Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet13/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

PRILOG: Kalendar nastaveBroj nastavne

jedinice

TEME I LITERATURA

I.

Naslov: Uvodno predavanje

Kratki opis: Opis sadržaja i cilja kolegija. Podjela tema seminarskih radova. Popis literatura. Plan i program kolegija. Obveze studenta

Literatura:


II.

Naslov: Pojava i razvoj Baroka

Kratki opis: Razvoj baroka iz renesanse, njegova rasprostranjenost i regionalne glavne karakteristike u slikarstvu, kiparstvu. Kratki osvrt na baroknu književnost i muziku

Literatura: H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003. [1962.],

Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Rolf Toman, Hardcover, 2011,

Kako prepoznati umjetnost, Barok, Vuk Karadžić, Beograd,1978


III.

Naslov: Znanost i religija u 17. stoljeću

Kratki opis: Promjene unutar religijskih sustava u Europi u 17 stoljeću; Nova otkrića i razvoj u 17.stoljeću koja su utjecala na razvoj barokne umjetnosti u svijetu

Literatura: Baroque and Rococo (World of Art) by Germain Bazin and Jonathan Griffin , Bernini , Rudolf Wittkower, Phaidon; Borromini ,Anthony Blunt,Harvard University Press; H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003. [1962.],


IV.

Naslov: Barokni grad

Kratki opis:Analiza baroknih gradova kao platforma za baroknu umjetnost, trgovi, fontane, glavne značajke arhitekture; Život u baroknom Rimu

Literatura:

V.

Naslov: Barokno slikarstvo i kiparstvo u Italiji

Kratki opis:Reprezentativna djela znamenitih baroknih umjetnika:Ribere, Carraccia, Renia,Guercina, Berninia, Algardia....

Literatura: Baroque and Rococo (World of Art) by Germain Bazin and Jonathan Griffin ,1985 Kako prepoznati umjetnost, Barok, Vuk Karadžić, Beograd,1978Italian Baroque Sculpture (World of Art) , Bruce Boucher, Bernini: genius of the Baroque, Thames & Hudson, 2006

VI.

Naslov: Barokno slikarstvo u Španjolskoj

Kratki opis: Reprezentativna djela znamenitih baroknih umjetnika: Velazqueza, Zurbarana, Murilla....

Literatura: H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003.

Baroque Art ,Art of Century Collection, Klaus H. Carl , Victoria Charles PhD.,2009

Velazquez, Taschen, Jutarnji list, 2006


VII.

Naslov: Barokno slikarstvo u Nizozemskoj

Kratki opis: Reprezentativna djela znamenitih baroknih umjetnika: Halsa, Rembrandta,Van Goyena...

Literatura: Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Rolf Toman, Hardcover, 2011;

Baroque and Rococo (World of Art) by Germain Bazin and Jonathan Griffin ,1985

Rembrant, Taschen, Jutarnji list, 2006


VIII.

Naslov: Barokno slikarstvo u Francuskoj

Kratki opis: Reprezentativna djela znamenitih baroknih umjetnika: Callota, De la Toura, Lorraina, Poussina; Kraljevska Akademija

Literatura: H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003.

Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Rolf Toman, Hardcover, 2011Baroque Art ,Art of Century Collection, Klaus H. Carl , Victoria Charles PhD.,2009

IX.

Naslov: Rubens i učenici

Kratki opis:Život i slikarstvo P.P.Rubensa, njegovih učenika i istovremenika: Van Dyck, Jan Brueghel

Literatura: Rubens, Taschen, Jutarnji list, 2006 ; H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003.Rubens ,The Garden of Love as Conversatie à la mode ,Elise Goodman, J.B. Publishing CompanyRubens A&I (Art and Ideas),Kristin Lohse Belkin

X.

Naslov: Velika putovanja i vedutisti

Kratki opis: Kako je Grand tour izvršio utjecaj na umjetničko stvaralaštvo i kako je nastala veduta; poznati barokni vedutisti i njihova djela

Literatura: Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Rolf Toman, Hardcover, 2011H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003. [1962.],

XI.

Naslov: Rokoko slikarstvo u Francuskoj i Italiji

Kratki opis: Reprezentativna djela znamenitih rokoko umjetnika:Clodiona, Watteaua,Bouchera, Chardina, Fragonarda, Tiepola, Piranesia, Giaquinta...

Literatura: Rococo to Revolution: Major Trends in Eighteenth-Century Painting (World of Art), Michael Levey, Paperback ,1985 ;Rococo (Basic Art) ,Eva Gesine Baur and Ingo F Walther ,Paperback ,2007

XII.

Naslov: Rokoko slikarstvo u Engleskoj i u Njemačkoj

Kratki opis: Velika djela reprezentativnih umjetnika: Hogharta,Gainsbourgha, Reynoldsa, Neumanna, Zimmermanna

Literatura: H. W. Janson, Anthony F. Janson: Povijest umjetnosti. Dopunjeno izdanje. Varaždin: Stanek d.o.o., 2003. Baroque and Rococo (World of Art) by Germain Bazin and Jonathan Griffin ,1985

XIII.

Naslov: Barok i Rokoko u Hrvatskoj

Kratki opis:Barokni urbanizam u gradovima,dvorci, građenje tvrđava, kuli, bastiona: Bjelovar, Karlovac, Koprivnica, Pula, Šibenik, Hvar

Literatura: Hrvatska i Europa III. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003. Urednici Ivan Supičić i Ivan Golub, str. 618-702.Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb : Liber, 19 Umjetničko blago Hrvatske, Radovan Ivančević, Jugoslovenska revija, Motovun, 1986.


XIV.

Naslov: Barok i rokoko u Hrvatskoj

Kratki opis: Crkve u Dalmaciji, Dubrovniku i Istri, njihov raskošni dekorativni aspekt,slikarstvo, kiparstvo....

Literatura: Hrvatska i Europa III. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003. Urednici Ivan Supičić i Ivan Golub, str. 618-702.Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb : Liber, 19 Umjetničko blago Hrvatske, Radovan Ivančević, Jugoslovenska revija, Motovun, 1986.

XV.

Naslov: Razvoj primjenjenih umjetnosti, razmatranja i usporedbe

Kratki opis: Rezimiranje usvojenih informacija kroz analizu bogatih baroknih umjetničkih(stilskih) izričaja na teritoriju cijele Europe; Uspoređivanje formi, boja, motiva najznamenitijih baroknih umjetnika.....

Literatura:Naziv kolegija


ARHITEKTURA NOVOGA VIJEKA

Kod kolegija


FFPUB414

Studijski program

Ciklus


Povijest umjetnosti
Preddiplomski studij


Godina

studija


II.

ECTS vrijednost boda:


4

Semestar


IV (ljetni)

Broj sati po semestru (p v s)


30 15 0

Status kolegija:

A

Preduvjeti:
Usporedni uvjeti:
Pristup kolegiju:
Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

prof. dr. sc. Jaroslav Vego, dipl. ing. arhitekture

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

jaroslav.vego@tel.net.ba 387 36 355 007

Asistent

Sanja Zadro

Kontakt sati/konzultacije:

Prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona

sanjazadro88@gmail.com 063 666 591

Ciljevi kolegija:


Cilj kolegija je ponuditi kronološki pregled segmenata europske povijesti arhitekture (uz sažete osvrte i na nacionalnu) koji se tiču razdoblja od XV. do XVIII. stoljeća odnosno stilskih oznaka renesanse i baroka. U ciljeve kolegija ulazi i opremanje studenata adekvatnom teorijskom i terminološkom aparaturom potrebnom za samostalno tumačenje kroz kolegij tematiziranih stilskih pojava u europskoj arhitekturi obrađivanoga razdoblja.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Od studenata se očekuje da, nakon apsolviranja gradiva koje će biti ponuđeno unutar kolegija, budu sposobni samostalno interpretirati stilske i oblikovne značajke dvaju tematiziranih razdoblja povijesti arhitekture (renesanse i baroka) te razumjeti njihov odnos s istovremenim tendencijama u slikarstvu i kiparstvu kao i načine na koji su se određene društvene okolnosti od XV. do XVIII. stoljeća u Europi odrazile na pojedine stilske i oblikovne značajke sakralne i profane arhitekture.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


Kolegij je preglednoga tipa što znači da nudi kronološki uvid u razvoj europske arhitektonske teorije i prakse od XV. do XVIII. stoljeća (razdoblja renesanse i baroka) s nastojanjem uklapanja pojedinih arhitektonskih pojava u suvremene im kulturne i društvene okvire.
Promjene arhitektonske misli i posljedične im promjene dominantnih stilskih i oblikovnih značajki u arhitektonskim realizacijama kroz kolegij će biti sagledavani uzimajući u obzir razlike pojedinih kulturnih krugova odnosno razloge za specifičnosti manifestacija renesanse i baroka u arhitekturi različitih europskih zemalja s obzirom na kontekstualne odrednice koje su u njima bile aktualne.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

predavanja

Konzultacije

seminari

samostalni zadaci


Studentske obveze

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

 • pisati test

napisati seminarski rad i izložiti ga

Praćenje i ocjenjivanje studenta
(označiti masnim tiskom)


Usmeni ispit

Pismeni ispit


Kontinuirana provjera znanja

Seminarski rad

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave

45

1,5

10%

Seminarski rad (pismeni i usmeni)

30

1

15%

Kolokviji

20

0,50

25%

Završni ispit (pismeni)

40

1

50%

Dodatna pojašnjenja: Studenti nemaju obvezu pisanja kolokvija. Ukoliko ne pristupe kolokvijima, gradivo apsolviraju na završnom ispitu. U konačnu ocjenu, uz broj bodova prikupljen pisanjem testa, ulazi seminarski rad (napisan i usmeno prezentiran) te prisutnost na nastavi.
Prisutnost na nastavi:

Manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

81-84% = 2%

85-88% = 4%

89-92% = 6%

93-96% = 8%

97 –100% = 10%
Pisanje seminarskog rada:

0% = Rad nije napisan.

1% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

2,5% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

4% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

7,5% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.Izlaganje seminarskoga rada

0% = Rad nije usmeno prezentiran.

1% = Rad je pročitan.

2,5% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

4% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

6% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

7,5% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

Kolokviji se ocjenjuju na sljedeći način

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 5% ocjene

od 61% do 70% = do 10% ocjene

od 71% do 80% = do 15% ocjene

od 81% do 90% = do 20% ocjene

od 91% do 100% = do 25% ocjene
Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

od 51% do 60% = do 10% ocjene

od 61% do 70% = do 20% ocjene

od 71% do 80% = do 30% ocjene

od 81% do 90% = do 40% ocjene

od 91% do 100% = do 50% ocjene

Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

Obvezna literatura:


 1. Murray, Peter: The Architecture of Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1963. (odabrani ulomci)

 2. Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

Dopunska literatura:

 1. Hrvatska renesansa: katalog izložbe: [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 26. kolovoza – 21. studenoga 2004. Musee national de la Renaissance, Chateau d'Ecouen, 8. travnja - 12. srpnja 2004.] / priredili Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg., Zagreb, Klovićevi dvori, 2004.

 2. Cvitanović, Đurđica: Sakralna arhitektura baroknog razdoblja (Knjiga 1.: Gorički i gorsko-dubički arhiđakonat), Društvo povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, 1985.

 3. Horvat, Anđela; Matejčić, Radmila; Prijatelj, Kruno: Barok u Hrvatskoj, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982. (odabrani ulomci)

 4. Marković, Vladimir: Arhitektura u Hrvatskoj, u: Hrvatska i Europa, Sv. III, Barok i prosvjetiteljstvo (XVII – XVIII stoljeće); ur. Golub, Ivan; Supičić, Ivan, HAZU Zagreb, 2003.

 5. Norberg-Schulz, Christian: Late Baroque and Rococo Architecture, Electa/Rizzoli, 1991

 6. Pelc, Milan: Renesansa, Naklada Ljevak, Zagreb, 2007.

 7. Summerson, John: Klasični jezik arhitekture, Golden marketing, Zagreb, 1998.

Dodatne informacije o kolegiju

Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnoga materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskoga opterećenja.

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

jedinice

TEME I LITERATURA


I.

Naslov: Uvodno preudavanje

Kratki opis: Konstituiranje kolegija; pojašnjavanje ciljeva i ishoda učenja, popisa obvezne i dopunske literature, studentskih obveza te rasporeda tema pojedinih nastavnih jedinica.

Renesansa – začeci: kulturna i duhovna klima u talijanskim gradovima – ideal antike – počeci novovjekovnoga humanizma


- teorijski temelji: traktat

Literatura: Murray, Peter: The Architecture of Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1963. (odabrani ulomci)

II.

Naslov: Rana renesansa u Italiji

Kratki opis:
- Firenza kao ishodište rane talijanske renesanse
- Protagonisti: Brunelleschi, Alberti, Michelozzo
- Širenje renesanse po ostalim talijanskim gradovima
- Renesansni urbanizam i planiranje gradova
- profana arhitektura – renesansne palače
- Središnja i sjeverna Italija; Urbino, Venecija, Lombardija, Rim

Literatura: Murray, Peter: The Architecture of Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1963. (odabrani ulomci)

III.

Naslov: Visoka renesansa u Italiji

Kratki opis:
- Donato Bramante i ideal centralne građevine
- Rim, Sveti Petar, Michelangelo
- Antonio da Sangallo Stariji, Baldassare Peruzzi, Raffael...
- Venecija, Jacopo Sansovino

Literatura: Murray, Peter: The Architecture of Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1963. (odabrani ulomci)

IV.

Naslov: Širenje renesanse izvan Italije: zapadna, srednja i sjeverna Europa

Kratki opis:
Elizabetinska Engleska
Renesansa u Francuskoj – profana arhitektura; dvorci
Njemačka i Nizozemska

Literatura: Müller Werner; Vogel, Gunther: Atlas arhitekture sv.2: povijest graditeljstva od romanike do sadašnjosti, Golden marketing, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 2000. (odabrani ulomci)

V.

Naslov: Renesansa u Hrvatskoj

Kratki opis:
Kratki pregled renesansne arhitekture u Hrvatskoj (razlike sjeverne Hrvatske i Dalmacije) – urbanizam i arhitektura

Literatura: Hrvatska renesansa: katalog izložbe: [Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 26. kolovoza – 21. studenoga 2004. Musee national de la Renaissance, Chateau d'Ecouen, 8. travnja - 12. srpnja 2004.] / priredili Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg., Zagreb, Klovićevi dvori, 2004. (odabrani ulomci)

VI.

Naslov: Manirizam

Kratki opis:
Firenza: Amannati, Vasari
Andrea Palladio: sakralna i profana arhitektura
Vicenza – Teatro Olimpico i Palladijeve vile
Giulio Romano

Literatura: Müller Werner; Vogel, Gunther: Atlas arhitekture sv.2: povijest graditeljstva od romanike do sadašnjosti, Golden marketing, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 2000. (odabrani ulomci)

VII.

Naslov: Kolokvij 1

Kratki opis: Provjera znanja (nastavne cjeline: 1 - 6)

Literatura: -

VIII.

Naslov: Tridentski koncil, protureformacije i refleksije na umjetnost

Kratki opis: Sakralna arhitektura isusovačkoga reda
Rim – urbanizam
Domenico Fontana
Giacomo Barozzi da Vignola – teorija i praksa

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

IX.

Naslov: Visoki talijanski barok

Kratki opis:
Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, Carlo Rainaldi...

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

X.

Naslov: Talijanski barok 2

Kratki opis:
Venecija – Baldassare Longhena
- Guarino Guarini – značaj za daljnji razvoj sakralne barokne arhitekture u Europi – dalekosežnost utjecaja – crkve ovalnoga tlocrta...

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

XI.

Naslov: Barok u Francuskoj

Kratki opis: - Bernini u Francuskoj
- sakralna arhitektura baroka u Francuskoj
- Barokna palača i dvorac – vrtna i ladanjska arhitektura baroknoga razdoblja
- urbanizam baroknoga razdoblja tretman javnoga prostora – ulica i trg-
- stambena arhitektura – renesansa i barok (razlike)
- komunalne građevine

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

XII.

Naslov: Barok u srednjoj i sjevernoj Europi

Kratki opis:
- francuski utjecaji – dvorci – Berlin, München, Beč
- sakralna arhitektura baroka u Njemačkoj
- Beč: J. B. Fischer von Erlach
- Neumann, Dientzenhofer...
- Protestantska sakralna arhitektura u Njemačkoj

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Baroque Architecture, Phaidon Press/Electa, 2003 (odabrani ulomci)

XIII.

Naslov: Barok u Hrvatskoj

Kratki opis: Isusovačka arhitektura u Hrvatskoj
- tipovi tlocrta
- profana arhitektura – dvorci i kurije
- urbanizam
- barokni klasicizam u Hrvatskoj
- Kontinentalna i primorska Hrvatska: razlike

Literatura: Horvat, Anđela; Matejčić, Radmila; Prijatelj, Kruno: Barok u Hrvatskoj, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982. (odabrani ulomci)

XIV.

Naslov: Prema sredini 18. stoljeća – inačice nacionalnih stilova

Kratki opis:
Manifestacije rokokoa u arhitekturi: Francuska – stil Louisa XV. – odnos arhitekture s likovnim umjetnostima
- inačica baroka ili poseban stil: razlike Velike Britanije i Francuske
- Dugotrajna tradicija paladijanizma u engleskoj arhitekturi kao podloga budućem klasicizmu (izostanak pravih manifestacija baroka)

Literatura: Norberg-Schulz, Christian: Late Baroque and Rococo Architecture, Electa/Rizzoli, 1991

XV.

Naslov: Kolokvij 2

Kratki opis: Provjera znanja (nastavne cjeline: 8 – 14)

Literatura: -aziv kolegija

Hrvatski jezik

Kod kolegija

FFZAB406

Studijski program

Ciklus

Povijest umjetnosti

Preddiplomski sveučilišni studijGodina

studija

II.


ECTS vrijednost boda:

2


Semestar

4.


Broj sati po semestru (p v s)

15 15 0


Status kolegija:

obvezni (D)

Preduvjeti:

Nema

Usporedni uvjeti:

Nema

Pristup kolegiju:

studijske kombinacije bez studija Hrvatskoga jezika i književnosti

Vrijeme održavanja nastave:

prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

dr. sc. Katica Krešić, doc.

Kontakt sati/konzultacije:

prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

katica.kresic@tel.net.ba, katica.kresic@ffmo.ba, 387 36/355-413

Asistent

Marina Kljajo-Radić, asist.; dr. sc. Helena Dragić, asistentica

Kontakt sati/konzultacije:

prema rasporedu

E-mail adresa i broj telefona

-----

Ciljevi kolegija:


Cilj je kolegija usvajanje temeljnih načela hrvatske jezične norme (pravopisne, gramatičke, leksičke), usvajanje temeljnih značajki hrvatskojezičnoga povijesnog razvoja i upoznavanje i uporaba temeljnih priručnika suvremenoga hrvatskog jezika.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):


Nakon završenoga kolegija studenti će:

- objasniti i definirati najvažnije značajke hrvatskojezičnoga povijesnog razvoja od početaka pismenosti do danas,

- prepoznati i rabiti osnovne jezikoslovne pojmove,

- primjenjivati pravopisna pravila,

- raščlaniti fonetske i fonološke jedinice,

- razlikovati i objasniti glasovne promjene i primjenjivati pravila u pisanoj i govornoj realizaciji,

- prepoznati pojedine vrste riječi i odrediti gramatičke kategorije promjenjivih riječi,

- odrediti funkcije riječi u rečenici,

- razlikovati vrste rečenica,

- uraditi tvorbenu raščlambu, prepoznati tvorbene sastavnice i tvorbene načine,

- odrediti lekseme prema vremenskom, prostornom i funkcionalnom raslojavanju leksika,- poznavati temeljne priručnike suvremenoga hrvatskog jezičnog standarda i služiti se njima.
Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


Povijesni pregled oblikovanja hrvatskoga književnog jezika. Hrvatski pravopis-pravopisna pravila. Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: glas, fonem, alofon. Fonološki i morfološki uvjetovane alternacije. Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (morf, morfem, alomorf, riječ). Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Gramatičke kategorije. Glagolski oblici. Tvorba riječi. Sintaksa. Sintaktičke jedinice. Red riječi u rečenici. Nezavisna složena i zavisna složena rečenica. Leksikologija: jezični sustav i jezični znak. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Sinonimija, antonimija, homonimija. Područna raslojenost leksika. Vremenska raslojenost leksika. Leksikografija.

Način izvođenja nastave

(označeno masnim tiskom)

predavanja

vježbe

seminari

samostalni zadaci


konzultacije

mentorski rad

terenska nastava

ostalo

Napomene:---

Studentske obveze

Studenti su obvezni:

 • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu,

 • pisati domaće zadaće,

 • pisati kolokvije,

 • pisati test.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označeno masnim tiskom)

pohađanje nastave

aktivnosti u nastavi

seminarski rad

praktični rad

usmeni ispit

pismeni ispit


kontinuirana provjera znanja

esej

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

30

1

Max 20%

Kolokviji i priprema za kontinuiranu provjeru znanja

30

1*

Max 80%*

Završni ispit

30

1*

Min 80%*

*Dodatna pojašnjenja:


Download 3.91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.