Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları
Download 0.92 Mb.
bet1/4
Sana30.12.2019
Hajmi0.92 Mb.
  1   2   3   4

Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları” fənnindən test sualları

QRUP: 2315a

 1. Mikroskop.....

 1. yunanca “ mikros ” – kiçik, “ skopeo ” – görürəm sözlərindəndir.

 2. Yunanca “mikro” - cırtdan sözü kimi başa düşülür.

 3. Ingiscə“ mikros ” – kiçik, “ skopeo ” – görürəm sözlərindəndir .

 4. gözlə görünməyən mümkün olmadığı kiçik hissələrdir.

 5. Göstərilən cavabların hamısı.

 1. GPS-qəbuledici modellərinin tam spektrini qrupları:

 1. Fərdi GPS-qəbulediciləri;

 2. Avtomobil GPS-qəbulediciləri;

 3. Dəniz GPS-qəbulediciləri;

 4. Aviasiya GPS-qəbulediciləri.

  1. Çöstərilənlərin hamısı

  2. 1,2,3

  3. 2,4

  4. 1,2

  5. 2,4

 1. İnterpretasiya nədir?

 1. Proqramın hər bir əmri oxunduqdan sonra translyasiya edilir.

 2. mətn redaktorudur.

 3. verilənlər yığımıdır.

 4. tətbiqi proqramlar yığımıdır.

 5. əsas qurğulardan biridir

 1. GPS-qəbulediciləri hansı koordinatdan məlumatların əldə olunmasına imkan verir?

 1. Çöstərilənlərin hamısı

 2. sürətin müəyyən olunması;

 3. dəqiq vaxtın müəyyən edilməsi

 4. əlavə məlumatların qəbulu və emalı.

 5. en, uzunluq dairələri və dəniz səthindən yüksəklik

 1. Məsafədən zondlamanın köməyi ilə nəyi öyrənmək olar?

  1. Obyektin kimyəvi və fiziki xüsusiyyətini

  2. MZ-nın təbii formasını

  3. İnsanin görmə ,iybilmə və eşitməsini

  4. Obyektin kimyəvi xüsusiyyətini

  5. Obyektin fiziki xüsusiyyətini

 2. Azərbaycanın su ehtiyatları Məsafədən zondlama məlumatlarından nələri təyin etmişdir?

 1. səthlərinin xəritələşdirilməsi

 2. Subasma yerlərinin xəritələşdirilməsi

 3. Canlı orqanizmlərin tədqiqi

 4. Regional strukturların aydınlaşdırılması

 5. Su mühitinin çirklənməsi

 1. 1,2

 2. 1,3

 3. 1,2,3

 4. 1,3,4

 5. 3,4,5

 1. Foto şəkil çəkilməsi hansı üsula aiddir?

  1. MZ üsuluna

  2. Kosmik aparatların çəkilməsi üsuluna

  3. Coğrafi informasiya sisteminə

  4. Elektromaqnit şüaların üsuluna

  5. MZ ideal sahəsinə

 2. Sensor nədir?

  1. Kosmik aparatlarda yerləşdirilir və elektromaqnit şüalarını qeyd edir

  2. Obyektin fiziki və kimyəvi xüsusiyətlərini öyrənir

  3. Maddə ilə qarşılıqlı əlaqəni öyrənir

  4. Obyektin fiziki vassələrini öyrənir

  5. Təsnifləşdirilmənin rəqəmli üsullarını qeyd edir

 3. Şüa nədir?

  1. Atmosferdə qarşılıqlı əlaqədə olmur

  2. Havada enerji itkisi olmadan yayılır

  3. Obyektin maddəsilə qarşılıqlı təsirdə olur

  4. dalğa uzunluqları dapazonunda eyni cinsli olur

  5. Atmosferlə qarşılıqlı əlaqədə olur

 4. Ən kiçik zərrəcikləri görmək mümkün olan elektron mikroskopu ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən ixtira edikib?

 1. 1933-cü ildə alman alimi Maks Kroll və Ernst Ruska

 2. 1590 – cı ildə hollandiyalı Zaxari və Hans Yansenlər

 3. XVI əsrin sonunda Hans Yansen

 4. 1723-cü ildə məşhur fizik Robert Boyl Levenhukun

 5. 1674-cü ildə ingilis fiziki və botaniki Robert Huk

 1. İdeal və sensor hansı xüsusiyyətə malik olmalıdır?

  1. Sadə və yığcam konstruksiyaya və yüksək dəqiqliyə malik olmalıdır

  2. Yüksək dəqiqliyə malik olmalıdır

  3. Mürəkkəb konstruksiyaya malik olmalıdır

  4. Dalğa uzunluqları diapazonunda eyni cinsli olur

  5. Elekromaqnit şüaları generesiya etmələdir

 2. Məsafədən zondlama anlayışı neçənçi əsrdə meydana çıxdı?

  1. XlX əsirdə

  2. XX əsirdə

  3. XVll əsirdə

  4. XVl əsirdə

  5. XVlll əsirdə

 3. MZ- dan hərbi sahədə hansı məqsəd üçün istifadaə olundu?

  1. Düşmən haqqında məlumatların toplanması və strateji qərarların qəbul olunması üçün

  2. Düşmən haqqında məlumatların toplanması üçün

  3. Mülki məqsədlər üçün

  4. Ərazilərin ikşafının qiymətləndirilməsi üçün

  5. Strateji qerarların qəbul olunması üçün

 4. İlk metroloji stansiya nə vaxt buraxılmışdır?

  1. 1960-cı ildə

  2. 1961-ci ildə

  3. 1965-ci ildə

  4. 1971-ci ildə

  5. 1973-cü ildə

 5. 1 Aprel 1960-cı ildə ABŞ da hansı stansiya buraxılmışdı?

  1. İlk metroloji stansiya

  2. Salyut -1

  3. Apollo

  4. Vosxod

  5. Soyuz

 6. Yer səthinin böyük ərazilərini müntəzəm olaraq çəkmək üçün tətbiq edilən peyk hansı olmuşdur?

  1. TİROS-1

  2. ERTS-1

  3. MZ PEYKİ

  4. Vosxod

  5. Soyuz

 7. İlk ixtisaslaşdırılmış peyk hansıdır?

  1. ERTS-1

  2. TİRON -1

  3. VOSXOD

  4. QPOLLO

  5. MZ PEYKİ

 8. ERTS-1 peyki neçenci ildə buraxilmişdı

  1. 1972- ci il

  2. 1975- ci il

  3. 1996 -ci il

  4. 1987- ci il

  5. 1977-ci il

 9. Orbitin bir neçə ardıcıl nöqtəsində çəklişlərin alınması 3 ölçülü obyeklər haqqında ən dəqiq təsvir almağa və siqnal səsi nisbətən yüksəltməyə imkan veren çəkliş hansıdır?

  1. çoxzonalı çəkliş

  2. çoxzamanlı çəkliş

  3. stereoçekliş

  4. stereoçekliş və çoxzonalı çəkliş

  5. çoxzonalı çoxzamanlı çəkliş

 10. MZ məlumatlarının tətbiq sahələrinin ətraf mühit necə tədqiq olunur?

  1. Faydalı qazıntı yataqları olan yerlərin monitorinqi

  2. Su mühitinin çirklənməsinin monitorinqi

  3. Ətraf mühitə antopogen təsirin monitorinqi

  4. Optik diapazona aid şüalar

  5. Elektromaqnit spekterinin xarakteristikaları

  1. 1,2,3

  2. 3,4,5

  3. 1,2,5

  4. 3,2,5,

  5. 2,4,5

 1. MZ məlumatlarının tətbiq sahələrində elektromaqnit şüaları necə öyrənilir?

  1. Elektromaqnit şüalarının xarakteristikası

  2. Elektromaqnit dalğalarının dairəvi tezliyi

  3. Obyektdən şüalanan enerjinin miqdarı

  4. Cisimlərin şüalanması qabiliyyəti

  5. Hava mühitinin çirklənməsinin monitorinqi

  1. 1,2,3,4

  2. 1,3,4,5

  3. 1,2,4,5

  4. 2,3,4,5

  5. 1,3,4

 1. Elektromaqnit şüaları enerjisinin ölçülməsi necə öyrənilir?

  1. Elektromaqnit şüaları enrjisinin ölçülməsi

  2. Günəş işığının parametrlərini ölçmək

  3. Obyektdən şüalanan enerjinin miqdarı

  4. Elektromaqnit şüalarının atmosfer və ya səthi ilə qarşılıqlı əlaqəsi

  5. Dalğa modelində elektromaqnit şüaları

 1. 1,2,4

 2. 1,3,4

 3. 1,4,5

 4. 2,3,4

 5. 3,4,5

 1. MZ da istifadə edilən ən uzun dalğalar hansı diapozona malikdir?

  1. İstilik infra qırmızı və mikrodalğalar diapazonu

  2. İşiq diapazonu

  3. Optik diapazonu

  4. Ultrabənövşəyi şüaların təsiri

  5. Mikrodalğalı diapazon

  1. 1

  2. 1,2,

  3. 2,3

  4. 4 ,5

  5. 2,3,4,5

 1. Şüaların atmosferələ qarşılıqlı əlaqəsi mənbələri hansılardır?

  1. Elektromaqnit şüalarının əsas mənbəyi günəşdir

  2. Şüaların atmosferdə udulması və dağılması

  3. Şüaların səpələnməsi

  4. Şüaların Releya səpələnməsi

  5. Dalğaların yayılma sürəti

  1. 1,2,3,4

  2. 2,3,4

  3. 3,4,5

  4. 1,2,3,5

  5. 1,2,4

 1. Şüaların atmosferlə əlaqəsi necə tipə bölünür?

  1. 3

  2. 4

  3. 6

  4. 7

  5. 1

 1. Günəş şüalarını ən çox udma qabilliyyətinə hansı maddələr malikdir?

  1. O3 (ozon)

  2. O3 ; CO2

  3. O2 ; CO2

  4. CO ; H2O; NH3

  5. CO; H2O; SO2

 1. MZ üçün istifadə olunan diapazonlar atmosferin......

  1. Atmosferin şəffaflıq pəncərəsi adlanır

  2. Optik sensorları adlanır

  3. İnfraqırmızı diapozon adlanır

  4. Deniş pəncərələri adlanır

  5. Güclü udulma adlanır

 1. Şüaların səpələnməsi nəyə əsaslanır?

 1. Elekromaqnit dalğalarının yayılması istiqamətinin dəyişməsinə

 2. Tam buludluq və mi səpələnməsinə

 3. Mütləq aydın səmaya

 4. Görünən şüalara

 5. Sensorların qeyd etmədə səpələnən şüalara

 1. Atmosferdə səpələnmə neçə tipə bölünür?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 1. Şüaların yer səthi ilə qarşılıqlı əlaqələri hansılardır ?

 1. Şüaların yastı səthdə əks etməsi

 2. Ərazilərdə şüaların diffuz etməsi

 3. Yer səthinin spektral əks etmə qabilyyəti

 4. Əksolunma

 5. Enerjinin saxlanma qanunu

  1. 1,2,3

  2. 2,3,4

  3. 4,5

  4. 1,3

  5. 2,3,4

 1. Düşən elektomaqnit şüalarının yer səthindəki obyeklərlə qarşılıqlı əlaqəsi hansılardır?

 1. Əksolunma

 2. Udulma

 3. Kecirilmə

 4. Parcalanma

 5. İ stiləşmə

  1. 1,2,3

  2. 1,3,4

  3. 4,5

  4. 2, 3

  5. 3,4,5

 1. Düşən elektromaqnit şüalarının yer səthindəki obyeklərlə qarşılıqlı əlaqəsi tipləri

  1. Əksolma, udulma və keçirilmə

  2. Düşən şüanın əksolunması

  3. Torpağın və bitki örtüyünün əks etmə qabiliyyəti

  4. Torpaqların spektral əks etmə qabiliyyəti

  5. Obyektin səthinin spektal əks etmə qabilliyəti

 1. Aşağıda qeyd olunan peyklərdən hansıları ehtiyat peykləri deyil?

 1. Əsas ehtiyat peykləri

 2. Yerin süni peykləri

 3. LANDSAT serialı peyklər

 4. SPOT peykləri

 5. Günəş sinxron orbiti

  1. 2,5

  2. 3,4

  3. 2,4

  4. 1,3

  5. 3,5

 1. İlk peykin hansıdır və orbitə nə vaxt buraxılmışdır?

  1. LANDSAT-1 -23 may 1972-ci ildə

  2. SPORT peykləri- 25 may 1983-cü ildə

  3. HRVİR və VEÇETATİON -18mart 1985-ci ildə

  4. İRS peykləri -26 may 1985-ci ildə

  5. HRVİR peyki -26 aprel 1999-cu ildə

 2. Bitki örtüyünün ən mühüm spektral xarakteristikaları deyil?

  1. Görünən yaxın və uzaq infraqırmızı diapazonlarda əksetmə qabiliyyətiniin aydın tərəfləri

  2. Spektrin görünən hissəsində yarpaqların piqmentləşdirilməsinin üstün rolu

  3. Şüaların yarısının buraxıldığı, yarısının əks olunduğu infraqırmızı diapazonda bitkilərin strukturunun rolu

  4. Şüaların cox hissəsinin udulduğu orta infraqırmızı diapazonda bitki örtüyünün nəmliyinin üstünlükləri

  5. Nəmlik mövcud olduqda torpağın hər bir hissəciyi nazik qatı ilə örtülmüş olur.

 3. Enerji mənbəyinə yanaşmaya görə bütün sensorları ... ayırmaq olar?

  1. aktiv və passiv

  2. daimi və müvəqqəti

  3. 15 illik və 3 aylıq

  4. Orbitli və orbitsiz

  5. Avtomatıt və platformalı

 1. Bitki örtüyünün ən mühüm spektral xarakteristikası hansı variantda əks olunub?

 1. 1. Görünən yaxın və uzaq infraqırmızı diapazonlarda əksetmə qabiliyyətinin aydın fərqləri. 2. Spektrin görünən hissəsində yarpaqların piqmentləsməsinin üstün rolu. 3. Şüaların yarısının buraxdığı, yarısının əks olunduğu yaxın infraqırmızı diapazonlarda bitkilərin strukturlarının üstün rolu. 4. Şüaların cox hissəsinin udulduğu orta infraqırmızı diapazonda bitki örtüyünün nəmliyinin üstünlükləri

 2. 5. Orta infraqırmızı diapazonda spektral əks etmə qabiliyyəti

 1. 1,2,3,4

 2. 2,3,4,5

 3. 3,4,5

 4. 1,2,3,5

 5. 2,3,5

 1. Torpaq örtüyünün spektral əksetmə qabiliyyətinə hansı amillər təsir göstərə bilər?

 1. Nəmlik

 2. Üzvi maddələrin olması

 3. Fe2O3 (dəmir oksidinin) miqdarı

 4. Çöküntülərin nisbi hissəsi,səthin qeyri-hamarlığı

 5. Quru torpaqlar

  1. 1,2,3,4

  2. 1,2,3,5

  3. 1,3,5

  4. 1,2,3,5

  5. 2,3,5

 1. Torpağın spektral xarakteristikaları haqqında hansı nəticələri əldə etmək olar?

 1. Torpağın nəmliyinin artması əksetmə şüalarının bütün spektral diapazonunda onun əksetmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur

 2. Torpağı təşkil edən hissəciklərin ölçüləri kiçildikcə onun əksetmə qabiliyyəti yüksəlir

 3. Səthin qeyri hamarlıqların azalması onun əksetmə qabiliyyətini yüksəldir

 4. Torpaqda üzvi maddələrin artması ilə onun qabiliyyəti aşağı düşür

 5. Su səthlərinin əksetmə qabiliyyəti

  1. 1,2,3,4

  2. 2,3,5

  3. 2,4,5

  4. 1,3,4,5

  5. 1,2,3,4,5

 1. Yer səthinin böyük ərazilərini müntəzəm olaraq çəkmək üçün tətbiq edilən ilk peyk hansı olmuşdur?

  1. TİROS-1

  2. ERTS-1

  3. Apollo

  4. BOSTOK

  5. SOYUZ

 2. İlk ixtisaslaşdırılmış peyk olan ERTS-1 (1972-ci ildə) əsasən hansı məqsəd üçün istifadə olunurdu?

  1. Bu peyk əsasən kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunurdu

  2. Su səthlərinin əksetmə qabiliyyətini ölçmək üçün

  3. Torpaqda üzvi maddələrin artmasını ölçmək üçün

  4. Su tutumlarında əksetmənin zirvəsini ölçmək

  5. Bulanlıq su səthlətinin ölçülməsi

 3. .......... peyklərində quraşdırılmış sensorlar nişanlı çəkilişlər yerinə yetirməyə imkan verir.

  1. SPOT

  2. HRV

  3. ETM

  4. TM

  5. RBV

 4. ..... seriyalı peyklər Hindistanın ehtiyatlarının Milli istifadə sisteminin bir hissəsidir və onların buraxılması dövlət səviyyəsində həyata keçirilir.

  1. İRS

  2. LİSS

  3. HRVİR

  4. SPOT-4

  5. İRS-p3

 5. İlk İRS-1A peyki neçənci ildə buraxılmışdır.

  1. 17 mart 1988-ci ildə

  2. 17 aprel 1989-cu ildə

  3. 20 mart 1985-ci ildə

  4. 7 may 1984-cü ildə

  5. 20 may 1985-ci ildə

 6. İRS-1C və İRS-1D peyklərində neçə sensor quraşdırılmışdır?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 7. Kosmik aparatlarda quraşdırılan yeni PAN və ÜİFS sensorları hansı tədqiqat işlərini aparmışlar?

  1. Təbii ehtiyatların monitorinqi, şəhər infrastrukturlarının inkişafının planlaşdırılması, meşələrin inventarlaşdırılması,təbii fəlakətlərlə mübarizə və ətraf mühitin tədqiqatı

  2. Okeanoloji tədqiqatlar, ətarf mühitin tədqiqatı, şədərsalma

  3. Bitki örtüyünün müvəqqəti dəyişilmələrini tədqiq etmək

  4. Təbii fəlakətlərlə mübarizə

  5. Təbii eytiyatların monitorinqi

 8. .... sensoru əsasən okeanoloji tədqiqatlar aparmaq üçün təyin olunmuşdur.

  1. MOS sensoru

  2. PAN sensoru

  3. ÜİFS sensoru

  4. MOS-A sensoru

  5. MOS- sensoru

 9. Orbitin bir neçə ardıcıl nöqtəsindən çəkilişlərin alınması -3 ölçülü obyektlər haqqında ən dəqiq təsvir almağa və siqnal səs nisbətini yüksəltməyə imkan verən çəkiliş hansıdır?

  1. Stereo çəkiliş

  2. Çoxzonalı çəkiliş

  3. Çoxzamanlı çəkiliş

  4. Stereo çəkiliş və çoxzonalı çəkiliş

  5. Çoxzonalı və çoxzamanlı çəkiliş

 10. Müxtəlif obyektlərin səs (ton) xarakteristikalarının nadirliyinə əsaslanan çəkiliş hansıdır?

  1. Çoxzonalı çəkiliş

  2. Stereo çəkiliş

  3. Çoxzamanlı çəkiliş

  4. Stereo çəkiliş və çoxzonalı çəkiliş

  5. Çox onalı və çoxzamanlı çəkiliş

 11. MZ-nın əsas üstünlükləri aşağıdakılardan hansıdır?

  1. Su ehtiyatlarının, kənd təsərrüfatı bitkilərinin, aqrotexniki vəziyyətinin, torpaqların aşılanmasının, şəhər infrastrukturlarının inkişafının və təbii antropogen amillərin təsiri altında dəyişən proses, obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  2. Alınan məlumatların emalı və təhlili üçün çox yüksək peşəkarlıq və böyük praktir tələb olunmur.

  3. Böyük olmayan ərazilərin fərdi tədqiqində belə məlumatlardan iqtisadi cəhətdən effektiv olmur

  4. Kosmik şəkillərdən mühəndis işləri üçün, planların tərtibində istifadə etmək olur

  5. Rəqəmsal şəkillərin işlənməsi üçün tətbiq edilən proqramlı təmin etmə də yüksək qiymətə malikdir

 12. MZ məlumatlarının mənfi cəhəti aşağıdakılardan hansıdır?

  1. Rəqəmsal şəkillərin işlənməsi üçün tətbiq edilən proqramlı təmin etmədə yüksək qiymətə malikdir

  2. Su ehtiyatlarının kənd təsərrüfatı bitkilərinin aqrotexniki vəziyyətinin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  3. Obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

  4. Torpaqların aşılanmasının şəhər infrastrukturlarının monitorinqini keçirməyə imkan verir

  5. Şəhər infrastrukturlarının , inkişafının və təbii antropogen amillərin təsiri altında dəyişən proses, obyekt və təzahürlərin monitorinqini keçirməyə imkan verir

 13. Kosmik şəkillərin tətbiqi sahələrini neçə kateqoriyaya bölmək olar?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

  5. 1

 14. Xəritələrin rəqamsal ifadəsi üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

  1. Diqitayzer

  2. Miqitazer

  3. Fotoqraf

  4. Mikraskop

  5. Kompüter

 1. Xəritələrin rəqəmsal ifadəsinin digər üsulu nəyə əsaslanır?

  1. Skaynerlərdən istifadəyə

  2. Fotoqrameriyaya

  3. Aerofotoşəkilə

  4. Rəqəmsal ifadə etməyə

  5. Ölçmə üsullarına

 2. Skaynerdən istifadə üsulunu başqa nə hansı üsul adlandırırlar?

  1. Nöqtəvi ifadə etmə

  2. Rəqəmsal ifadə etmə

  3. Nöqtəvi və rəqəmsal ifadə etmə

  4. Vektorlu ifadə etmə

  5. Diqitayzerli ifadə etmə

 3. Fotoqrametrik üsuldan nə vaxt istifadə olunur?

  1. Tətqiq olunan ərazi böyük sahəyə və ya nahamar relyefə malik olduqda

  2. Tətqiq olunan ərazinin xəritələşməsi və ölçülməsi lazım olduqda

  3. Obyeklərin böyük sahəyə malik olduqda

  4. Obyeklərin nahamar relyefə malik olduqda

  5. Tətqiq olunan obyeklərin nəticələri məlum olduqda

 4. Elektron siqnal rəqəmləyicilərinin köməyi ilə çevrilir.....

  1. X Nöqtələrin koordinat qiymətinə

  2. ətti qurğulara

  3. Rəqəmsal qurğulara

  4. Formal qurğulara

  5. Koordinat qurğulara

 5. Rəqəmsal topoqrafik məlumatları hansı üsulla alamq olar?

  1. Birbaşa ölçmə üsulu ilə

  2. Dolayı ölçmə üsulu ilə

  3. Nöqtəvi ölçmə üsulu ilə

  4. Rəqəmsal ölçmə üsulu ilə

  5. Xətti ölçmə üsulu ilə

 6. Elektron taxeometrin köməyi ilə nəyi ölçmək olar?

  1. Məsafə və bucaqları ölçmək olar

  2. Bucaqları ölçmək olar

  3. Məsafəni ölçmək olar

  4. Sürəti ölçmək olar

  5. Təcili ölçmək olar

 7. GPS sisteminin köməyi ilə ölçmə üsulu hansılardır?

  1. Statik və müxtəlif (fərqli)

  2. Statik və sadə

  3. Akiv, passiv və skayner

  4. Akiv və passiv

  5. Dinamik və Statik

  6. Heç biri

 8. Statik üsuladan nə üçün istifadə olunur?

  1. Yerin nöqtələrinin koordinatlarının müəyyən olunmasında

  2. Peykin koordinatlarının müəyyən olunmasında

  3. Yerin öıçülərinin müəyyən olunmasında

  4. Qəbuledicilərin məlumatlarının təyin olunması

  5. Siqnalların qəbul olunmasın üçün

 9. “Nano” sözünün mənası...

 1. yunanca – nános – cırtdan ölçü

 2. fransızca çox balaca

 3. yunanca nannos – bölünməz

 4. almanca –texnologiya

 5. Göstərilən cavabların heç biri düzgün deyil

 1. Stansiyalar öz aralarındakı müxtəlif məlumatları necə saxlayır?

  1. Ötürmə vastələrinin köməyi ilə

  2. Texniki vastələrinin köməyi ilə

  3. Peyklərin köməyi ilə

  4. Kabellərin köməyi ilə

  5. Telefon xətlərinin köməyi ilə

 2. Kanalları birləşdirmək üçün hansı qurğulardan istifadə olunur?

  1. Kamunukasiya qurğularından

  2. Xətti qurğularından

  3. Nöqtəvi qurğularından

  4. Nisbi qurğularından

  5. Heç bir qurğulardan

 3. Məlumatların ötrülməsi nəyin köməyi ilə həyata kecrilir?

  1. Standart şəbəkələr arası TCP/JP pratakolunun

  2. VEB-in

  3. Standart şəbəkələrin

  4. Komunukasiya qurğularının

  5. Standart qurğularının

 4. ”İnternet” sözünün sinonimi kimi hansı termindən istifadə olunur?

  1. “VEB” terminindən

  2. ”ERT” terminindən

  3. ”SBT” terminindən

  4. ”ASD” terminindən

  5. ”DFG” terminindən

 5. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü yazın. Məlumatların emalının mühüm mərhələsi onların ... ?

  1. Səhvlərin düzəldilməsi

  2. Ölçmələrin düzəldilməsi

  3. Vektorların düzəldulməsi

  4. Sahələrin düzəldilməsi

  5. Bucaqların düzəldilməsi

 6. IRS-P4 seriyalı peyk nə adlanır və neçənci ildə buraxılmışdır?

  1. Oceansat – 26 may 1999-cu ildə

  2. Okeanoc– 24 aprel 1997-ci ildə

  3. Kosmodrom – 18 aprel 1995-ci ildə

  4. Topoqratik -20avqust 1998-ci ildə

  5. Kaetoqrafiya – 17 mart 1992-ci ildə

 7. İRS-1C və İRS-1D peyklərinin rəqəmsal əkslərindən necə istifadə etmək olar?

  1. Şəhərlərin 1:10000 miqyasında topoqrafik xəritələrinin yeniləşdirilməsində

  2. Relyefin hündürlüyü haqqında məlumat

  3. Peyklərin buraxılmasında ərazilərin modeli

  4. Yerin 1:100000 miqyasında topoqrafik xəritələrinin yeniləşdirilməsində

  5. Kosmik əkslərin fəza yerinə yetirilməsi

 8. CARTOSAT – 1 peyki necenci ildə buraxıldı?

  1. 5 may 2005-ci ildə

  2. 10may 2001-ci ildə

  3. 12may 2003-cü ildə

  4. 12may 2003-cü ildə

  5. 6may 2005-ci ildə

 9. ........... peyklərindən 1:25000 miqyasında xəritələri yeniləşdirmək üçün istifadə etmək olar.

  1. SPOT; İRC -1C və İRC -1D peyklərindən

  2. CARTOSAT-1 və İRC-1D peyklərindən

  3. İRC-P4 və İRC-P6 peyklərindən

  4. İRC P-3 və İRC-P4 peyklərindən

  5. PSLV və İRC-P3 peyklərindən

 10. ........... panxrometrik və multispektral əkslər olmaqla imkan verən ilk peyk oldu.

  1. İKONOS peyki

  2. LOKXİD peyki

  3. CMS peyki

  4. STOP-5 peyki

  5. İRC-P6 peyki

 11. İKONOS peykinin məmulatlarından istifadə sahələri aşağıda göstərilənlərdən hansı deyil.

  1. çəkilmiş aparatların sonrakı təkminləşdirilməsi

  2. yüksək fəza dəqiqliyi tələb etməyən şəkillərin deşifrələnməsi və təhlili

  3. kütləvi informasiya vasitələrinin, sığorta şirkətlərinin xəritələşdirilməsi

  4. kommersiya təşkilatlarının sifarişi ilə böyük ərazilərin xəritələşdirilməsi və CMS-də istifadə

  5. şəhər ifrastrukturlarının planlaşdırılması, müxtəlif qarşılıq təsirinin qiymətləndirilməsi.

 1. ........... peykində 2 müxtəlif tipli sensor quraşdırılmışdır. Ali Hyperion və LEISALAC

  1. EO-1 peykində

  2. LANDSAT peykində

  3. İNSAT peykində

  4. TİROS-1 peykində

  5. DELTA-7320 peykində

 1. TİROS-1, ÇOES, AVHRR, İNSAT-çoxməqsədli peykləri nə peykləri adlanır?

  1. meteoroloji peyklər

  2. radiometrlər

  3. çoxməqsədli peyklər

  4. LANDSAT peyklər

  5. əsas tətbiq sahələri

 1. Kosmik fəzanın tədqiqi üzrə Milli agentliyi yeni minilliyin proqramı çərçivəsində buraxilan ilk peyk hansı olmuşdur?

 1. EO-1 peyki

 2. ÇOES peyki

 3. AVHRR radiometrləri

 4. İNSAT çoxməqsədli peykləri

 5. LEİSALAS sensorları

 1. ........... peykləri ATS seriyalı peyklərinin əvəzedicisi kimi, Yer səthinin və bulud örtüyünün kiçik miqyaslı çəkilişlərini yerinə yetirir. O, praqnozu və manitorinqi üçün meteoroloqlar tərəfindən istifadə olunur. Bu hansı peykddir?

  1. ÇOES peykləri

  2. TİROS-1

  3. AVHRR

  4. LEİSALAS

  5. İNSAT

 2. Neçə ........ ÇOES peyki 36000km hündürlüdə ekvatorial orbitə çıxarılımışdır. Onların çəkiliş sistemlərinin hər biri Yer səthinin təxminən üçdə birini əhatə edir.

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 1. ÇOES peyklərinin istifadə zonalarına hansı variantlar uyğundur?

 1. Şimali və Cənubi Amerikanın manitorinqi

 2. Şimali Amerika və sakit okean hövzəsinin müşahidəsi

 3. ABŞ-ın Milli meteoroliji xidmət marağı

 4. Ətraf mühitin tədqiqat şəbəkələrinin inkişafı

 5. Yüksək fəza dəqiqliyi tələb edən şəhər ərazilərinin xəritələşdirilməsi

  1. 1,2

  2. 1,2,3

  3. 1,3,4

  4. 3,4,5

  5. 1, 2, 3, 4

 1. ......... 1975-ci ildə orbitə buraxılmış ÇOES-1-dən 1992-ci ildə buraxılmış ÇOES-1 peykləri aid edilir...

  1. I nəslə

  2. II nəslə

  3. III nəslə

  4. IV nəslə

  5. Axırıncı

 2. Hansı intervalda Yerin çəkilişi yerinə yetirilir?

  1. 15 dəq intervalı

  2. 20 dəq intervalı

  3. 10 dəq intervalı

  4. 25 dəq intervalı

  5. 30 dəq intervalı

 3. II nəsl peyklər neçə ədəd çəkiliş sistemi ilə təhciz olunmuşdur?

  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 4. I sistem çəkilişləri spektrin görünən və infraqırmızı hissələrinin neçə spektral diapazonunda aparılır.

  1. 5

  2. 6

  3. 7

  4. 8

  5. 9

 5. ÇOES peyklərindən alınan məmulatların hansı düzgün deyil.

  1. yer səthinin qlobal əhatəsini təmin etmək

  2. yer səthinin temperaturasının ölçülməsi

  3. bulud örtüyünün üst hissəsini müşahidə etmək

  4. nəmliyi qiymətləndirmək

  5. ozon paylanmasını təhlil etmək

 6. ABŞ-ın okean və atmosferin tədqiqi üzrə Milli idarəsi geostasionar peyklərdən başqa neçə meteoroloji peykin işinə nəzarət edir?

  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. 5

  5. 6

 7. Meteoroloji peyklər Günəş sinxron subpolyar orbitinin hansı hündürlüyünə çıxarılmışdır?

  1. 715 dəq intervalı

  2. 30-770 km

  3. 830-890 km

  4. 830-860 km

  5. 830-870 km

  6. 880-870 km

 8. Peyklərin cütlükdə işlənməsi sayəsində Yer səthinin istənilən sahəsi üçün alınan məmulatların intervalı neçə saatdan çox olmur?

  1. 6saat

  2. 7saat

  3. 8saat

  4. 9saat

  5. 10saat

 9. Okean və Atmosfer üzrə Milli idarəetmənin peyklərinin bortunda meteoroloji məqsəd üçün quraşdırılmış əsas çəkiliş sistemi hansı radiometridir?

  1. AVHRR

  2. İNSAT-1

  3. İNSAT-1R

  4. İNSAT-1A

  5. İNSAT-1

 10. İNSAT çoxməqsədli peyklərdən neçə müxtəlif sahələrdə istifadə edilir?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 11. İNSAT çoxməqsədli peyklərdən müxtəlif sahələrdə istifadə olunur.Aşağıda adları qeyd olunan sahələrin hansı düz deyil.

  1. Spektral diapazonunda aparılan çəkilişlər

  2. Teleradio verlişlərində

  3. rabitəni təmin etmək üçün

  4. hava xidmətləri üçün

  5. buludların hərəkət istiqamətini müəyyən edən siklon

 12. İNSAT-2 peyklərinin əsas tətbiq sahələri hansılardır?

 1. okeanın səthindəki temperatur və torpağın nəmliyinin təyin edilməsi

 2. musson və küləklərə qarşı müşahidə olunan şüaların uzundalğalı hissəsinin qiymətləndirilməsi

 3. orta miqyaslı təzahürlərin tətbiqi sahəsində daşqınlarla mübarizə

 4. buludların hərəkət istiqamətini müəyyən edən siklon

 5. qar örtüyünün sahələrinin təyini

  1. 2, 3, 4, 5

  2. 1, 2, 3

  3. 1, 3, 4, 5,

  4. 1, 4, 5,

  5. 1, 2, 3,4

 1. Hansı ölkədə subpolyar orbitə DMSP hərbi peyklərinin seriyası buraxılıdı?

  1. ABŞ

  2. Kanada

  3. İtalya

  4. Yaponiya

  5. İsveçrə

 2. DMSP hərbi peykləri nə üçün istifadə olunur?

  1. Mülki meteoroloji xidmətlərdə

  2. Meteoroloji xidmətlərdə

  3. Mülki xidmətlərdə

  4. İnşaatda

  5. İstehsalatda

 3. OLS sensorunin maraqlı xüsusiyyəti hansıdır?

  1. görünən diapazona görə gecə çəkilişlərinin çox zəif işıqlanmada apara bilir.

  2. görünən diapazonun olması çox aydın olması

  3. zəif işıqlanması və enerji az sərf olunması

  4. çəkilişlərin asan olması

  5. çəkiliş qiymətinin ucuz başa gəlməsi

 4. Avropa orbitə hansı peyklərinin seriyasını buraxdı?

  1. Meteostat peykləri

  2. İMS peykləri

  3. OLS peykləri

  4. CZCS peykləri

  5. GMS peykləri

 5. Yaponiya orbitə hansı peyklərinin seriyasını buraxdı?

  1. GMS peyklərinin

  2. OLS peyklərinin

  3. Meteostat peyklərinin

  4. İMS peyklərinin

  5. CZCS peyklərinin

 6. GMS peyklərinin çəkilişləri neçə diapazonda görünür?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. Sadə və müqəkkəb

 7. Meteostat peyklərinin çəkilişləri neçə diapazonda görünür?

  1. 3

  2. 1

  3. 4

  4. 2,5

  5. 2

 8. Okeanları vəziyyətinin manitorinqi üçün hansı peyklərdən istifadə edilir?

  1. Meteoroloji və Ehtiyyat peykləri

  2. GOES peyklərindən

  3. OLS peyklərindən

  4. Meteoroloji peyklərindən

  5. Ehtiyyat peyklərindən

 9. Nimbus-7 peyki neçənci ildə səmaya buraxılımışdır?

  1. 1978-ci ildə

  2. 1950-ci ildə

  3. 1850-ci ildə

  4. 1650-ci ildə

  5. 1918-ci ildə

 10. Nimbus peyki subpolyar günəş-sinxron orbiti hansı hündürlükdə çıxarılmıçdır?

  1. 955 km

  2. 957km

  3. 960 km

  4. 990 km

  5. 994 km

 11. CZCS sensorunun işi nə vaxt dayandırılmışdır?

  1. 1986-cı ildə

  2. 1987-ci ildə

  3. 1989-cu ildə

  4. 1993-cü ildə

  5. 1998-ci ildə

 12. MOS-1 peyki hansı ölkə tərəfindən orbitə buraxılımışdır?

  1. Yaponiya

  2. İtalya

  3. Azərbaycan

  4. İran

  5. Türkiyyə

 13. MOS-1 peyki nə vaxt buraxılıb?

  1. 1987-ci ildə

  2. 1988-ci ildə

  3. 1989-cu ldə

  4. 1990-cı ildə

  5. 1991-ci ildə

 14. MOS-1b peyki nə vaxt orbitə buraxılıdı?

  1. 1990-cı ildə

  2. 2000-ci ildə

  3. 2002-ci ildə

  4. 2004-cü ildə

  5. 2006-cı ildə

 15. SEA-WİFS sensorları nədən ibarətdir?

  1. okeanların vəziyyətinin manitorinqi üçün təkminləşdirilmiş aparat tipindən

  2. torpağın təkinini öyrənən aparat tipindən

  3. Kənd təsərrüfatında proqnozların veriməsini öyrənən aparatdan

  4. Peyklərin işene idarə edən aparatdan ibarətdir

  5. peykləri müşahidə etməkdən ibarətdir

 16. Sensor neçə spektral diapazonda çəkiliş aparır?

  1. 8

  2. 3

  3. 4

  4. 11

  5. 2

 17. Peyklərin orbitlərinin hündürlüyü nə qədərdir?

  1. 705 km

  2. 801 km

  3. 854 km

  4. 856 km

  5. 800 k

 18. Hər diapazonda çəkilişi neçə diapazonda aparmaq olar

  1. 2

  2. 3

  3. 5

  4. 7

  5. 6

 19. Yayılan məlumatların çəkiliş sistemləri necə əldə olunur?

  1. peyklərlə

  2. sensorlarla

  3. sensorların istiqamətilə

  4. Yerüstü stansiya ilə

  5. Çəkiliş sistemləri ilə

 20. Peyklərdən məlumatların Yerə ötürülməsinin neçə üsulu var?

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 21. MZ-nin məlumatlarını ənənəyə görə nə adlandırırlar?

  1. şəkil

  2. qrafik

  3. görmə

  4. sensor

  5. fotoaparat

 22. Ənənəvi fotoşəkil nədir?

  1. plyonka üzərində alınan təsvirdir

  2. şəkillərin deşifrlənməsi

  3. infraqırmızı şüalanmadır

  4. şəkillərin kodlaşdırılmasıdır

  5. şəkillərə nəzarətdir

 23. Müasir MZ-də hansı sistemlərdən istifadə olunur?

  1. sürətçıxarma sistemlərdən

  2. rəqəmsal sistemlərdən

  3. naviqasiya sistemlərindən

  4. skayner sistemlərindən

  5. ötürmə sistemlərdən

 24. Şəkilərin dəyişilməsi üçün nələrdən istifadə olunur?

  1. xüsusi üsullardan və əlavə məlumatlardan

  2. xüsusi və ümumi üsullardan

  3. yalnız əlavə məlumatlardan

  4. çöl tədqiqatlarından

  5. deşifrələnmədən

 25. Deşifrələnmə nəyə əsaslanır?

  1. obyekt və təzahürlərin xarakteristikasına

  2. qiymətlərin dəyişmə xarakteristikasına

  3. məlumatların toplanmasına

  4. peyk məlumatlarına

  5. sensorlara

 26. Deşifrələnmənmin ilk mərhələsi nədən ibarətdir?

  1. obyektlərin təsnif olunmasından

  2. obyektlərinn ilk başlanğıcından

  3. qiymət və istiqamətdən

  4. obtektin kənardan görünüşünə

  5. obyektin eyniləşdirilməsindən

 27. Obyektin həndəsi xarakteristikalarının təyin olunması deşifrələnmənin neçənci mərhələsidir?

  1. 3 mərhələsi

  2. 4 mərhələsi

  3. 5 mərhələsi

  4. 6 mərhələsi

  5. 7 mərhələsi

 28. Obyektin ölçüsü nədən asılıdır?

  1. miqyasdan

  2. ölçülən məlumatlarlardan

  3. deşifrələnmədən

  4. uzuluqdan və hündürlükdən

  5. heç nədən

 29. Obyektin tonu onun nəyini səciyyələndirir?

  1. Parlaqlığını və rəngini

  2. Enerji və rəngini

  3. Rəngin təhrif olunması

  4. İstiqamət və ölçüsünü

  5. Şəffalıq və ölçüsünü

 30. Obyektin təsviri necə olunur?

  1. Tünd orta və açıq

  2. Yalnız tund və açaq

  3. Rəqəmsal

  4. Yalnız qırmızı

  5. Şifrələnmiş

 31. Tekistura nədir?

  1. Tonun dəyişmə tezliyidir

  2. Rəngin ardıcıllığıdır

  3. Rəngin parlaklığini bilrən

  4. Topoqrafiyanın bir növüdür

  5. Ölçü kiriteriyadır

 32. Kölgə nədir?

  1. Şiriflənmənin kiriteriyasıdır

  2. Rəngin ardıcıllığıdır

  3. Tonun dəyişmə tezliyidir

  4. Topoqrafiyadır

  5. Kiriteriyadır

 33. Atribut məlumatları yoxlamaq ücün nədən istifadə olunur?

  1. Üz çıxarmadan

  2. Ötürmə vasitələrindən

  3. Peyklərdən

  4. “VEB” dən

  5. Sensorlardan

 34. Fəza atribut məlumatlarında səhvlərin səbəbi nədir?

  1. Fəza məlumatlarınınm natamamlığı və qeyri bir mənalığı

  2. Fəza məlumatlarında təhriv olmalar

  3. Qeyri peşəkar mütəxəsis işindən

  4. Rəqəmsal məlumatların yanlış oxunmasından

  5. Göstərilənlərin hamısı

 35. Nöqtəvi təsirlərin vektorlaşmasından nöqtələrin buraxilması nəyə səbəb olur?

  1. Xəttlərin qırılmasına, rəqəmlə ifadənin kobud səhvlərin isə qırılmasına səbəb olur

  2. Məlumatların təhriv olunmasına

  3. Oxşar xətaların yaranmasına səbəb olur

  4. CİS proqramının silinməsinə səbəb olur

  5. Məlumatların təhrif olunmasına

 36. Coğrafi mövqenin təyin olunmasının təsadüfi xətaları nə ilə bağlıdır?

  1. Rəqəmsal ifadə etmənin natamam dəqiqliyi

  2. Koordinat sistemlərinin səhv secilməsi

  3. Fəzadakı şüaların təsiri

  4. Yalnız natamam ölçülərlə

  5. Nöqtəvi təsirlərin vektorlaşmasındakı nöqtələrin buraxilması ilə

 37. Müntəzəm xətaların səbəbi nədir?

  1. Kordinat sisteminin səhv seçilməsi

  2. Peşəkar mütəxəsisin olmaması

  3. Xətaların təkrarlanması

  4. Koordinat sistemlərinin yerinin dəyişməsi

  5. vektorlaşmasındakı nöqtələrin buraxilması

 38. Xətalar hansı proses anında yarana bilər?

  1. Kordinat sistemlərinin dəyişdirilməsi prosesində

  2. Obyektlərin düzgün seçilmədikdə

  3. Fəzada xəttlərin qırılmasına prosesində

  4. Deşfrləmə prosesində

  5. Kiçik müqyaslı ölçüləri böyüdülməsi zamanı

 39. Məlumatların təkrar rəqəmsal ifadə olunması üçün nədən istifadə olunur?

  1. Diqitayzerlərdən

  2. 2 sensorlu peyklərdən

  3. “Veb” aparatlarından

  4. Fotoaparatlardan

  5. Deşifrləmələrdən

 40. Kosmik şəkillərdən hansı sahələrdə istifadə olunur?

  1. Təbii antropogen təsirlərin təhlili aparılan sahələrdə

  2. Xəritələşdirmə sahəsində

  3. Kadastır işləri aparılması sahəsində

  4. Nanotexnologiya sahəsində

  5. Hava məlumatlarını öyrənmək üçün

 41. Kosmik çəklişlər metodu imkan verir....

  1. Yerin böyük sahələrinin təsvirini müntəzəm olaraq almaq

  2. Ərazinin inkişafını qiymətləndirir

  3. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı haqqında proqnoz

  4. Ərazinin müntəzəm olaraq çəkilişinə

  5. Məlumatların müntəzəm ötürülməsinə

 42. Hansı ölkədə böyük sayda rəqəmsal xəritələr mövcuddur?

  1. ABŞ-da

  2. Misirdə

  3. Romada

  4. İspaniyada

  5. Türkiyədə

 43. Relyefin qarışıq düşməsi və radial təhrif olunmalar aradan qaldırılmış, dəyişdirilmiş aerofotoşəkillər nə adlandırılır?

  1. Ortofotoşəkillər

  2. Kosmik fotoşəkillər

  3. Spektrli fotoşəkillər

  4. Kiçik miqyaslı fotoşəkillər

  5. Aerofotoşəkillər

 44. TİROS-1 peyki nə üçün tətbiq edilirdi?

  1. Yer səthinin böyük ərazilərini müntəzəm olaraq çəkmək üçün

  2. Kənd təsərrufatı məqsədləri üçün

  3. Hava haqqında məlumat vermək üçün

  4. Siklonların hərəkət istiqamətin müşahidə etmək üçün

  5. Məlumatların işlənməsi və deşiriflənməsi üçün

 45. Coğrafi İnformasiya Sistemləri(CİS) üçün faydalı informasiya mənbəyi nədir?

  1. İnternet

  2. Telekanallar

  3. Regional mənbələr

  4. Elektromaqnit şüaları

  5. Optik diapazona aid şüalar

 46. Demoqrafik məlumatları aşağıdakılardan hansılar xarakterizə edir?

 1. Əhalinin yaş və ictimai quruluşu

 2. Cinslərin nisbəti

 3. Məşğulluq strukturu

 4. Şəhər və kənd əhalisinin nisbəti

 5. Miqrasiya təmayülü

  1. Hamısı

  2. 1,3,5

  3. 2,3,4

  4. 1,4,5

  5. 1, 2

 1. Aqroiqtisadi məlumatlar hansı informasiya mənbələrindən ibarətdir?

 1. Əkin və suvarılan sahələr

 2. Kənd təsərrüfatı istehsalı

 3. Mal-qaranın sayı

 4. Bazarlar və qiymətlər

 1. Hamısı

 2. 1,2

 3. 3,4

 4. 1,4

 5. 2,3

 1. MZ - nın təbii formasına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

  1. İnsanın görmə, iybilmə və eşitməsi

  2. Şüaların infraqırmızı dapazonu və radio diapozonu

  3. Fotoşəkilin çəkilməsi

  4. Şüaların sınaraq rənglərin dəyişməsi

  5. Göstərilən cavabların hamısı

 2. Aşağıdakılardan hansı infrastruktur haqqında məlumatlara aiddir?

 1. Təhsil

 2. Səhiyyə

 3. Nəqliyyat şəbəkəsi

 4. Rabitə xətləri

  1. Hər biri

  2. 1, 3

  3. 1, 2, 4

  4. 3, 4

  5. 2,4

 1. Xəritələrin rəqəmsalla ifadəsi üsulu hansıdır?

  1. Rəqəmsal məlumatların nisbətən baha olmayan üsulu

  2. Cisimlərin mövcud olmadığı obyektlər

  3. Dalğa uzunluğuna malik olan çəkilişlər

  4. Cisimlərin şüalanma intensivliyi

  5. Heç biri

 2. Xəritələrin rəqəmsal ifadəsi üsulu nəyə əsaslanır?

  1. Skanerlərdən istifadəyə

  2. Şüaların fəzada səpələnmə prosesinə

  3. İşıq diapazonuna

  4. Rentgen şüalarına və Mi səpələnməsinə

  5. Heç birinə

 3. Skanerləşdirmə nəticəsində alınan nöqtəvi təsvirlər ....

  1. Vektorlu təsvirə çevrilir

  2. Spektirin nisbətini aydınlaşdırır

  3. Şüalanmanın foksunun alınmasına

  4. Dalğa uzunluğunun diapazonuna

  5. Heç birinə

 4. CİS-dən nə üçün istifadə olunur?

  1. Təbii həm də antropogen təsirləri tətbiq etmək üçün

  2. Xəritələrin miqyasını ölçmək üçün

  3. Şüaların seçmə qabiliyyətini öyrənmək üçün

  4. Dalğa uzunluğunu təyin edir

  5. Heç biri

 5. Fəza məlumatları nəyi xarakterizə edir?

  1. Öz koordinatları ilə (x,y) təsvir olunur, forma , ölçü və obyektlərin qarşılıqlı yerləşməsini

  2. Peyk sistemlərini

  3. Süni peyklərin öyrənilməsini

  4. Günəş şüalarının yayılma sferasını

  5. Heç birini

 6. Qəbuledicilər siqnalları peyklərdən təxminən neçə saat ərzində qəbul edirlər?

  1. 6 saat

  2. 7 saat

  3. 8 saat

  4. 9 saat

  5. 1 saat

 7. Atrubutiv məlumatlar hansı informasiyaları saxlayır?

 1. obyektin uzunluğunu

 2. sahəni

 3. əhalinin sayını

 4. əkin sahələrini

 1. Hər birini

 2. 1,4

 3. 2,3

 4. yalnız 2

 5. yalnız 1

 1. Adətən fəza məlumatları hansı şəkildə təqdim olunur?

  1. ”Bərk” surət (kağız, xəritə və s.) şəklində

  2. Rəqamsal şəklində

  3. Planlaşdırma şəklində

  4. İnformasiya şəklində

  5. Dioqram şəklində

 2. Pozisiya məlumatları nədir?

  1. Obyektlərin indiki, keçmiş və gələcək yerləşmə yerini xarakterizə edən məlumatlardır

  2. Yer səthinin geofiziki təsirini əldə edən məlumatlardır

  3. Kosmik şəkilişlərin təsvirini göstərən məlumatlardır

  4. Səpələnmənin intensivliyini araşdıran məlumatlardır

  5. Atmosfer havasının qatılığını öyrənən məlumatlardır

 3. İnsan fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür?

  1. Antropogen təsirlərin xüsusiyyətləri

  2. Mülki tikinti və şəhər planlaşdırılmasında ətraf mühit monitorinqinə qədər işlər və müxtəlif elmi-praktik tədqiqatlar

  3. Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi

  4. Yalnız elmi-praktik tədqiqatlar

  5. Heç biri

 4. Aerofotoçəkiliş və məsafədən zondlama üsullarının meydana çıxması nəyə imkan verdi?

  1. Yer səthinin geniş yüksək dəqiqliklə yaratmağa

  2. Peyklərin yaranmasına şərait yaratdı

  3. Fəza məlumatları sistemləşdirildi

  4. Landşaft müxtəlifliyi öyrənildi

  5. Kosmik çəkilişləri məhdudlaşdırdı

 5. ”Coğrafi İnformasiya Sistemi” anlayışının mənası ....

  1. İki anlayışdan - coğrafiya və informasiya sistemindən

  2. Coğrafi tədqiqatlar sistemindən

  3. Geomorfoloji struktur sistemindən

  4. Məlumatların tədqiqi sistemindən

  5. Göstərilən cavablarının hamısı

 6. Coğrafiya sözünün mənası nə deməkdir?

  1. “Yerin təsviri”

  2. “Yerin görünüşü”

  3. “Yerin ölçüsü”

  4. “Yerin əyriliyi”

  5. “Yerin tərkibi”

 7. Diqitayzerlər hansı tələblərə cavab verməlidir ?

 1. Dəqiqlik və nəticələrin təkrarlanması tələblərinə

 2. Düzgün görünüş tələblərinə

 3. Nəticələrin rəqamsal şəkildə olunmasına

 4. Elektromaqnit şüalarından istifadəyə

 5. Göstərilən cavabların hamısı

 1. Coğrafiyaşünasın qarşısında duran mühüm vəzifələr:

  1. Müəyyən ərazi ilə insan fəaliyyəti nəticələri arasında qanunauyğunluqları tədqiq etmək

  2. Yer səthinin dəqiqliklə öyrənilməsi

  3. Antropogen təsirləri zaltmaq

  4. Sosial-iqtiasi təsirləri müəyyən etmək

  5. Heç biri

 2. Aşağıdakılardan hansı informasiya mənbəyidir?

  1. Xəritə

  2. coğrafi sahər

  3. Topoqrafik çəkilişlər

  4. Yeni texnologiyaların həyata keçirilməsi

  5. Heç biri

 3. CARTOSAT peyki hansı hündürlükdə orbitə çıxarılmışdır?

  1. Peyk 618 km-likdə qütb günəş-sinxron orbitinə

  2. Peykə 2ədəd PAN kameri yerləşdirilmiş və 221km orbitinə

  3. Peykin mailliyi 97.87⁰ dəqiqlikdə 6718km hündürlüyünə

  4. Çəkilişin dövrülüyü 116 gün olmaqla orbitə 678km hündürlüyünə

  5. Peykin mailliyi 97.17⁰ dəqiqlikdə 1678km hündürlüyünə

 4. Məlumat ötürmə vasitələrinə aid edilir....

  1. Peyk, lifli optik şəbəkələr, kabellər, telefon xətləri

  2. Peyk xətləri, “Veb”

  3. Kabel xətləri , Peyk

  4. Telefon xətləri , Almanax

  5. İifli optik şəbəkələr

 5. Okeanologiya nələri tədqiq edir?

 1. canlı orqanizmlərin tədqiqi

 2. dalğa və okean buruqlarının öyrənilməsi

 3. suyun bulanıqlığın və axının tədqiq

 4. çöllərin inventarlaşdırılması

 5. suyun yosunla ötürülməsi

  1. 1,2,3

  2. 1,2,4

  3. 1,4,5

  4. 1,3,4

  5. 3,4,5

 1. Coğrafi İnformasiya Sistemi .....

  1. Fəza məlumatlar bazası və onların emalı üçün vasitələr dəstidir

  2. Torpağın və onun əks olunma qabiliyyətinin təsviridir

  3. Hissəciklərin xarakterik diametrini müəyyən sistemdir

  4. Yer səthində yerləşən obyektlərin xarakteristik təsviridir

  5. Heç biri

 2. ......... 1994-cü ildə orbitə buraxılan ÇOES-8 peykləri hansı nəsildir?

  1. II nəsl

  2. I nəsl

  3. III nəsl

  4. IV nəsl

  5. V nəsl

 3. Sahəsi və uzunluğu 0-a bərabər olan obyekt necə adlanır?

  1. Nöqtə

  2. Çevrə

  3. Konus

  4. Romb

  5. Düz xətt

 4. Nöqtələrdən necə istifadə etmək olar?

  1. Müxtəlif coğrafi obyektlərin təsviri üçün

  2. Landşaft planlaşdırılmasında

  3. Ekoloji layihələndirmədə

  4. Ərazilərin ölçülməsində

  5. Təbiət hadisələrində

 5. Nöqtənin əsas əlamətlərindən biri nədir?

  1. Onun koordinatlarıdır

  2. Düzgün seçilməsidir

  3. Bucaq əlamətidir

  4. Müəyyən tematik üsullarıdır

  5. Heç biri

 6. Öz aralarında birləşmiş nöqtələrin ardıcılından ibarət olan fəza obyektidir:

  1. Xətt

  2. Paraleloqram

  3. Nöqtə

  4. Koordinat

  5. Parça

 7. Coxzonalı çəkliş dedikdə nə başa düşülür?

  1. Müxtəlif spektral diapozonlarda olan çəkilişlərdən alınan aydın məlumatların birləşdirilməsi müəyyən fəza strukturlarını səhvsiz seçmək imkanı yaradır.

  2. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş planlı çəkiliş xarakteristikaları zaman üzrə dəyişən obyektlərin şəkillərinin müqayisəli təhlilinin yerinə yetirilməsinə imkan yaradır.

  3. Orbitin bir neçə ardıcıl nöqtəsində çəklişlərin alınması 3 ölçülü obyeklər haqqında məlumatlar

  4. Məlumatların dəqiqliyi və deşiriflənməsi

  5. Siqnalın səs nisbətini yüksəltməyə imkan verir

 1. Xəttin eni nəyə bərabərdir?

  1. sıfıra

  2. Uzunluğuna

  3. Diametrinə

  4. sahəsinə

  5. Heç biri

 2. Müxtəlif xətlərin birləşmə yeri və ya bir xəttin müxtəlif seqmentləridir:

  1. Düyünlər

  2. Çeviricilər

  3. Əyrilər

  4. Kordinat sistemi

  5. Xətlər

 3. Aşağıdakı variantlarda göstərilənlərdən biri spektral xarakteristikası deyil?

  1. Torpağın spektral əks etmə qabilliyəti əhəmiyyətli dərəcədə onun tərkibində dəmir oksidinin olmasından asılıdır

  2. Torpağın nəmliyinin aırtması əksetmə şüalarının bütün spektral dapazonunda onun eks etmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur

  3. Torpağın təşkil edən hissəciklərin ölçüləri kiçildikcə onun əksetmə qabilliyyəti yüksəlir

  4. Səthin qeyri hamarliqlarının azalması onun əksetmə qabilliyyətini yüksəldir

  5. Torpaqda üzvi maddələrin artması ilə onun qabiliyyəti

 4. ÇOES peyklərinin II çəkiliş sistemi görünən spektin 1 diapazonunda çəkiliş aparmaq üçün neçə kanal və neçə istilik diapazonu ilə təhciz olunmuşdur?

  1. 19 və 18

  2. 19 və 17

  3. 18və 17

  4. 19 və 15

  5. 19 və 15

 5. Təcrübə meydanının sərhədlərinin seqmenti necə adlanır?

  1. Qövs

  2. Səth

  3. maillik

  4. Sürüşmə

  5. Təsvir

 6. Mövzu xəritələri dedikdə nə başa düşülür?

  1. Hansısa eyni bir parametrin fəza variasiyasının təsvir olunması

  2. Ölçmələrin stasionar xarakteristikası

  3. Aktiv sensorların dəyişkənliyi

  4. Obyektlər haqqında ən dəqiq məlumatlar

  5. Heç biri

 7. Kartoqrammalardan adətən nə üçün istifadə olunur?

  1. Fasiləsiz paylanmış parametrlərin sərhədləri daxilində nisbi qimətlərini müqayisə etmək üçün

  2. Obyektlərin düzgün təsviri üçün

  3. Orbitin tipinin seçilməsi üçün

  4. Platforma kombinasiyalarının yaradılması üçün

  5. Heç biri

 8. Tədqiq olunan əlamətlərə görə nisbi eynicinsli ərazilər üçün hansı xəritələrdən istifadə olunur?

  1. Dozimetrik xəritələrdən

  2. Geofiziki xəritələrdən

  3. Tətbiqi xəritələrdən

  4. Təcrübi xəritələrdən

  5. Heç biri

 9. Tədqiq olunan parametrlərin qiymətləri arasındakı fərq nə ilə təsvir olunur?

  1. Rəng və ştrixləmə ilə

  2. Xüsusi parametrlərlə

  3. Yalnız ştrixlərlə

  4. Qısavə uzun xətlərlə

  5. Göstərilənlərin hamısı

 10. İzoxət xəritələr hansı xətlərdən ibarətdir?

  1. Eyni parametr qiymətə malik xətlərdən

  2. Müxtəlif paramrtrə malik xətlərdən

  3. Qarışıq parametrə malik xətlərdən

  4. Uyğun parametrə malik xətlərdən

  5. Göstərilənlərin hamısı

 11. Vektorların xəritələrində nələr təsvir olunur?

  1. Planlaşdırılan və ya mövcud olan oxların istiqaməti və kəmiyyəti

  2. Qarşıya qoyulan vəzifələr

  3. Deşifirləmə üçün materiallar

  4. Stereocütlərin fotoqrammetrik təhlili

  5. Çəkilişin həndəsi parametrləri

 12. Relyefin həcmi xəritəsi necə göstərilir?

  1. Yer səthinin sahəsi aerofotoşəkildə müəyyən bucaq altında göründüyü kimi

  2. Relyefin topoqrafiq modelinin bərpası kimi

  3. Böyüdücü transferoskop qurğuları kimi

  4. Fotoqrammetrik təhlilin çəkilişi kimi

  5. Heç biri

 13. Hər hansı təzahürün dinamikada təsvir olunması üçün istifadə olunan xəritə növüdür?

  1. Video xəritə

  2. Regional xəritə

  3. Sistematik xəritə

  4. İzoxət xəritələr

  5. Dünya xəritəsi

 14. Ən geniş istifadə olunan qrafik tipləri hansılardır?

 1. Sütunlu dioqram

 2. Sektor dioqram

 3. Səpələnmə dioqram

  1. 1,2,3

  2. 1,3

  3. 1, 2

  4. 3

  5. 1

 1. Diqitayzer qurğularının rolunun keçrilməsinə səbəb nə olmuşdur?

 1. Skanerlərdən daha çox istifadə olunması

 2. Skanerlərdən daha az istifadə olunması

 3. Dəqiqliyin azalmasına

 4. Skanerlərdən səmərəli istifadə olunması

 5. Vektorlu təsvirin istifadə olunması

 1. Skaynerdən istifadə üsulunun vəzifəsi nədir ?

  1. Alınan məlumatları sonradan vektorlaşdırır

  2. Alınan məlumatları əvvəlcədən vektorlaşdırır

  3. Alınan hər bir məlumatı rəqamsallaşdırılmasıdır

  4. Alınan məlumatları tez ötürülməsidir

  5. Hec biri doğru deyil

 2. Müxtəlif tipli obyektlərin məlumatlarının fərqini göstərmək üçün istifadə olunur:

  1. Sütunlu dioqramdan

  2. Xarici dioqramdan

  3. Spektor diapazonundan

  4. Elrktromaqnit şüalarından

  5. Səpələnən şüalardan

 3. Sekrorlara bölünmüş dairə kimi təsvir olunur və hər hansı nisbətin əyani təsviridir:

  1. Sektor dioqram

  2. Təsviri dioqram

  3. İntensiv dioqram

  4. Sütunlu dioqram

  5. Mərkəzi dioqram

 4. Bir parametrin digərindən aslılığını göstərmək üçün istifadə olunur:

  1. Səpələnmə dioqramı

  2. Xarici dioqram

  3. Mərkəzi dioqram

  4. Sütunlu dioqram

  5. İntensiv dioqram

 5. Aşağıdakılardan hansı video xəritələrə aiddir?

  1. Zamana görə əhalinin sayının və şəhərin sahəsinin artımı

  2. Çəkilişlərin həndəsi parametrləri

  3. Peyklərlə çəkilişlərin təyini

  4. Zonaların bölünməsi

  5. Göstərilən cavabların hamısı

 6. Aşağıdakılardan hansı sektor dioqramına aiddir?

  1. Ölkədə şəhər,şəhərətrafı və kənd əhalisinin %-lə miqdarı

  2. Çayların hidravlika və morfologiyası

  3. Bitki örüyünün yaradılması

  4. Çayda dayaz yerlərin əmələ gəlməsi

  5. Heç biri

 7. Statik üsuldan müxtəliflik...

  1. real zamanda, kinematik zamanda

  2. real zamanda

  3. kinematik zamanda

  4. Statistiq zamanda

  5. Heç biri düzgün deyil

 8. Kembilə görə deşifirləmənin neçə üsulu mövcuddur?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

  5. 6

 9. Reyestr neçə funksiyanı yerinə yetirir?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 10. Stereoskoplar nədir?

  1. Aerofotoşəkillərin stereoskopik baxışı üçün təyin olunmuş cihazdır

  2. Peyklərdə istifadə olunan mürəkkəb quruluşlu cihazlardır

  3. Mürəkkəb tipli stereoskopun baxıçı üçün təyin olunmuş cihazdır

  4. Şəkillərin daha ətraflı oyrənilməsi üçün cihazdır

  5. Mürəkkəb cihazlardır

 11. Ən sadə stereoskop hansıdır?

  1. Cib steroskopu

  2. Şkalalı stereoskop

  3. Təsviredici stereoskop

  4. Kiçik stereoskop

  5. Tez işləyən

 1. Böyüdücülərdən nə məqsədlə istifadə olunur?

  1. Şəkilləri daha ətraflı öyrənmək üçün

  2. Şəkilləri oxumaq üçün

  3. Miqyası böyütmək üçün

  4. Yerdəyişməni ölçmək üçün

  5. Sürəti ölçmək üçün

 1. Densitometr nədir?

  1. işləmə prinsipi işıq şüaları plyonkadan keçən zaman onun parlaqlığının dəyişməsinə əsaslanan cihazdır.

  2. stereoskopla birgə istifadə olunan quruluşdur

  3. şəkillərin daha ətraflı öyrənilməsi üçün təyin olunmuş qurulaşlardır

  4. Bouş və Lomb korporasiyası tərəfindən şəkillərin vizual birləşdirilməsi üçün cihazdır.

  5. Aerofotoşəkillərin stereoskopik baxışı üçün təyin olunmuş cihazlardır. Bu qurulaşlardan ən sadəsi cib stereoskopudur.

 1. Parallaksometr nədir?

  1. Stereokopla birgə istifadə olunan quruluşdur

  2. Onun köməyi ilə müxtəlif miqyasa malik xəritə və şəkilləri dəqiqliklə birləşdirmək (uyğunlaşdırmaq) olar.

  3. Aerofotoşəkillərin stereoskopik baxışı üçün təyin olunmuş cihazlardır.

  4. şəkillərin daha ətraflı öyrənilməsi üçün təyin olunmuşqurulaşlardır.

  5. işləmə prinsipi işıq şüaları plyonkadan keçən zaman onun parlaqlığının dəyişməsinə əsaslanan cihazdır.

 1. Bouş və Lomb korporasiyası tərəfindən şəkillərin vizual birləşdirilməsi üçün lazım olan cihaz hansıdır?

  1. Böyüdücü, trasferosuep

  2. Densitometr

  3. Paralloksometr

  4. Stereoskop

  5. Böyüdücü linzalar

 1. LANDSAT-1 peykinin buraxılması ilə məlumatlardan geniş istifadə nə vaxt başladı?

  1. 1972-ci ildə

  2. 1950-ci ildə

  3. 1850-ci ildə

  4. 1999-cu ildə

  5. 2002-ci ildə

 1. Su çatışmamazlığının aradan qaldırılması necə üsulla yerinə yetirilir?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 1. Coğrafi məlumatlar hansı növlərə bölünür?

  1. Fəza və atributiv məlumatlara

  2. Fizikivə kimyəvi səthlərin məlumatlarına

  3. Antropogen məlumatlara

  4. Regional məlumatlara

  5. Göstərilən cavabların hamısı

 2. İRS-1A məlumatlarının təhlili hansı ölkəyə məxsusdur?

  1. Hindistana

  2. Çexiyaya

  3. Rusiyaya

  4. Türkiyəyə

  5. Çin

 1. ÇOES peykləri neçə nəslə bölünürlər?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 2. İRS-1A məlumatı proqramının əsas məqsədi nədir?

  1. Hindistan əhalisini içməli su ilə təmin etmək

  2. Afrika əhalinin sayını öyrənməkdir

  3. Çin telekommunikasıyasını yaxşılaşdırmaq

  4. Azərbaycan əhalini xəbərlərlə məlumatlandırmaq

  5. Heç biri

 1. Andamon adaları yaxınlığında güclü zəlzələ nə vaxt baş verdi?

  1. 26 dekabr 2004-cü ildə

  2. 8 dekabr 2000-ci ildə

  3. 20 sentyabr 2007-ci ildə

  4. 4 sentyabr 2001-ci ildə

  5. 11oktyabr 1999-cu ildə

 1. Daşqınların tədqiqi və məlumatların təhlili üçün istifadə olunur:

  1. Vizual və rəqəmsal üsuldan

  2. Skayner və vizual üsuldan

  3. Sensorun aktiv və passiv üsullarından

  4. MZ üsullarından

  5. Göstərilən cavabların hamısı düzgündür

 1. Radio dalğaların dalğa uzunluğu radiotexnikada aşağıdakı kimi qruplaşdırılr:

 1. Uzun dalğalar, Orta dalğalar, Qısa dalğalar, Ultraqısa dalğalar

 2. Orta dalğalar, Ultrasəs dalğaları

 3. Uzun dalğalar, Qısa dalğalar

 4. Uzun dalğalar, Yüksək tezlikli dalğalar

 5. Yüksək tezlikli dalğalar, Alçaq tezlikli dalğalar

 1. İnterpretasiya nədir?

  1. Proqramın hər bir əmri oxunduqdan sonra translyasiya edilir.

  2. Proqramdakı mətnin redaktorudur.

  3. Peykdən verilənlərin rəqəmsal yığımıdır.

  4. tətbiq olunan proqramların rəqəmsal yığımıdır.

  5. Peykdəki əsas qurğulardan biridir.

 1. İRS-1A proqramında iribuynuzlu heyvana gündə neçə litr su vermək lazımdır?

  1. 30 L

  2. 20 L

  3. 10 L

  4. 50 L

  5. 40 L

 1. Azerspace-1 Azərbaycanın ilk süni peyki nə vaxt kosmosa buraxılıb?

  1. 8 февral 2013-cü il

  2. 18 fevral 2014-cü il

  3. 18 fevral 2012-ci il

  4. 1 fevral 2013-cü il

  5. 18 aprel 2014-cü il

 1. Süni peyk nədir?

  1. yerin ətrafında pilotsuz uçan kosmik aparatdır

  2. elektromaqnit şüalari vasitəsilə obyektin şəkillərini şəkən aparatdır

  3. şəbəkələrdən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

  4. Məlumatlar məcmusunu dəqiqliklə göndən aparatdır

  5. Döstərilən cavabların hamısı

 1. Statiq üsul nəyə tətbiq olunur?

  1. 2 və ya daha 2 tezlikli GPS qəbuledicilərin köməyi ilə 2 nöqtə arasındakı məsafənin dəqiq ölçmələrdən tətbiq olunur.

  2. 2 və ya daha 1 tezlikli GPS qəbuledicilərin köməyi ilə tətbiq olunur.

  3. 2 nöqtə arasındakı məsafənin dəqiq ölçmələrdən tətbiq olunur.

  4. Bucaqları ölçmək üçün istifadə olunur.

  5. Heç biri

 2. Peyk Azərbaycana neçəyə başa gəlib?

  1. 230 milyon manat

  2. 210 milyon manat

  3. 220 milyon manat

  4. 250 milyon dollar

  5. 230 milyon dollar

 1. Məsafədən zondlama üsulunun əsasını təşkil edir...

  1. Göstərilənlərin hamısı

  2. ənənəvi tətbiq sahəsini təbii ehtiyatlardan istifadənin və regionların inkişafının planlaşdırılmasının əlverişliyini artırmaq

  3. elektromaqnit şüalarla ölçmənin nəticələri

  4. Yerin Peyk ilə tədqiq olunmasına

  5. Yerin öz şüası ilə ölçülməsi

 1. İşlədicilər informasiyanı hansı proqramların köməyi ilə əldə edirlər?

  1. Veb- müşahidəcinin köməyi ilə

  2. Almanax proqramlarının köməyi ilə

  3. GPS-lərin köməyi ilə

  4. Asd- müşahidəcinin köməyi ilə

  5. Dfg- müşahidəcinin köməyi ilə

 2. Məsafədən ölçmə metodları neçə cür olur?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

  5. 6

 1. Oxşar steroplotter nə ücün təyin olunmuşdur?

  1. Aerofoto şəkillə 3 ölcülü məlumatların alınması üçün

  2. dispetçer məntəqəsinə avtomatlaşdırılmış şəkildə ötürmək üçün

  3. Məlumatlar məcmusunu dəqiqləşdirmək üçün

  4. x, y, z koordinatlarını çox yüksək dəqiqliklə müəyyən etmək üçün

  5. Yer səthindəki obyektin yerini yüksək dəqiqliklə müəyyən etmək üçün

 2. Məsafədən ölçmə metodlarıni göstərin...

  1. aktiv, passiv, skaner

  2. skaner, fotoemulsiya

  3. aktiv, passiv

  4. görmə, eşitmə, duyma və s....

  5. peyk, fotoapart, sonsor və s.

 1. Xəritələrin rəqəmsalla ifadə üsulunun digər üsullardan fərqi nədir?

  1. Boyük zaman fərqi tələb etməməsi

  2. Spektral diapazonunun müxtəlifliyi

  3. Cisimlərin şüalanma intensivliyi

  4. Mikrodalğalı diapazondakı səthi

  5. Heç biri

 2. İkinci İRS-1B peyki neçənci ildə orbitə buraxılmışdır?

  1. 29 avqust 1991-ci ildə

  2. 25 may 1993-cü ildə

  3. 18 mart 1991-ci ildə

  4. 20 aprel 1982-ci ildə

  5. 26 may 1985-ci ildə

 3. MZ-də aktiv metodun əsas fərqləndirici cəhəti....

 1. peyk öz enerji mənbəyindən Yerə siqnal göndərir və həmin siqnalın Yerdən əks olunmasını qeydə alır.

 2. peyk Yerə siqnal göndərmir, yalnız Yer səthində olan obyektlərdən Günəş enerjisinin əks olunmasını qeydə alır.

 3. Peykdən fotoşəkil, obyektin və ya mənzərənin fotokamera vasitəsilə lent üzərində əks olunmasıdır

 4. skanerlərdən istifadə olunması

 5. obyekt haqqıda informasiyalan rəqəmsal formatda qeydə alır və hazır materiallar istifadəçiyə həm rəqəmsal, həm də analoq formasında təqdim oluna bilməsi

 1. Xəritələrin rəqəmsal ifadəsi üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

  1. Diqibayzerdən

  2. Mikrodalğalı qurğulardan

  3. Releya qurğularından

  4. Alternativ qurğulardan

  5. Almanaxlardan

 2. Passiv metodun fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, ....

 1. peyk Yerə siqnal göndərmir, yalnız Yer səthində olan obyektlərdən Günəş enerjisinin əks olunmasını və ya Yerin istilik şüalandırmasını qeydə alır.

 2. peyk öz enerji mənbəyindən Yerə siqnal göndərir və həmin siqnalın Yerdən əks olunmasını qeydə alır.

 3. obyekt haqqıda informasiyalan rəqəmsal formatda qeydə alır

 4. Sensorla sürətçıxarma prosesində elektrik siqnalı generasiya olunur ona görə də siqnalın intensivliyi yer səthi sahəsinin parlaqlığından asılı olaraq dəyişir.

 5. Hazır materiallar istifadəçiyə həm rəqəmsal, həm də analoq formasında təqdim oluna bilir.

 1. Xəritə və ortofotoşəkillərin fərqi nədir?

  1. Ortofotoşəkillər sonsuz sayda obyekt haqqında informasiyaya malikdir

  2. Ortofotoşəkillər okeanların səthi haqqında məlumat verir

  3. Ortofotoşəkillər yalnız fəlakətlərin öyrənilməsini təmin edir

  4. Ortofotoşəkillər dağ süxurlarının tipini müəyyən edir

  5. Heç biri

 2. Məsafədən zondlamada hansı informasiya formatından istifadə olunur:

  1. BİP formatı, BİL formatı

  2. BSQ formati, Veb formarı

  3. Band Interleaved by Pixel

  4. Band Interleaved by Line

  5. Göstərilən cavabların hamısı

 1. Rəqəmsal fotoqrametrik texnologiyaların peykdə olması nəyə imkan yaratdı?

  1. İlk dəfə relyef haqqında rəqəmsal məlumatların alınmasına

  2. Məlumatların alınmasına

  3. Relyef haqqında məlimat toplamağa

  4. Rəqəmsal fotoqrametriyaya

  5. Bir başa ölçməyə

 2. Internet....

 1. işçi stansiyaları birləşdirən geniş kompüter şəpəkəsidir.

 2. müxtəlif məlumat ötürmə vasitələrinin köməyi ilə əlaqə saxlayır.

 3. peyk və digər radiokanallr lifli-optik şəbəkələr, koakksial kabellər vintşəkilli cüt tipli kabellər və telefon xətləri aiddir.

 4. ümumi şəbəkədə birləşdirilmiş Yerin müəyyən miqdarda süni peyklərindən və yerüstü izləmə stansiyalarından məlumatlar almaqdan ibarətdir.

 5. Bu sistem peyk şəbəkələrindən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə məlumatlar göndərir.

 1. RADARSAT seriyalı peyki istifadəyə vermişdir....

  1. 1995-ci ildə Kanadada

  2. 1970-ci ildə Yaponiyada

  3. 1962-ci ildə Böyük Britaniyada

  4. 1994-ci ildə Türkiydaə

  5. 1975-ci ildə Hindistanda

 1. Onun sensorlarının çəkiliş zolağının eni 11 km təşkil edir. Təkrar çəkiliş dövrü 3 gündür, ekvatoru keçmə vaxtı 10.30-dur. 726⁰ meyilliyinin olması sayəsində əhatə zolağının eni 700km-ə çatır. Hansı peykdən söhbət edir?

  1. İKONOS peyki

  2. İRS P6 peyki

  3. STOP-5 peyki

  4. PSLV və İRC-P3 peyki

  5. CARTOSAT-1 peyki

 2. GPS nədir?

 1. peyk şəbəkələrindən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir.

 2. Məlumatlar məcmusunun dəqiq göndərilmə vaxtıdır.

 3. peyklərin orbital məlumatlarını özündə əks etdirir.

 4. fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

 5. Göstərilən cavabların hamısı

 1. Elektron taxeometr nə ilə təchiz olunmuşdur?

  1. Məlumatlaı müvəqqəti saxlayan xarici yazan quruluşla

  2. Məlumatlaı müvəqqəti saxlayan qurğularla

  3. Müasir adanlıqlar və qurğularla

  4. Statisik qeyd aparma üsulluyla

  5. Passiv və aktıv üsullarla işləyən sensorlarla

 2. Hava haqqında proqnoz vermək, siklonların hərəkət istiqamətini meşahidə etmək üçün hansı stansiyadan istifadə olunurdu?

  1. İlk metroloji stansiya

  2. Salyut

  3. Apollo

  4. Vosxod

  5. Soyuz

 3. GPS nə vaxt yaradılmışdır?

 1. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sifarişi ilə 1969-cu ildə

 2. ABŞ Baş Asembleyasının sifarişi ilə 1996-cı ildə

 3. Fransa hökumətinin tapşırığı ilə 1969-cu ildə

 4. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sifarişi ilə 1963-cü ildə

 5. Fransa Müdafiə Nazirliyinin sifarişi ilə 1972-ci ildə

 1. İRS-1A proqramında bir adama gündə neçə litr su vermək lazımdır?

  1. 40 L

  2. 30 L

  3. 50 L

  4. 10 L

  5. 20 L

 1. GPS nədən ibarətdir?

 1. peyk şəbəkələrindən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

 2. ümumi şəbəkədə birləşdirilmiş Yerin müəyyən miqdarda süni peyklərindən və yerüstü izləmə stansiyalarından ibarətdir

 3. Məlumatlar məcmusunun dəqiq göndərilmə vaxtıdır

 4. Sensor və platformalardan

 5. Siqnal və şüa ötürücülərindən

 1. Əvvəlcədən müəyyən olunmuş planlı çəkiliş xarakteristikaları zaman üzrə dəyişən obyektlərin şəkillərinin müqayisəli təhlilinin yerinə yetirilməsinə imkan yaradan çəkiliş hansıdır?

  1. Çoxzamanlı çəkiliş

  2. Stereo çəkiliş və çoxzonalı çəkiliş

  3. Çoxzamanlı və çoxzonalı çəkiliş

  4. Stereo çəkiliş

  5. Çoxzonalı çəkiliş

 1. Peyklər Yerə hansı informasiyanı ötürür?

 1. sistemin düzgün işləməsi və ya hər hansı çatışmazlığın olub olmaması haqqında; Cari tarix Cari vaxt; Almanax məlumatları; Məlumatlar məcmusunun dəqiq göndərilmə vaxtı.

 2. şəbəkələrindən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir.

 3. peyklərin orbital məlumatlarını özündə əks etdirir.

 4. Məlumatlar məcmusunun dəqiq vaxtını göndərir.

 5. Göstərilənlərin heç birini

 1. Almanax nədir?

 1. məlumatları hər bir peyk üçün orbit və saat parametrləri bildirir

 2. Məlumatlar məcmusunun dəqiq göndərilmə vaxtıdır

 3. peyklərin orbital məlumatlarını özündə əks etdirir

 4. peyk şəbəkələrindən ibarət olmaqla, fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

 5. fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

 1. Rəqəmsal fotoqrametrik işci stansiya hansı kompleksdən ibarətdir?

  1. Əsas avadanlıq, proqram təminatı, plyonka skanerlər və plotterlərdən

  2. Əsas avadanlıq siqnalları, GPS qəbuledicilərindən

  3. Proqram təminatı üçün peyk sistemindən

  4. efimeris və GPS-qəbuledicilərdən

  5. Plotterlərdən

 1. GPS peykləri hansı məlimatları ötürürlər?

 1. almanax, efimeris

 2. Cari tarix , Cari vaxt;

 3. Cari tarix, zondlama;

 4. hər bir peyk üçün orbit və saat parametrləri

 5. fasiləsiz rejimdə işləyərək Yerə elektromaqnit siqnalları göndərir

 1. Koordinatlar necə hesablanır?

 1. GPS-qəbulediciləri peyklərdən alınmış informasiyalar əsasında Yerdən hər bir peykə qədər olan məsafəni, onların qarşılıqlı mövqelərini müəyyən edir və həndəsi qaydalar üzrə koordinatlarını hesablayır.

 2. GPS-qəbulediciləri məlumatların əldə olunmasına imkan verir və dəqiq vaxtın müəyyən etməklə

 3. Yer səthinin böyük olmayan sahəsində və bütün yer kürəsində müşahidə olunan bu və ya digər təzahürün müəyyən etməklə

 4. GPS-qəbulediciləri üç cari koordinatdan en, uzunluq dairələri və dəniz səthindən yüksəklikliyi təyin etməklə

 5. Göstərilənlərin heç biri

 1. Xəritə nədir?

 1. Yer səthinin böyük olmayan sahəsində və bütün yer kürəsində müşahidə olunan bu və ya digər təzahürün qrafik təsvir

 2. Geomorfoloji qruluş

 3. Yer səthinin dinamik quruluşu

 4. Yer səthində baş verən dəyişmələr

 5. Heç bri

 1. İstənilən xəritələrin, o cümlədən torpaq xəritələrinin tərtibində əsas hansı parametrlərdən istifadə edilir?

 1. ölkə ərazisinin coğrafi mövqeyi

 2. X, y, z parametrlərdən xüsusiyyətlərindən

 3. riyazi qanunlar, kartoqrafik generalizasiya

 4. ərazinin üfiqi və şaquli differensiasiyası

 5. üzvi maddələrin və dispers hissəciklərin yayılması

 1. Kiçik miqyaslı xəritələrdə torpaq konturlarının birləşdirilməsi prosesi necə adlanır?

 1. kadastr

 2. Efimeris

 3. almanax

 4. kartoqramma

 5. aeroçəkiliş

 1. Dünyanın quru hissəsinin nə qədər sahəsi tropik torpaqlar altındadır?

 1. 1/2

 2. 1/3

 3. 1/4

 4. 1/5

 5. 4/5

 1. Azerbaycanin peyk şəhəri hansıdir?

 1. Bakı

 2. Mingeçevir

 3. Sirvan

 4. Gencə

 5. Sumqayit

 1. Süni intellekt (Artificial intelligence) nәdir?

 1. informatikanın insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan bölmәsidir

 2. insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram tәminatıdır

 3. insanın hәll etdiyi mәsәlәlәri xatırladan mәsәlәlәrin formalaşması ilә mәşğul olan proqram vasitәlәrinin mәcmusudur

 4. informatikanın informasiyanın axtarışı vә emalı alqoritmlәrini öyrәnәn bölmәsidir

 5. biliklәrin (metaverilәnlәrin) idarә olunması üçün, yәni biliklәrin yığılması,

 1. saxlanması, axtarışı vә verilmәsi üçün işlәnib hazırlanmış xüsusi növ verilәnlәr bazasıdır

 1. .... adlı eyni sensor əsasən bitki örtüyünün xarakteristikasının ölçmək üşün təyin olunmuşdur

  1. İ VEGETATİON

  2. RS

  3. LİSS

  4. SPOT-1

  5. SPOT-2

 2. İdarәedici obyekt ................ üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

 1. yığılmış informasiya әsasında informasiya tәsirlәrinin emalı vә onların idarәetmә obyektlәrinә ötürülmәsi

 2. xarici mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi

 3. idarәedici obyektdәn informasiya tәsirlәrinin qәbulu

 4. alınmış informasiya әsasında idarәedici әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi

 5. daxili mühitin vәziyyәti haqqında informasiyanın verilmәsi

 1. Müasir peyklərin hər biri öz gövdəsində yüksək texnologiyalı avadanlıqlar daşıyır. Bunlardan ən əsasları aşağıdakılardır:

   1. atom saatı;

   2. batareya (kadium-nikelli);

   3. Günəş batareyası (gücü 1136 Vt);

   4. peyklərin idarə olunması üçün kiçik dalğa diapazonlu anten;

   5. istifadəçilərlə rabitə üçün uzundalğalı diapazona malik anten;

 1. 1,2,3

 2. 1,3

 3. 2,3,4,5

 4. 4,5

 5. Göstərilənlərin hamısı

 1. İlk milli peykin tam adı belədir:

 1. Azerspace/Africasat-1a

 2. Azerspace-1a

 3. Africasat-1a

 4. Azerasat/Africspace-1a

 5. Africasat-1a/ Azerspace

 1. NAVSTAR peyk sisteminə Yerin neçə süni peyki daxildir?

 1. 24 süni peyki

 2. 14 süni peyki

 3. 22 süni peyki

 4. 25 süni peyki

 5. 23 süni peyki

 1. "Azerspace-1" süni peyki hansı şirkətin istehsalıdir?

 1. "Orbital Sciences" şirkəti

 2. Böyük Britaniyaya məxsus şirkətinin

 3. “BYGEA ASC” şikətlər qrupunun

 4. GİDS şikəti

 5. “Wal-Mart” şirkəti

 1. GPS-qəbulediciləri aşağıdakı məlumatların əldə olunmasına imkan verir:

 1. sürətin müəyyən olunması;

 2. 2-dəqiqəyə vaxtın müəyyən edilməsi

 3. 0,1 saniyədən artıq dəqiqliklə

 4. əlavə məlumatların qəbulu və emalı

 5. peyk üçün orbit və saat parametrləri

 1. 1 3,4

 2. 1,2

 3. 1,2,3,4

 4. 1,2,5

 5. 2, 4, 5

 1. Hansı elektromaqnit şüalanması daha böyük tezliyə malikdir?

  1. radiodalğalar

  2. infraqırmızı şüalar

  3. ultrabənövşəyi şüalar

  4. Rentgen şüaları

  5. qamma şüalar 1. İnformasiya termini ........... deməkdir.

 1. latınca “informatio” sözündən götürülmüş və obyekt, hadisə, fakt haqqında məlumat, xəbər verilməsi, nəyinsə izah edilməsi

 2. fiziki kəmiyyəti ölçən və onu hər hansı bir müşahidəçi və ya alət tərəfindən oxuna bilən

 3. Obyektlərin ölçülərinin təyini və uyğun sahələrin ölçülməsi üçün obyektlərin fəza sərhədlərinin və strukturunun müəyyən olunması

 4. məhsulun hazırlanması bacarığı, istehsal proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün üsul və vasitələr haqqında biliklər toplusu

 5. Göstərilən cavabların hamısı.

 1. Məlumat

Katalog: user data -> files
files -> Hd nbiyev şrabin kimyasi
files -> Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikintinin texnologiyası” fənnindən
files -> Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən
files -> AZƏrbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
files -> Fənnindən test imtahan tapşırıqları. Müəllim: Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125 a Bütün düz cavablar a bəndindədir
files -> Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
files -> Kristalloqrafiya və rentgenoqrafiya” fənninin test sualları 050611- metallurgiya Mühəndisliyi qrup 1126aö Tərtib etdi: dosent N.İ.Əmiraslanova

Download 0.92 Mb.
  1   2   3   4
Download 0.92 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMəsafədən zondlamanin fiziki əsasları

Download 0.92 Mb.