Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən
Download 1.06 Mb.
bet2/7
Sana26.12.2019
Hajmi1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

C) istehsal üçün enerji və kommunal şəraitin yaradılması

D) texniki proseslərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan avadanlıq və işçi qüvvəsinin müəyyən olunması

E) hazır məhsul və xammalın keyfiyyətinin müəyyən edilməsi üçün texniki laboratoriyaların təşkili.


84.İstehsal sexlərində hansı nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur?

A) körpülü, asma və konsol kranlar, konveyer, elektro və avtokorlardan

B) tertilli, təkərli və qüvvəli kranlar, konveyerlərdən

C) qüvvəli kranlar, avtokar və elektrokarlardan

D) saplı, lentvari konveyer və təkərli avtokranlardan

E) körpülü və asma kranlar, təərli və tertilli kranlardan


85.İstehsal sexlərində istifadə olunan körpülü kranların digərlərindən üstün cəhəti nədən ibarətdir?

A) eyni anda yükü bir-birinə perpendikulyar üç ox istiqamətində daşıya bilməsi.

B) yükü daha sürətlə daşıya bilməsi

C) yükü sexin uzununa istiqamətdə manesiz daşıya bilməsi

D) formasından asılı olmayaraq bütün yükləri daşıya bilməsi

E) müxtəlif yükləri vertikal istiqamətdə qaldıraraq daşıya bilməsi


86.İstehsal sexlərində istifadə olunan asma kranların üstün cəhəti nədən ibarətdir?

A) yerdən idarə oluna bilməsi

B) daha sürətlə hərəkət edə bilməsi

C) daha ağır yükləri qaldıra bilməsi

D) daha cəld hərəkət edə bilməsi

E) yerdən götürdüyü yükü bütün istiqamətlərdə daşıya bilməsi


87.Sənaye istehsalı binalarının layihələndirilməsi neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) iki


B) dörd

C) üç


D) beş

E) bir
88.Sənaye istehsalı binaları hansı mərhələlərlə layihələndirilir?

A) texniki və işçi layihələndirmə

B) texnoloji və təşkili layihələndirmə

C) texniki və texnoloji layihələndirilmə

D) təşkili və işçi layihələndirmə

E) texnoloji və işçi layihələndirmə
89.Binaların qabarit ölçüləri dedikdə nə başa düşülür?

A) binanın həcmi ölçülərlə ifadə olunması

B) binanın plan və kəsik ölçüləri ilə ifadə olunması

C) binanın eninə və uzununa ölçüləri ilə ifadə olunması

D) binanın plan və kəsik cizgiləri ilə ifadə olunması

E) binanın müstəvi kəsik ölçüləri ilə ifadə olunması


90.Sənaye müəssisələrində hansı binalar sənaye binalarına aid edilir?

A) məhsul istehsal edilən; hazırlıq və yığım sexləri yerləşən binalar

B) istehsala texniki xidmət binaları

C) mühəndisi xidmət binaları

D) su və enerji tənimatı binaları

E) kommunal və sanitariya xidməti binaları


91. Sənaye müəssisələrində hansı binalar köməkçi sənaye binaları adlanır?

A) istehsala texniki və mühəndisi xidmət köstərən, xammal və hazır məhsul anbarı binaları

B) bilavasitə məhsul istehsalı və qablaşdırla sexi binaları

C) müəssisənin inzibati, mədəni-məişət xidməti binaları

D) müəssisə daxili sanitar-gigiyena xidməti binaları

E) işçilərə səhiyyə və ictimai iaişə xidməti binaları


92. Sənaye müəssisələrinin baş planı dedikdə nə başa düşülür?

A) məhsul istehsalı üçün lazım olan bütün bina, qurğu və digər zəruri obyektlərin bir-biri ilə əlaqədar düzülüş planı

B) sənaye müəssisəsi binalarının düzülüşü və yolların planı

C) sənaye müəssisəsinin köməkçi sənaye binalarının düzülüş planı

D) sənaye müəssisəsinin texniki xidmət binalarının düzülüş planı

E) sənaye müəssisəsində işçiyə göstərilən kommunal, səhiyyə və iaişə xidməti binalarının düzülüş planı


93. Baş planın tərtibi üçün ərazinin hansı həndəsi formada seçilməsi daha rasional sayılır?

A) dördbucaq

B) kvadrat

C) üçbucaq

D) trapes

E) paralelloqram


94. Sənaye müəssisələrinin baş planının tərtibində əsas olaraq hansı amil qəbul olunur?

A) məhsul istehsalının texnoloji proseslərinin ardıcıllığı

B) istehsal binalarının və obyektlərinin qabarit ölçüləri

C) istehsalın köməkçi bina və qurğularının qabarit ölçüləri

D) müəssisə daxili yolların eni və uzunluğu ölçüləri

E) işçilərə kommunal və səhiyə xidməti obyektlərinin sayı


95. Sənaye müəssisələrinin baş planının əsas texniki-iqtisadi göstəricisi nədir?

A) ərazisi, tikinti sahəsi, tikintinin sıxlığı, yolların sahəsi və uzunluğu, ərazinin perimetri, kommunikasiyaların uzunluğu

B) binaların həcmi və onların tikintisində istifadə olunan material

C) istifadə olunan xarici və daxili nəqliyyatın növləri

D) nəzərdə tutulan kommunikasiya xidmətinin növləri

E) işçilərə göstərilməsi nəzərdə tutulan xidmət növləri


96. Sənaye müəssisələrində istifadə olunan nəqliyyat növləri neçə qrupa bölünür və hansılardır?

A) iki; xarici və daxili

B) iki; şaquli və üfuqi

C) iki; təkərli və tırtırllı

D) iki; mexaniki və avtomatik

E) iki; dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı


97. Sənaye müəssisələrində nə üçün yaşıllıq sahəsinin ümumi sahənin neçə faizindən az olmaması tələbi irəli sürülür?

A) sağlam əməyin təşkili məqsədi ilə

B) ərazinin bəzədilməsi üçün

C) gözə xoş gəlsin deyə

D) qonaqlara göstərmək üçün

E) ərazidə istirahət etmək üçün


98. Sənaye müəssisələrində daha çox hansı xarici nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur?

A) Dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı

B) dəmir yolu və su nəqliyyatı

C) avtomobil və su nəqliyyatı

D) dəmir yolu və boru kəməri nəqliyyatı

E) boru kəməri və avtomobil nəqliyyatı


99. Aşağıdakı nəqliyyat vasitələrindən hansı sənaye müəssisələrinin daxili nəqliyyat vasitələrinə aiddir?

A) körpülü və asma kranlar , avtokarlar, konveyerlər və s.

B) tırtıllı kranlar, tirlər, dəmir yolu vaqonları və s.

C) tırtıllı və asma kranlar, paraxodlar, avtomobillər və s.

D) körpülü və tırtıllı kranlar, tırlar, avtomobillər və s.

E) boru kəməri və avtomobil nəqliyyatı


100. Süd emalı zavodlarında südü nəqli üçün hansı daxil nəqliyyat vasitəsi daha qiqiyenik və effektivdir?

A) şüşə boru xətti

B) transportyor

C) avtokar

D) elektrokar

E) asma kran


101. İstehsal binalarında qaldırılacaq yükün hansı minimal çəkisində körpülü kranlardan istifadə olunur?

A) 5,0 ton

B) 7,0 ton

C) 3,0 ton

D) 3,5 ton

E) 9,0 ton


102. İstehsal binalarında qaldırılacaq yükün çəkisi 5,0 ton –dan az olduqda hansı qaldırıcı avadanlıqdan istifadə olunur?

A) asma kran, kran-tir, qaldırıcı konveyerlər və s.

B) tırtıllı kran, qaldırıcı tal, zəncirvari konveyerlər və s.

C) pnevmatik təkərli kran, zvtokran, diyircəkli konveyerlər və s.

D) avtokran, körpülü kran, diyircəkli konveyerlər və s.

E) körpülü kran, zəncirli konveyer, tırtıllı kranlar və s.


103. İlkin xammalına görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlır?

A) iki


B) dörd

C) beş


D) üç

E) altı
104. İlkin vəziyyətinə görə tikinti materialları necə fərqləndirilir?

A) mineral əsaslı və üzvü tərkibli

B) təbii və süni tərkibli

C) üzvü və süni tərkibli

D) mineral və təbii tərkibli

E) süni və mineral tərkibli
105.Təyinatı və iş şəraitinə görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlər?

A) dörd


B) beş

C) üç


D) yeddi

E) iki
106.Təyinatı vəiş rejminə görə tikinti materialları necə fərqləndirilir?

A)1.konstruksiya2.istilik izolyasiyası və akustika 3.hidroizolyasiyası.4. rəngsazlıq materialları.

B) 1.əsas, 2.köməkçi,3.izolyasiya,4.bəzək materialları

C) 1.divar, 2.örtük, 3.bünövrə,4. Koonstruksiya materialları

D) 1.bünövrə,2. Konstruksiya, 3.izolyasiya,4. Bəzək materialları

E) 1.əsas,2. Köməkçikonstruksiya,3.hidroizolyasiya,4. Akustika materialları
107.Daş süxurlarının hansı növləri məlumdur?

A) püskürülmüş, metomorfik və çöküntü süxurlar

B) çökmüş, yanmış və püskürülmüş suxurlar

C) gilli v, qumlu və çınqıllı süxurlar

D) əhəng daşı, mərmər və qranit suxurlar

E) qaradaş,travertin və mərmər suxurlar


108.Püsçürülmüş daş suxurlar hansılardır?

A) qranit, drabor, bazalt və daha ağır süxurlar

B) mərmər, travertin, çay daşı və s. Bunlar kimi süxurlar

C) qranitəhəng daşı qum və s. Bunlar kimi süxurlar

D) kvarsit, mərmər və əhəng daşı və s.kimi suxurlar

E) əhng saşı, travertin, qum və daha yüngül süxurlar


109.Metomorfik daş süxurları bunlardan hansılardır?

A) kvarsit və mərmər

B) qranit və Boralt

C) fiaboz və mərmər

D) boralt və əhəng daşı

E) qranit və travertin


110.Bunlardan hansılar çöküntü süxur daşlarına aiddir?

A) qum, cakıl və əhəng daşı

B) mərmər,travertin və qum

C) kvarsit,qum və əhəng daşı

D) qranit buralt və əhəng daşı

E) çay daşı, cakıl və baralt


111.Püskürülmüş daş süxurlarının həcm çəkiləri hansı intervalda dəyişir?

A) 2500 ÷ 2900 kq/m3

B) 2200 ÷ 2500 kq/m3

C) 2100 ÷ 2400 kq/m3

D) 1800 ÷ 2100 kq/m3

E) 1400 ÷ 1800kq/m3


112.Püsçürülmüş süxur daşlarının sıxılmada möhkəmlik həddi maksimum nə qədər ola bilər?

A) 3000 kq/sm2

B) 500 kq/sm2

C)800 kq/sm2

D) 700 kq/sm2

E) 900 kq/sm2


113.Tikintidə ən çox istifadə olunan süxur daşları hansılardır?

A) çöküntü

B) metomorfik

C) püsçürülmüş

D) qranit

E) kvarsit


114.Əhəng daşlarının möhkəmliyinin artmasının səbəbi nədir?

A) tərkibində MgCO3 və SiO2 olması

B) tərkibində Fe3O4 və SCl2 olması

C) tərkibində NO2 və HNO2 olması

D) tərkibində Na3N və Ca2N2 olması

E) tərkibində CH4 və MnO4 olması


115.Respublikamızın daş yataqlarında olan əhəng daşlarının həcm çəkisi hansı intervalda dəyişir ?

A) 1700 ÷ 2500 kq/m3

B) 1300 ÷ 1800 kq/m3

C) 1100÷ 1300 kq/m3

D) 800 ÷ 1100 kq/m3

E) 500 ÷800 kq/m3


116. Tikintidə daş materialları hansı formada istifadə olunur?

A) Müəyyən ölçülərlə kəsilmiş (mişarlanmış) və olduğu kimi (but) formalarla istifadə olunur

B) Doğranmış, xırdalanmış, parçalanmış formalarda

C) Betonlaşmış, hörülmüş və yığılmış formalarda

D) Düzülmüş, dağılmış və olduğu kimi formalarda

E) Parçalanmış, xırdalanmış və olduğu kimi formalarda


117. Tikintidə işlədilən ağac materialları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – iynə yarpaqlılar və enli yarpaqlılar

B) İki – konstruksiya və bəzək işləri qrupları

C) Üç – izolyasiya, döşəmə və bəzək işləri qrupları

D) İki – konstruksiya və qəlib materialları qrupu

E) Üç – yerli, gətirilən və göndərilən ağac materialları qrupları


118. Nə üçün ağac materialı quruduqda əriyir?

A) Lifləri eninə və uzununa istiqamətdə mütənasib qurumadığına görə

B) İstiliyin təsirinə məruz qaldığına görə; C) Düyünləri olduğuna görə;

D) Diametri eyni olmadığına görə; E) Suyu özündə saxladığına görə


119. Tikintidə ağac materiallarından hansı formalarda istifadə edilir?

A) Yuvarlaq, mişarlanmış, oduncaq məmulatları formalarında

B) Doğranmış, kəsilmiş və yonulmuş formalarda

C) Budanmış, düzülmüş və kəsilmiş formalarda

D) Dirək, paya, tir, qəlib formalarda

E) Dam örtüyü, çardaq, izolyasiya və döşəmə formalarında

120.Ağac materialı oduncağının nəmliyinə görə necə fərqləndirilir ?

A) Yaş, təzə kəsilmiş az quru və quru olmalarına görə

B) Kəsilmiş, təzə kəsilmiş və qurudulmuş olmalarına görə

C) Qurudulmuş və qurudulmamış olmalarına görə

D) Az qurudulmuş və qurudulmamış olmalarına görə

E) Nəm,yaş və az quru olmalarına görə


121.Ağac materialının oduncaq nəmliyi nə qədər olduqda o təzə kəsilmiş sayılır?

A) 35 % -dən çox

B) 35 %- dən az

C)30 % -dən az

D) 25 % -dən az

E) 20 % -dən az


122.Ağac materialının oduncaq nəmliyi nə qədər olduqda o az quru sayılır?

A) 20 %-dən az

B) 30 %- dən az

C) 25 % -dən az

D)40 %-dən az

E) 35 % -dən az


123.Ağac materialının oduncaq nəmliyi nə qədər olduqda o quru sayılır?

A) 13% -ə dək

B) 15 %-ə dək

C) 18 %-ə dək

D) 20 %-ə dək

E) 25% -ə dək


124.Tikintidə işlədilən yonulmamış tirlərin (şalbanların) nazik ucunun diametrinin minimal ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 14.0 sm

B) 8.0 sm

C) 12.0sm

D) 10.0 sm

E) 11.0 sm


125. Tikintidə işlədilən yapışdırıcı materiallar neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – üzvi yapışdırıcı və qeyri-üzvi yapışdırıcı materiallar

B) Üç – təbii, süni və qarışıq yapışdırıcı materiallar

C) İki – qətran və bitum yapışdırıcı materiallar

D) İki – konstruksiya və bəzək yapışdırıcı materiallar

E) Üç – dəmir, beton və şüşə yapışdırıcı materiallar


126. Qeyri-üzvi yapışdırıcılardan tikintidə ən çox istifadə olunanları hansılardır?

A) Sement, əhəng, gips və neft-bitum yapışdırıcıları

B) Gil, qum, çınqıl və qətran yapışdırıcıları

C) Qırma daş, çaydaşı və yapışqanlar

D) Gilli qum, but daşı və emulsiya yapışqanları

E) Ağac yapışqanı, maye şüşə və emulsiyalar


127. Tikintidə istifadə olunan sementlər hansılardır və neçə markadadırlar?

A) Portland sement, pussolanlı və posalı portland sementlər, alüminat sementi. 300; 400; 500; 600 və 700 markalı olurlar

B) Gips sementi, şlak sementi və posa sement. 200; 250 və 300 markalı olurlar

C) Gil sement, əhəng sement və mis sement. 400; 600 və 800 markalı olurlar

D) Beton sementi, əhəng sementi və gips sement. 100; 150; 200 markalı olurlar

E) Çınqıl sement, qum sement və beton sement. 300; 500 və 700 markalı olurlar


128.Tikintidə ən çox istifadə olunan Portland –sementlərinin tərkibində gips nə qədər olmalıdır?

A) 2 ÷ 3%

B) 3÷ 4 %

C) 5÷ 6 %

D) 0÷ 1%

E) 1÷2%
129.Portland-sement ilə suyun qarışığından alınan xəmirin bərkitməsinin (tutmasının) başlanğıcı nə qədər çəkir?

A) 40÷50 dəq

B) 30÷40 dəq

C) 35÷40 dəq

D) 30÷35 dəq

E) 25÷30 dəq
130.Ən çox tikinti –qəza işlərində işlədilən alüminat sementi nədən alınır?

A) əhənglə boksid-dən

B) alüminium tozu ilə sementdən

C) alüminium ilə dolomitdən

D) alüminium ilə maqnezitdən

E) alüminium ilə gips- dən


131. Tikintidə istifadə olunan məhlulların tərkibi neçə cür materiallardan ibarətdir və hansılardır?

A) Üç – yapışdırıcı, doldurucu və su. Sement, qum və su

B) İki – yapışdırıcı və su. Sement və su

C) Üç – yapışqan, maye və katalizator. Gil, su və gips

D) İki – yapışdırıcı və maye. Şüşə və su

E) İki – əhəng yapışqanı və maye. Tabaşir və maye şüşə


132. Tikintidə istifadə olunan sement məhlullarının hansı markaları mövcuddur?

A) 5, 10, 25, 75, 100, 150, 200 və 300

B) 10, 30, 60, 90, 120, 150 və 250

C) 14, 18, 36, 54, 96, 120 və 320

D) 35, 70, 100, 135, 170, 200, 250 və 350

E) 50, 75, 95, 125, 150, 220, 280 və 360


133.Ən yüksək markalı sement məhlulu tikintinin hansı sahələrində istifadə olunur?

A) Torkiret

B) Hörgü

C) suvaq


D) bəzək

E) üzlük tavaların yapışdırılması


134.Hörgü işlərində istifadə olunan sement məhlulunun markası nə qədər olmalıdır?

A) 10 ÷ 50

B) 5 ÷ 10

C) 10 ÷ 25

D) 50 ÷75

E) 75 ÷100


135.suvaq işlərində istifadə olunan sement məhlulunun markası nə qədər olmalıdır?

A) 50 ÷ 75

B) 25 ÷ 50

C) 10 ÷ 25

D) 5 ÷ 10

E) 75 ÷ 100

136.Sement məhlulunun plastikliyini artırmaq üşün ona hansı maddəni əlavə edirlər?

A) əhəng


B) maqnezit

C) alminat tozu

D) gips

E) maye şüşə


137.Sement məhlullarının hazırlanmasında sement su nisbəti hansı miqdarda müəyyən edilir?

A) 1 : 0,5

B) 1 : 1

C) 1 : 2


D) 0,5 : 1

E) 0,5 : 2


138. Tikintidə istifadə olunan betonların tərkibi hansı materiallardan ibarət olur?

A) Yapışdırıcı (sement), iri və xırda doldurucu (çınqıl və qum), su

B) Gips, gil, qum və maye şüşə; C) Gil, əhəng, qum, çınqıl və su;

D) Əhəng, qırmadaş mayeyə but daşı; E) Gips, əhəng daşı, qum və su


139Betonların təbii atmosfer şəraitində bərkiyə bilməsi üçün havanın minimal temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

A) + 150C

B) + 130C

C) + 90C

D) ± 00C

E) - 30C


140.Normal şəraitdə sement –betonlar konstruksiya mıhkəmliyini neçə gündən sonra ala bilirlər?

A) 28


B) 18

C) 16


D) 9

E) 12
141.Normal şəraitdə betonların son bərkimə müddəti nə qədər davam edir?

A) 100 ÷ 105 gün

B) 105÷ 110 gün

C) 110÷ 115 gün

D) 115÷ 120 gün

E) 120÷125 gün
142.Ağır betonlardan tikintinin hansı sahələrində daha çox istifadə edilir?

A) yükdaşıyan konstruksiyalarda

B) arakəsmələrdə

C) izolyasiya işlərində

D) akustikada

E) dam örtüyü işlərində


143.Yüngül betonlardan tikintinin hansı sahələrində daha çox istifadə edilir?

A) İstilik izolyasiya

B) yükdaşıyan konstruksiya

C) fundament

D) divar konstruksiyası

E) örtüyün yükdaşıyan elementi


144.Tikintidə istifadə olunan xüsusi ilə ağır betonların xüsusi çəkisi nə qədər olur?

A) γ › 2500 kq/m3

B) γ 2500 kq/m3

C) γ 2200 kq/m3

D) γ › 2000 kq/m3

E) γ › 2500 kq/m3


145.Tikintidə istifadə olunan ağır betonların xüsusi çəkisi nə qədər olur?

A) 1800 ÷2500 kq/m3

B) 1600 ÷ 1800 kq/m3

C) 1400 ÷1600 kq/m3

D) 1200 ÷ 1400 kq/m3

E)1000 ÷1200 kq/m3


146.Tikintidə istifadə olunan yüngül betonların xüsusi çəkisi nə qədər olur?

A) γ ‹ 1500 kq/m3

B) γ › 1500 kq/m3

C) γ › 1600 kq/m3

D) γ › 1700 kq/m3

E) γ › 1800 kq/m3147. Tikintidə istifadə olunan betonların hansı növləri vardır və onlar nə ilə fərqlənirlər?

A) Xüsusilə ağır betonlar ; ağır betonlar ; yüngül betonlar ; xüsusilə yüngül betonlar xüsusi çəkiləri ilə

B) Ağır ; yüngül betonlar rəngləri iləDownload 1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 1.06 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən

Download 1.06 Mb.