfiyyəti təmin edilir.

Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu hazırlanarkən aşağıdakı prinsiplər əsas götürülmüşdür:  • uşaqyönümlülük;

  • nəticəyönümlülük;

  • inkişafyönümlülük;

  • inteqrativlik;

  • hər bir uşağın inkişafı üçün bərabər şəraitin yaradılması;

  • millilik və dünyəviliyin nəzərə alınması;

- uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasının zəruriliyi.

Məktəbəqədər təhsil proqramı şəxsiyyətyönümlü xarakter daşıyır. Şəxsiyyətyönümlülük proqramın məqsəd və məzmunu ilə bağlı olub, cəmiyyət üçün yararlı insanların formalaşdırılmasının yerinə yetirilməsini təmin edir. Şəxsiyyətyönümlü təhsil proqramına görə uşaqlarla gələcək həyat fəaliyyətində ona lazım olacaq ən zəruri ilkin həyati bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşdırılması isliqamətində iş aparılır, bacarıq və vərdişlər aşılanır. Bu prosesdə qabiliyyətlərin inkişafı ön plana çəkilir. Onların bir şəxsiyyət kimi yetişməsinin təməli qoyulur. İnkişaf sahələri üzrə bütün nəticələr uşaqlara və onların mənəvi tələbatlarının təmin olunmasına yönəldilir.

Məktəbəqədər təhsil proqramı hazırlanarkən uşaq fəaliyyətinin təmin olunması və bacarıqlarının formalaşması, onun bir subyekt kimi inkişaf etməsi üçün müvafiq təhsil şəraitinin yaradılması nəzərə alınmışdır. Məzmunda standartların verilməsi və bu ştandartların təhsilalanlara yönəldilməsi uşaqyönümlülüyü ifadə edir. Bu keyfiyyət uşaqlara nəyi, necə və kiminlə öyrənmək və oynamaq istəklərinə imkan yaradır. Bu yanaşma uşaqları fəaliyyətlərə təşəbbüs etməyə, öz yollarını müəyyənləşdirməyə istiqamət verir. Təcrübələrinə, onları əhatə edən ətraf mühitlə fəal ünsiyyətə əsaslanaraq yeni bilik və bacarıqlar əldə etməkdə və bütöv şəxsiyyət kimi inkişaf etməkdə standartlar uşaqlara şərait yaradır.

Məktəbəqədər təhsil proqramı həm də nəticəyönümlüdür, çünki, onun məzmunu nəticələr formasında ifadə edilmişdir. Nəzərdə tutulmıış bütün bilik və fəaliyyət həmin nəticələrdə ifadə olunmuşdur. Nəticəyönümlülük son nəticəni görməyə, əldə olunacaq nailiyyətləri əvvəlcədən təsəvvür etməyə imkan yaradır. Bu isə uşaqların inkişafını müşahidə etmək və onları istiqamətləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Uşaqların idrak fəallığının izlənilməsi, inkişaf səviyyələri və nailiyyətlərinin təhlil edilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin tənzimlənməsi onun inkişafyönümlüliiyünü üzə çıxarır. Uşaqlar müxtəlif yollarla öyrənir və öyrəndiklərini də bir şox vasitələrlə ifadə edirllər. Ona görə də kiçikyaşlı uşaqların öyrənmə prosesi səmərəli təşkil olunmalıdır. Belə ki, planlaşdırmada və təlim zamanı hər bir uşağın inkişaf səviyyəsi və maraq dairəsi, buna müvafiq prinsipləri nəzərə alınmalıdır. Uşaqların yeni məlumatlar əldə etməsi və hərtərəfli inkişafı təmin olunmalıdır.

Məzmunun inteqrativliyi məktəbəqədər yaşlı uşaqların bütün inkişaf sahələrinin əlaqəli olaraq təmin etmək məqsədinə xidmət edir. Təlimin məzmununun fiziki, sosial-emosional, idraki və estetik bacarıqların ifadə olunmasına yönəlməsi isə onun inteqrativ xarakterini göstərir.

Məktəbəqədər təhsil proqramında məzmuna, həm də uşağa, onun maraq, ehtiyac və imkanlarına uyğun müvafiq təlim strategiyaları verilir. Gözlənilən nəticələrin əldə olunması və inteqrativliyin nəzərə alınmasında təlim məqsədlərinin və mühitin yaradılması vacib sayılır. Bu zaman uşaqların bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətə cəlb edilməsi, və böyüklərlə əməkdaşlığı, yaradıcılığı və təşəbbüskarlığı xüsusi olaraq nəzərə alınaraq, diqqət mərkəzində saxlanılır.

Məktəbə hazırlıq mərhələsində uşaqların inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesinin məqsədəuyğun təşkili məktəbəqədər təhsilin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu isə hər bir uşağın inkişafi üçün bərabər imkanların yaradılmasını zəruri edir. Keyfıyyətli təhsil baxımından bütün uşaqlar üçün eyni təlim şəraiti yaradılaraq pedaqoji proses onların potensial imkanlarını nəzərə almaqla tənzimlənir. Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) sənədində ümumi təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün uşaqların inkişafında bərabər imkanların yaradılması mühüm prinsiplərdən biridir.

Download 0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Download 0.68 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMəktəbəqədər kurikulumun nəzəri əsasları

Download 0.68 Mb.