• 1. MÜQAVİL Ə NİN PREDMETİ
 • 2. ƏSƏRLƏ RİN ÖTÜRÜLM Ə Sİ QAYDALARI
 • 3. TƏRƏFLƏ RİN HÜQUQ V Ə ÖH DƏ LİKL Ə Rİ
 • 4. TƏRƏFLƏ RİN Z ƏMANƏ Tİ Mü əllif zəmanət verir ki, əsər(lə r) üzr ə müst ə sna mülkiyy ə
 • 6. MÜQAVİL Ə MÜDD Ə Tİ
 • 7. DİG Ə R Ş ƏRTLƏR
 • 8. TƏRƏFLƏ RİN İMZALARI Mü əllif: İstifad əçi: ___________________________________________ Bakı Dövl ət Universiteti
 • telefonları:__________________ __________ Əlaqə telefonları: 4 39-06-21
 • İmza:_______________ ___________________________ M.Y.
 • MÜƏLLİf müqaviLƏSİ No " " 200 IL Bakı şəhəri
  Download 89.9 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi89.9 Kb.

  ƏLLİF MATERİALI ÜZRƏ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ MƏLUMATLAR BAZASININ ELEKTRON REPOZİTORİYASINA MÜSTƏSNA OLMAYAN HÜQUQLARIN DAXİL EDİLMƏHAQQINDA
  MÜƏLLİF MÜQAVİLƏ No

  " "____________ 200____il Bakı şəhəri
  "Sənədlərin mütləq Nüsxəsi" "Müəllif və Əlaqədar hüquqlar" haqqında Azərbaycan Respublikası qanunlarmı rəhbər tutaraq elmi işçilərə və müəllim heyətinə yeni xidmət növü kimi Bakı Dövlət elmi işləri (elektron arxiv) üzrə elektron repozitoriyanm yaradılması məqsədilə,
  Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxana-Məlumat Mərkəzi________________________________________________________________________________

  universitetin adı/kitabxana

  _______________________________________________________________________________ şəxsində  Adı/familiyası/atasınm adı/vəzifəsi
  Gələcəkdə "İstifadəçi" adlandırılacaqdır və

  _______________________________________________________________________________________  əllifin adı/familiyası/atasının adı
  gələcəkdə "Müəllif' adlandırılacaqdır, aşağıdakılar üzrə Müqavilə bağlamışlar:
  1. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ
  1.1. Müəllif hal-hazırkı Müqavilədə qeyd olunan şərtlər əsasmda aşağıdakı əsərlər üzrə İstifadəçiyə istifadə üçün qeyri-müstəsna hüquqlar təqdim edir (qeyd etməli):

  Elmi nəşrlər :  • dissertasiya mövzusu üzrə aftoreferat _______________

  • dərslik-metodik materiallar ________________________

  1.2. Hal-hazırkı Müqavilənin 3-cü bölməsinə müvafıq olaraq Müəllif "____”____________ 200_____ci ildən başlayaraq 5 il müddətinə əsərlərin istifadəsi üzrə İstifadəçiyə hüquq verir.

  1.3. Hal-hazırkı Müqavilə üzrə verilən hüquqlar ödənişsiz əsaslarla təqdim olunacaqdır.

  2. ƏSƏRLƏRİN ÖTÜRÜLMƏQAYDALARI
  2.1. Tərəflər təsdiq edir ki, aşağıdakı şərtlərə müvafıq olaraq hal-hazırkı Müqaviləyə imza atdıqdan sonra Müəllif İstifadəçiyə əsər (ləri) təqdim edəcəkdir (qeyd etməli):


  • Müəllif MS WORD formatmda olan müəllif materialınm tam elektron versiyasım əhatə edən faylları İstifadəçiyə təqdim edir və öz əsərinin və ya ötürülmüş bütün əsər hissələrinin müəllifın çap versiyasma tam uyğunluğunu və bütövlüyünü zəmanət altma alır;

  • Əsərin Elektron versiyasının hazırlanması üçün Müəllif İstifadəçiyə çap şəklində müəllif materialmı təqdim edir.


  3. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHLİKLƏ
  3.1. Müəllif aşağıdakı keçid səviyyələri ilə (qeyd etməli) hal-hazırkı Müqavilənin bəndində qeyd olunan əsərləri Xəzər Universiteti Elektron Repozitoriyasının tam mətnli verilənlər bazasına daxil edilməsi üçün İstifadəçiyə hüquq verir:


  • Istifadədə məhdudiyyət olmadan müəllif materialmı elektron repozitoriyasmm verilənlər bazasmın bir hissəsi kimi İnternet şəbəkəsində açıq keçid formasında təqdim etmək;
  • Müəllif materialmı elektron repozitoriyasmm verilənlər bazasmm bir hissəsi kimi İnternet şəbəkəsində "Yalnız oxunuş" formasında təqdim etmək;
  • "Yalnız oxunuş" rejimində müəllif materialının tələbələrə, müəllimlərə və universitetin digər əməkdaşlarına təqdim etmək;
  • Kompyuter kitabxanasında istifadədə məhdudiyyət olmadan "Azərbaycan Kitabxana-İnformasiya Konsorsiyumu"-nun İştirakçı-Kitabxana Assosiasiyasının oxucularına təqdim etmək;
  • Kompyuter kitabxanasmdan müəllif əsəri (lərinin)-nin iştirakçı-kitabxana oxucularma yalnız "Oxunuş" rejimində təqdim etmək;

  3.2. Müəllif, müəllif materialım və ya onun ayrı-ayrı hissələrini sənəd və kitabxanalararası abunəçi (qeyd etməli) elektron çatdırma sistemi çərçivəsində İstifadəçiyə Müəllif materialmm ötürülməsinə icazə verir/icazə vermir:  • Məhdudiyyətsiz _____________________

  • Növbəti məhdudiyyətlərlə______________

  3.3. İstifadəçi aşağıdakılarm həyata keçirilməsini öz öhdəsinə götürür:


  3.3.1.İstənilən vaxt Müəllifə İstifadəçidə olan əsərlərin istifadə şərtləri ilə və ya istifadə haqqmda statistik məlumatlarla tanış olmaq imkanını təqdim etmək.

  3.3.2. Hal-hazırkı Müqavilənin 3.1 və 3.2 bəndlərində qeyd olunan tələblər çərçivəsində Müəllif əsərlərinin istifadəsini həyata keçirmək.

  3.3.3. Müəllifm tələbi əsasında əsərlərə keçid şərtlərini dəyişdirmək.

  3.4. İstifadəçi Müəllif əsərlərini Elektron Repozitoriyada istifadə olunan formata keçirmək hüququna malikdir.

  3.5. Hal-hazırkı Müqavilənin 1.1 -ci bəndində qeyd olunan Müəllif hüquqlarmın digər şəxslərə ötürülməsi hallarında Müəllif bu haqqda İstifadəçini məlumatlandırmalıdır.

  3.6. Müəllif aşağıdakı hüquqlara malikdir:  1. Hal-hazırkı Müqavilə çərçivəsində Müəllif materialmm istifadə qaydalarını və şərtlərini yoxlamaq.

  2. Müəllif materialmı şəxsən özü müstəqil şəkildə istifadə etmək və ya onun istifadə edilməsi hüquqlarmı üçüncü şəxsə təqdim etmək.


  4. TƏRƏFLƏRİN ZƏMANƏ


  1. əllif zəmanət verir ki, əsər(lər) üzrə müstəsna mülkiyyət hüquqlarma malikdir, bu hüquqlar hal-hazırkı Müqavilə üzrə digər şəxslərə təqdim edilə bilər.

  2. İstifadəçi zəmanət verir ki, hal-hazırkı Müqavilənin 3-cü bölməsinin şərtlərinə müvafıq olaraq Müəllif materialmı yalnız təhsil və elmi məqsədlərdə istifadə edəcəkdir.


  5. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLL EDİLMƏ YOLLARI. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏ
  5.1. Hal-hazırkı Müqavilədə qeyd olunan öhdəliklərin həyata keçirilməməsi və ya lazımınca həyata keçirilməməsi ilə əlaqədar olaraq tərəflər qanunvericiliyə müvafıq şəkildə məsuliyyət daşıyacaqdır.

  1. Müəllif hal-hazırkı Müqavilənin 1.1 bəndinə müvafıq olaraq İstifadəçi qarşısında müstəsna hüquqlara dair məlumatlarm düzgün təqdim olunması barədə məsuliyyət daşıyır. Həqiqi Müəllif hüquqlarma malik olan tərəf tərəfmdən İstifadəçiyə tələb və ya iddialarm irəli sürülməsi hallarmda Müəllif qanunvericiliyə müvafıq şəkildə məsuliyyət daşıyır.

  2. İstifadəçi "Müəllif və Əlaqəli hüquqlar" haqqmda Azərbaycan Respublikası qanunlarma müvafıq olaraq normalarm riayət. olunması üzrə Müəllif qarşısında məsuliyyət daşıyır.

  3. Tərəflər, hal-hazırkı Müqavilədə qeyd olunmayan digər hallarda Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəllə normalarmı və "Müəllif və Əlaqəli hüquqlar" haqqmda Azərbaycan Respublikası qanunu rəhbər tutacaqlar.

  4. Hal-hazırkı Müqavilə ilə əlaqədar olan bütün mübahisələr tərəflər arasmda danışıqlar yolu ilə həll ediləcəkdir.

  5.6. Hal-hazırkı Müqavilə ilə əlaqədar olaraq tərəflər arasında yaranmış mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll edilmədikdə mübahisə məhkəmə qaydasında həll ediləcəkdir.

  6. MÜQAVİLƏ MÜDDƏ


  1. Hal-hazırkı Müqavilə imzalandığı andan qüvvəyə minir və 5 il müddətində etibarlıdır, tərəflər arasmda Müqavilənin dayandırılmasma dair heç bir bildiriş olmadıqda Müqavilə avtomatik şəkildə əlavə 5 il müddətinə uzadılır.

  2. Tərəflərin yazılı razılığı əsasında hal-hazırkı Müqaviləyə xitam verilə bilər.

  3. Tərəflər hal-hazırkı Müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirməyən zaman hal-hazırkı Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilə bilər, bu halda ikinci tərəf iki aydan az olmayan müddət ərzində digər tərəfə yazılı xəbərdarlıq göndərməlidir.  7. DİGƏR ŞƏRTLƏR

  1. Hal-hazırkı Müqaviləyə edilən əlavə və dəyişikliklər yazılı şəkildə olmalı və tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfmdən imzalanmalıdır.

  2. Hal-hazırkı Müqavilə iki nüsxədə tərtib edilmişdir və hər bir nüsxə tərəflərdən birinə təqdim olunmalıdır.

  Hal-hazırkı Müqavilə " " 200 il tarixində Bakı şəhərində  bağlanmışdır.

  8. TƏRƏFLƏRİN İMZALARI
  əllif: İstifadəçi:
  ___________________________________________ Bakı Dövlət Universiteti

  Adı/familiyası/atasının adı

  Ünvan: ____________________________________ Bakı şəh. Z.Xəlilov küç.23

  Əlaqə telefonları:____________________________ Əlaqə telefonları: 439-06-21

  ___________________________________________ ___________________________________________ Imza:_____________________

  Adı/familiyası/atasının adı/vəzifəsi
  İmza:__________________________________________ M.Y.
  Download 89.9 Kb.
  Download 89.9 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  MÜƏLLİf müqaviLƏSİ No " " 200 IL Bakı şəhəri

  Download 89.9 Kb.