Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən
Download 1.06 Mb.
bet3/7
Sana26.12.2019
Hajmi1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

C) Boşluqlu betonlar, konüklü betonlar, monolit betonlar

D) Dəmir beton, armatur beton və buta beton. Həcm çəkiləri ilə

E) Sement beton, gil beton və gips beton. Odadavamlılığı ilə
148. Metal və metal konstruksiyaların tikintidə tətbiqinin artmasının əsas səbəbi nədir?

A) Metalın fiziki və mexaniki xassələrinin tikinti konstruksiyalarına qoyulan tələbləri ödəməsi

B) Digər materiallara nisbətən ucuz başa gəlməsi

C) Asan daşınması, quraşdırılması və uzun ömürlü olması

D) Zavod şəraitində hazırlanması və asan emal olunması

E) Suya və odadavamlı olmaqla asanlıqla kəsilə bilməsi, qaynaq olması


149. Tikintidə tətbiq olunan poladlar nə ilə fərqlənirlər və hansılardır?

A) Tərkibindəki karbonun miqdarına görə; az karbonlu poladlar (C – 0,25%), orta karbonlu (C – 0,250,6%) və yüksək karbonlu (C0,6%)

B) Tərkibindəki azotun miqdarına görə az azotlu, orta azotlu və yüksək azotlu

C) Tərkibindəki çuqunun miqdarına görə az çuqunlu, orta çuqunlu və yüksək çuqunlu

D) Tərkibindəki dəmirin miqdarına görə

E) Tərkibindəki sinkin miqdarına görə


150. Tikintidə poladdan hansı formalarda istifadə olunur?

A) Müxtəlif profilli armatur, prokat profil və təbəqələr şəklində

B) Konstruksiya və element şəklində

C) Örtük materialları və qoruyucu formasında

D) Kommunikasiya elementləri kimi

E) Köməkçi konstruksiya elementləri formasında


151. Müxtəlif metal profillərdən quraşdırılmış Eyfel qülləsinin tikintisi neçənci ildə başa çatıb və hündürlüyü neçə metrdir?

A) 1889-cu ildə; 312,3 m; B) 1851-ci ildə; 318,2 m; C) 1869-cu ildə; 328 m;

D) 1871-ci ildə; 314,2 m; E) 1918-ci ildə; 284,8 m
152.On doqquzuncu əsrin ortalarında Londonda şüşə və metaldan quraşdırılmış “billur sarayın” sahəsi nə qədərdir?

A)74000m2

B) 114000 m2

C) 86000 m2

D) 94000 m2

E) 68000 m2


153.Tanınmış rus mühəndisi V.Q.Şuxovun asma örtük konstruksiyasının diametri nə qədərdir?

A) 68,0m


B) 74,0m

C) 72,0m


D) 82,0m

E) 64,0m
154.Müasir dövrdə dünyada ən uca metal qüllə haradadır və hündürlüyü nə qədərdir?

A) Tokio,634m

B) Tozonto, 553m

C) Moskva,540m

D) Şanxay 468mE) Bakı 310m
155. İstilik izolyasiyası materiallarının maksimal həcm çəkisi nə qədər olur?

A) ; B) ; C) ;

D) ; E)


156. Hava və suyun istilik keçirmə qabiliyyətləri arasında nə kimi nisbət var?

A) Suyun istilik keçirmə qabiliyyəti havanınkından iyirmi dəfə çoxdur

B) Suyun istilik keçirmə qabiliyyəti havanınkından iyirmi dəfə azdır

C) Hava və suyun istilik keçirmə qabiliyyətləri eynidir

D) Hava istiliyi suya nisbətən daha yaxşı keçirir

E) Havanın istilikkeçirmə qabiliyyəti daha yüksəkdir


157. İstilik izolyasiyası materialları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – təbii və süni; B) İki – səpələnmiş və plitə şəklində;

C) İki – lifli və sərt strukturlu; D) İki – toxunmuş, yığılmış və hörülmüş şəkildə

E) Üç – preslənmiş, yapışdırılmış və yandırılmış şəkildə


158. Səs izolyasiya materiallarının həcm çəkiləri hansı intervalda dəyişir?

A) ; B) ; C) ;

D) ; E)


159. Bitum yapışdırıcıları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – təbii, neft və asfalt bitum qrupları

B) İki – təbii və neft-bitum qrupları; C) İki – neft və asfalt bitum qrupları;

D) İki – qətran və bitum qrupları; E) Üç – qətran, bitum və asfalt qrupları


160. Bitum yapışdırıcıları öz fiziki-mexaniki xassələrinə görə neçə yerə bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – inşaat, yol və xüsusi bitumlar

B) Üç – izolyasiya, yapışdırıcı və yol bitumları

C) İki – izolyasiya və yapışdırıcı bitumlar

D) İki – yapışdırıcı və yol bitumları

E) İki – izolyasiya və yapışdırıcı bitumları


161. Tikintidə istifadə olunan inşaat bitumları ilə qətranın nə kimi fərqi var, hansı daha keyfiyyətlidir?

A) Qətranlar daha ağır olur və daha keyfiyyətlidir

B) Rəngləri müxtəlifdir, qətran daha tez çürüyür

C) Qətranlar ucuz başa gəlir, lakin keyfiyyəti aşağıdır

D) Qətranlar bituma nisbətən asan əriyir və donur

E) Qətranlar daha tünd rənglidir və daha möhkəmdir


162. Hansı top (rulon) materiallar tikintidə izolyasiya materialları kimi istifadə edilir?

A) Ruberoid, hidroizol, izol, brizol, metaloizol, şüşə parça və s.

B) Perqamin, asbest, rezin, karton, kağız və s.

C) Keçə, salafan, süngər, karton, oboy və s.

D) Pambıq parça, keçə, perqamin, asbest və s.

E) Keçə, pambıq parça, karton, asbest kəndir və s.


163. Süni daş tikinti materialları hansı üsullarla hazırlanırlar?

A) Təbii suxurların qarışığının yandırılaraq qəliblənməsi, yapışdırılaraq qəliblənməsi və qəliblərdə sıxılması ilə

B) Təbii suxurların müəyyən formalarda kəsilərək hamarlanması üsulu ilə

C) Təbii materialları yuyub təmizləməklə

D) Təbii materiallara müxtəlif formalar verərək hörməklə

E) Təbii suxurları xırdalayıb ayırmaqla


164. Keramika materiallarının tikintidə tətbiqinin təxmini tarixi hansı dövrü əhatə edir?

A) 7 – 8 min il bundan əvvəl; B) 3 – 4 min il bundan əvvəl;

C) 5 – 6 min il bundan əvvəl; D) 2 – 3 min il bundan əvvəl;

E) Bizim eradan əvvəl III minillikdə


165. Keramik tikinti materialları hansı qrup tikinti materiallarına aiddir və necə əldə edilir?

A) Süni kövrək materiallar qrupuna aiddir, gil və ya gil qarışığı materialların nəm halda qəliblənib bişirilməsi ilə

B) Təbii kövrək materiallar qrupuna aiddir, gil və qum qarışığını yapışdırmaq ilə

C) Elastik süni materialdır, qəlibləmə üsulu ilə

D) Səth təbii materiallar qrupuna aiddir, gil və qum qarışığının yapışdırılıb qəliblənməsi ilə

E) Kövrək süni materiallar qrupuna aiddir, gil, qum və xırda çay daşlarının qəliblənərək preslənməsi ilə


166. Keramikadan tikintidə hansı formalarda istifadə olunur?

A) Kərpic, keramit, boru, üzlük və döşəmə tavaları, daxili və xarici bəzək elementləri, santexniki avadanlıq və s.

B) Bünövrələrin, mərtəbəarası və çardaq örtüklərinin yığılmasında, sütun və dirəklərin tikintisində və s.

C) Panel, plitə, lövhə, divar bloku, pəncərə və qapı boşluqlar üstü üçün atmalar və s.

D) Bünövrə plitələri, divar blokları, darvaza boşluğu üstü atmaları və s.

E) Mərtəbə arası və örtük plitələri, divar blokları və boşluq üstü atmalar və s.


167. Asbest materialı hansı qrup tikinti materiallarına daxil edilir və nə kimi istifadə olunur?

A) Asbest süni daş materialları qrupuna aiddir, dam örtüyü su borusu, arakəsmə materialı kimi daha çox işlədilir

B) Təbii kövrək materialdır, istiyə və şaxtaya davamlı olduğu üçün yeraltı işlərdə daha çox işlədilir

C) Süni tikinti materialıdır, hidroizolyasiya və istilik izolyasiyası materialı kimi işlədilir

D) Təbii inşaat materialları qrupuna aiddir, ən çox arakəsmə və dam örtüyü kimi işlədilir

E) Süni tikinti materialıdır, ən çox arakəsmə və dam örtüyü kimi işlədilir


168. Tikintidə işlədilən inşaat gipsi necə alınır və hansı sahələrdə işlədilir?

A) Gips daşının 150-1700C temperaturda bişirilib üyüdülməsindən, daxili bəzək, arakəsmə, tavan və s. işlərdə

B) Əhəng daşının yandırılaraq üyüdülməsindən, üzlük tavaların yapışdırılması və bəzək işlərində

C) Balıq qulaqlı əhəng daşının üyüdülməsindən fasad-bəzək işlərində

D) Gil və sement klinkerinin bişirilib üyüdülməsində, hidroizolyasiya işlərində

E) Sement, gil və asbestin qarışığından, xarici divarların hörülməsi və bəzədilməsi işlərində


169. Polimer materialları tikintinin hansı sahələrində istifadə olunur?

A) Dam örtüyü, divar-bəzək materialı, döşəmə üzlük materialı, qapı və pəncərələr, borular, plastik şüşə kimi və s.

B) Divar və mərtəbə arası örtük materialı, çardaq konstruksiya materialı kimi və s.

C) Hidro və istilik izolyasiyası, oda davamlı arakəsmə və yanğından mühafizə sahəsində

D) Kimyəvi təsirlərə davamlı olduğuna görə kimya məhsulları istehsalı sahələrində

E) İstilik keçirmə qabiliyyəti aşağı olduğuna görə istilik izolyasiyası sahələrində


170. Polimer tikinti elementlərinin zəif cəhəti nədən ibarətdir?

A) Yüksək temperaturda ərimələridir (1500C)

B) Yüksək temperatura davamlılığı (7500C)

C) Şaxtaya həssaslığı və şaxtadan çatlayır

D) Su hopmaları, suda çox qaldıqda islanır

E) Quraşdırılmasının mürəkkəbliyi və nəqlinin çətinliyi


171. Plastik şüşələr neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – əzilmiş şüşə lifləri əsasında, lifləri səth üzrə bir-birinə perpendikulyar və lifləri təyin edilmiş istiqamətdə yönəldilmiş vəziyyətdə hazırlananlar

B) İki – əzilmiş və xırdalanmış şüşə lifləri əsasında hazırlananlar

C) İki – şəffaf və qeyri-şəffaf vəziyyətdə hazırlananlar

D) Üç – şəffaf, yarımşəffaf və qeyri-şəffaf hazırlananlar

E) İki – bəzəkli və adi vəziyyətdə hazırlananlar


172. Polimer döşəmə materiallarının davamlılığını artırmaq və dekorativ görünüş vermək üçün onun tərkibinə nə qatmaq lazımdır?

A) Dəmir, sink və ya xrom piqmentləri; B) Şüşə ovxantıları və alüminat sementi;

C) Maye şüşə və gips; D) Gil və gipsin qumla qarışığını

E) Kvars qumu ilə sement qarışığı


173. Polimer tikişsiz döşəmələri almaq üçün hansı materiallardan istifadə etmək olar?

A) Polimerin tərkibinə sement, mərmər və ya qranit tozu, mineral piqmentlər qatmaqla

B) Polimerlərin tərkibinə maye şüşə və gil qatmaqla

C) Polimerin tərkibinə yapışqan və gips qatmaqla

D) Polimerin tərkibinə boya materialı və qətran qatmaqla

E) Polimer və neft bitumunun qarışığını əritməklə


174. Boya və boya lak materiallarının tərkibi hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) Piqment, yapışdırıcı, həlledici və doldurucu; B) Piqment, gil, su və əhəng tozu;

C) Piqment, daş kömür posası, kerosin və əlif; D) Piqment, əhəng tozu, əlif və su;

E) Piqment, gips, su və əlif yağı


175. Piqment nədir və ondan nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Mayedə yaxşı həll oluna bilən və ona rəng verən toz şəkilli maddədir, konstruksiya və elementlərini rəngləmək üçün

B) Yaxşı üyüdülmüş suxurdur, cisimləri yağlamaq üçün

C) Ələnmiş təbii materialdır, cisimləri sürtüb təmizləmək üçün

D) Xırdalanmış təbii materialdır, cisimləri təmizləmək üçün

E) Əzilmiş suda əriyən təbii materialdır, cisimləri yumaq üçün


176. Boyalar tərkibinə görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) Dörd – yağlı, emal, lak və emulsiya; B) Üç – yağlı, lak və sulu boya;

C) İki – laklı və yağlı boya; D) İki – yağlı və sulu boya

E) Dörd – lak, sulu boya, əlif və süni əlif


177. Yapışdırıcı maddələr nə üçündür, neçə cür olurlar və hansılardır?

A) Piqment ilə doldurucunun və hər ikisinin səthlə əlaqəsini təmin etmək üçün; üç – yağlı, yapışqanlı və emulsiya

B) Piqment ilə doldurucunun əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – yağlı və sulu

C) Piqment ilə səthin əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – sulu və spirtli

D) Doldurucu ilə səthin əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – yağlı və spirtli

E) Piqment ilə doldurucunu səthdən təmizləmək üçün; üç – yağlı, spirtli və sulu


178. Səthin boyaq üçün hazırlanması nədir və bunun üçün işlədilən material necə adlanır?

A) Səthin hamarlanması və təmizlənməsi; zamaskaDownload 1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 1.06 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən

Download 1.06 Mb.