Mgr. Igor Trepáč Gymnázium v Topoľčanoch
Download 64.01 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi64.01 Kb.

Využitie appletov a videa v maturitných zadaniach.

Mgr. Igor Trepáč

Gymnázium v Topoľčanoch

Pri tvorbe maturitných zadaní sme mali takýto problém: maturitných zadaní je 30 a laboratórnych prác je menej. Navyše nie ku každej téme sa dá nájsť vhodná laboratórna práca. Experimentálna časť by však mala súvisieť s témou zadania. Keďže žiak môže využívať informačno-komunikatívne technológie (IKT), napadlo ma, že by sa dali využiť fyzikálne applety (krátke animované programy) z internetu a krátke videá na demonštráciu pokusu.

Na mnohých animovaných appletoch sa dajú predviesť pokusy, nastavovať parametre, a sú preto vhodné na predvedenie, rozbor aj diskusiu. Appletov a videí sú na internete stovky, dokonca neprehľadné množstvo, treba z nich len vybrať najvhodnejšie. Prešiel som množstvo stránok, spravil som si zoznam a vybral tie, čo sa najlepšie hodili.

Žiakom som dal digitálny zoznam adries, aby si mohli nacvičiť obsluhovanie appletov, žiakov výberového seminára som vyzval, aby hľadali ďalšie. Opis býva v angličtine, ale dajú sa obsluhovať aj intuitívne. Mnohé sú aj v slovenčine.

Pôvodne som chcel, aby každá téma mala alternatívu v IKT. Adresy som vpísal priamo do zadaní. V maturitnej miestnosti bol počítač pripojený na internet a súbor so zoznamom adries, takže stačilo kliknúť a applet sa otvoril (treba mať nainštalované prostredie Java). K niektorým otázkam som mal aj videoukážky na CD. V niektorých témach bola aj laboratórna práca, aj altenatíva s IKT. Žiak si mohol vybrať, či chce použiť protokol alebo počítač. K niektorým témam sa mi však nepodarilo zohnať vhodný applet, tam sme zatiaľ zostali pri rozbore laboratórnej práce.

Mne osobne sa najviac páčia applety s vychyľovaním elektrónového lúča v obrazovke, posuvným meradlom, Bernoulliho rovnicou (K. Holá), rozborom interferencie svetla (S. Tuleja) a nútenými kmitmi (W. Fendt).


Maturitné okruhy a priradené experimenty 2005/06

 1. Mechanika - Kinematika

EXPERIMENT: Analýza pohybu guľôčky pri prechode z naklonenej roviny na vodorovnú.

Predvedenie s využitím IKT: http://www.walter-fendt.de/ph11sk/acceleration_sk.htmPomôcky: PC, vzduchová dráha

 1. Mechanika - Dynamika. Sila.

EXPERIMENT: Overenie vzťahu na výpočet trecej sily

Pomôcky: PC, súprava pre trenie

 1. Mechanika. Dynamika. Newtonov gravitačný zákon, pohyby v gravit. poli

EXPERIMENT: Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny pomocou vodorovného vrhu. Predvedenie s využitím IKT: http://surendranath.tripod.com/Applets/Dynamics/Kepler/Kepler1Applet.html

http://surendranath.tripod.com/Applets/Dynamics/Kepler/Kepler3Applet.html

http://jersey.uoregon.edu/vlab/kepler/Kepler.html

Pomôcky: PC, nádoba s otvorom v stene, voda, miska


 1. Mechanika. Práca. Energia. Výkon

EXPERIMENT: Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie.

Pomôcky: PC, stojan so závažím na nitke

 1. Mechanika tuhého telesa

EXPERIMENT: Overenie momentovej vety

Pomôcky: PC, stojan s momentovým kotúčom, závažia

 1. Mechanika kvapalín

EXPERIMENT: Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny z Bernoulliho rovnice a rovnice spojitosti. Meranie času, výšky stĺpca kvapaliny, priemeru otvoru. Predvedenie s využitím IKT: E:\video\bernouappl\bernouappl.html (cd2)

http://www.walter-fendt.de/ph11sk/hydrostpr_sk.htm

Pomôcky: PC, nádoba s otvorom v stene, voda, miska, posuvné meradlo

 1. Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

EXPERIMENT: Vysvetlenie a predvedenie pohybu molekúl na animovanom modeli. Predvedenie s využitím IKT:

http://ephysics.physics.ucla.edu/ntnujava/gas2D/ebrownian_motion.htm

http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html nájdite v applet menu Heat

http://vscience.euweb.cz/materialy/plyn/index.htm -model plynu

Pomôcky: PC, kalorimeter

 1. Štruktúra a vlastnosti plynov

EXPERIMENT: Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky použitím zmiešavacieho kalorimetra. Predvedenie s využitím IKT: http://vscience.euweb.cz/materialy/plyn/index.htm -model plynu

Pomôcky: PC, kalorimeter

 1. Deje s ideálnym plynom

EXPERIMENT: Demonštrácia zmeny teploty plynu pri jeho stláčaní. Predvedenie
s využitím IKT:

http://surendranath.tripod.com/Applets/Heat/MolMotion/MolMotionApplet.html -zmeny V,T

Pomôcky: PC

 1. Štruktúra a vlastnosti kvapalín a pevných látok

EXPERIMENT: Určenie povrchového napätia kvapaliny z kapilárnej elevácie. Dôkaz existencie povrchovej vrstvy, návrh experimentu na kapilárne javy. Predvedenie tepelnej rozťažnosti kvapalín a jej využitie, napr. v teplomeri.

Pomôcky: PC, kapiláry, miska, voda, teplomer

 1. Skupenské premeny látok

EXPERIMENT: Určenie merného skupenského tepla topenia ľadu.

Pomôcky: PC, kalorimeter

 1. Elektrické pole a jeho vlastnosti

EXPERIMENT: Predvedenie ukážky zelektrizovania telesa trením, predvedenie javu elektrostatickej indukcie (priblíženie nabitého telesa k elektroskopu)

Sériové a paralelné zapojenie kondenzátov.Predvedenie s využitím IKT: siločiary

http://surendranath.tripod.com/Applets/Electricity/FieldLines/FieldLinesApplet.html

Pomôcky: PC, sklená tyč, koža, elektroskop, kondenzátory, vodiče


 1. Vznik jednosmerného elektrického prúdu

EXPERIMENT: Predvedenie a opísanie javu elektrostatická indukcia a vysvetlenie jeho využitia v praxi. Meranie odporu rezistora.

Pomôcky: PC, meracie prístroje, zdroj, vodiče, odpory, elektroskop, sklená tyč


 1. Elektrický prúd v kovoch

EXPERIMENT: Meranie vnútorného odporu a elektromotorického napätia zdroja. Predvedenie s využitím IKT:

http://www.walter-fendt.de/ph11sk/ohmslaw_sk.htm -Ohmov zákon

Pomôcky: PC, meracie prístroje, vodiče, zdroj, odpory

 1. Elektrický prúd v polovodičoch

EXPERIMENT: Predvedenie zaradenia diódy do obvodu v priepustnom a závernom smere.

Pomôcky: PC, dióda, tranzistor, vodiče, žiarovka

 1. Elektrický prúd v kvapalinách, plynoch a vo vákuu

EXPERIMENT: Meranie prúdu a napätia, meranie odporu rôznymi metódami. Predvedenie s využitím IKT: elektrónové lúče vo vákuu

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl- vyberte ukážku z applet thumbnails

Pomôcky: PC, meracie prístroje, odpory, vodiče, zdroj

 1.  Stacionárne magnetické pole – Magnetická indukcia

EXPERIMENT: Predvedenie a vysvetlenie javov spojených s vytvorením pilinových obrazcov v okolí permanentného magnetu, vysvetlenie vzniku a priebehu magnetických indukčných čiar priameho vodiča s prúdom, závitu s prúdom a viacerých závitov s prúdom.

http://www.walter-fendt.de/ph11sk/mfwire_sk.htm -mg pole vodiča

Pomôcky: PC, železné piliny, výkres, magnet, magnetka na ihle

 1. Stacionárne magnetické pole - silové pôsobenie

EXPERIMENT: Experimentálne overenie vzniku magnetického poľa cievky s prúdom (a overenie Ampérovho pravidla pravej ruky). Demonštácia a opis magnetického poľa v okolí priameho vodiča s prúdom (Oerstedov pokus). Predvedenie s využitím IKT: (pozri VIDEO_V11-01)

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html -ind. napätie a mg pole

http://www.walter-fendt.de/ph11sk/mfwire_sk.htm -mg pole vodiča

Pomôcky: PC, magnetka, magnet, železné a neželezné kovové predmety

 1. Nestacionárne magnetické pole - Elektromagnetická indukcia

EXPERIMENT: Experimentálne overenie, predvedenie a vysvetlenie vzniku indukovaného napätia v cievke. Predvedenie pozri video V12-01 (Flemingovo pravidlo ľavej ruky)

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday/index.html -ind. napätie a mg pole

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/index.html -Lenzov zákon

Pomôcky: PC, cievka, magnet, ampérmeter, vodiče

 1. Striedavý prúd – obvody s R, L, C

EXPERIMENT: Experimentálne určenie indukčnosti cievky striedavým prúdom.

Pomôcky: cievka, kondenzátor, odpor

 1. Striedavý prúd - usmerňovač, zosilňovač

EXPERIMENT: Experimentálne overenie činnosti usmerňovača s polovodičovou diódou.

Pomôcky: PC, osciloskop, dióda, vodiče, zdroj, tranzistor

 1. Striedavý prúd - generátor striedavého prúdu, transformátor

EXPERIMENT: Zostavenie transformátora, overenie jeho činnosti, nameranie transformačného pomeru. Experimentálne určenie výkonu prúdu v cievkach a účinnosti transformátora.

Predvedenie: http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/index.htmlPomôcky: PC, generátor, transformátor, vodiče, ampérmeter

 1. Mechanické kmitanie - kinematika

EXPERIMENT: Overenie vzťahu pre dobu kmitu matematického kyvadla. Predvedenie s využitím IKT: PC demo: kyvadlo,

http://www.walter-fendt.de/ph11e/pendulum.htm

http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html -nájdite v applet menu Oscillations-Forced

Pomôcky: PC, kyvadlo, závažie na pružine

 1. Mechanické kmitanie - dynamika

EXPERIMENT: Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa mechanickým oscilátorom (meraním tuhosti pružiny a frekvencie vlastných kmitov oscilátora).

http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html -nájdite v appletovom menu Oscillations-Forced

Pomôcky: PC, kyvadlo, závažie na pružine

 1. Mechanické vlnenie

EXPERIMENT: Predvedenie s využitím IKT: PC demo:druhy vlnenia. Odraz na konci: http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/TwaveRefTran/TwaveRefTranApplet.html

http://www.schulphysik.de/suren/Applets.html nájdite v appletovom menu ukážku pozdĺžneho a priečneho vlnenia

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=30

http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/standingWaves/standingWaves1/StandingWaves1.html -stojaté

http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/partsOfAWave/waveParts.htm#top -charakteristiky

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=32 -lom a odraz

Pomôcky: PC, struna na demonštráciu vlnenia

 1. Elektromagnetické vlnenie

EXPERIMENT: Určenie druhu a vlastností vlnenia (smer, vlnová dĺžka) analýzou vidoezáznamu (videoanimácie). Predvedenie s využitím IKT:

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

http://vscience.euweb.cz/materialy/interferencia/B.htm -obr. elmg spektrum

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=30 –prieč a pozd stojaté

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=52 –postup elmg vlny

Pomôcky: PC

 1. Elektromagnetické vlnenie – spektrum, svetlo

EXPERIMENT: Meranie vlnovej dĺžky svetla. Predvedenie s využitím IKT: http://vscience.euweb.cz/materialy/interferencia/E.htm

http://vscience.euweb.cz/materialy/interferencia/G.htm - appletová interferencia na tenkej vrstve, ukážka optického spektra: nastavte tak, aby sa najviac zosilňovalo, príp. rušilo.

Spektrum elmg žiar.http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl nájdite applet v Science Trek

http://surendranath.tripod.com/Applets/Optics/Prism/PrismApplet.html - lom na hranole

http://vscience.euweb.cz/materialy/interferencia/C.htm - optické spektrum

Pomôcky: PC, polarizačné sklá

 1. Elektromagnetické vlnenie - Optické zobrazovanie

EXPERIMENT: Zobrazenie predmetu zrkadlom, šošovkou, optickou sústavou s využitím geometrickej optiky. Opíšte vlastnosti obrazu. Ukážka: Model oka, ďalekohľad, mikroskop, lupa. Predvedenie s využitím IKT: PC demo:

http://www.walter-fendt.de/ph11e/refractor.htm -teleskop

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Lens/lens_e.html -šošovky a zrkadlá

Pomôcky: PC, šošovky, zrkadlá, model oka, ďalekohľad, mikroskop, lupa.

 1. Základy fyziky mikrosveta - fotoelektrický jav, obal atómu

EXPERIMENT: Predvedenie využitia fotoelektrického javu v praxi na činnosti luxmetra. Ukážka: činnosť luxmetra. Predvedenie s využitím IKT: PC demo: stojaté vlnenie, laser, polarizácia svetla, miešanie farieb, Bohrov model atómu, absorpčné a emisné spektrum, interferencia elektrónov.

http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

http://www.walter-fendt.de/ph11sk/photoeffect_sk.htm -fotoefekt

http://surendranath.tripod.com/Applets/Optics/Slits/SingleSlit/SnglSltApplet.html

http://www.walter-fendt.de/ph11e/bohrh.htm

Pomôcky: PC, luxmeter, polarizačné sklá

 1. Základy fyziky mikrosveta - jadro atómu

EXPERIMENT: Meranie dĺžky mikrometrickou skrutkou a posuvným meradlom. Predvedenie s využitím IKT: PC demo:

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/viewtopic.php?t=69 –posuvné meradlo

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/index.html -objav jadra

Pomôcky: PC, posuvné a mikrometrické meradlo, obrázky jadrovej elektrárne

Download 64.01 Kb.
Download 64.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMgr. Igor Trepáč Gymnázium v Topoľčanoch

Download 64.01 Kb.