• Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije)
 • Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja vježbe
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom) pohađanje nastave
 • Detaljan prikaz ocjenjivanja
 • Dopunska literatura: Dodatne informacije o kolegiju
 • Njemački jezik 2 Kod kolegija
 • Godina studija
 • Dodatne informacije o kolegiju
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja
 • Mentorski rad Terenska nastava
 • Usmeni ispit Pismeni ispit
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet10/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37  Naziv kolegija

  Engleski jezik 2


  Kod kolegija

  FFZAB203

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija


  1.

  ECTS vrijednost boda:

  2

  Semestar

  2.

  Broj sati po semestru (p v s)

  15 0 15

  Status kolegija:

  izborni (D)

  Preduvjeti:

  položen kolegij Engleski jezik 1

  Usporedni uvjeti:

  -

  Pristup kolegiju:

  Studenti 1. godine koji ne studiraju engleski jezik

  Vrijeme održavanja nastave:

  prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Ivona Šetka Čilić, doc.

  Kontakt sati/konzultacije:

  prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  ivonasetka@yahoo.com

  Asistent

  -

  Kontakt sati/konzultacije:

  -

  E-mail adresa i broj telefona

  -

  Ciljevi kolegija:


  Ciljevi navednog kolegija su:

  • Osposobiti studente za samostalno praćenje i razumijevanje pisanog i govornog engleskog jezika;

  • Poučiti studente pravilnom korištenju gramatičkih konstrukcija engleskog jezika;

  • Potaknuti studente na samostalno istraživanje i obogaćivanje vlastitog rječnika čitanjem i prevođenjem različitih vrsta tekstova na engleskom i hrvatskom jeziku vezanim za struku

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Nakon oslušanog kolegija, studenti će moći/znati:

  • Prepoznati i pravilno koristiti određene gramatičke konstrukcije engleskog jezika

  • Samostalno čitati i prevoditi različite stručne tekstove na engleskom jeziku

  • Biti sposobni pisati razne vrste pisanih zadataka (poslovna i privatna pisma, zamolba, zahtjev, prijava na natječaj, prijava na posao, itd).

  • Obogatiti vlastiti rječnik čitanjem i prevođenjem različitih vrsta tekstova

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Gramatičke vježbe u kombinaciji s vježbama čitanja i prevođenja tekstova izvan struke kao i stručnih tekstova. Predavanja se kombiniraju s komunikativnim pristupom u nastavi  - potrebno je aktivno sudjelovanje u raspravama i grupnom radu. Korištenje audio/video/web-materijala.

  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  vježbe

  Seminari

  samostalni zadaci


  konzultacije

  mentorski rad

  terenska nastava

  ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • pisati domaće zadaće

  • pisati kolokvije

  • pisati test

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  pohađanje nastave

  aktivnosti u nastavi

  seminarski rad

  praktični rad

  usmeni ispit

  pismeni ispit


  kontinuirana provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Angažiranost u nastavi

  30

  1

  10%

  Samostalni zadaci

  10

  0.3

  20%

  Kolokviji (2) ili završni ispit

  20

  0.7

  70%

  Dodatna pojašnjenja:

  Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

  Studenti prikupljaju bodove tijekom nastave putem kratkih provjera i sudjelovanjem u nastavi. Za ovu komponentu, studenti će dobiti postotak (0-10%) proporcionalno zbroju osvojenih bodova.

  Samostalni zadaci se ocjenjuju na sljedeći način:

  manje od 50% urađenih zadataka = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način (svaki kolokvij nosi 35% ukupne ocjene)

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 7% ocjene

  od 61% do 70% = do 14% ocjene

  od 71% do 80% = do 21% ocjene

  od 81% do 90% = do 28% ocjene

  od 91% do 100% = do 35% ocjene

  Završni pismeni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14% ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)


  Obvezna literatura:


  • Success, intermediate, student's book& workbook
  Dopunska literatura:
  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Studenti moraju pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu. Toleriraju se 3 izostanka.  PRILOG: Kalendar nastave
  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Passive voice; form and use; active to passive vs. Passive to active

  Kratki opis:Pasiv, oblik, tvorba; aktiv – pasiv, pasiv - pasiv

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  II.

  Naslov: Indirect vs. Direct speech without sequence of tenses; text: ''How English was brought to the American continent''

  Kratki opis:Upravni – neupravni govor bez ''slaganja vremena'', prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  III.

  Naslov: : Indirect speech with sequence of tenses; text: ''Young people and politics''

  Kratki opis:Neupravni govor sa ''slaganjem vremena'', prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  IV.

  Naslov: Indirect questions; text: ''Political parties''

  Kratki opis:Neupravna pitanja, prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  V.

  Naslov: Subjunctive: Past vs.Past perfect subjunctive; text: ''Elections''

  Kratki opis:''Konjunkstiv'': ''Konjinkstiv perfekta – Konjunkstiv pluskvamperfekta'', prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  VI.

  Naslov: Participles: Present participle vs. Gerund

  Kratki opis:Particip: Particip prezenta - Gerund

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  VII.

  Naslov: Participles: Past participle; text: ''Government''

  Kratki opis: Participi: Participperfekta, prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  VIII.

  Naslov: Making questions with question words (wh-words); text:''Parliament''

  Kratki opis:Postavljanje pitanja sa WH-riječima, prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  IX.

  Naslov: Prvi kolokvij

  Kratki opis:

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  X.

  Naslov: Revision of passive voice and indirect speech

  Kratki opis:Ponavljanje pasiva i neupravnog govora

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XI.

  Naslov: Plural form of nouns, irregular plurals, sg only nouns, pl only nouns, collective nouns

  Kratki opis:Množina imenica, nepravilna množina imaneica, imenice samo u jednini, imenice samo u množini, zbirne imenice

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XI.

  Naslov: Adjectives vs. Adverbs, text: ''American presidents''

  Kratki opis: Priudjevi – prilozi, prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XII.

  Naslov: Possessive adjective vs. Possessive pronouns, Possessive form of nouns ('s, ', of noun), text: ''Henry VIII''

  Kratki opis: Posvojni pridjevi – posvojne zamjenice, posvojnost imenica, prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XIII.

  Naslov: Causative ''have/get'', text: ''Australia''

  Kratki opis: ''Uzročni oblik gl. Have/get'', prijevod teksta

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XIV.

  Naslov: Revision of Subjunctive, making questions, causative ''have/get''

  Kratki opis:Ponavljanje konjunktiva, postavljenje pitanja, uzročni oblik gl. Have/get

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook

  XV.

  Naslov: Drugi kolokvij

  Kratki opis:

  Literatura: Success, intermediate, student's book& workbook  Naziv kolegija


  Njemački jezik 2


  Kod kolegija

  FFZAB204

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  1.


  ECTS vrijednost boda:

  2  Semestar

  2.


  Broj sati po semestru (p v s)

  0 30 0  Status kolegija:

  izborni (D)

  Preduvjeti:

  Student ima predznanje njemačkog jezika na razini A1/A2 ZEROJ-a i položen kolegij Njemački jezik 1

  Usporedni uvjeti:

  nema

  Pristup kolegiju:

  studenti 1. godine koji imaju predznanje njemačkog jezika, a ne studiraju njemački jezik

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr.sc. Senka Marinčić, izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  senka.marincic@tel.net.ba

  Asistent

  Magdalena Ramljak, v.asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  ramljakm@gmail.com


  Ciljevi kolegija:


  Cilj kolegija je produbljivanje znanja stečenog u dosadašnjem obrazovanju s naglaskom na sve četiri jezične vještine: čitanje, pisanje, pričanje i slušanje. Studenti se osposobljavaju za razumijevanje i interpretaciju kraćih autentičnih tekstova. Upoznavanje s osnovnim kulturološkim značajkama zemalja u kojima se govori njemački jezik. Osposobljavanje studenata za samostalnu komunikaciju na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.


  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Razvijanje komunikacijske kompetencije na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se studenti mogli sporazumjeti u svakodnevnim situacijama u zemljama njemačkog govornog područja, kako bi mogli razumjeti i razmijeniti informacije o poznatim i uobičajenim stvarima.

  Spoznaje o načinu života i kulturnim prilikama u zemljama njemačkog govornog područja.

  Studenti će biti osposobljeni za samostalnu komunikaciju, te će moći prezentirati odabranu temu i moći obrazložiti svoje mišljenje, navesti prednosti i nedostatke nekog problema.  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Globalno i detaljno razumijevanje autentičnih tekstova. Razumijevanje radijskih emisija, telefonskih razgovora i poruka na govornoj pošti. Pisanje referata na zadanu temu. Obrazlaganje svoga mišljenja. Sudjelovanje u raspravama i diskusijama. Prezentiranje zadanih tema. Dogovaranje sastanaka i termina- usmeno i putem maila.


  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  vježbe

  seminari

  samostalni zadaci

  konzultacije

  mentorski rad

  terenska nastava

  ostalo


  Studentske obveze

  Sudjelovanje u nastavi, koje uključuje prisutnost, aktivnost, zadaće i izrada domaćih uradaka, čini 10% cjelokupnog ispita.

  Uspjeh se u svim segmentima izražava postotcima.

  Student ne može dobiti potpis nastavnika ukoliko ne izvrši jednu od navedenih obveza, a time gubi pravo pristupanja završnom ispitu.


  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  pohađanje nastave

  aktivnosti u nastavi

  seminarski rad

  praktični rad

  usmeni ispit

  pismeni ispit

  kontinuirana provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Sudjelovanje na nastavi

  30

  1

  10%

  Kolokviji i priprema za kontinuiranu provjeru znanja

  15

  0,5

  40%

  Završni pismeni ispit

  15*

  0,5*

  Max 40%*

  Završni usmeni ispit

  15

  0,5

  Min 50%

  Dodatna pojašnjenja:

  Npr. Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći minimalan broj bodova (ukupno 20%). Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. U konačnu ocjenu ulaze rezultati kolokvija, završnog ispita, angažiranosti tijekom nastave.

  *U ovom primjeru kolokviji su alternativa završnom pismenom ispitu, tako da u zbroj računamo ili kolokvije ili završni pismeni ispit, a ne obadvoje.

  Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 90 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 80 − 89,9% 4 (vrlo dobar)

  C = 70 − 79,9% 3 (dobar)

  D = 60 − 69,9% 2 (dovoljan)

  E = 50 − 59,9% 2 (dovoljan)  Obvezna literatura:


  Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)  Dopunska literatura:

  Dreyer-Schmitt (2007): Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Hueber Verlag.

  Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

  Stručni materijali i aktualni tekstovi iz njemačkih tiskovina i s interneta.

  Jakić – Hurm: Hrvatsko-njemački rječnik. Zagreb: Školska knjiga.  Jakić – Hurm: Njemačko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga.

  Dodatne informacije o kolegiju
  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA

  I.

  Naslov:

  Upoznavanje s programom kolegija;

  Kratki opis:

  Upoznavanje s programom kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Uspostavljanje kontakta, izražavanje mišljenja i iskustava na njemačkom jeziku. Ponavljanje osnova njemačke gramatika;

  Literatura:

  Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

  II.

  Naslov:

  Razumijevanje čitanja- Aktualni autentični tekstovi

  Kratki opis:

  Analiza teksta i razgovor u skupinama;

  Literatura:

  Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

  III.

  Naslov:

  Razumijevanje čitanja- Globalno i detaljno razumijevanje tekstova

  Kratki opis:

  Analiza autentičnih tekstova;

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  IV.

  Naslov:

  Razumijevanje slušanja

  Kratki opis:

  Svakodnevni tekstovi i analiza razumijevanja slušanja

  Literatura:

  Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

  V.

  Naslov:

  Razumijevanje slušanja

  Kratki opis:

  Slušanje telefonskih razgovora, poruka na govornim poštama; slušanje radijskih emisija i globalno razumijevanje navedenih tekstova.

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  VI.

  Naslov:

  Kolokvij

  Kratki opis:

  Provjera razumjevanja čitanja i slušanja

  Literatura:

  Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.

  VII.

  Naslov:

  Pismena komunikacija

  Kratki opis:

  Vrste pismene komunikacije

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  VIII.

  Naslov:

  Komunikacija putem E-maila

  Kratki opis:

  Pisanje mailova; opisivanje događanja iz prošlosti; dogovaranje termina putem maila

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  IX.

  Naslov:

  Isprika pute maila

  Kratki opis:

  Pravila pisanja isprike putem maila

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  X.

  Naslov:

  Pisanje referata na zadanu temu

  Kratki opis:

  Tehnike i pravila opisivanja nekog događaja, referata na zadanu temu; obrazlaganje svog mišljenja

  Literatura:

  Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

  XI.

  Naslov:

  Kolokvij

  Kratki opis:

  Pisanje maila na zadane teme

  Literatura:

  Kuhne, Berthold (2003): Grundwissen Deutschland, kurze Texte und Übungen. München: Iudicium Verlag (odabrani tekstovi).

  XII.

  Naslov:

  Prezentacija i prezentiranje

  Kratki opis:

  Pravila prezentiranja neke teme

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  XIII.

  Naslov:

  Prezentacija i prezentiranje

  Kratki opis:

  Reagiranje na pitanja i komentare nakon prezentiranja

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  XIV.

  Naslov:

  Usmeno dogovaranje termina i sastanaka

  Kratki opis:

  Pravila usmenog komuniciranja i dogovaranja termina i sastanaka

  Literatura:

  Hering, Axel/ Matussek, Magdalena (2003): Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag. (odabrani tekstovi)

  XV.

  Naslov:

  Ponavljanje i priprema za pismeni i usmeni ispit

  Kratki opis:

  Ponavljanje do sada usvojenih znanja i vještina; predispit

  Literatura:

  Gaidosch, Ulrike/ Müller, Christine (2010): Zur Orientierung. Ismaning: Hueber Verlag.
  Naziv kolegija


  Umjetnost gotike

  Kod kolegija

  FFPUB308


  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  II.


  ECTS vrijednost boda:

  6


  Semestar

  3.


  Broj sati po semestru (p v s)

  30 15 30


  Status kolegija:

  Obvezni A

  Preduvjeti:

  -

  Usporedni uvjeti:

  -

  Pristup kolegiju:
  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  Infozone1@zg.t-com.hr

  Asistent

  -

  Kontakt sati/konzultacije:

  -

  E-mail adresa i broj telefona

  -

  Ciljevi kolegija:


  Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja o obilježjima i razvojnim fazama gotičkoga stila u arhitekturi, kiparstvu i slikarstvu Europe, uz upoznavanje najznačajnijih spomenika i umjetnika gotičkog doba te stilskih obilježja pojedinih europskih regija/država, s naglaskom na razdoblje ranog humanizma u Italiji (1250.-1450.), te osvrt na pojave gotike kod nas.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Usvajanje predviđenih sadržaja studentima omogućava  analizu, prepoznavanje i tumačenje najznačajnijih umjetničkih pojava u arhitekturi i figuralnim umjetnostima gotičkog doba (osnovna atribucija i datacija djela), uz korištenje temeljne metodologije i terminologije povijesno-umjetničke struke, čime se studenti pripremaju za nesmetano praćenje i razumijevanje gradiva sljedećeg stilskog razdoblja. Student će se osposobiti za i pisanje seminara s osnovnom znanstvenom aparaturom.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  Pregledni kolegij u kojem se student upoznaje s najznačajnijim obilježjima gotičkog stila te spomenicima i umjetnicima gotičkog razdoblja u Europi:

  1.) Arhitektura – a) rana i visoka gotika u Francuskoj (1140.-1250.); b) širenje gotike u Europi – arhitektura u Engleskoj, Njemačkoj i Italiji;

  2) Skulptura – a) počeci i razvoj stila u Francuskoj te u susjednim zemljama, b) kiparstvo u Italiji od G. Pisana do L. Ghibertija;

  3.), Slikarstvo – a) vitraji i minijaturno slikarstvo u Francuskoj; b) slikarstvo u Italiji od Cimabuea do Pisanella;

  4.) kasna gotika i Internacionalni stil u slikarstvu i skulpturi  5.) gotika u Hrvatskoj i BiH


  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • sudjelovati u terenskoj nastavi

  • pisati i izložiti seminarski rad

  • pisati test

  • usmeni ispit

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Uredno pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi

  75

  2,5

  10%

  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  30

  1

  20%

  Pismeni završni ispit

  35

  1

  30%

  Usmeni završni ispit

  40

  1,5

  40%

  Dodatna pojašnjenja:


  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način:

  Pismeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene


  Usmeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 25% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:


  Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., str. 320 - 395.

  The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004.

  Fisković, I., Gotika, u: Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, Leksikografski zavod Hrvatske, Zagreb, 1995., str. 291-307.
  Dopunska literatura:

  AAVV, Srednji vijek, u: Povijest umjetnosti (ur. Frontisi, C.), Larousse – Veble Commerce, Zagreb, 2003. str. 102-159.

  AAVV, Razvijeni i kasni srednji vijek, u : Kronika Kršćanstva, Zagreb, 1998, str. 128-214.

  Venturi, L., Od Giottta do Chagalla, [org. nasl. Come si guarda un quadro], Zagreb, 1957., (Uvod i prvo poglavlje – Bog i čovjek, str. 20-40)

  Martindale, A., Gothic Art, London, 1988.

  Pevsner, N., An Outline of European Architecture, Hardmonsworth (ed. Penguin Books), 1963., 6-th ed, pog. The Early and Classic Gothic Style (c.1150-c.1250), str. 89-129; The Late Gothic Style (c.1250 -c.1500), str. 130-173.

  Erlande-Brandeburg, A., Gothic art, ed. Harry N. Abrams, New York, 1989.  Storia dell’Arte Italiana 2, Milano, 1990., (str. 10 -116; pog. 9 – Il Trecento. L’arte e la realtà visibile, pog. 10 – Il gotico Internazionale)

  Simson, von O., Porijeko gotičke arhitekture i srednjovjekovna koncepcija reda (str. 173-243.), u: Katedrala: Mjera i svjetlost (ur. Pelc, M.), Zagreb, 2003.

  Sekules, V., Medieval art, Oxford-London, 2001.

  le Goff, J., Srednjovjekovna civilizacija zapadne Europe, Zagreb, 1998.  Likovne umjetnosti. Umjetnički obrt, u: HRVATSKA I EUROPA sv. II – Srednji vijek i renesansa (13. – 16. st.), (ur.) Hercigonja,E., Zagreb, 2000., str. 612-698.

  - Bilješke s predavanja
  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Društevno-povijesni okvir i uvjeti pojave gotike; Opća obilježja gotičkoga stila

  Kratki opis: Upoznavanje s razdobljem 13. – 15. stoljeća u cilju razumijevanja društvene i idejne osnove za pojavu stila; Povezivanje općih obiljažja stila s razlozima njegova javljanja

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  II.

  Naslov: Gotička arhitektura u Francuskoj – prostorna koncepcija i konstrukcija na primjeru St. Denisa; Razvoj gotičke arhitekture na primjerima velikih katedrala

  Kratki opis: Gotička skeletna konstrukcija i osnovna prostorna dispozicija gotičke crkve na primjeru St. Denisa; U prikazu katedrala u Chartresu, Reimsu i Amiensu ukazati na zrelu fazu gotičkog stila u sakralnoj arhitekturi u Francuskoj

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  III.

  Naslov: Širenje gotičkog stila u Englesku i Njemačku;

  Kratki opis: Širenje utjecaja iz Francuske u susjedne zemlje; Načini prihvaćanja utjecaja i povezivanja s ranijim tradicijama iskazani regionalnim inačicama gotike u Engleskoj (katedrala u Salisburyju, Westimnster Abbey – perpendikularni stil), Njemačkoj (katedrala u Ulmu, Kolnu, Sv. Ana u Annabergu),

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  IV.

  Naslov: Gotička arhitektura Italije

  Kratki opis: Specifičnosti gotičkog stila u arhitekturi Italije; javna i rezidencijalna arhitektura kasnog srednjeg vijeka u talijanskim komunama, rezidencijalna arhitektura, arhitektura Venecije

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  V.

  Naslov:Skulptura gotike – formalna i ikonografska obilježja; Pojava slobodne skulpture

  Kratki opis: Formalna svojstva gotičke skultpure – jačanje volumena, promjena proporcija, elegancija, ljupkost; Pojava slobodne skulpture; Tipični ikonografski sadržaji reljefa na portalima, jačanje Marijanskog kulta

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  VI.

  Naslov: Gotička skulptura u Francuskoj, Njemačkoj i Flandriji

  Kratki opis: Primjeri skulptura iz Chartresa, Reimsa, Amiensa uz ikonokrafske analize i ikonološke interpretacije, te uporedno praćenje razvoja i napretka likovne forme; primjeri iz Naumburga, ostvarenja C. Slutera

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  VII.

  Naslov: Gotička skulptura i Italiji – N. i G. Pisano, A. di Cambio, L. Ghiberti

  Kratki opis: Obilježja i posebnosti gotičke skulpture u Italiji na ostvarenjima N. Pisana, Internacionalni stil u skulpturi na primjerima G. Pisana; Kasnije pojave u talijanskoj skulpturi i napredak izraza na primjerima A. di Cambia, L. Ghibertija...

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  VIII.

  Naslov: Vitraj; Gotička minijatura

  Kratki opis: Monumentalno slikarstvo u gotičkim crkvama – tehnologija vitraja, formalna obilježja i ikonografski sadržaji istaknutih primjera iz Chartresa; Obilježja gotičkog minijaturnog slikarstva – formalne odlike i ikongorafske osobitosti

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  IX.

  Naslov: Maniera greca; Slikarstvo Ducenta i Trecenta u Sieni – Duccio, S. Martini, A. i P. Lorenzetti

  Kratki opis: Tumačenje pojma „maniera greca“; veze Italije s Bizantom u kontekstu umjetničkih zbivanja; razvoj slikarstva u Sieni predvođen Ducciom, te primjeri povezivanja Italije s internacionalnim stilom u djelovanju S. Martinija i novih težnji k iluzionizmu i rješavanju problema prikazivanja prostora u djelima braće Lorenzetti

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  X.

  Naslov: Slikarstvo Ducenta i Trecenta u Firenci – Cimabue, Giotto

  Napredovanje likovne forme u kontekstu prihvaćanja, pa udaljavanja od bizantske tradicije u djelima Cimabuea, Cavallinija.s kulminacijom u ostvarenjima Giotta

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  XI.

  Naslov: Slikarstvo Trecenta u Veneciji – P. Veneziano

  Venecijanski Trecento – J.del Fiore, M. Giambono s naglaskom na rad P. Veneziana, poseban osvrt na hrvatske majstore školovane u Veneciji i na tradiciji venecijanskog slikarstva, te ukazivanje na ostvarenja tih majstora, posebice maestra Paola kod nas

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  XI.

  Naslov: Internacionalna gotika

  Kratki opis: Tumačenje pojma „internacionalne gotike“ uz prikazivanje glavnih predstavnika i tipičnih ostvarenja

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  XII.

  Kasna gotika u Flandriji – R. van der Wejden, braća van Eyck, H. Bosch

  Kasnosrednjovjekovno slikarstvo u Flandriji – pojava tehnike uljanih boja; Formalna i ikonografska obilježja glavnih predstavnika

  Literatura: Janson, H. W. - Janson, Anthony F., Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrane stranice)

  XIII.

  Gotička arhitektura u Hrvatskoj i BiH

  Kratki opis: Najvažniji primjeri gotičke arhitekture u Hrvatskoj i u BiH - obilježja, izvorišta, predstavnici

  Literatura: Fisković, I., Gotika, u: Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, Leksikografski zavod Hrvatske, Zagreb, 1995., str. 291-307.

  XIV.

  Naslov: Figuralna gotička umjetnost u Hrvatskoj i BiH

  Kratki opis: Najvažniji primjeri gotičkog kiparstva, sliakrstva i zlatarstva u Hrvatskoj i u BiH - obilježja, izvorišta, predstavnici

  Literatura: Fisković, I., Gotika, u: Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, Leksikografski zavod Hrvatske, Zagreb, 1995., str. 291-307.

  XV.

  Terenska nastava – Dubrovnik ili Split - Trogir

  Kratki opis: Obilazak i analiza primjera gotičke umjetnosti

  Literatura:-


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.