• Odraz politiky a hospodářství v umění
 • Impresionismus
 • Akt ozářený sluncem
 • Impresionismus ve světové literatuře
 • Symbolismus ve světové literatuře
 • Osobnosti světové symbolistické literatury
 • Další světové spisovatelské osobnosti toohoto období
 • Moderní básnické směry přelomu století ve světových literaturách
  Download 61.24 Kb.
  Sana07.04.2017
  Hajmi61.24 Kb.

  Moderní básnické směry

  přelomu století

  ve světových literaturách
  Politicko-hospodářská situace:

  doba „soumraku měšťáckého liberalismu“

  doba překotného rozvoje civilizace= tzv. 2. průmyslové revoluce(první „parní“ byla po r. 1848)

  zdokonalení parního stroje a vynález parní turbiny (železnice, lodní plavba)

  vynález motorů(benzín, nafta)

  výroba elektrické energie

  motocykly, auta

  velké železobetonové stavby

  pluhy, mlátičky

  chemie- výroba vysoce kvalitní oceli Thomasovou metodou (tedy soustruhy a frézy…)

  telefon, telegraf, fotoaparát, gramofon, kinematografie, mikroskop

  objev Roentgenových paprsků a studium radioaktivity

  vynález syntetických vláken

  umělá hnojiva

  barviva

  dynamit

  zdokonalení střelných zbraní (kulomet), větší ráže

  ponorky!!!

  silnější pancíře

  a tedy: větší potřeba surovin (boj o naleziště a dopravní cesty)

  růst monopolů

  bohatnutí zbrojařských firem: Krupp (Něm.), Schneider(Franc.),

  Du pont(USA), Škoda(Rakousko)

  střídání krizí a konjunktur

  Rakousko stále ještě zaostalé (pozůstatek systému řízení z 2. poloviny 19. století).


  Myšlenkové ovzduší: Převládá skepse, pesimismus,tajemnost(nevysvětlitelnost,obava z přílišného pokroku)

  spoléhání na intuici.


  Vědecké směry: Pozitivismus: l. pravdivé je to, co lze dokázat smysly=pozitivně

  2. poznání se vyvíjí (popření metafyziky a podpoření dialektiky)  August Comte(ógist komt) a jeho spolupracovník John Stuart Mill

  Vědecký naturalismus (základem všeho dění je hmota a lidský život je na této hmotě

  absolutně závislý)-v podstatě tedy popírání náboženství

  Friedrich Nietsche(1844-1900)

  -určující pro život je instinkt, biologická podstata, pud,

  přirozená touha po moci

  -demokracie je vláda slabých

  -vývoj určují silní jedinci (dav nemá smysl, je manipulovatelný)

  -dílo: Tak pravil Zarathustra(legendární reformátor sstaroperkéhoi náboženství)  Soumrak bohů

  spiritualismus (nadměrné zdůrazňování duchovna):

  L.N.Tolstoj (dříve autor Vojny a míru) žije samotářsky, odmítá civilizaci

  a hledá Rousseauovský ideál přírodního života

  Dostojevský: člověk ví mnohem víc, než potřebuje vědět ke spokojenému životu

  vědecký komunismus:

  Karel Marx a Bedřich Engels


  Odraz politiky a hospodářství v umění


  Zrychluje se vývoj uměleckých směrů, které mají společnou myšlenku Ľ art pour ľ art:

  symbolismus

  impresionismus

  expresionismus

  novoklasicismus

  unanimismus ( unus animus=jeden duch) snaha najít kiolektivního ducha, kolektivní cítění


  vedle těchto směrů stále pokračují tendence

  realistické (ve smyslu existenciálním, marxisteckém aj)

  romantické (jako novoromantismus)
  ve výtvarném umění se objevuje pojem secese:

  malířská: inspirace východoasiskými motivy (ornamentalistikou)

  stavitelská: ornamenty je možno vyrobit z kovu (díky novým metodám zpracovávání)
  počátek tohoto asi ryze individuálního cítění lze asi hledat u Parnasu (často citovaný různými umělci):

  Francouzší parnasisté (skupina básníků)

  Sborník Současný Parnas (1866,1869,1876)

  Silně ovlivnil Lumírovce a skupinu kolem Moderní revue

  Program parnasistů formuluje Theophille Gautier(1811-1872):

  l. Ne romantismus , ne ralismus, ale neosobní chladné, mramorové zobrazení krásy

  (vzor znovu v antice). Nadčasovost.

  (70. léta vykopání Tróji)

  2. Silná obraznost, inspirativnost.

  3. Důraz na formu lit. díla: dokonalý výraz

  4. Formulují název Lartpourlartismus (umění nemá sloužit žádným praktickým cílům,

  ale pouze ideálu krásy, a to v dokonalé harmonické formě.

  5. V umění také operují s termínem fin de siécle (fen d sijekl)-sklonek století

  Osobnosti:

  Charles-Maria Leconte de Lisle(1818-1894) (šárl mari lekont de lil)

  Nevěří v pokrok lidstva, chce jedině sloužit kráse (!!!x Hugo věří v pokrok!!!)

  4 knihy veršů zachycujících kulturní vývoj lidstva pod názvem Básně

  Básně antické (starověké mýty)

  Básně barbarské (vývoj náboženství a mravních zákonů)

  Básně tragické ( dtto )

  Básně poslední (nevíra v náboženství, ale víra ve vědu a umění)- vydáno posmrtně
  Sully Prudhomme(1837-1907)(sili pridom)
  Stephan Malarmé ( viz níže)- pouze v počátcích své tvorby, pak šel vlastní cestou
  Paul Verlaine (viz níže)- pouze v počátcích tvorby, pak šel vlastní cestou

  Impresionismus


  Vznik: Zdroje: Angličtí krajináři: John Constable(konstebl)

  Joseph William Turner Parník ve sněhové bouři(dokonce se

  (džouzif térnr) nechal přivázat ta bouřky k lodnímu stožáru

  aby výpověď byla pravdivá)

  Déšť, mlha, rychlost !!!

  barbizonská škola: Francie 1825 francouzští malíři, kteří se usadili

  v blízkosti vesnice Barbizon a malovali krajiny přímo v plenéru

  Bohémský život …

  Theodore Rousseau

  Camile Corot: malba vodní hladivy, v okamžiku kdy se už skoro vypařuje

  (mlžný opar)

  Dílo např.: Most v Mantes

  Édouard Manet: (1832-1883)(mane)

  Salón 1863: vystavuje obraz Snídaně v trávě

  Salón 1865: vystavuje obraz Olympia

  Není však považován za impresionistu, protože techniku impresionistů

  nepřevzal !

  Je značně konfliktní. Oba obrazy posouzeny jako nestydaté a „odbyté“.


  Díla malířů používajících techniku rozkladu světla a nejasných kontur byla potom na Salonu odmítána.

  Roku 1874 tedy uspořádána výstava tzv Salón odmítnutých. Uspořádala ji skupina kolem Maneta.

  On sám tam vystavuje obraz Impression,soleil levant (Dojem, vycházející slunce). Kritik Charivari

  zesměšnil pojem Imprese, nazval malíře posměšně imresionistou … Skupina zasměšnění přijala jako název.


  Princip impresionismu: Zachytit co nejvěrněji dojem okamžiku (tedy neodporuje si s realismem)

  Nejrychleji se při pohledu na jev mění světlo. Světlo je tedy nositelem té prchavost. Světlo mění barvu.

  Proto nositelem momentálního dojmu (nálady) je barevná skvrna. Klademe-li barevné skvrny (=rozkládající se světlo) vedle sebe, lidské oko je díky své nedokonalosti vnímá jako chvějícíse plochu. Tedy žádná ostrá linie!!!

  Nepoužívají černou barvu, protože se v přírodě prý v čisté podobě nevyskytuje (spíš je to tmavě zelená).

  Můžeme snad říci, že jde o nejdokonalejší realismus!!

  Hlavní představitelé impresionismu:

  Claude Monet(klód mone) obrazy Leknínů, Topolů, Katedrál, Stohů

  (některá až 5 metrů vysoká)  Auguste Renoir hlavně figury, potréty (hlavně ženy a děti). Něžné, s převládající

  růžovou barvou pleti, hodně se zabývá hrou světelných paprsků

  na lidském těle.

  Když ke stáří onemocněl revmatismem, přivazovali mu přátelé

  štětec k prstům, aby mohl malovat.

  Houpačka

  Akt ozářený sluncem


  Alfred Sisley(sisle) Angličan, krajinář

  Camille Pissaro(kamij pisari) francouzský krajinář

  Edgar Degas(edgár dega) obrazy baletek a náměty z dostihového prostředí

  ten ale nepoužívá impresionistickou techniku, protože k vytvoření

  pohybu potřebuje alespoň náznak linie

  ke stáří oslepl a začal modelovat baletky a koně z vosku  Henri de Toulouse-Lautrec Malíř hospod a nwvěstinců (Piggale, Montmartre noční život nevěstinců

  a hospod). v mládí si zlámal obě nohy, celý život mrzákem. Hodně pil!

  Významné jsou plagáty a litografie (japonský vliv)

  Auguste Rodin(ogist rodén) sochař

  Myslitel

  Balzac
  Hudba:

  Claude Debbussy(1862-1912) Faunovo odpoledne, svita Moře

  Mauritz Ravel(1875-1937) Španělská rapsodie

  Richard Wágner (částečně)


  Impresionismus ve světové literatuře

  není tak výrazný jako v malířství. Mísí se s dalšími směry a je to spíš přístup ke zobrazení (princip):

  Vyslovit pomíjivé a okamžité nálady, sdělit PRAVDU OKAMŽIKU.

  Jak?: pomocí barevných a zvukových asociací a pojmenování (vytvořit iluzi zvuku, barvy)

  Osobnosti:  Paul Verlaine(1844-1896)

  nazýván symbolistou a impresionistou

  Syn důstojníka;rodina od 1851 v Paříži, žijí v bídě; po maturitě krátký čas úředníkem;

  od 1863 básně v časopisech a sbornících,

  Sňatek s Matyldou a spořádaný život v bytě tchána a tchyně. Po roce přiklonění k bohémskému životu.

  Bisexuální orientace. „Pekelný“ vztah k Rimbaudovi. Vaerlaine ho v hádce postřelil. Na dva roky ve vězení.

  Tam se obrací na katolickou víru. Po propuštění se pokusí znovu si uspořádat život. Už to nejde. Notorický alkoholismus. Tuláctví.

  Dílo:


  bás. sbírky:

  Saturnské básně(1866)

  Podzimní píseň: jedna z jeho nejslavnějších básní

  nálada se odvíjí od základního motivu teskného tónu houslí, podzimu, šumícího větru  Galantní slavnosti(1869)

  Romance beze slov(1874)-(psáno v době krátkého manželství) hodnotu verše měří jeho hudebností

  Bělostný měsíc: smyslové vjemy (měsíční svit, stíny vrb,kvílení větru,hvězdná obloha…)

  vyjadřují stav duše  Spleen úzkost z odchotu milované osoby (důsledně není jasné, zda jde o muže či ženu)
  Moudrost(1881)-chce předvést svou náboženskou proměnu:

  verš “Naděje třpytí se jak v chlévě stéblo slámy“  Kdysi a nedávno(1884)(překládáno někdy jako Dávno a nedávno)

  Umění básnické: odmítá logickou stavbu básně dovedenou do pointy:

  „Pointa báseň zabít stačí“

  Chce významovou neurčitost, odlesky, polotóny,

  neohraničenosti, hudební mlhavosti.

  eseje:

  Prokletí básníci(1884)- vlastně první formuloval název skupiny
  Z našich básníků mezi impresionisty řadíme Ant. Sovu, Karla Hlaváčka a Fr.Šrámka.

  Symbolismus ve světové literatuře

  Překrývá se  v  literatuře s pojmem impresionismus (totiž symbol je zrovna tak nositelem dojmu jako barva, tón …), avšak v umění se překrývá rovněž s pojmem secese (secesní dílo je symbolické, ale ne každé symbolické dílo je secesní)

  Symbol: jev (předmět, postava, scéna…),který mimo svůj prvotní význam má ještě význam přenesený,

  vyslovený umělcem a srozumitelný z tradice, na základě vnitřní podobnosti.

  Had-symbol ďábla Kříž-symbol smrti


  Manifest francouzského symbolismu; 1886, autorem francouzský básník Jean Moréas(žan morea)

  -Osobní prožitky není možno rozumově vyjádřit. Proto se pokusme přiblížit

  tento prožitek pomocí náznaku, pzvolného dohadování, nejasného naznačení obrysů.

  -V symbolistickém umění obrazy přírody, skutky lidí, všechny osobní jevy

  se nemohou projevovat samy; jsou to pouhé smyslové znaky určené k tomu,

  aby představovaly své tajné spřízněnosti s prvotními idejemi

  -Bod 4 Manifestu: přednět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíše za znak nějaké ideje

  jehož prostřednictvím může být vyjádřena

  Představitelé:

  Moreau Gustav (žistáv moró)( Olej Zjevení

  Bertrand Odilon Redon(bertán redon)(1840-1916) Zavřené oči

  Kyklop

  krajiny, zátiší, figurální kompozice  James Ensor(1860-1949)(džejmz ensor)belg. Masky smrti

  Alfred Kubín(1877-1939) rak.

  Edvard Munch(1863-1944) nor. Tanec života

  skupina malířů Nabis (=hebrejsky Proroci)  Osobnosti světové symbolistické literatury

  Edgar Allan Poe(1809-1849) USA

  zakladatel horroru a detektivky

  Básník a prozaik; od útlého dětství sirotek,; výchova v rodině obchodníka Allana; s ní pobyt v Anglii;

  Konflikty se světem; těkavá existence; spousta nešťastných lásek; pro Evropu jej objevil Baudelaire

  (přeložil jeho dílo do francouzštiny)

  Dílo:


  Bás. sbírky: Tamerlán a jiné básně(1827)

  Havran a jiné básně(1845)

  Prózy: Dobrodružství Artura Gordona Pyma(1838)  Grotesky a arabesky(1840)

  Povídky(1845)

  Filosofie básnické skladby(1849)

  mimo jiné: základní vlastností krásy je smutek
  Charles Baudelaire(1821-1867)

  „magnus párent“ moderní poesie; odmítá realismus, sentimentalismus,

  Smrt otce, dětství i mládí prožité s otčímem (zostřuje se vzájemné napětí);

  finančně zabezpečen, bohémský způsob života (alkohol, hašiš, opium, vztah k mulatce Jeane Duvalové

  = Černá Venuše). Je mu přidělen finační opatrovník

  Oborem básnictví je krása. Poe ji vidí ve smutku, Baudelaire ji chce vidět všude.

  Dílo:

  Celé své dílo rozdělil do čtyř svazků:  Květy zla(1857,1861,1868)

  rok 1857 je proto časem, od kterého se začíná odpočítávat moderní poesie;

  následovala žaloba proti autorovi inakladatelům pro ohrožení mravnosti;

  soudní spor prohráli, 6 básní zabaveno, zákaz šíření knihy.

  Poesie nemá za předmět pravdu, ale jenom sebe samu“

  Poesie souvisí s malířstvím, kuchyní a kosmetikou možností vyjádřit jakýkoliv pocit

  slasti nebo hořkosti, blaha nebo hrůzy“

  Umělé ráje(1860)

  Estetické zvláštnosti(1868-9)

  Romantické umění((1868)
  Zvlášť vydány: Malé básně v próze(1869)

  Intimní deníky(1908) Rakety(1908) Mé srdce obnažené(1917)

  Sebrané spisy a korespondence(7 dílů)(1922-53)

  Jean Arthur Rimbaud(1854-1891)

  Narozen v Charleville, zemřel 1851 v nemocnici v Marseille.

  Přísná výchova bigotní matky. Už v útlém dětství velmi paličatý, časté útěky (dvakrát z Paříže přivlečen postrkem).

  Studuje lehce, dostává od svého profesora knihy básní.

  Později se dostává do Přiže se souhlasem matky. Z pozdálí sleduje boj Přížské komuny.

  Seznamuje se s Verlainem, ten ho uvádí do literární společnosti,tam se znemožˇnuje. S Verlainem se toulá

  po Belgiia Londýně. Bída.

  Po postřelení od Verlaina a po Verlainově uvěznění se setkávají ještě jednou-definitivní roztržka.

  Rimbaud cestuje a mění zaměstnání (Indie, Egypt, Habeš)…voják, cirkusák,tulák…

  Nemocnice v Marseille- noha postižená zhoubným nádorem-amputace-smrt.

  Dílo:

  Nejlepší věci napsal mezi 15 a 19 rokem.  Sezona v pekle (1873 )

  odtud básenˇ Alchymie slova- vymyslil barvu jednotlivých hlásek (A=černˇ, E=běl …)  Iluminace(1898 !!) cyklus básní v pro´ze i ve verších – vydal Verlaine

  -Originalita veršů: spontánnost, bohatství imaginace, nekonvenčnost, jednoduchost ale účinnost formy.

  -Zˇádná logika !!!!! Spíš tajemný vnitřní a neprozkounaný zdroj ve vlastní psychice.

  Svému učiteli a příteli Izambardovi píše v dopise o tom, jak se učinit vidoucím pro poesii:  Jde o to dospět k neznámu rozrušováním všech smyslů.

  -Nelze si představit vývoj světové poesie bez Rimbauda.  Stephane Mallarmé(1842-1898)(stefan malarmé)

  jediný z velikánů, žije poklidným životem, 30 let vyučuje angličtinu,

  izoloval se od světa, dlouho neznámý, jenom se schází se svými příteli a žáky ve svém bytě v Paříži

  (např. Paul Valéry)

  básenˇ je tajemstvím, k němuž má čtenář klíč ve své obraznosti

  dílo: Básně(1887)  Faunovo odpoledne(1876)- básnická slkadba s mytologickým námětem
  Paul Valéry(1871-1945)

  už je trochu jiná generace

  dílo: Mladá Parka(1917)

  Hřbitov u moře(1926)


  Tristan Corbiére(1845-1875)(tristan korbjér)

  francouz;zážitky z rodné Bretaně, okouzlení mořem.

  Od 16 let vážně nemocen (astma, revmatismus)

  Neštˇastná láska k italské herečce. Vzorem je mu Villon, od něj přebírá revoltu a sarkasmus.

  Dílo: Zˇluté lásky(1873)- ovlivněno zklamáním v lásce. Sebeironie, ošklivé obrazy

  Joris-Karl Huysmans(1848-1907)(žoris vismáns)

  prozaik, básník, výtvarný a literární kritik. V rodině se cítil cizí. Od maturity do 50 let úředník ministerstva vnitra v Paříži. Katolík, který hledá smysl života v umění a literatuře.

  Začínal v Zolově skupině jako naturalista, ale naturalismus překonal

  Dílo: romány:  Tam dole( )

  Naruby(1884) Hlavní hrdina De Esseint (d esánt) je potomek starého šlechtického rodu. Je znuděn

  společností, všechno už poznal. Chce uniknout kořistnické společnosti do světa umění.

  Najde v odlehlé pustině dům a tam provozuje umění dle vlastních měřítek. Končí fyzickým a psychickým zhroucením. Cˇasté estetické úvahy o skvělém vzoru prokletých básníků omezují dějovost. Cˇasté je vyhledávání dekadentních obrazů v dílech prokletých básníků.

  Vliv Huysmanse na č. literaturu vyzdvihl objevil Sˇalda.  Další světové spisovatelské osobnosti toohoto období


  Emile Verhaeren(1855-1916)-Belgie

  píše francouzsky, pochází z Flander

  Dílo: sb. Chapadlovitá města(1895)

  Básnické vidění města (civilismus)- poprvé v literatuře (podobně jako Whitman)

  Občas i obavy, zda se člověk sám nezahubí
  Mauritze Maeterlinck(1862-1949)(mátrlink)- Belgie

  dramatik, básník, píše francouzsky,nositel Nobelovy ceny

  Dílo: sb. Skleníky(1889)

  Symbol je jev vlastní přírodě.

  Cˇlověk je jen hříčka přírody (naturalismus)


  Oscar Wilde(1854-1900) Velká Britanie

  narozen v Dublinu, rodiče bohatí Irčané zaujatí více sami sebou než dítětem (tím se matka jenom chlubí)

  Studia: Dublinská universita,

  Oxford : Od Johna Ruskina získává krédo, že umění musí být součástí každodenního života,

  To se stává programem tzv. estétského hnutí

  Matka výstředně přepjatá básnířka, on zázračné dítě salonů. Duchaplnost, vtip, intelekt. To se obrací proti němu,

  když začne útočit na anglickou konzervativní morálku. Hledá nové zážitky a nechce brát ohled na oficiální morální kodexy.

  1882 cesta do USA  1. svatba

  1. obžalován: Homosexuální vztah k mladému chlapci, kterého miloval celý život. Dva roky vězení.

  Po propuštění odchod do Francie. Umírá v bídě a zapomění.
  Dílo: Pro´za:

  Sˇtˇastný princ a jiné pohádky(1887)

  Obraz Doriana Graye(1891) ošklivost z Dorianových hrůzných činů přechází na obraz,

  zatímco Dorian vypadá pořád stejně jako v den, kdy byl obraz namalován. Obraz se stává

  symbolem nepodplatitelnosti lidského svědomí.

  Když se Dorian rozhodne obraz zničit, umírá sám jako stařec, zatímco obraz omládne

  (protože umění je nezničitelné).

  Komedie:


  Jak je důležité míti Filipa(1895)

  Ideální manžel(1895)
  Básenˇ:

  Balada ze žaláře v Readingu(1898)


  Walt Whitman(1819-1892)-USA

  Stébla trav(1855)- sbírka psaná občas volným veršem

  prvky civilismu a vitalismu


  Rainer Maria Rilke(1875-1926)Německo

  Narodil se v Praze, píše německy

  sbírky: Kniha hodin(1905)

  Nové básně(1907-8)

  Sonety Orfeovi(1923)
  Christian Morgenstern(1871-1914)-Německo

  hra se slovy, a fantazií

  Sbírky: Sˇibeniční písně(1905)

  Palmstro:m( ) to už je něco jiného. Tady jde o obsah. Ten je aktuální, politický
  Alexandr Alexandrovič Blok(1880-1921)-Rusko;symbolismus

  Verše o krásné dámě(1904)sbírka  Dvanáct(1918) poema- revoluce
  Konstantin Dmitrijevič Balmont(1869-1904)

  Download 61.24 Kb.
  Download 61.24 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Moderní básnické směry přelomu století ve světových literaturách

  Download 61.24 Kb.