Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikintinin texnologiyası” fənnindən
Download 0.91 Mb.
bet3/4
Sana25.03.2019
Hajmi0.91 Mb.
1   2   3   4

150. Tikintidə poladdan hansı formalarda istifadə olunur?

A) Müxtəlif profilli armatur, prokat profil və təbəqələr şəklində

B) Konstruksiya və element şəklində

C) Örtük materialları və qoruyucu formasında

D) Kommunikasiya elementləri kimi

E) Köməkçi konstruksiya elementləri formasında


151. Müxtəlif metal profillərdən quraşdırılmış Eyfel qülləsinin tikintisi neçənci ildə başa çatıb və hündürlüyü neçə metrdir?

A) 1889-cu ildə; 312,3 m;

B) 1851-ci ildə; 318,2 m;

C) 1869-cu ildə; 328 m;

D) 1871-ci ildə; 314,2 m;

E) 1918-ci ildə; 284,8 m


152.On doqquzuncu əsrin ortalarında Londonda şüşə və metaldan quraşdırılmış “billur sarayın” sahəsi nə qədərdir?

A) 74000m2

B) 114000 m2

C) 86000 m2

D) 94000 m2

E) 68000 m2


153.Tanınmış rus mühəndisi V.Q.Şuxovun asma örtük konstruksiyasının diametri nə qədərdir?

A) 68,0m


B) 74,0m

C) 72,0m


D) 82,0m

E) 64,0m
154.Müasir dövrdə dünyada ən uca metal qüllə haradadır və hündürlüyü nə qədərdir?

A) Tokio,634m

B) Tozonto, 553m

C) Moskva,540m

D) Şanxay 468m

E) Bakı 310m
155. İstilik izolyasiyası materiallarının maksimal həcm çəkisi nə qədər olur?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)


156. Hava və suyun istilik keçirmə qabiliyyətləri arasında nə kimi nisbət var?

A) Suyun istilik keçirmə qabiliyyəti havanınkından iyirmi dəfə çoxdur

B) Suyun istilik keçirmə qabiliyyəti havanınkından iyirmi dəfə azdır

C) Hava və suyun istilik keçirmə qabiliyyətləri eynidir

D) Hava istiliyi suya nisbətən daha yaxşı keçirir

E) Havanın istilikkeçirmə qabiliyyəti daha yüksəkdir


157. İstilik izolyasiyası materialları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – təbii və süni;

B) İki – səpələnmiş və plitə şəklində;

C) İki – lifli və sərt strukturlu;

D) İki – toxunmuş, yığılmış və hörülmüş şəkildə

E) Üç – preslənmiş, yapışdırılmış və yandırılmış şəkildə


158. Səs izolyasiya materiallarının həcm çəkiləri hansı intervalda dəyişir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)


159. Bitum yapışdırıcıları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – təbii, neft və asfalt bitum qrupları

B) İki – təbii və neft-bitum qrupları;

C) İki – neft və asfalt bitum qrupları;

D) İki – qətran və bitum qrupları;

E) Üç – qətran, bitum və asfalt qrupları


160. Bitum yapışdırıcıları öz fiziki-mexaniki xassələrinə görə neçə yerə bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – inşaat, yol və xüsusi bitumlar

B) Üç – izolyasiya, yapışdırıcı və yol bitumları

C) İki – izolyasiya və yapışdırıcı bitumlar

D) İki – yapışdırıcı və yol bitumları

E) İki – izolyasiya və yapışdırıcı bitumları


161. Tikintidə istifadə olunan inşaat bitumları ilə qətranın nə kimi fərqi var, hansı daha keyfiyyətlidir?

A) Qətranlar daha ağır olur və daha keyfiyyətlidir

B) Rəngləri müxtəlifdir, qətran daha tez çürüyür

C) Qətranlar ucuz başa gəlir, lakin keyfiyyəti aşağıdır

D) Qətranlar bituma nisbətən asan əriyir və donur

E) Qətranlar daha tünd rənglidir və daha möhkəmdir


162. Hansı top (rulon) materiallar tikintidə izolyasiya materialları kimi istifadə edilir?

A) Ruberoid, hidroizol, izol, brizol, metaloizol, şüşə parça və s.

B) Perqamin, asbest, rezin, karton, kağız və s.

C) Keçə, salafan, süngər, karton, oboy və s.

D) Pambıq parça, keçə, perqamin, asbest və s.

E) Keçə, pambıq parça, karton, asbest kəndir və s.


163. Süni daş tikinti materialları hansı üsullarla hazırlanırlar?

A) Təbii suxurların qarışığının yandırılaraq qəliblənməsi, yapışdırılaraq qəliblənməsi və qəliblərdə sıxılması ilə

B) Təbii suxurların müəyyən formalarda kəsilərək hamarlanması üsulu ilə

C) Təbii materialları yuyub təmizləməklə

D) Təbii materiallara müxtəlif formalar verərək hörməklə

E) Təbii suxurları xırdalayıb ayırmaqla


164. Keramika materiallarının tikintidə tətbiqinin təxmini tarixi hansı dövrü əhatə edir?

A) 7 – 8 min il bundan əvvəl;

B) 3 – 4 min il bundan əvvəl;

C) 5 – 6 min il bundan əvvəl;

D) 2 – 3 min il bundan əvvəl;

E) Bizim eradan əvvəl III minillikdə


165. Keramik tikinti materialları hansı qrup tikinti materiallarına aiddir və necə əldə edilir?

A) Süni kövrək materiallar qrupuna aiddir, gil və ya gil qarışığı materialların nəm halda qəliblənib bişirilməsi ilə

B) Təbii kövrək materiallar qrupuna aiddir, gil və qum qarışığını yapışdırmaq ilə

C) Elastik süni materialdır, qəlibləmə üsulu ilə

D) Səth təbii materiallar qrupuna aiddir, gil və qum qarışığının yapışdırılıb qəliblənməsi ilə

E) Kövrək süni materiallar qrupuna aiddir, gil, qum və xırda çay daşlarının qəliblənərək preslənməsi ilə


166. Keramikadan tikintidə hansı formalarda istifadə olunur?

A) Kərpic, keramit, boru, üzlük və döşəmə tavaları, daxili və xarici bəzək elementləri, santexniki avadanlıq və s.

B) Bünövrələrin, mərtəbəarası və çardaq örtüklərinin yığılmasında, sütun və dirəklərin tikintisində və s.

C) Panel, plitə, lövhə, divar bloku, pəncərə və qapı boşluqlar üstü üçün atmalar və s.

D) Bünövrə plitələri, divar blokları, darvaza boşluğu üstü atmaları və s.

E) Mərtəbə arası və örtük plitələri, divar blokları və boşluq üstü atmalar və s.


167. Asbest materialı hansı qrup tikinti materiallarına daxil edilir və nə kimi istifadə olunur?

A) Asbest süni daş materialları qrupuna aiddir, dam örtüyü su borusu, arakəsmə materialı kimi daha çox işlədilir

B) Təbii kövrək materialdır, istiyə və şaxtaya davamlı olduğu üçün yeraltı işlərdə daha çox işlədilir

C) Süni tikinti materialıdır, hidroizolyasiya və istilik izolyasiyası materialı kimi işlədilir

D) Təbii inşaat materialları qrupuna aiddir, ən çox arakəsmə və dam örtüyü kimi işlədilir

E) Süni tikinti materialıdır, ən çox arakəsmə və dam örtüyü kimi işlədilir


168. Tikintidə işlədilən inşaat gipsi necə alınır və hansı sahələrdə işlədilir?

A) Gips daşının 150-1700C temperaturda bişirilib üyüdülməsindən, daxili bəzək, arakəsmə, tavan və s. işlərdə

B) Əhəng daşının yandırılaraq üyüdülməsindən, üzlük tavaların yapışdırılması və bəzək işlərində

C) Balıq qulaqlı əhəng daşının üyüdülməsindən fasad-bəzək işlərində

D) Gil və sement klinkerinin bişirilib üyüdülməsində, hidroizolyasiya işlərində

E) Sement, gil və asbestin qarışığından, xarici divarların hörülməsi və bəzədilməsi işlərində


169. Polimer materialları tikintinin hansı sahələrində istifadə olunur?

A) Dam örtüyü, divar-bəzək materialı, döşəmə üzlük materialı, qapı və pəncərələr, borular, plastik şüşə kimi və s.

B) Divar və mərtəbə arası örtük materialı, çardaq konstruksiya materialı kimi və s.

C) Hidro və istilik izolyasiyası, oda davamlı arakəsmə və yanğından mühafizə sahəsində

D) Kimyəvi təsirlərə davamlı olduğuna görə kimya məhsulları istehsalı sahələrində

E) İstilik keçirmə qabiliyyəti aşağı olduğuna görə istilik izolyasiyası sahələrində


170. Polimer tikinti elementlərinin zəif cəhəti nədən ibarətdir?

A) Yüksək temperaturda ərimələridir (1500C)

B) Yüksək temperatura davamlılığı (7500C)

C) Şaxtaya həssaslığı və şaxtadan çatlayır

D) Su hopmaları, suda çox qaldıqda islanır

E) Quraşdırılmasının mürəkkəbliyi və nəqlinin çətinliyi


171. Plastik şüşələr neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – əzilmiş şüşə lifləri əsasında, lifləri səth üzrə bir-birinə perpendikulyar və lifləri təyin edilmiş istiqamətdə yönəldilmiş vəziyyətdə hazırlananlar

B) İki – əzilmiş və xırdalanmış şüşə lifləri əsasında hazırlananlar

C) İki – şəffaf və qeyri-şəffaf vəziyyətdə hazırlananlar

D) Üç – şəffaf, yarımşəffaf və qeyri-şəffaf hazırlananlar

E) İki – bəzəkli və adi vəziyyətdə hazırlananlar


172. Polimer döşəmə materiallarının davamlılığını artırmaq və dekorativ görünüş vermək üçün onun tərkibinə nə qatmaq lazımdır?

A) Dəmir, sink və ya xrom piqmentləri;

B) Şüşə ovxantıları və alüminat sementi;

C) Maye şüşə və gips;

D) Gil və gipsin qumla qarışığını

E) Kvars qumu ilə sement qarışığı


173. Polimer tikişsiz döşəmələri almaq üçün hansı materiallardan istifadə etmək olar?

A) Polimerin tərkibinə sement, mərmər və ya qranit tozu, mineral piqmentlər qatmaqla

B) Polimerlərin tərkibinə maye şüşə və gil qatmaqla

C) Polimerin tərkibinə yapışqan və gips qatmaqla

D) Polimerin tərkibinə boya materialı və qətran qatmaqla

E) Polimer və neft bitumunun qarışığını əritməklə


174. Boya və boya lak materiallarının tərkibi hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) Piqment, yapışdırıcı, həlledici və doldurucu;

B) Piqment, gil, su və əhəng tozu;

C) Piqment, daş kömür posası, kerosin və əlif;

D) Piqment, əhəng tozu, əlif və su;

E) Piqment, gips, su və əlif yağı


175. Piqment nədir və ondan nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Mayedə yaxşı həll oluna bilən və ona rəng verən toz şəkilli maddədir, konstruksiya və elementlərini rəngləmək üçün

B) Yaxşı üyüdülmüş suxurdur, cisimləri yağlamaq üçün

C) Ələnmiş təbii materialdır, cisimləri sürtüb təmizləmək üçün

D) Xırdalanmış təbii materialdır, cisimləri təmizləmək üçün

E) Əzilmiş suda əriyən təbii materialdır, cisimləri yumaq üçün


176. Boyalar tərkibinə görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) Dörd – yağlı, emal, lak və emulsiya;

B) Üç – yağlı, lak və sulu boya;

C) İki – laklı və yağlı boya;

D) İki – yağlı və sulu boya

E) Dörd – lak, sulu boya, əlif və süni əlif


177. Yapışdırıcı maddələr nə üçündür, neçə cür olurlar və hansılardır?

A) Piqment ilə doldurucunun və hər ikisinin səthlə əlaqəsini təmin etmək üçün; üç – yağlı, yapışqanlı və emulsiya

B) Piqment ilə doldurucunun əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – yağlı və sulu

C) Piqment ilə səthin əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – sulu və spirtli

D) Doldurucu ilə səthin əlaqəsini təmin etmək üçün; iki – yağlı və spirtli

E) Piqment ilə doldurucunu səthdən təmizləmək üçün; üç – yağlı, spirtli və sulu


178. Səthin boyaq üçün hazırlanması nədir və bunun üçün işlədilən material necə adlanır?

A) Səthin hamarlanması və təmizlənməsi; zamaska

B) Səthin yuyulub qurudulması; əlif

C) Səthin təmizlənməsi və rənglənməsi; boya

D) Səthin isladılması, təmizlənməsi və qurudulması; emulsiya

E) Səthin yapışqanlanması və rənglənməsi; emal


179. Tikintidə şüşənin hansı formalarından istifadə olunur?

A) Blok, profil, boru, lövhə (list), pambıq, maye və nastil

B) Arakəsmə, vitrin, divar, tavan və s.

C) Pəncərə, qapı, darvaza, dam pəncərəsi və s.

D) Üzlük tava, tavan, mətbəx əşyaları, güzgü və s.

E) Vitrin, pəncərə, tavan və bəzək əşyaları və s.


180. Tikinti materiallarının fiziki xassələrinə hansı xüsusiyyətlər daxil edilir?

A) Xüsusi çəki, həcm çəkisi, sıxlıq, məsaməlilik, su hopma, su ayırma, istilik keçirmə, şaxtaya və oda davamlılıq və s.

B) Rəngi, qoxusu, rənglənə bilməsi, möhkəmliyi və s.

C) Elastikliyi, bərkliyi, möhkəmliyi və dayanıqlılığı və s.

D) Kövrəkliyi, uzunömürlülüyü, sürtünməyə davamlılığı

E) Uzun ömürlülüyü, qoxusu, çəkisi və oda davamlılığı


181.Tikinti materiallarının həcm çəkisi ( ) hansı düsturla müəyyən edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


182.Tikinti materiallarının xüsusi çəkisi ( ) hansı düsturla tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)


183.Tikinti materiallarının sıxlığı ( d) necə müəyyən edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


184. Tikinti materiallarının məsaməliyi (P) necə tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)


185. Tikinti materiallarının çəkiyə görə su hopma qabiliyyəti (W) hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


186. Tikinti materiallarının istilik keçirmə qabiliyyəti (Q) hansı düsturla ifadə edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


187.Tikinti materialları şaxtaya davamlılığa sınanarkən çəkisinin neçə faizə qədər dəyişməsi zamanı material şaxtaya davamlı sayılır?

A) 5 %


B) 7 %

C) 9 %


D) 6 %

E) 11 %
188.Odadayanıqlığa görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlər?

A) üç

B) beş


C) iki

D) dörd


E) altı
189.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İ qrupa aid edilir?

A) yanmayan

B) çətin yananlar

C) yananlar

D) közərənlər

E) əriyən


190.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İİ qrupa aid edilir?

A) çətin yanan

B) yanan

C) yanmayan

D) əriməyən

E) közərən


191.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İİİ qrupa aid edilirlər?

A) yananlar

B) çətin yananlar

C) yanmayanlar

D) əriyənlər

E) əriməyənlər


192.Odadavamlılığa görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) üç;odadavamlılar,çətin əriyənlər və asan əriyənlər

B) iki;çətin əriyən və asan əriyənlər

C) üç;əriyən, əriməyən və çətin əriyənlər

D) iki;əriyən və odadavamlılar

E) üç: çətin yanan,yanmayan və yananlar


193.Odadavamlı materiallar neçə dərəcə 0C temperatura davam gətirirlər?

A) ›15800 C

B) ‹15600 C

C) ‹14900C

D) ‹13600C

E) ‹12800C


194.Çətin əriyən materiallar hansı temperatura davam gətirilər?

A) 1350÷15800C

B) 1250÷13500C

C) 1150÷12500C

D) 1000÷1150 0C

E) 950÷10000C


195. Materialın mexaniki xassələrinə onun hansı xüsusiyyətləri aid edilir?

A) Möhkəmlik, elastiklik, bərklik, kövrəklik və s.

B) Çəkisi, sıxlığı, şaxta və oda davamlılığı və s.

C) Həcm çəkisi, qoxusu, rənglənə bilməsi və s.

D) Uzun ömürlülüyü, sürtünmə və oda davamlılığı

E) İstilik və səs keçirmə qabiliyyəti, uzun ömürlülüyü


196. İnşaat konstruksiyalarında həddi gərginlik ilə buraxılabilən gərginlik arasındakı əlaqə necə ifadə olunur və möhkəmlikdə ehtiyat əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) ; ;

B) ; ;

C) ; ;

D) ; ;

E) ;


197.Elastiklik materialın hansı xassəsinə aiddir?

A)mexaniki

B) fiziki

C) kimyəvi

D) bioliji

E) aşınma


198.Bərklik materialın hansı xassəsinə aiddir?

A) mexaniki

B) bioloji

C) kimyəvi

D) aşınma

E) fiziki


199.Tikinti materiallarının həddi gərginliyi hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


200.Hansı tikililərdə möhkəmliyə ehtiyat əmsalının maksimum qiyməti tətbiq olunur?

A) körpülərdə

B) qüvvələrdə

C) sənaye binalarında

D) yaşayış binalarında

E) stadionlarda


201.Tikinti konstruksiyalarının buraxılabilən gərginliyə görə hesablanmasında hansı amilə diqqət yetirilməlidir?

A) konstruksiyanın materialına

B) konstruksiyanın yerinə

C) konstruksiyanın iş rejiminə

D) konstruksiyanın ölçülərinə

E) konstruksiyanın həcminə


202. «Sənaye tikintisi» dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Müəyyən məhsul istehsal edəcək sənaye müəssisəsi tikintisi

B) Sənaye binası tikintisi

C) Mühəndisi qurğusu və sənaye binası tikintisi

D) İstehsal və anbar binaları tikintisi

E) Sənaye binası və kommunikasiya xətləri tikintisi


203. Sənaye müəssisəsi kompleksinə aid olan binalar neçə yerə bölünür və necə adlandırılır?

A) İki – sənaye binaları və köməkçi binalar

B) İki – sənaye binaları və qurğular

C) Üç – sənaye və mülki binalar, mühəndisi qurğular

D) Üç – sənaye və inzibati binalar, qurğular

E) İki – istehsal sexləri və kommunikasiya xətləri


204. Sənaye qovşağı nə deməkdir?

A) Eyni kommunikasiya xidmətindən istifadə edən bir neçə sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi ərazi

B) Bir neçə sənaye müəssisələrinin yerləşdirildiyi ərazilər

C) Böyük bir sənaye müəssisəsinin yerləşdirildiyi ərazi

D) Sənaye müəssisəsinin yerləşdiyi ərazi

E) İxtiyari sənaye məhsulu istehsal olunan ərazi


205. Sənaye rayonu nə deməkdir?

A) Eyni kommunikasiya xidmətindən istifadə etməklə bir çox sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi ərazi

B) Böyük bir sənaye müəssisəsinin yerləşdiyi ərazi

C) Sənaye məhsulu istehsal olunan ərazi

D) Sənaye müəssisəsinin yerləşdiyi ərazi

E) Sənaye məhsulu satışı olan ərazi


206. Sənaye şəhəri dedikdə nə başa düşülür?

A) Sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi ərazinin şəhərin ərazisinin 50%-dən çox olması

B) Şəhərdə çox sayda sənaye müəssisəsi var

C) Şəhər sənaye müəssisələri ilə əhatə olunmuşdur

D) Şəhərdə ancaq sənaye məhsulu istehsal olunur

E) Şəhərdə yalnız sənaye məhsulunun satışı təşkil olunur


207. Sənaye rayonunun yaradılması nədən asılıdır?

A) Təbii xammal mənbəyi və yaxında yerləşən məhsuldar qüvvə ehtiyatlarından

B) Mühəndisi kommunikasiya xidməti və nəqliyyat yollarından

C) Təbii şərait və ehtiyat xammal mənbəyindən

D) Ehtiyat xammal mənbəyi və dəmir yolunun olmasından

E) Məhsuldar qüvvə və nəqliyyat vasitələrinin olmasından


208. Sənaye rayonu üçün ərazinin seçilməsində hansı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır?

A) Təbii klimatik və topoqrafik şərait;

B) Enerji mənbəyinin olması

C) Kommunikasiya xidməti;

D) Nəqliyyat vasitələri üçün yollar

E) Məişət və səhiyyə xidməti


209. Sənaye müəssisəsi üçün seçilən ərazinin maksimal mailliyi nə qədər olmalıdır?

A) 0,03-dən 0,05-dək;

B) 0,02-dən 0,07-dək;

C) 0,02-dən 0,06-dək;

D) 0,01-dən 0,08-dək;

E) 0,03-dən 0,09-dək


210. Müəssisə ərazisinin səviyyəsi ilə yeraltı qrunt sularının səviyyəsi arasındakı minimum fərq nə qədər olmalıdır?

A) 7m ;


B) 3m;

C) 18m;


D) 30m;

E) 5m


211. Sənaye müəssisəsi ərazisinin səviyyəsi ilə hesabi daşqın səviyyəsi arasındakı minimal fərq nə qədər olmalıdır?

A) 0,5m


B) 2,0 m;

C) 1,5m;

D) 1,2m;

E) 1,0 m
212.Bina yükünü daşıyan əsaslar neçə cür olurlar və hansılardır?

A) iki; təbii və süni

B) üç:təbii,qayalıqlı və qayalıqsız

C) iki; qrunt və gil

D) iki; çınqıl və qum

E) iki; gilli və qumlu
213.Təbii əsaslar neçə cür olurlar və hansılardır?

A) iki; qayalıqlı və qayalıqsız

B) iki; çınqıllı və qumlu

C) iki;qumlu və gilli

D) iki; çınqıllı və gilli

E) iki; qayalıqlı və çınqıllı


214.Binaların tikintisində əsas dedikdənə başa düşülür?

A) yükü qəbul edən qrunt hissə

B) binanın yeraltı hissəsi

C) yükü qəbul edən yeraltı hissə

D) bina divarının görünməyən hissəsi

E) divarın görünməyən hissəsi


215.Təbii halda yük götürmə qabiliyyəti olmayan əsaslar üzərində tikinti aparmaq üçün nə etməli?

A) Onu süni üsulla möhkəmləndirməli

B) Tikintinin yerini dəyişdirməli

C) Əsası dəyişməli

D) Əsası izolə etməli

E) Əsası yumalı


216. Sənaye tikintisi ərazisində qrunt əsasın minimal yük götürmə qabiliyyəti nə qədər olmalıdır?

A) 1,5 kq/sm2;

B) 1,0 kq/sm2;

C) 1,2 kq/sm2;

D) 2,0 kq/sm2;

E) 3,0 kq/sm2;


217. İstehsal prosesində ayrılan zərərli tullantılara görə sənaye müəssisələri neçə sinfə bölünürlər?

A) beş;


B) üç;

C) dörd;

D) yeddi;

E) altı
218. Zərərli tullantılara görə sənaye müəssisələrin sanitar qoruyucu zolağının eni siniflərindən asılı olaraq nə qədər nəzərdə tutulmalıdır?

A) I – 1000m, II – 500m, III – 300m; IV – 100m; V – 50m

B) I – 500m, II – 400m, III – 300m; IV – 200m; V – 100m

C) I – 600m, II – 550m, III – 400m; IV – 300m; V – 200m

D) I – 200m, II – 150m, III – 125m; IV – 100m; V – 50m

E) I – 400m, II – 300m, III – 200m; IV – 100m; V – 50m
219. Sənaye müəssisələrinin baş planında hansı binalar nəzərdə tutulur?

A) Əsas istehsal, istehsala və işçilərə xidmət bina və qurğular

B) İstehsal və işçilərə kömək binaları;

C) İstehsal və ticarət binaları;

D) İstehsal və ictimai binaları;

E) İstehsal və anbar binaları


220. Hansı binalara sənaye binaları deyilir?

A) Əsas məhsul istehsal olunan – hazırlıq və yığım sexləri yerləşən

B) Əsas məhsul saxlanan;

C) Nəqliyyat vasitələrinin təmir olunduğu;

D) Xammal yığılan və saxlanan;

E) İşçilərə xidmət göstərilən


221. Sənaye müəssisələrində hansı binalara köməkçi binalar deyilir?

A) Əsas istehsala və işçilərə xidmət göstərən binalaraDownload 0.91 Mb.
1   2   3   4
Download 0.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikintinin texnologiyası” fənnindən

Download 0.91 Mb.