• Godina studija
 • Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije)
 • Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) Predavanja
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom) Pohađanje nastave
 • Detaljan prikaz ocjenjivanja
 • Pohađanje nastave 30 1
 • Dodatna pojašnjenja: Pohađanje nastave: Manje od 80% dolazaka = 0% ocjene 81-84% = 2% 85-88% = 4% 89-92% = 6%
 • Završni ispiti se ocjenjuju na sljedeći način manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene od 51% do 60% = do 10% ocjene
 • Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: A = 89 − 100% 5 (izvrstan) B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)
 • Dodatne informacije o kolegiju
 • Umjetnost druge polovice 20. stoljeća
 • Usmeni ispit Pismeni ispit
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet16/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37
  Naziv kolegija

  POVIJEST I TEORIJA POVIJESTI UMJETNOSTI


  Kod kolegija

  FFPUB618

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti
  Preddiplomski studij

  Godina

  studija

  III. godina preddiplomskoga studija

  ECTS vrijednost boda:

  3

  Semestar

  VI. (ljetni)

  Broj sati po semestru (p v s)

  30 0 0

  Status kolegija:

  A

  Preduvjeti:
  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:
  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Antun Karaman, prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  antun.karaman@unidu.hr

  Asistent

  Sanja Zadro

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  sanjazadro88@gmail.com 063 666 591

  Ciljevi kolegija:


  Cilj kolegija je ponuditi studentima sustavan i kronološki organiziran uvid u teorijsko bavljenje umjetnošću od klasične antike do suvremenoga doba. Osobit naglasak će biti na detektiranju oblika i načina interakcije pojedinih teorijskih pristupa i suvremene im umjetničke prakse uz osvrte na širi povijesni i kulturološki kontekst. U skladu s time, teorijska sistematizacija pisanja o umjetnosti bit će praćena likovnim primjerima iz odgovarajućih razdoblja uz pomoć kojih će osobitosti pojedinih teorijskih paradigmi biti potkrijepljene.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Studenti će, uslijed apsolviranja građe obrađene unutar kolegija, steći kompetencije za interpretaciju određenih likovnih pojava u odnosu na širi teorijski i kulturološki kontekst.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Sadržaj kolegija čini rekonstrukcija teorijskih pristupa umjetnosti od klasične antike do suvremenoga doba. Osobit naglasak će biti na razdoblju konstitucije povijesti umjetnosti kao autonomne znanstvene discipline s odgovarajućim metodološkim aparatom odnosno razdoblju Winckelmannove „revolucije“ i osvjetljavanju šire kulturne klime koja je pogodovala rađanju takvoga teorijskoga zaokreta u pisanju o umjetnosti. Nakon toga će kronološkim slijedom biti prezentirane osobitosti spisateljskih opusa i teorijskih preokupacija svih ključnih protagonista daljnjega razvoja povijesno-umjetničke stručne i znanstvene metodologije i terminologije u odnosu na kulturološke okvire unutar kojih pojedini teoretičari djeluju i misle. Osnova sadržaja kolegija je kronološko i kontekstualno usustavljivanje različitih metodoloških pristupa znanstvenom bavljenju umjetničkom produkcijom.

  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  Predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  Konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje nastave

  30

  1

  10%

  Aktivnost u nastavi

  10

  0,5

  10%

  Završni ispit (pismeni)

  50

  1,5

  80%

  Dodatna pojašnjenja:

  Pohađanje nastave:
  Manje od 80% dolazaka = 0% ocjene


  81-84% = 2%

  85-88% = 4%

  89-92% = 6%

  93-96% = 8%

  97 –100% = 10%
  Aktivnost u nastavi:
  Postotak ocjene (maksimalno 10% završne ocjene) koji pojedini student dobiva angažmanom u nastavnom procesu procjenjuje nastavnik ovisno o konkretnom slučaju i težini zadataka kojima se studenti budu bavili unutar pojedinih nastavnih jedinica.

  Završni ispiti se ocjenjuju na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 40% ocjene

  od 81% do 90% = do 60% ocjene

  od 91% do 100% = do 80% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)


  Obvezna literatura:


  1. Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  Dopunska literatura:

  1. Bečka škola povijesti umjetnosti, izabrala i prevela: Snješka Knežević, Barbat, Zagreb, 1999. Białostocki, Jan: Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Grafički zavod Hrvatske, 1986.

  2. Belting, Hans: Kraj povijesti umjetnosti?, MSU, Zagreb, 2010.

  3. Ideal, forma, simbol : povijesnoumjetničke teorije Winckelmanna, Wölfflina i Warburga. Uvod, prijevod i komentar: Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995.

  4. Gombrich, E.H.: Umetnost i iluzija. Psihologija slikovnog predstavljanja, Nolit, Beograd, 1984.

  5. Panofsky, Erwin: Idea: prilog povijesti pojma starije teorije umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 2002.

  6. Warburg, Aby: Ritual zmije, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1996.

  7. Wölfflin, Heinrich: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.

  Dodatne informacije o kolegiju

  Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnoga materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskoga opterećenja.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA

  I.

  Naslov: Uvodno predavanje

  Kratki opis: Konstituiranje kolegija. Uvodna razmatranja i razjašnjenje sadržaja pojedinih nastavnih jedinica te popisa obvezne i dodatne literature. Upoznavanje sa studentskim obvezama unutar kolegija i načinom polaganja ispita.

  Teme: Predmeti i svrhe proučavanja. Što je umjetnost? Koji su zadaci teorije umjetnosti? Koji su zadaci povijesti umjetnosti?  Literatura: - Białostocki, Jan: Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Grafički zavod Hrvatske, 1986.

  Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.  II.

  Naslov: Zadaci i definicije povijesti umjetnosti; odnos povijesti i teorije umjetnost

  Kratki opis: Odnos povijesti umjetnosti s estetikom i srodnim humanističkim znanostima. Kontekstualni i kulturološki okviri struke od razdoblja formalnoga utemeljenja u drugoj polovini XVIII. i početkom XIX. stoljeća. Raznolikost metodoloških pristupa. Dijalog (dijalozi) teorije i prakse, pisanja o umjetnosti i umjetničke produkcije.

  Literatura: Białostocki, Jan: Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Grafički zavod Hrvatske, 1986.
  Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  III.

  Naslov: Antika 1

  Kratki opis: „Pretpovijest“ povijesti umjetnosti. Status umjetnika u društvu. Temelji teorijskoga promišljanja o umjetničkome stvaralaštvu. Antički filozofi koji su se bavili umjetničkim fenomenima. Sokratovi temelji tradicije shvaćanja mimeze. Razmišljanja o funkciji umjetnosti.
  Platonov antimimetizam i razlikovanje funkcionalne i reproduktivne umjetnosti u „Državi“. Aristotel i shvaćanje umjetničkoga oblikovanja kao oduhovljenja materijalnoga svijeta – antipod Platonovom shvaćanju umjetnosti.

  Plotin i neoplatonizam – utjecaj na kršćanski svjetonazor.  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  IV.

  Naslov: Antika 2

  Kratki opis: Ksenokrat iz Atene i ideja razvojnoga tijeka umjetničkoga stvaralaštva. Valorizacija umjetnosti po kategorijama.

  Pojava djela u obliku kulturnih vodiča po antičkoj Grčkoj kao elementarni vid verbalizacije sadržaja i forme umjetničkoga djela (Pauzanija: „Vodič po Heladi“).

  Plinije Stariji: kritički opisi i formalne analize, začeci ideje o velikim umjetničkim osobnostima.

  Vitruvije: „Deset knjiga o arhitekturi“

  Pojam ekfraze u antičkoj retorici


  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  V.

  Naslov: Srednji vijek

  Kratki opis: Mjesto estetike u srednjovjekovnoj teologiji. Sveti Augustin i odnos prema antičkom nasljeđu – prilagodba kršćanskom svjetonazoru.

  Benediktinski samostani kao središta intelektualnoga života: redovnički spisi i crtaći blokovi.

  Skolastika. Toma Akvinski: tri kategorije ljepote i aristotelijanska baština.

  Istraživanja na području optike i promjene u poimanju svijeta. Nominalizam.

  Analize:Biblija Pauperum: odnos slike i teksta.
  XII. i XIII. stoljeće: Giotto i utjecaj na kasniji razvoj umjetnosti zapadne Europe.


  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  VI.

  Naslov: Kraj XIV. stoljeća; rađanje humanističke subjektivnosti

  Kratki opis: Krajnji dometi srednjovjekovnoga pisanja o umjetnosti kao autonomnoj ljudskoj djelatnosti: „Knjiga o umjetnosti“ – Cenino Cenini (počeci teoretiziranja umjetničke prakse u vidu traktata).

  Subjektivnost izraza i pojam disegna.

  Italija – humanizam – laicizacija kulture i društva.

  Osvrti književnika na rad likovnih umjetnika (Dante i Boccaccio)

  Firenca kao mjesto rođenja novovjekovnoga humanizma.

  Začeci biografskoga pristupa pisanju o umjetnosti.  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  VII.

  Naslov: Biografski spisi u XV. stoljeću

  Kratki opis: Biografije i autobiografije. Kontekstualni preduvjet: rađanje novovjekovnoga individualizma i njegovi odrazi na shvaćanje umjetnika i umjetnosti.

  Lorenzo Ghiberti i Leon Battista Alberti.

  Pietro Aretino kao prvi likovni kritičar – kontekstualizacija s obzirom na suvremenu umjetničku produkciju.


  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  VIII.

  Naslov: Giorgio Vasari

  Kratki opis: Giorgio Vasari: „Vitae“ – životopisi umjetnika. Uspostavljanje određenih principa relevantnih za teorijski pristup umjetnosti do danas. Ideja evolucije, tretman individualnoga genija, biografski elementi, kriteriji kvalitete, stilska određenja, detektiranje uzora.
  Kontinuitet Vasarijevoga pristupa. Karel van Mander („Slikareva knjiga“), Joachim von Sandrart.

  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  IX.

  Naslov: XVI. stoljeće u Italiji: umjetnička samosvijest

  Kratki opis: autobiografski i dnevnički zapisi.
  Manirizam: Zuccaro i Lomazzo. Intenzivan porast interesa za teorijsko bavljenje umjetnošću – kontekstualizacija fenomena.
  Prožimanje teorije, prakse i kritike.

  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  X.

  Naslov: Francuska Akademija i temelji estetike klasicizma

  Kratki opis: Poussin: odnos prema tradiciji. Akademija i temelji estetike klasicizma: Charles le Brun.
  Roger de Piles i oporba akademizmu: „popularna“ usmjerenost, „posrednička“ uloga kritičara.

  Giovanni Bellori: „Životi modernih slikara, kipara i arhitekata“.


  Shvaćanje umjetnosti u prosvjetiteljstvu. Rasprava o Laokoontu.

  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  XI.

  Naslov: Johann Joachim Winckelmann

  Kratki opis: Ideal antike. Stilska objedinjenost kao temelj periodizacije. Oblikovna svojstva umjetničkoga djela kao osnova teorijskoga pristupa.
  „U narav i unutrašnjost umjetnosti ne vodi nijedan skribent.“
  Utemeljenje egzaktne znanstvene metodologije povijesti umjetnosti.

  Estetika klasičnoga njemačkoga idealizma.  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002.

  Ideal, forma, simbol : povijesnoumjetničke teorije Winckelmanna, Wölfflina i Warburga. Uvod, prijevod i komentar: Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995.  XI.

  Naslov: Romantizam

  Kratki opis: Goetheovi teorijski radovi o umjetnosti: različite faze. Sturm und Drang. Romantizam: braća Schlegel. John Ruskin: pozicioniranje spisateljskoga opusa u kontekstu tada aktualnih pojava u umjetničkoj praksi. Prerafaeliti i nazarenci. Odnos romantizma prema srednjovjekovnom nasljeđu.

  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002

  XII.

  Naslov: Kraj estetike romantizma

  Kratki opis: Viollet le Duc i Gottfried Semper.

  Kraj estetike romantizma – opreka u vidu pozitivističke misli XIX. stoljeća i realističkih pristupa umjetnosti.

  Berlinska škola povijesti umjetnosti. Filološki pristup klasifikaciji građe.

  Morellijeva metoda.

  Jakob Burckhardt i utjecaj na daljnji razvoj povijesno-umjetničke teorijske misli.
  Povijest umjetnosti u vremenu utemeljitelja. Cornelius Gurlitt i redefiniranje kriterija valorizacije barokne umjetnosti.
  Komparativna i atributivna metoda.


  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002

  XIII.

  Naslov: Bečka škola povijesti umjetnosti

  Kratki opis: Rudolf Eitelberger – teorijski rad u kontekstu historicizma i reorganizacija institucionalnih okvira obrazovanja umjetnika – utjecaj na ostale kulturne sredine (uključujući i Hrvatsku – počeci povijesti umjetnosti u Hrvatskoj: Iso Kršnjavi).

  Bečka škola i novi predmeti proučavanja, definicije građe i interesa struke: Alois Riegl (Kunstwollen); Max Dvořák (Geistesgeschhichte).  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002

  Bečka škola povijesti umjetnosti, izabrala i prevela: Snješka Knežević, Barbat, Zagreb, 1999.  XIV.

  Naslov: Povijest umjetnosti u prvoj polovini XX. stoljeća – pregled

  Kratki opis: Filozofija Benedetta Crocea i utjecaj na povijest umjetnosti.

  Heinrich Wölfflin: odnos prema nasljeđu Jakoba Burckhardta.


  Doživljaj formalnih svojstava kao temelj razumijevanja stilskih antipoda. Stilske opozicije i pojmovni parovi. „Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti“. Inzistiranje na specifičnosti nacionalnih stilova. Psihologija gledanja i interpretacije.

  Henri Focillon. Roger Fry i formalizam.


  Ekspresionizam – Worringer: „Apstrakcija i uživljavanje“

  Literatura: Kultermann, Udo: Povijest povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 2002

  XV.

  Naslov: Nagovještaji i sumarni prikaz suvremenih trendova u struci

  Kratki opis: Aby Warburg i temelji ikonologije. Proširenje znanstvenih interesa i začeci interdisciplinarnih dijaloga. Mjesto povijesti umjetnosti u definiranju odnosa umjetničke prakse s poviješću i društvenim silnicama. Preduvjeti ljudske potrebe za likovnim mišljenjem i oblikovanjem. Vizualni simboli civilizacijskih turbulencija. Teorijski interes se premješta s forme na sadržaj: rekonstrukcija povijesnih silnica koje stoje u pozadini određenih formalnih svojstava. Forma kao simbol.
  Estetska svojstva djela nisu dovoljna za razumijevanje unutar konteksta.
  Počeci propitivanja širokih semantičkih potencijala forme. Kulturna svijest epohe i podneblja – Panofsky: nastavak i nadogradnja Warburgove metode.
  Ernst Gombrich i psihologija umjetnosti. Strukturalizam.
  Sintezno upoznavanje s ključnim teorijskim preokupacijama suvremenih pristupa.

  Literatura: Białostocki, Jan: Povijest umjetnosti i humanističke znanosti, Grafički zavod Hrvatske, 1986.


  Naziv kolegija


  Umjetnost druge polovice 20. stoljeća

  Kod kolegija

  FFPUB619

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  III.  ECTS vrijednost boda:


  4


  Semestar

  6.


  Broj sati po semestru (p v s)

  30 0 15


  Status kolegija:


  A

  Preduvjeti:

  Upisan VI. semestar

  Usporedni uvjeti:

  Položen ispit Umj. I. pol. 20. st.

  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Antun Karaman, red. Prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  antun.karaman@unidu.hr

  Asistent

  Tomislav Ćavar, v. asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  tcavar.ffmo@gmail.com, povijestumjetnosti@gmail.com

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati specifičnosti suvremene umjetnosti nakon drugog svjetskog rata pa sve do razvitka postmodere umjetnosti. Savladavanje novih metoda i načina u tumačenju umjetnčkih djela. Upoznavanje sa suvremenom umjetnošću u kontekstu vremena u kojem živimo. Prepoznavanje suvremene umjetnosti u današnjem okruženju.
  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):

  Prepoznavanje stilskih značajki određenih pokreta u umjetnosti II. polovice 20. stoljeća, interpretacija odabranih djela i pojava. Sposobnost samostalne analize i sinteze te komparacija umjetničkih pojava unutar druge polovice 20. stoljeća. Sposobnost iščitavanja suvremenih društvenih trendova i njihovog utjecaja na formiranje likovne umjetnosti. Korištenje stručnom terminologijom vezanom za suvremenu likovnu umjetnost. 20.
  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Razvoj umjetnosti u Americi tijekom drugog svjetskog rata i preuzimanje dominacije kroz umjetnost apstrakrnog ekspresionizma. Oporavljanje europske likovne scene nakon drugog svjetskog rata te pojava apstrakcije u Europi. Razvoj likovne umjetnosti od informela, novog realizma, minimalističke, optičko kinetičke umjetnosti, postslikarske apstrakcije, happeninga, performancea, videa, ambijentalne umjetnosti, zemne umjetnosti, konceptualne, feminističke umjetnosti i hiperrealizma do postmoderne.


  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati seminarski rad i izložiti ga

  • pisati kolokvije

  • pisati test

  • polagati usmeni ispit..

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi

  45

  1,5

  Max 10%

  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  30

  1

  Max 20%

  Pismeni ispit

  15

  0,5

  Max 20%

  Završni usmeni ispit

  30

  1

  Min 50%

  Dodatna pojašnjenja:
  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10 % = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Pismeni ispit se ocjenjuje na sljedeći način :

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni ispit (usmeni) ocjenjuje se na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 30% ocjene

  od 81% do 90% = do 40% ocjene

  od 91% do 100% = do 50% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)  Obvezna literatura:


  H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.;


  Dopunska literatura:

  Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  E. Lucie Smith, Art Today, Phaidon Press, London-New York, 2007.;

  E. Lucie Smith, Umjetnost danas, Mladost, Zagreb, 1976.;

  M. de Micheli, Umjetničke avangarde XX. stoljeća, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1990.  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  Pisati kolokvije. Svi položeni kolokviji oslobađaju studenta od pismenog dijela završnog ispita.

  Položeni pismeni dio završnog ispita uvjet je za izlazak na usmeni ispit.

  Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: APSTRAKTNI EKSPRESIONIZAM

  Kratki opis: Slikarstvo akcije Hans Hofmann, Arshile Gorky, Willem de Koning, Jackson Pollock, Lee Karsner, Franz Kline, Bradley Walker Tomlin, Philip Guston, Elaine de Kooning, Grace Harting, slikarstvo obojenog polja Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Adolph Gottlieb, Robert Motherwell, William Baziotes

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  II.

  Naslov: APSTRAKTNA SKULPTURA, ASEMBLAŽ

  Kratki opis: David Smith, Doroty Dehner, Seymour Lassaw, Mark di Suvero, John Chamberlain, biomorfne sculpture i asemblaž, biomorfna skulptura i asemblaž Isamu Noguchi, Louise Bourgeois, Josepha Cornella, Louise Nevelson

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  III.

  Naslov: POSLIJERATNA EUROPSKA UMJETNOST

  Kratki opis: Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Germaine Richeir, Cesar Baldaccini, Balthus, Jean Dubuffet

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  IV.

  Naslov: APSTRAKCIJA U FRANCUSKOJ I KONKRETNA UMJETNOST

  Kratki opis: Jean Foutrier, Bram van Velde, Hans Hartung, Pierre Soulages, Wols (Otto Wolfgan Schulze), Georges Mathieu, Jean-Paul Riopelle, Maria Elena Viera da Silva, Nicolas se Staël, konkretna umjetnost Max Bill, Richard Paul Lohse

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  V.

  Naslov: FIGURACIJA I APSTRAKCIJA U ITALIJI I ŠPANJOLSKOJ, COBRA, SLIKARSTVO I SKULPTURA U VELIKOJ BRITANIJI

  Kratki opis: Giorgio Morandini, Marino Marini, Giacomo Manzu, Afro Basarella, Lucio Fontana, Alberto Burri, Antoni Tapies, Eduardo Chillida, Cobra Asger Jorn, Karel Appel, Pierre Alechinsky, Hundertwasser, slikarstvo i skulptura u Velikoj Britaniji Francis Bacon, Graham Sutherland, Lucian Freud, Henry Moore, Barbara Hepworth,

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  VI.

  Naslov: POP ART U EUROPI, NEODADA I POP ART U SAD

  Kratki opis: Richard Hamilton, Eduardo Paplozzi, Peter Blake, R. B. Kitay, David Hockney, neodada: Robert Rauschenberg, Jasper Jons, USA pop art Roy Lictenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, Robert Indiana, Richard Lindner, Marisol Escobar, Wayne Thiebaud, Kinholz, Jess (Burges Collins), Edward Ruscha, Luis Jimenez

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  VII.

  Naslov: . HEPENING I AMBIJENTI

  Kratki opis: Allan Karpov, Red Groom, George Segal, Claes Oldenburg, Jim Dine, Lucas Samaras, Richard Artschwager

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  VIII.

  Naslov: NOVI REALIZAM

  Kratki opis: Yves Klein, Jean Tinguley, Niki de Saint Phalle, Arman, Marital, Raysse, Christo, Jeanne-Claude, Mimmo Rotella, Marcel Broodthaers

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  IX.

  Naslov: POSTSLIKARSKA APSTRAKCIJA, SLIKARSTVO OBOJENOG POLJA, SLIKARSTVO OŠTROG RUBA

  Kratki opis: Sama Francisa, Helen Frankenthaler, Morris Louis, Larry Poons, Richard Diebenkorn, Cy Twombly, Ellsworth Kelly, Jack Youngerman, Alm Held

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  X.

  Naslov: OP - ART/ MOBILI I KINETIČKA UMJETNOST

  Kratki opis: Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Anuszkiewicz, Alexander Calder, Jesus Rafaël Soto, Julio Le Parc, Chryssa

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  XI.

  Naslov: MINIMALISTIČKA SKULPTURA I SLIKARSTVO

  Kratki opis: Anthony Caro, Frank Stella, Tony Smith, Donald Judd, Ronald Bladen, Robert Morris, Sol LeWitt, Carl Andrea, Richard Serra, Agnes Martin, Robert Ryman, Brice Marden, Robert Mangold, Dorothea Rockburne

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  XII.

  Naslov: KONCEPTUALNA UMJETNOST, PERFORMANS I VIDEO

  Kratki opis: Joseph Kosuth, Hans Haacke, Daniel Buren, John Baldessari, Joseph Beuys, June Paik, Vito Acconi, Bruce Nauman, Gilbert George, Laurie Anderson, Rebecca Horn, Peter Campus

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  XIII.

  Naslov: FEMINISTIČKA UMJETNOST, FLUXUS, PROCESUALNA UMJETNOST

  Kratki opis:

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  XIV.

  Naslov: LAND ART, HIPERREALIZAM

  Kratki opis:

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  XV.

  Naslov: OSAMDESETE, POSTMODERNA

  Kratki opis:

  Literatura: H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.; Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.